1 / 36

Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym

Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym. XXII Sesja Naukowa Okrętowców. Jubileusz 35-lecia CTO.

telyn
Télécharger la présentation

Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Osiągnięcia naukowe i badawczeoraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 2. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Struktura organizacyjna Wydziału • Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału • Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej • Najistotniejsze kierunki badań • Zgodność z Krajowym Programem Ramowym • Współpraca z przemysłem • Z- realizowane projekty • Kierunki poziomy i formy studiów • Specjalności kształcenia • Liczba absolwentów • Rekrutacja 2006/07 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 3. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Struktura organizacyjna Wydziału Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 4. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Katedralna struktura organizacyjna Wydziału Techniki Morskiej: • Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego, • Katedra Konstrukcji i Mechaniki Okrętów, • Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu, • Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych, • Katedra Maszyn i Systemów Transportowych, • Katedra Oceanotechniki i Projektowania Systemów Morskich, • Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów, • Zakład Technologii Okrętów. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 5. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Struktura organizacyjna Wydziału • Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 6. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Techniki Morskiej: • Profesorowie zwyczajni - 3, • Profesorowie nadzwyczajni - 1, • Doktorzy habilitowani - 11, • Adiunkci - 24, • Wykładowcy i asystenci (w tym ze stopniem doktora) – 16. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 7. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Struktura organizacyjna Wydziału • Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału • Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 8. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej Wydziału Techniki Morskiej: • krajowe: • badania własne, • badania statutowe, • projekty badawcze własne, • projekty celowe, • projekty rozwojowe; • zagraniczne: • fundusze strukturalne UE, • 6 PR UE, • 7 PR UE. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 9. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Struktura organizacyjna Wydziału • Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału • Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej • Najistotniejsze kierunki badań Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 10. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Najistotniejsze kierunki badań realizowane na Wydziale Techniki Morskiej: • projektowanie i analiza wytrzymałości konstrukcji środków transportu wodnego; • budowa i remonty środków transportu wodnego; • projektowanie środków transportu wodnego, hydromechanika okrętów oraz prognozowanie właściwości morskich i oporowo-napędowych; • badania i rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii napędu środków transportu; • badania i projektowanie systemów technicznego zabezpieczenia środków transportu wodnego i lądowego oraz badania bezpieczeństwa środków transportu; Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 11. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Najistotniejsze kierunki badań realizowane na Wydziale Techniki Morskiej, cd.: • badania i projektowanie okrętowych i portowych systemów przeładunku i transportu; • badania i projektowanie systemów transportowych, procesów logistycznych i analizy ekonomiczne tych systemów; • projektowanie i badania techniczne stacjonarnych i mobilnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych; • badanie i projektowanie procesów produkcyjnych; • badania i rozwój ewolucyjnych metod optymalizacji globalnej w zastosowaniu do projektowania środków i systemów transportowych. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 12. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Struktura organizacyjna Wydziału • Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału • Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej • Najistotniejsze kierunki badań • Zgodność z Krajowym Programem Ramowym Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 13. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Realizowane w Wydziale Techniki Morskiej prace badawcze są zgodne z Krajowym Programem Ramowym przyjętym przez Ministra Nauki i Informatyzacji w dniu 21 września 2005r. W szczególności zgodne są z następującymi priorytetowymi kierunkami badań: 1. strategiczny obszar badawczy: zdrowie; 1.4. priorytetowy kierunek badań: uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na zagrożenia zdrowotne; 2. strategiczny obszar badawczy: środowisko; 2.2. priorytetowy kierunek badań: zarządzanie środowiskiem; 7. strategiczny obszar badawczy: technologie informacyjne; 7.3. priorytetowy kierunek badań: inteligentne systemy modelowania oraz wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i optymalizacji złożonych układów rzeczywistych; Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 14. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Realizowane prace badawcze są w szczególności zgodne z następującymi priorytetowymi kierunkami badań, cd.: 8. strategiczny obszar badawczy: energia i jej zasoby; 8.4. priorytetowy kierunek badań: odnawialne źródła energii; 9. strategiczny obszar badawczy: infrastruktura transportowa; 9.1. priorytetowy kierunek badań: elementy budowy, eksploatacji oraz bezpieczeństwa środków i systemów transportu; 9.2. priorytetowy kierunek badań: systemy zarządzania procesami transportowymi. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 15. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Struktura organizacyjna Wydziału • Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału • Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej • Najistotniejsze kierunki badań • Zgodność z Krajowym Programem Ramowym • Współpraca z przemysłem Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 16. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Współpraca Wydziału Techniki Morskiej z przemysłem: • Stocznia Szczecińska NOWA, • Stocznia Remontowa GRYFIA, • Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie, • Instytut Termoelektryczności – Ukraina, • Kompania Konsultingowa INEX – Ukraina, • PCA-ILAC Mutual Recognition, • SINUS GmbH – Niemcy, • MICROFLOWN – Holandia, • Tribon Solutions – Wielka Brytania, i inne Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 17. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Struktura organizacyjna Wydziału • Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału • Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej • Najistotniejsze kierunki badań • Zgodność z Krajowym Programem Ramowym • Współpraca z przemysłem • Z- realizowane projekty Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 18. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Wybrane badania finansowane z budżetu państwa w ramach badań własnych: • Innowacyjne technologie przewozowe w transporcie morskim i śródlądowym, • Optymalizacja kształtu kadłuba statku transportowego, • Ewolucyjne metody optymalizacji globalnej w zastosowaniu do projektowania konstrukcji okrętów, • Wytrzymałość i niezawodność konstrukcji kadłuba okrętowego, • Studium badań energooszczędnych i przyjaznych środowisku okrętowych systemów energetycznych, • Sterowanie ruchem bezzałogowych pojazdów głębinowych, i inne Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 19. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Wybrane badania finansowane z budżetu państwa w ramach badań statutowych: • Analiza efektywności termicznej obiegów chłodniczych pomp ciepła i klimatyzatorów, • Konstrukcyjne bezpieczeństwo okrętów i obiektów oceanotechnicznych, • Zarządzanie ryzykiem innowacji w technikach i technologiach przewozowych oraz europejskich sieciach transportowych, • Rozwój metod projektowania energooszczędnych i proekologicznych siłowni okrętowych, • Badania zjawisk mechanicznych w napędach i ustrojach nośnych maszyn pokładowych, • Modelowanie matematyczne właściwości morskich i napędowo-sterowych, • Inżynieria ochrony obiektów morskich i śródlądowych, • Innowacyjne technologie w budowie statków i urządzeń oceanotechnicznych, i inne Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 20. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Badania finansowane z budżetu państwa w ramach projektów badawczych własnych: • Badania nad zastosowaniem modelowania i technik wirtualnych do wczesnych (przedkontraktowych) etapów projektowania statków i obiektów pływających, • Energetyczne badania przestrzennych efektów akustycznych w polu bliskim źródeł rzeczywistych, • Ryzyko jako kryterium projektowania maszyn oceanotechnicznych, • Badania dynamiki kompleksu wydobywczego do eksploatacji głębokowodnych konkrecji oceanotechnicznych, • Techniczne zabezpieczenia statków morskich od zagrożeń wibroakustycznych i pożarów, • System monitoringu głębinowego dla warunków niebezpiecznych. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 21. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Badania finansowane z budżetu państwa w ramach projektów badawczych celowych: • Opracowanie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją traserską - integracja z systemem TRIBON - dla zapewnienia optymalnego wykorzystania materiałów hutniczych w budowie statków, • Opracowanie systemu alternatywnego mocowania kontenerów na pokładzie otwartym na statkach B201 typu CON-RO, • Minimalizacja ciężarowo-kosztowa budowy kadłuba kontenerowca 2800-3100TEU. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 22. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Badania finansowane z budżetu państwa w ramach projektów badawczych rozwojowych: • Numeryczne badania współdziałania steru, śruby i rufy statku zmierzające do poprawy właściwości napędowych i manewrowych statku transportowego. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 23. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Projekty finansowane ze środków UE zrealizowane przy współudziale jednostek Wydziału Techniki Morskiej: • Europejski Fundusz Społeczny i budżet Państwa: • InMor - Innowacyjność i współpraca siłą gospodarki morskiej regionu, lata 2005-2008; • EUREKA: • BALTECOLOGICALSHIP, lata 2002-2003, opracowanie koncepcji statków przyjaznych środowiskowo dla Morza Bałtyckiego; Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 24. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Projekty finansowane ze środków UE zrealizowane przy współudziale jednostek Wydziału Techniki Morskiej, cd.: • 6 PR UE: • INBAT, lata 2001-2004, projekt zintegrowany, opracowanie innowacyjnego zestawu pchanego przeznaczonego do żeglugi po płytkich wodach śródlądowych, • MARSTRUCT, lata 2004-2008, sieć doskonałości, budownictwo okrętowe, konstrukcja statków, bezpieczeństwo, Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 25. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Projekty finansowane ze środków UE zrealizowane przy współudziale jednostek Wydziału Techniki Morskiej, cd.: • 7 PR UE: • jednostki organizacyjne Wydziału aplikują do zespołów formujących konsorcja przygotowujące projekty wniosków o finansowanie badań, • przedstawiciele jednostek biorą udział w spotkaniach roboczych i przygotowują odpowiednie dokumenty. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 26. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Kierunki, poziomy i formy studiów Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 27. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Kierunki, poziomy i formy studiów realizowanych na Wydziale Techniki Morskiej: • OCEANOTECHNIKA: • I stopnia (7 semestrów), • stacjonarne, • niestacjonarne, • II stopnia (3 semestry), • TRANSPORT: • I stopnia (7 semestrów), • stacjonarne, • niestacjonarne. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 28. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Kierunki, poziomy i formy studiów • Specjalności kształcenia Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 29. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Na kierunku OCEANOTECHNIKA realizowane są specjalności: • studia I stopnia: • projektowanie i budowa okrętów, • budowa i eksploatacja siłowni okrętowych, • inżynieria ochrony obiektów morskich i lądowych; • studia II stopnia: • projektowanie i budowa okrętów, • projektowanie systemów energetycznych, • chłodnictwo i klimatyzacja, • inżynieria bezpieczeństwa w oceanotechnice, • metody informatyczne w technice morskiej, • logistyka i zarządzanie w transporcie wodnym. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 30. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Na kierunku TRANSPORT realizowane są specjalności: • studia I stopnia: • zintegrowany transport wodny i lądowy, • transport chłodniczy i paliw, • transport portowy i przemysłowy. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 31. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Kierunki, poziomy i formy studiów • Specjalności kształcenia • Liczba absolwentów Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 32. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Liczba dyplomantów Wydziału Techniki Morskiej w roku akademickim 2005/2006: • Kierunek OCEANOTECHNIKA: • jednolite studia magisterskie1) - 26, • studia stacjonarne pierwszego stopnia2) - 19, • studia niestacjonarne pierwszego stopnia3) – 10, 1) specjalność: Okręty, obiekty i urządzenia oceanotechniczne - 13 dyplomantów, Siłownie i systemy zabezpieczeń okrętów i obiektów oceanotechnicznych - 8 dyplomantów, Metody informatyczne w technice i gospodarce morskiej - 5 dyplomantów. 2) specjalność: Budowa i eksploatacja statków śródlądowych i przybrzeżnych - 3 dyplomantów, Inżynieria ochrony obiektów morskich i lądowych - 15 dyplomantów, Technika portowa - 1 dyplomant. 3) specjalność: Siłownie okrętów i obiektów oceanotechnicznych - 7 dyplomantów, Budowa i remonty statków morskich - 3 dyplomantów. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 33. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Liczba dyplomantów Wydziału Techniki Morskiej w roku akademickim 2005/2006, cd.: • Kierunek OCEANOTECHNIKA: • studia stacjonarne drugiego stopnia4) – 101, • studia niestacjonarne drugiego stopnia4) – 44, • Kierunek TRANSPORT: • studia stacjonarne pierwszego stopnia5) – 38, • studia niestacjonarne pierwszego stopnia – 0. • Razem: 238 dyplomantów. 4) specjalność: Logistyka i zarządzanie w transporcie wodnym. 5) specjalność: Techniki transportu zintegrowanego. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 34. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Kierunki, poziomy i formy studiów • Specjalności kształcenia • Liczba absolwentów • Rekrutacja 2006/07 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 35. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2006/2007: • Kierunek OCEANOTECHNIKA: • studia stacjonarne pierwszego stopnia - 72, (limit – 150) • studia niestacjonarne pierwszego stopnia – 19, (limit 50) • studia stacjonarne drugiego stopnia - 148, (limit 150) • studia niestacjonarne drugiego stopnia - 48, (limit 90) • Kierunek TRANSPORT: • studia stacjonarne pierwszego stopnia - 134, (limit 150) • studia niestacjonarne pierwszego stopnia – 24, (limit50). • Razem 445 studentów, (limit 640). Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 36. Dziękuję za uwagę!

More Related