Download
sykepleiestudenter p sykehjem innlegg nokut konferansen mai 09 f rstelektor karin berntsen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø

Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø

156 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. - sykepleiestudenter på sykehjem Innlegg NOKUT- konferansen Mai-09 Førstelektor Karin Berntsen Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø

 2. Innledning Studier i USP- sykehjemmet - 2000 Klinisk læringsmiljø i sykehjem 2001 Kvalitetsprosedyre - 2005 Brukerundersøkelse - 2006 Refleksjonsprosjekt – 2008 Kritiske suksessfaktorer Oppsummeringer - Konklusjoner Innhold

 3. INNLEDNING • Egen bakgrunn - forståelse og erfaring • Praksisstudier; læregjøre • Læringsmiljøbetingelser i klinisk praksis • Klinisk praksis som rekruttering • Sykehjem som læringsarena Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 4. STUDIER I USP Kvalitetsutvikling I • Undervisningssykehjem Prosjekt – nasjonalt prosjekt for kvalitetsutvikling i sykehjem via forskningssamarbeid med høgskoler og universitet • Studier i USP - Telemark; • Kompetansekartlegging – Kristin Helleberg • Brukerundersøkelse - Kristin Helleberg • Lederstudie – Elisabeth Aase • Læringsmiljø – Karin Berntsen • Læringsfokusert organisasjon Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 5. KVALITETSUTVIKLING IIKlinisk læringsmiljø • Sykepleiefagets substans • Fokus i Kliniske studier/Praksis • Læringsbetingelser • Virksomhet innenfor et økonomisk rasjonale • 90 av de totalt 180 studiepoeng er obligatoriske kliniske studier – praksis i Bachelorprogram • Hovedfokus skole; læring og studering • Hovedfokus praksis; pleie og behandling av syke Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 6. Klinisk læringsmiljø - Rekruttering • Over 90 % av informantene vegret seg for å arbeide innen feltet geriatri (Bjørk /Mc. Cracken 1998, Bergland & Lærum 1999, Disch og Høie 2005) • Begrunnelser for ikke å velge arbeid med eldre; • Forhold i eldreomsorgen • Forhold i utdanning • Forhold i samfunnet Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 7. Klinisk læringsmiljø -Bakgrunnsfaktorer Fisher og Parkinson (1998) viser til Moos (1975) og • "the three dimensions" viktig for et psykososialt læringsmiljø; • relationship dimensions • personal development dimensions • system maintenance and system change dimensions Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 8. Egen studie Forundersøkelse Litteratursøk - samarbeidspartnere Datasamlingsinstrumenter Clinical Learning Environment Inventory Validitet – Reliabilitet Back-and Forward Translation CLEI-Norge Fokusgruppe intervju Utvalg av respondenter Sykepleiestudenter Avdelingssykepleiere Analyseverktøy Statistiske data – SPPS Kvalitative data – Kvalitativt forskningsintervju Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 9. CLEI – Instrument - I Cinical Learnig Environment Iventory (CLEI) Likert 4-delt skala; svært enig/ enig/ uenig/svært uenig 42 utsagn om læringsmiljø som representerer 6 kategorier – subscales for læringsmiljø Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 10. CLEI – Subscales 6 subscales - klinisk læringsmiljø • Personalization - Personorientert • Involvement - Involverende • Satifaction - Tilfredshet • = outcome variabel • Taskorientation - Strukturert • Innovation - Innovativt • Individualization - Individualisert Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 11. Subscales • Individualization • reflects the extent to which students are allowed to make decisions and are treated differentially according to ability or interest; • Innovation • measures the extent to which the clinical teacher/clinician plans new, interesting and productive learning experiences, teaching techniques, learning activities and patient allocations; • Involvement • assesses the extent to which students participate actively and attentively in hospitals ward activities; • Personalization • emphasises opportunities for individual students to interact with the clinical teacher/clinician as well as concern for students’ personal welfare; • Task orientation • assesses whether the instructions for hospital activities are clear and well organised. Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 12. Analyser og Funn Analyser • SPSS – versjon 15 • Statistiske analyser som materialet tillater • Kvalitative analyser av Fokusgruppeintervju Funn • Maksimal score for CLEI Actual form er 42- 216. • Variasjon i scores • Mean scores • Standard deviation • Bivariat korrelasjon (r) • Multiple regression (R) • Beta weights • Sammenligninger USP – Non USP • Sigifikante forskjeller Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 13. Oppsummeringer Funn • Studentene mer fornøyd enn misfornøyd • Significante forskjeller for studenter som har høyere utdanning; lavere mean scores på satisfaction • Innovation laveste mean score; • Styrke fokus på innovative læringsstrategier Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 14. KVALITETSUTVIKLING –IIIKvalitetsprosedyre • Som en konsekvens av læringsmiljø undersøkelsen, ble det tatt konkrete steg for utvikling av studenters kliniske læringsmiljø • Gruppe etablert; • Ansatte på sykehjemmet • Forsker på høgskolen/Ansvarlig for undersøkelsen • Prosedyre utviklet • Prosedyre vedtatt og satt inn i det ordinære kvalitetssikringssystemet ved St.Hansåsen sykehjem Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 15. KVALITETSSYSTEM , TJENESTER Hensikt At studentene opplever Undervisningssykehjemmets avdelinger som gode læringsmiljøer. Referanser Lov om helsepersonell §5 Bruk av medhjelpere Praksisplaner for grunnutdanning i sykepleie og vernepleie. Omfang Prosedyren gjelder for alle som har ansvar for studentenes kliniske studier i Undervisningssykehjemmet. Ansvar Avdelingssykepleier har det overordnede faglige ansvaret i avdelingen. Ass. avdelingssykepleier har i samarbeid med avdelingssykepleier det overordnede ansvar for opplæring og undervisning til avdelingens ansatte , nytilsatte , studenter og elever. Kontaktsykepleier har veiledningsansvar for studenten når han / hun er i praksis. Fagutviklingskonsulent er hovedkoordinator for studentsamarbeidet med Høgskolen og en faglig veileder / støtte for avdelingene. Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 16. KVALITETSUTVIKLING IVBrukerundersøkelse • Hovedfunn fra pasientintervju • Analysert og kategorisert i følgende tema; • Vi har det så bra her • For lite hjelp • Mangel på selvbestemmelse • Opplevelse av å bli krenket/nedverdiget • Opplevelse av trygghet/utrygghet • Kjennskap, fortrolighet og ensomhet • Helsesituasjonen • Daglige aktiviteter og besøk • Humor, selvinnsikt og omsorg for andre Kilde; Karoliussen, Mette (2007) Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 17. KVALITETSUTVIKLING V Refleksjonsprosjekt Med bakgrunn i tidligere studier; etablering av Refleksjonsprosjekt på to avdelinger; • Litteratur og forskning om temaet • Refleksjon kan bidra til innovative aktiviteter både i forhold til studenters læring og sykepleieutøvelse med pasienter • Gruppesamlinger • Kompetanseutvikling av ledere • Rapportering - Spredning Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 18. KRITISKE SUKSESSFAKTORER -I • Fra GRUK – Kvalitetsforbedring i helsetjenesten - I Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 19. Kvalitetsforbedring II- Sustainability Kilde; Konsmo, Trulte (2009), Hvordan kan vi skape vedvarende forbedringer, Kunnskapssenteret, GRUK Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 20. VIDEREUTVIKLING CLEI • 2008 – 2009; replikasjonsstudie I ved en annen norsk høgskole – ca 500 informanter • Faktoranalyse • 2009 – 2010; replikasjonsstudie II videreføres fra 2008 – 2009 – ca 500 informanter • Videreutvikling CLEI – Norway – i samarbeid med opphavspersonene • Kulturtilpasning – Ekspertpanel • Introdusere nye subscales • Bruk av CLEI – som utgangspunkt for kvalitetssikring av sykepleiestudenters kliniske læringsmiljø Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

 21. KONKLUSJONER Kvalitetsutvikling studenters kliniske læringsmiljø • Langsiktig – systematisk arbeid • Lederskapets ansvar • Kvalitativt godt læringsmiljø for studenter og ansatte - kvalitet på utøvelse • Bruk av et validitet – og reliabilitets testet instrument • Klinisk læringsmiljø – et ansvar for høgskole/ universitet og praksisfelt • Videreutvikling av CLEI • Spredning • Nasjonale Omsorgsforskningssentra Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009