1 / 9

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma. Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 5.5.2014 Jyväskylä. Milloin tarvitaan. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristönsuojelulain (YSL, 86/2000) mukaisen luvan

teneil
Télécharger la présentation

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Eläinsuojan ympäristölupaValvonnan näkökulma Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 5.5.2014 Jyväskylä Harri Liukkonen, Keski-Suomen ELY-keskus

  2. Milloin tarvitaan • Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristönsuojelulain (YSL, 86/2000) mukaisen luvan • Säädetään ympäristönsuojeluasetuksella (YSA, 169/2000) • Aiheutuu kohtuutonta rasitusta naapurustolle tai jos eläinsuoja sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle • Uudelle toiminnalle ja toiminnan olennaiselle muutokselle tarvitaan ympäristölupa. • Luvassa sallitun eläinmäärän pysyvä ylittyminen on aina toiminnan olennainen muutos

  3. Luvanvaraisuus

  4. Kuka myöntää • Lupaviranomainen määräytyy eläinmäärän perusteella (eläinyksikkökertoimet) • Kunta ratkaisee lupakynnyksen alle jäävän eläinsuojan luvan • Eläinyksikkökertoimia (kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje, liite 3) käytetään arvioitaessa toimivaltainen viranomainen • Maidontuotanto, luparaja 204 ja 510 • Lihantuotanto, luparaja 192 ja 480 • lihasikala, luparaja 210 ja 1000

  5. Ympäristöluvan hakeminen 1/2 • Toimivaltaiselle viranomaiselle 4 kappaleena • Hakemuksen sisällöstä säädetty YSA 8-15 §:ssä - tiedot eläinmäärästä ikäjakaumittain (eläinsuojan pohjapiirustukset) - lannan varastointitilat - peltopinta-alatiedot laidunalueineen - maitohuoneen jätevesien käsittely - asemapiirros - peltokartat (huom. Pohjavesialueet) - lannanlevityssuunnitelma Jne. Eläinsuojien ympäristölupien käsittelyajat ovat keskimäärin kymmenen kuukautta.

  6. Ympäristöluvan hakeminen 2/2 • Ympäristölupahakemus vireille, kun rakennuslupa on lainvoimainen • Uuden eläinsuojan etäisyys häiriintyvään kohteeseen tulisi olla eläinmäärästä, tuotantosuunnasta ja alueen olosuhteista riippuen 200-400 m • Vanhojen eläinsuojien laajennuksissa suositeltava etäisyys tulisi olla vähintään 100m • Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje, liite 4

  7. Eläinsuojan ympäristöluvan valvonta 1 / 3 • Valvonnasta vastaavat kunnat ja ELY-keskukset • Valvontaa suoritetaan vuosittain laadittavan valvontasuunnitelman mukaan • Valvontatarkastukset tehdään valvontaluokan mukaisesti • Valvontaluokka 1. vähintään kerran vuodessa tarkastettavat • Valvontaluokka 2. vähintään kerran kahdessa vuodessa tarkastettavat • Valvontaluokka 3. vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkastettavat • Valvontaluokka 4. luokkaan kuuluvista laitoksista tarkistetaan osa kerran lupakaudessa otantaperusteisesti

  8. Valvontaa 2 / 3 • Keski-Suomen ELY-keskuksen eläinsuojat sijoittuvat pääasiassa valvontaluokkaan 3, poikkeuksena yksi sikala (IPPC-laitos) ja turkistarhat • Ympäristölupien valvontaa suoritetaan kansalaisten ilmoitusten perusteella ja mahdollisissa häiriötilanteissa • ELY-keskus antaa ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä lausunnon lupahakemuksesta aluehallintovirastolle → tarkastetaan • Kiinteistötiedot • Naapureiden etäisyys eläinsuojasta • Sijaitseeko pohjavesialuella • Nykyiset luvat • Wc-vesien johtaminen Jne.

  9. Valvontaa 3/3 • Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (http://www.miljo.fi/download.asp?contentid=117243&=fi) • (1.7.2009) sovellusohjeeksi ELY-keskuksille • Ei ole ympäristönsuojeluviranomaisia sitova!!!

More Related