Download
provinciaal landbouwbeleid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Provinciaal Landbouwbeleid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Provinciaal Landbouwbeleid

Provinciaal Landbouwbeleid

199 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Provinciaal Landbouwbeleid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Provinciaal Landbouwbeleid Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Landbouw

 2. Inhoud • Provinciaal landbouwbeleid • Provinciaal hoeve- en streekproductenbeleid • Provinciaal plattelandsbeleid

 3. 1. Provinciaal landbouwbeleid In samenwerking met de Provinciale Landbouwkamer Situering landbouwbeleid • Agrocomplex • Uitdagingen • Provinciale beleidsdoelstellingen & bevoegdheden Provinciaal landbouwbeleid • Drie doelstellingen • Uitvoering

 4. Agrocomplex Landbouw, leveranciers, verwerkende bedrijven, handel en distributie vormen samen het agrocomplex

 5. Agrocomplex • 20.000 mensen tewerkgesteld, incl. zelfstandigen • Toegevoegde waarde: 784 miljoen euro • Omzet: 3,6 miljard euro

 6. Agrocomplex <> provinciale economie • Aantal ondernemingen en zelfstandigen: 19,2 % • Tewerkstelling: 3,3 % • Omzet: 1,3 % • Toegevoegde waarde: 1,4 %

 7. Agrocomplex - landbouw • 15% van Vlaamse landbouwbedrijven • 31% van de provincie in gebruik door landbouw • Grote bedrijven: groter dan gemiddeld in Vlaanderen • Intensief: hoge toegevoegde waarde per oppervlakte • Gespecialiseerd: • Veeteelt • Glastuinbouw - groenteteelt (40% van Vlaamse glastuinbouw & 60% van groenteteelt onder glas ) • Boomkwekerij - sterke groei

 8. Uitdagingen landbouwsector Knelpuntenanalyse • Toekomst door verbondenheid met omgeving en maatschappij • Protesten vergunningen – vervreemding – open ruimte als publiek ruimte  Maatschappelijk draagvlak • Toekomst door samenwerking en innovatie • Rendabiliteit – kennis – specialisatie  Kennis en expertise • Toekomst door beschikbaarheid van landbouwgrond • Landbouwgrond = productiefactor  Ontwikkelruimte voor duurzame landbouw

 9. Provinciale beleidsdoelstellingen • Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden • De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een geïntegreerd gebiedsgericht beleid, door interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie • Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod • Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen

 10. Provinciale bevoegdheden landbouw • Onderzoek, voorlichting en advisering • Multifunctionele landbouw • Beleidsvorming en implementatie • Landschappelijke integratie • Communicatie en educatie • Ondersteuning van actieve actoren

 11. Provinciaal landbouwbeleid In samenwerking met de Provinciale Landbouwkamer Visie: wat willen we bereiken? “Het landbouwbeleid van de provincie Antwerpen ontwikkelt en stimuleert duurzame landbouw als drager van een innoverende economische speerpuntsector, met name het agrocomplex. “

 12. Visie: 3 doelstellingen Het landbouwbeleid van de provincie Antwerpen wil: • Kennis en expertise binnen de landbouwsector verhogen om via ondernemerschap en innovatie de transitie naar een duurzaam agrocomplex te stimuleren • Ontwikkelruimte voor duurzame landbouw als drager van een innoverend agrocomplex vrijwaren en verbeteren door het toepassen van zuinig ruimtegebruik • Duurzame landbouw promoten om het maatschappelijk draagvlak voor een innoverend agrocomplex te verhogen

 13. (1) Kennis en expertise binnen landbouwsector verhogen • Praktijkonderzoek • Specialisatie in pluimvee- en melkveehouderij, voedergewassen en glastuinbouw • Stimuleren kennisuitwisseling • Gekoppeld aan praktijkonderzoek: voorlichting en advisering • Kennisnetwerk: praktijkonderzoek – onderwijs – beleid • Landbouwonderwijs • Inrichten • Ondersteunen vanuit praktijkcentra Praktijkonderzoek, voorlichting en advisering Educatie 

 14. (1) Kennis en expertise binnen landbouwsector verhogen • Landbouwverbreding • Hoeve- en streekproductenbeleid  Lekkers met Streken • Beleid rond agrobiodiversiteit: kansenkaarten • Maatschappelijke innovatie • Nieuwe vormen van ruraal ondernemerschap • Stimuleren rurale gebiedsontwikkeling • Bedrijven in moeilijkheden • Subsidie ‘Boeren op een kruispunt’ Multifunctionele landbouw  Beleidsvorming en implementatie  Ondersteuning van actieve actoren 

 15. (2) Ontwikkelruimte voor duurzame landbouw vrijwaren • Visie op de landbouwstructuur (Nota Ruimte) - Differentiatie van het agrarisch gebied • Toekomst voor aanwezige landbouw • Kader voor ruimtelijke transformaties - Ruimtelijke afwegingskaders voor specifieke landbouwtakken • Glastuinbouw • Veeteelt • Advisering aandacht voor efficiënt ingerichte landbouwruimte • Ruimtelijke planningsprocessen • Vergunningsaanvragen • Gebiedsgerichte/ ruimtelijke projecten Beleidsvorming en implementatie

 16. (2) Ontwikkelruimte voor duurzame landbouw vrijwaren • Landbouwkaarten - beleidsinstrument • Degelijk cijfer- en kaartmateriaal noodzakelijk  beleid • Verdere ontwikkeling & onderhoud • Kansenkaarten • Kansen voor samenwerking tussen landbouw, natuur en water • Zoeken naar win-win • Ondersteunen gemeenten • Studies en cijfermateriaal tot op gemeenteniveau • Omzendbrief onderhandse verpachting • Vragen over landbouwbeleid/ vergunningsdossiers Beleidsvoorbereiding en implementatie 

 17. (3) Maatschappelijk draagvlak verhogen • Landbouweducatie • Educatie melkvee en pluimvee binnen praktijkonderzoek • Landbouweducatie naar scholen • Ondersteuning landbouweducatie via Provinciale Landbouwkamer • Landbouwonderwijs zet deuren open voor klassen • Landbouwopleidingen voor lokale overheden (uit te bouwen) • Draagvlakverhogende evenementen • PROMinANT • Evenementen met hoeve- en streekproducten • Ondersteuning imagoactiviteiten via Provinciale Landbouwkamer Communicatie en educatie 

 18. (3) Maatschappelijk draagvlak verhogen • Communicatie • Landbouwers en gemeentebesturen: te bestrijden organismen vb distelbesluit - knolcyperus • Grote publiek: communicatie via media • Hoeve- en streekproductenbeleid • Boer en burger met elkaar in contact brengen • Erfbeplanting • Landschappelijke integratie van landbouwbedrijven • Opmaak van gratis plannen voor landbouwers • Streven naar opname in vergunningsdossiers Communicatie en educatie  Landschappelijke integratie  Multifunctionele landouw  Beleidsvorming en implementatie 

 19. Landbouwbeleid provincie Antwerpen “Het landbouwbeleid van de provincie Antwerpen ontwikkelt en stimuleert duurzame landbouw als drager van een innoverend agrocomplex door • (1) kennis en expertise binnen de landbouwsector te verhogen, • (2) ontwikkelruimte voor duurzame landbouw te vrijwaren en • (3) maatschappelijk draagvlak te verhogen. “

 20. Uitvoering van het landbouwbeleid Beleidsveld landbouw • Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid - DLP Beleidsdienst (Antwerpen) • Hooibeekhoeve - HH • Proefbedrijf Pluimveehouderij - PV 2 provinciale praktijkcentra (Geel) • Rurant vzw Platform voor Rurale Ontwikkeling (Geel) , • Provinciale landbouwscholen - Stabroek en Mechelen

 21. Inhoud • Provinciaal landbouwbeleid • Provinciaal hoeve- en streekproductenbeleid • Provinciaal plattelandsbeleid

 22. 2. Hoeve- en streekproductenbeleid Strategisch Meerjarenplan Provincie als trekker: • Overkoepelend kader creëren • Informatieplatform uitbouwen • Als bestuur het voorbeeld geven Provincie als facilitator: • H&SP promoten bij de consumenten • Distributie faciliteren • Producentenvorming ondersteunen

 23. Inhoud • Provinciaal landbouwbeleid • Provinciaal hoeve- en streekproductenbeleid • Provinciaal plattelandsbeleid

 24. 3. Provinciaal plattelandsbeleid Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan (PPOP): ismRurantvzw • ProgrammaDocumentvoor PlattelandsOntwikkelingPDPO (2014 – 2020) • Omgevingskwaliteit op het platteland ≈ As3 • Leader Financiering: 50% Europa - 25% Vlaanderen - 25% provincies Agrarische focus • Platteland Plus Financiering: 50% Vlaams – 50% provinciaal Eerste projectoproep: deadline is 30 oktober 2014.

 25. Ondersteuning van gemeenten • Provinciaal landbouwbeleid landbouw@provincieantwerpen.be • Provinciaal hoeve- en streekproductenbeleid lekkersmetstreken@provincieantwerpen.be • Provinciaal plattelandsbeleid platteland@provincieantwerpen.be

 26. Bedankt Dienst lanbouw- en plattelansbeleid DepartementWelzijn, Economie en Plattelandsbeleid Mechtilde Hennebert - diensthoofd PaS - Provinciehuisaan de Singel, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen T 03 240 58 00 www.provant.be