Download
badanie rezultat w efekt w pracy socjalnej pracownik w socjalnych w mops w szczecinku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Badanie rezultatów/efektów pracy socjalnej pracowników socjalnych w MOPS w Szczecinku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Badanie rezultatów/efektów pracy socjalnej pracowników socjalnych w MOPS w Szczecinku

Badanie rezultatów/efektów pracy socjalnej pracowników socjalnych w MOPS w Szczecinku

155 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Badanie rezultatów/efektów pracy socjalnej pracowników socjalnych w MOPS w Szczecinku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Badanie rezultatów/efektów pracy socjalnej pracowników socjalnych w MOPS w Szczecinku

 2. MOPS w Szczecinkufunkcjonuje w oparciu o model zespołowego rozwiązywania problemów społecznych. W ramach tego modelu działają stałe zespoły pracy socjalnej ds. problemów: • opiekuńczo-wychowawczych, • bezrobocia, • uzależnień i zaburzeń psychicznych, • osób starszych i niepełnosprawnych.

 3. CELE PRACY ZESPOŁOWEJ doskonalenie warsztatu pracy jego uczestników poprzez wdrażanie i  wypracowywanie skutecznych metod dokształcanie zawodowe tworzenie projektów i programów pomocowych konsultowanie trudniejszych przypadków indywidualnych klientów superwizja pracy członków zespołu

 4. INNE ZESPOŁY PRACY Oprócz zespołów stałych, powoływane są: zespoły zadaniowe, w tym interdyscyplinarne, w skład których wchodzą przedstawiciele lokalnych służb, organizacji i instytucji mogący pomóc w rozwiązaniu określonego problemu, czy realizacji konkretnego zadania.

 5. BADANIE EFEKTÓW PRACY Efekty pracy pracowników socjalnych monitorowane są w sposób ciągły i systematyczny poprzez wewnętrzne sprawozdania pokazujące zarówno zakres i ilość podejmowanych działań jak też osiągane wyniki. Jednym z badanych aspektów są efekty pracy socjalnej.

 6. Za efekt pracy socjalnej ewidencjonowany na poziomie pracownika socjalnego, przyjmujemy wynik/skutek planowanej pracy z rodziną/osobą, ukierunkowanej na osiągnięcie założonego celu. Aby wykazać efekt należy określić, czy jest on skutkiem działań pracownika wpisujących się w powyższy schemat.

 7. KATEGORIE EFEKTÓW praca socjalna na rzecz poprawy sytuacji: • ekonomicznej • mieszkaniowej • zawodowej • stanu zdrowia • funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych • funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w  środowisku • funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie • funkcjonowania osób uzależnionych W każdej z w/w kategorii wyróżniliśmy katalog możliwych do osiągnięcia efektów.

 8. I. Praca socjalna na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej rodziny/klienta: • Pozyskanie świadczeń z zabezpieczenia społecznego • świadczeń alimentacyjnych • emerytalno - rentowych • świadczeń z funduszu pracy • świadczeń rodzinnych , pielęgnacyjnych • pozyskanie stypendium. • Uzyskanie pomocy materialnej od organizacji pozarządowych, sponsorów. • Uzyskanie ulg, umorzeń oraz dofinansowań. • Prawidłowe gospodarowanie budżetem domowym • terminowe regulowanie wydatków mieszkaniowych • racjonalne planowanie bieżących zakupów. • Uzyskanie dodatku mieszkaniowego.

 9. II. Praca socjalna na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej rodziny / klienta:   • Pozyskanie mieszkania. • Zamiana mieszkania. • Uzyskanie zameldowania klienta. • Uzyskanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. • Utrzymanie klienta w miejscu zamieszkania. • Zapewnienie rodzinie/klientowi schronienia. • Częściowe dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. • Podniesienie standardu zajmowanego lokalu • pozyskanie sprzętu gospodarstwa domowego • remont mieszkania , naprawy, odświeżenie mieszkania.

 10. III.  Praca socjalna na rzecz poprawy sytuacji osoby biernej zawodowo: • Nabycie umiejętności poszukiwania pracy. • Udział w projekcie KIS. • Podjęcie zatrudnienia • praca na umowę o pracę, umowa zlecenie, o dzieło • praca dorywcza • staż / przygotowanie zawodowe • prace społecznie użyteczne • wolontariat. • Podniesienie kwalifikacji zawodowych • ukończenie kursu / szkolenia zawodowego, przekwalifikowującego • podjęcie / kontynuowanie nauki • ukończenie szkoły. • Zarejestrowanie się w PUP i utrzymywanie statusu osoby bezrobotnej / poszukującej pracy.

 11. IV. Praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia: Uzyskanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Systematyczne leczenie. Uzyskanie sprzętu medycznego, ortopedycznego. Udział w rehabilitacji ambulatoryjnej lub stacjonarnej.

 12. V. Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych: • Uzyskanie przez osobę starszą lub niepełnosprawną opieki • ze strony rodziny • ze strony gminy (usługi , wolontariat) • ze strony służby zdrowia (ZOL, hospicjum, pielęgniarka środowiskowa, opieka pielęgniarska długoterminowa). • Uzyskanie miejsca w placówkach opieki dziennej (ŚDS, WTZ, DDP itp.). • Uzyskanie wsparcia od organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi. • Umieszczenie klienta w Domu Pomocy społecznej • za zgodą • bez zgody. • Uzyskanie postanowienia sądu dotyczącego sytuacji prawnej osoby starszej i niepełnosprawnej.

 13. VI.  Praca socjalna na rzecz poprawy warunków rozwoju i funkcjonowania dziecka w środowisku: Umieszczenie dziecka w świetlicy socjoterapeutycznej, bądź objęcie programem profilaktycznym. Uzyskanie opinii psychologiczno pedagogicznej. Umieszczenie dziecka w klasie integracyjnej, przedszkolu integracyjnym. Uzyskanie postanowienia sądu dotyczącego sytuacji prawnej dziecka. Umieszczenie dziecka w przedszkolu , żłobku, na wypoczynku w dni wolne od nauki. Zapewnienie dziecku czasowej opieki w okresie braku możliwości sprawowania opieki przez rodzica.

 14. VII.  Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny: Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych w zakresie doskonalenia umiejętności społecznych. Wprowadzenie wolontariusza do rodziny. Wprowadzenie asystenta rodziny. Prawidłowe wypełnianie ról rodzicielskich. Rozwiązanie konfliktów w rodzinie. Ujawnienie przemocy domowej przez klienta. Wypełnienie niebieskiej karty. Zapewnienie schronienia w sytuacji kryzysowej. Podjęcie terapii: rodzinnej  ,logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej.

 15. VIII. Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie: • Podjęcie przez klienta leczenia psychiatrycznego. • Kontynuowanie leczenia psychiatrycznego. • Umieszczenie klienta w szpitalu psychiatrycznym; • za jego zgodą • bez jego zgody • w trybie nagłym. • Umieszczenie klienta w Domu Pomocy Społecznej w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. • Uzyskanie postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu klienta.

 16. IX. Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem uzależnienia: Podjęcie przez klienta leczenia odwykowego. Kontynuowanie leczenia odwykowego. Złożenie wniosku o leczenie odwykowe. Podjęcie przez rodzinę terapii dla współuzależnionych. Utrzymywanie przez klienta abstynencji.

 17. CHARAKTER EFEKTÓW efekt operacyjny, czyli sprowadzający się do wykonania przez klienta pewnych działań/czynności, które są tylko etapem/krokiem do osiągnięcia efektu w postaci rozwiązania problemu efekt procesu, czyli działanie długofalowe na które składają się efekty operacyjne i polega na rozwiązaniu problemu

 18. CHARAKTER KATALOGU EFEKTÓW Katalog efektów ma charakter otwarty, zatem jeżeli na etapie jego tworzenia jakiś efekt nie został nazwany, a w praktyce ma miejsce wówczas pracownik może go odnotować wpisując we właściwą kategorię.

 19. DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW Pracownicy na swoim poziomie odnotowując efekt, podają w specjalnym rejestrze symbol akt klienta, którego on dotyczy. Pozwala to na ewentualną kontrolę przełożonego, czy z zapisów dokonanych w aktach wynikają działania i opisany efekt.

 20. REJESTR EFEKTÓW

 21. Badając efekty, pracownicy w karcie podają ilość w poszczególnych kategoriach i formach. Ilości te są następnie sumowane dla poszczególnych zespołów problemowych, a dalej dla obu działów służb socjalnych.

 22. ZALETY BADANIA EFEKTÓW dla klienta i pracownika socjalnego: • refleksja i odnotowanie kolejnych etapów zmiany i osiąganych po drodze efektów • porządkowanie podejmowanych działań • kontrolowanie kierunku i postępu zmiany • motywowanie do dalszych działań

 23. ZALETY BADANIA EFEKTÓW dla pracownika socjalnego: • zwiększenie świadomości pełnionej roli zawodowej • samodzielna analiza i ocena swojej pracy • porównanie swojej pracy na tle pracy pozostałych pracowników • możliwość wykazania się przed przełożonymi

 24. NARZĘDZIE TO UŁATWIA TAKŻE: • wchodzenie w obowiązki nowych pracowników, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy podejmują pracę w charakterze pracownika socjalnego • jest to pewnego rodzaju podpowiedź, czego może oczekiwać od pracownika klient i przełożeni Prostota tego narzędzia wskazuje na konkretne czynności, działania, które mogą zmienić funkcjonowanie klientów.

 25. BADANIE INNYCH OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA SOCJALNEGO Oprócz badania efektów pracy socjalnej, badamy również (w formie miesięcznych sprawozdań) inne obowiązki wykonywane przez pracowników, w tym między innymi: • liczbę przeprowadzonych wywiadów, • podjętych interwencji, • sporządzonych pism w sprawach klientów, • kontaktów z innymi instytucjami. Badanie to ma również odniesienie do liczby dni w których pracownik był nieobecny w pracy. Taki system badania pozwala na ocenę wykorzystania czasu pracy przez pracowników, intensywności tej pracy, a także ma przełożenie na osiągane efekty.

 26. ZASADY NADRZĘDNE BADANIA EFEKTÓW • bezpieczeństwo pracownika, bo narzędzie szczególnie jemu służy pokazując, że jego codzienna, trudna praca ma sens i choć wolno, to niesie pozytywne zmiany • zaufanie przełożonych do pracownika, jego rzetelności i właściwej postawy etycznej

 27. DO CZEGO NIE SŁUŻY Jako kadra zarządzająca nie wykorzystujemy tego badania do takich aspektów jak: • wynagrodzenie pracownika, • nie wprowadzamy na tym polu również rywalizacji, uważając, iż narzędzie to ma być bezpieczne dla pracownika, a przez to bardziej rzetelne dla nas.

 28. DO CZEGO MOŻE SŁUŻYĆ najczęściej korzystamy z wyników sumowanych pokazując tendencje pracy, zalecając kierunki lub konkretne działania wyniki badania wykorzystujemy pokazując pracę ośrodka, szczególnie w sytuacjach, gdy przychodzi nam konfrontować się z opinią instytucji służącej do wypłacania świadczeń

 29. FRAGMENT ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA EFEKTÓW PRACY SOCJALNEJ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH MOPS W SZCZECINKU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

 30. Dziękuję za uwagę