1 / 20

Konference d. 16.april 2007

Konference d. 16.april 2007. Handicapråd Godt i gang med god retning. Herning Handicapråd: Lidt historie. Det første frivillige Handicapråd blev dannet i august 2000. Der var 6 medlemmer og 6 personlige suppleanter Det blev valgt på et borgermøde.

tim
Télécharger la présentation

Konference d. 16.april 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Konference d. 16.april 2007 Handicapråd Godt i gang med god retning

 2. Herning Handicapråd: Lidt historie • Det første frivillige Handicapråd blev dannet i august 2000. • Der var 6 medlemmer og 6 personlige suppleanter • Det blev valgt på et borgermøde. • Der var ingen repræsentanter fra kommunen, men politikerne havde indstillet til hver forvaltning, at de udpegede en kontaktperson.  Den kontaktperson skulle være handicaprådets kontakt til hver  forvaltning. • Handicaprådet havde et budget på 15.000 kr.

 3. Hvordan blev Herning Kommunes Handicappolitik til? • Politikken blev igangsat i Det internationale Handicapår 2003, og er resultatet af et samarbejde mellem Herning Kommune og Handicaprådet i Herning. • Fokus blev sat på at formulere en handicappolitik, som skulle være med til at sikre kommunen som et samfund med fællesskab, åbent sind og plads til individuel udfoldelse for alle. • Ligestilling og ligebehandling af handicappede med andre borgere er derfor et vigtigt element i politikken, som er udarbejdet med udgangspunkt i FN’s standardregler om Lige Muligheder for Handicappede • I december 2004 vedtog byrådet Herning Kommunes Handicappolitik

 4. Herning Kommunes mål? • Opbygningen tager udgangspunkt i følgende af FN’s indsatsområder: Tilgængelighed, Arbejde og uddannelse, samt Fritid og familieliv. • Målet med Herning Kommunes handicappolitik er, at der skal skabes hensigtsmæssige løsninger under hensyntagen til de handicappedes behov. • Herning Kommune vil med politikken arbejde for at skabe rammer for et godt hverdagsliv for handicappede, så den enkelte kan udfolde sig frit og bevare livsmod, handlekraft og livsglæde. • Handicappolitikken skal være med til at sikre, at indsatsen over for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne løbende udvikles og styrkes.

 5. Hvorfor en nedskreven handicappolitik? • En kommunal handicappolitik er til hjælp for kommunen og kommunalpolitikerne • Kommunen kan bedre planlægge tilbud og ydelser til borgerne ved at inkludere handicapaspektet i behandlingen. • Det er et nyttigt styringsredskab for politikerne og omdrejningspunkt for samarbejdet i handicaprådet. • Handicaporganisationerne kan fastholde kommunen på de formulerede målsætninger.

 6. Hvorfor en nedskreven handicappolitik? • Borgerne kan se, om målsætningerne opfyldes og at kommunen gør noget på handicapområdet. • Det er en rettesnor for de kommunale medarbejderes arbejde. • De forskellige forvaltninger har skullet beskrive konkrete initiativer i forvaltningernes målsætninger, handlingsplaner og virksomhedsplaner

 7. Hvor står vi nu, og hvad så? • Herning Kommunes handicappolitik har fungeret fint indtil nu, så hvorfor lave om på den? • Fordi Herning kommune nu er en storkommune, som er blevet til ved at sammenlægge 4 kommuner. • Fordi de tre tidligere sammenlægningskommuner ikke havde en formuleret handicappolitik

 8. Kommunalt Handicapråd: Hvorfor? Svar: • Med kommunalreformen har mange opgaver skiftet hænder • Det blev derfor pr. 1. april 2006 lovpligtigt at nedsætte kommunale handicapråd • Handicaprådet skal være med til at sikre en opkvalificering og overvågning af et område, som er nyt for kommunen.

 9. Hvordan vil vi så udarbejde en ny Handicappolitik for storkommunen? • Startskuddet til processen om formulering af en handicappolitik gik i december 2006 • Her blev der i Handicaprådets regi afholdt en temadag om handicappolitikkens rolle i Ny Herning Kommune • På det efterfølgende møde d. 5. februar 2007 blev der nedsat en arbejdsgruppe på 6 personer.

 10. Arbejdsgruppen første møde. Der blev udarbejdet en tidsplan Sigtepunktet er, at Handicappolitikken er besluttet politisk inden udgangen af februar 2008 med henblik på Budget 2009. Tidsrammen vil dog afhænge af ambitionsniveauet Proces og tidsramme forelægges direktionen til godkendelse med indstilling til orientering af fagudvalg i Herning Kommune. Handicappolitik - tidsplan

 11. Handicaprådets rolle? • Handicaprådets rolle i processen er blevet drøftet. • Der er taget beslutning om, at der på hvert handicaprådsmøde orienteres om status for projektet • Udvalg, forvaltninger og sekretariatet er blevet informeret om, at der på næste møde d. 19. april rettes fokus på identifikation af indsatsområder

 12. Ramme og fokus • Den overordnede ramme er Herning Kommunes vision. • Der skal være fokus på politisk, direktionsmæssigt og forvaltningsmæssigt forankring og ejerskab samt ejerskab i forhold til handicaporganisationerne.

 13. Der bygges på Herning Kommunes værdisæt og vision • At Herning kommune er et samfund med fællesskab, åbent sind og plads til individuel udfoldelse for alle. • At efterleve principper om ligestilling og ligebehandling af handicappede med andre borgere. • At skabe muligheder for hensigtsmæssige løsninger under hensynstagen til de handicappedes behov. • At skabe rammer for et godt hverdagsliv for handicappede, så den enkelte kan udfolde sig frit og bevare livsmod, handlekraft og livsglæde.

 14. Handicappolitik- proces- faser Fase 1: Organisering og forankring Nedsættelse af arbejdsgruppe m. repræsentanter for Handicaprådet og forvaltninger • Fokus på politisk, direktionsmæssigt og forvaltningsmæssigt forankring og ejerskab • Ad hoc udpegning af repræsentanter for diverse handicapgrupper samt driftsområderne i de enkelte forvaltninger. Fase 2: Afdækning af kommunens indsats • Afdækning af kommunens eksisterende tilbud og serviceydelser for borgere med handicap. Fase 3: Formulering af udspil til handicappolitik • Udpegning og prioritering af indsatsområder

 15. Handicappolitik- proces-faser Fase 4: Dialog/debat om udspil til handicappolitik • Input fra handicaporganisationer m.fl. på temadage • Input fra brugere, handicapgrupper m.fl. Debat på hjemmeside, borgermøder og dagspressen m.v. Fase 5: Endelig formulering af forslag til handicappolitik • Høring i Handicapråd, ældreråd m.fl. • Godkendelse i fagudvalg og Byrådet Fase 6: Handlings- og tidsplaner • Udarbejdelse af handlings- og tidsplaner på baggrund af indsatsområderne.

 16. Procesoplæg fra arbejdsgruppen • Der udarbejdes en ny Handicappolitik, som afspejler, at der er tale om en ny kommune med en udvidet opgaveportefølje. • Handicappolitikken formuleres med udgangspunkt i Herning Kommunes målhierarki. (strategisk-taktisk og operationelt niveau) og værdisæt.

 17. Arbejdsmetoder • Der indkaldes ad hoc basis repræsentanter fra diverse handicapgrupper samt driftsområderne i de enkelte forvaltninger i Herning Kommune • I Udarbejdelsen af udspil til Handicappolitik tages afsæt i DSI´s vejledning. • Øvrigt materiale herunder gl. Hernings Kommunes handicappolitik kan indgå som inspiration.

 18. Formålet og opgaver med Herning Kommunes Handicapråd • Formålet med Handicaprådet er at udbygge kontakten mellem kommunens handicappede borgere og byrådet. • Hovedopgaven er således at følge og vurdere vilkårene for personer med handicap og tage handicappolitiske initiativer. • Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet om initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. • Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

 19. Opgaver • Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. • Handicaprådet bør afgive en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

 20. Opgaver • Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer m.v. • Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv. • Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager. • Handicaprådet skal udarbejde en arbejdsplan over de indsatsområder, som rådet vil sætte fokus på. http://www.herning.dk/internet/Publikat.nsf/9C6A8A2C90DABB7A412567F200516169/6959AC32D833B785C1256F9D002E0299/$FILE/Handicappolitik.pdf

More Related