Download
mgr jarmila matelov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mgr. Jarmila Matelová PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mgr. Jarmila Matelová

Mgr. Jarmila Matelová

319 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Mgr. Jarmila Matelová

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mgr. Jarmila Matelová NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY

 2. Neohybné slovné druhy Príslovky – vpravo, včera, skvele, nadarmo Predložky – z, v, do, popod, hore, okolo Spojky – a, i, ba, buď, že, aby, keď, či Častice– asi, ešte, žiaľ, hoci, tak-tak Citoslovcia– ach, hijó, heš, mé, čľup, cink

 3. Príslovky Príslovky – neohybné slová - plnovýznamové slová - vyjadrujú okolnosti deja - miesta – kde, kam, kade, odkiaľ, pokiaľ / dole, vpravo, okolo času – kedy, odkedy, dokedy, ako dlho / včera, oddnes, stále spôsobu – ako, akým spôsobom, nakoľko / dobre, hlasno príčiny – prečo, načo, začo, z akej príčiny / nadarmo, zato

 4. Stupňovanie prísloviek Príslovky odvodené od akostných prídavných mien môžeme stupňovať: - pravidelne – 1. ďaleko 2. ďalej 3. najďalej - nepravidelne – 1. dobre 2. lepšie 3. najlepšie

 5. Predložky Predložky – neohybné slová - neplnovýznamové slová - vyjadrujú vzťahy medzi slovami prvotné– z, v, za, do, k, poza, Predložky ponad, za, so druhotné – okolo, dolu, hore, vôkol, uprostred

 6. Predložky jednoduché - z, v, do, na, Predložky medzi, za, so, k zložené – popod, spoza, pomedzi, namiesto Vokalizácia predložiek – pre plynulú výslovnosť sa k predložkám niekedy pridáva samohláska (vokál) -o alebo -u. Príklady: ku koňom, sosestrou, vo vode, ku mne, vo mne, odo mňa, ku kinu, so mnou.

 7. Predložky - väzba s pádmi Predložky sa viažu so slovami v jednotlivých pádoch. Pády G- bez, do, od, z, za, zo, miesto, mimo, uprostred, okrem, vôkol D- k, ku, kvôli, napriek, naproti, proti, voči A - cez, medzi, na, nad, o, po, pod, popod, pre, pred, skrz, v, za L- na, o, po, pri, v, vo, popri I - medzi, nad, pod, pred, s, so, za

 8. SPOJKY Spojky – neohybné slová - neplnovýznamové slová - spájajú slová alebo vety Priraďovacie spojky – a, i, aj, ani, alebo, buď, ale, však, no, jednako, či.... Podraďovacie spojky – aby, keď, že, až, či, lebo, keďže, kedy, žeby.....

 9. Častice Častice – neohybné a neplnovýznamové slová - vyjadrujú osobný postoj hovoriaceho k obsahu výpovede uvádzacie Častice vytyčovacie hodnotiace

 10. Častice • uvádzacie – a, nuž, vari, či, teda, kiež, bodaj, tak, ale, však Ale nezabudni. No dobre, pôjdem s vami. -vytyčovacie – asi, iba, ešte, sotva, najmä, reku, slovom, napríklad Dočítam eštetúto stranu. Je to napríklad jedlo. - hodnotiace – samozrejme, žiaľ, áno, nie, bohužiaľ, skutočne, vlastne, pravda Dnes, žiaľ, nefunguje internet. Veru, už bol unavený.

 11. Citoslovcia Citoslovcia – neohybné slová - neplnovýznamové slová - slovné vyjadrenie citov, pocitov, vôle alebo napodobením zvukov Citoslovcia – vlastné – ach, au, joj, heš, hijó, stop - zvukomalebné - mé, bé, krá, hav, čľup, cink, vŕŕ Citoslovcia môžu byť odvodené zo slovies – hybaj, čľup, ryk, myk a z podstatných mien – beda, bože.

 12. Pravopis citosloviec Písanie i/y – kikirikí, chi-chi-chi, šibi-ryby Výkričník – Hej!Ki-ki-ri-kí! Hm! „Hurá!“ burácajú deti. „ Hurá, som školák, ocko!“ Písanie čiarky – Joj, nevidíš? Oh, hlupák som ja, hlupák! Ahoj, Anna! Beda, prišli sme neskoro. To je teda zima,bŕŕŕ! Ej veru, bolo to tak.

 13. Zdroje: Prhttp://www.sasenkaolejarova.estranky.sk/img/mid/6/-obrazky.4ever.sk--kone--priroda--stromy--kvety--malby-132126.jpg