Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Partner projektu: FARNÍ CHERITA KARLOVY VARY PowerPoint Presentation
Download Presentation
Partner projektu: FARNÍ CHERITA KARLOVY VARY

Partner projektu: FARNÍ CHERITA KARLOVY VARY

88 Views Download Presentation
Download Presentation

Partner projektu: FARNÍ CHERITA KARLOVY VARY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Partner projektu: FARNÍ CHERITA KARLOVY VARY Karlovarská krajská rada humanitárních organizací

  2. Cíl partnerství: • Příprava Akčního plánu a operačního programu Karlovarského kraje proposkytovatele z řad Nestátních neziskových organizací • Vytvoření pracovního místa pro projektového managera území • Koordinace neziskového sektoru – databáze • Analýza výchozí situace • Metodické vedení • Budování rozvojového partnerství

  3. Příprava akčního plánu a operačního programu Karlovarského kraje pro poskytovatele z řad nestátních neziskových organizací ( dále NNO) • Cílem akčního plánu je • vytvoření pokud možno co nejpřesnější sítě poskytovatelů sociálních služeb pro potřeby občanů regionu . Potřeby budou zkoumány hlediska poskytování terénních služeb a z hlediska ústavní péče v souladu s operačním programem Karlovarského kraje • školící plán v rámci NNO. Vzdělávací aktivity budou realizovány v několika úrovních a to školení, semináře, individuální konzultace • vytváření pracovních skupin • publikační činnost • vytvořit nástroje pro celoživotní vzdělávání pracovníků v NNO • Vytvoření pracovního místa projektového managera území • poskytovatel informací o projektové přípravě • poskytovatel informací o projektovém řízení (využití strukturálních fondů) • Koordinace neziskového sektoru – databáze • využít možnosti komunitního plánování pro vznik databáze neziskového sektoru zajišťující sociální služby (využít informovanost pomocí internetu, tvorba webových stránek)

  4. Analýza výchozí situace • zjistit současné požadavky a finanční potřeby • výhledové plány, definování potřeb • možnosti čerpání finančních prostředků • Metodické vedení • bude posílena rozvojová kapacita regionu metodickým vedením • metodickým vedením dojde k vytvoření partnerské sítě a stmelení sociálního sektoru. Pracovní skupiny se mohou postupem času modifikovat a mohou v různých podobách pracovat samostatně. Předpokládáme, že v této souvislosti dojde k významnému výstupu projektu a vznikne skutečně fungující zastřešující organizace pro NNO - Karlovarská krajská rada humanitárních organizací • Budování rozvojového partnerství • oslovování potencionálních partnerů • vytváření partnerské sítě • vytvoření řídícího týmu projektu • komunikační strategie