Školní násilí - PowerPoint PPT Presentation

koln n sil n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Školní násilí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Školní násilí

play fullscreen
1 / 14
Školní násilí
180 Views
Download Presentation
theo
Download Presentation

Školní násilí

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Školní násilí Agresivita Šikana

 2. Slovo úvodem Šikana se v menší či větší míře vyskytuje na každé škole. Škola, která její výskyt přiznává a pracuje na jejím řešení, patří mezi osvícené! Naopak škola, která výskyt šikany popírá, signalizuje nebezpečí. Šikana nebo škádlení?

 3. Šikana / škádlení? ŠKÁDLENÍ: při škádlení kamaráda očekávám, že to bude legrace nejen pro mě, ale i pro něj. Šikana-obrácený princip • Agresor chce druhému ublížit, chce ho ranit, má radost • Agresor se neomlouvá, své chování opakuje, násilí stupňuje  Když někdo někoho škádlí a on mu jasně řekne, aby toho nechal, tak to musí respektovat pozn. Naučme své děti jasně říkat NE, VADÍ MI TO

 4. Znaky šikany • Záměrnost; • Opakování (neplatí u kyberšikany); • Nepoměr sil (fyzické, psychické atd.); • Bezmocnost oběti (nemusí přijít hned); • Nepříjemnost jednání (nenechat se zmást výmluvami typu:‘‘My si hrajeme‘‘); • Potupné hlášky a poznámky ke spolužákovi (týká se vyučování i přestávek); • Nepřiměřené rozkazy, požadavky atd.; • Samoúčelnost agrese (špatně rozpoznatelné);

 5. Vývojová stadia šikany • Zrod ostrakismu (tipování možné oběti); • Manipulace a výskyt fyzické agrese (role nejsou rozděleny); • Vytvoření jádra agresorů (oběť je již určena); • Přijetí norem agresorů většinou (to co hlásají pedagogové ustupuje do pozadí, mírní i ukáznění žáci se začínají chovat krutě); • Totalita, dokonalá šikana; přehlížení agrese vede k narůstání násilí ke slabším spolužákům

 6. Šikanování je onemocnění celé skupiny, není pouze záležitostí oběti a agresora. Šikana je nemoc komunikace. Obecné recepty na šikanu neplatí. Rozpoznat ji je velice těžké. I když se nejedná přímo o šikanu nelze přehlížet žádnou formu násilí a ubližování.

 7. Jednotlivé fáze řešení rizikového chování žáka v rámci školy: • Pohovor se žákem; • Jednání se žákem a zákonným zástupcem; • Postoupení případu další straně (např. pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, orgán sociálně-právní ochrany dětí);

 8. Základní postup při podezření na šikanu • Jakékoliv náznaky nevhodného sociálního chování bereme vážně; • Diskrétní rozhovor s obětí či s informátorem; • Zajištění bezpečnosti oběti; • Informovanost třídního učitele; • Získávání ucelených informací; • Svolání užšího realizačního týmu, svolání výchovné komise (tř. učitel, ředitel školy, výchovný poradce); • Zamezit domluvě agresorů; • Zamezit konfrontaci oběti s útočníky; • Informování rodičů;

 9. BEZKONTAKTNÍ FORMY ŠKOLNÍHO NÁSILÍ • IGNOROVÁNÍ a uražené mlčení ; • Pomlouvání ; • Rozbíjení vztahů, přebírání kluků (holek) ; • Slovní týrání - POSMĚŠKY ; • Kyberšikana; (bude věnována zvláštní pozornost v budoucnu) • Zavrhování ;

 10. KONTAKTNÍ FORMY ŠKOLNÍHO NÁSILÍ • Inzultace – agresivita • Fyzické útoky • Krádeže a loupeže • Zbraně ve škole • Útoky na učitele • Rvačky • Skupinová agrese • Vandalismus (ničení školních věcí, věcí spolužáků) • Vydírání • Rasismus a xenofobní chování • Veřejné zostouzení marginálních skupin • Užívání a prodej návykových látek

 11. Co můžete pro své dítě udělat Vy? • Buďte k dítěti vnímaví; • Povzbuzujte své dítě a chvalte je i za malý úspěch; • Zajímejte se co Vaše dítě dělá, s kým se stýká a kamarádí; • Vysvětlete dětem, že v životě na ně čekají i různá nebezpečí a nepříjemnosti; • Povzbuzujte své děti k překonávání překážek; • Při nejasnostech kontaktujte třídního učitele a domluvte si s ním schůzku; V případě šikany rodič-jedinec nic nezmůže, je třeba pracovat s celým kolektivem

 12. Co pro Vaše dítě může udělat škola • Vyslechnout Vás a pomoci zjistit co se ve skutečnosti v kolektivu děje • Domluvit společnou schůzku s ostatními pedagogy • Najít společnými silami optimální řešení vzniklé situace • Zprostředkovat schůzku s externími odborníky (SVČ, PPP…)

 13. Nejste v tom samikdo vám může při řešení šikany pomoct? • Středisko výchovné péče • Pedagogicko-psychologická poradna • Projekt Minimalizace šikany a jeho odborníci www.minimalizacesikany.cz • Sdružení Linka bezpečí www.linkabezpeci.cz. • Následující odborné publikace

 14. LITERATURA