Download
badanie ruchu turystycznego w wojew dztwie l skim w 2013 roku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2013 roku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2013 roku

Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2013 roku

174 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2013 roku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2013 roku Raport z badań dla Śląskiej Organizacji Turystycznej Warszawa, luty 2014

 2. Informacje o badaniu

 3. Informacje o badaniu • W skład projektu badawczego w ramach „Badania ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2013 roku” weszły następujące metody badawcze, których wyniki prezentuje niniejszy raport. • Badanie deskresearch – analiza materiałów źródłowych opisujących ruch turystyczny w województwie śląskim w 2012 roku na tle innych województw skupiająca się na tematyce turystyki przyjazdowej; • Badanie obiektów/atrakcji turystycznychwojewództwa śląskiego – zebranie informacji o przepływie turystów w wybranych obiektach w trzecim kwartale 2012 roku i w roku 2013; • Badanie Omnibus CAPI – ogólnopolskie, reprezentatywne badanie dorosłych Polaków, którego celem było oszacowanie wielkości ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2013 roku.

 4. ANALIZA OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH TURYSTYKI – DESK RESEARCH

 5. Wprowadzenie • W niniejszej części zaprezentowane zostaną informacje na temat ruchu turystycznego w 2012 roku zebrane w ramach analizy materiałów źródłowych takich jak: opracowania badań Instytutu Turystyki, Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych udostępnianych przez Polską Organizację Turystyczną. • Głównym obszarem analizy będzie turystyka przyjazdowa do województwa śląskiego. Zostanie ona przedstawiona na tle wyników ogólnych dla Polski oraz w porównaniu do wyników innych województw. • Dane uzyskane dla roku 2012 zestawione zostaną z wynikami poprzednich lat, co pozwoli na uchwycenie trendów i zmian zachodzących w czasie.

 6. Definicje pojęć • Definicje kluczowych pojęć z dziedziny turystyki*: • Turysta – jest to odwiedzający, który w miejscu odwiedzanym pozostaje przynajmniej na jedną noc, korzystając z usług publicznej lub prywatnej bazy noclegowej. • Turystyka – są to wszelkie czynności osoby podróżującej i przebywającej poza jej zwykłym otoczeniem, podejmowane w celach wypoczynkowych, interesach lub innych, w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy. • Miejscepodróży – jest to istotne miejsce odwiedzane w czasie podróży, którym może być jak najdalej wysunięty punkt od miejsca stałego zamieszkania, a także miejsce, w którym turysta spędzi najwięcej czasu lub miejsce, które stanowi główny punkt podróży. • Cel podróży– jest to motywacja podróży, przyczyna dla której urlop lub podróż ma się odbyć w określonym miejscu i czasie, ze względu na: (1) Wypoczynek, rekreacje i wakacje, (2) Odwiedziny znajomych lub krewnych, (3) Interesy, sprawy zawodowe, (4) Leczenie, (5) Pielgrzymki religijne, (6) Inne.

 7. Podział turystyki • Ze względu na miejsce, kierunek i czas trwania podróży wyróżnia się następujące podziały: • Miejsce podróży*: • Turystyka krajowa – obejmuje czynności mieszkańców określonego kraju lub innego terytorium, podróżujących i przebywających w miejscach w obrębie tego kraju lub terytorium, ale poza ich zwykłym otoczeniem, w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych, nie dłużej niż 12 kolejnych miesięcy. • Turystyka zagraniczna – obejmuje czynności osób, które podróżują po kraju nie będącym miejscem ich stałego zamieszkania i zwykłym otoczeniem na czas nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, przy czym główny cel wizyty jest inny niż podjęcie działalności zarobkowej wynagradzanej w odwiedzanym miejscu. • Kierunek podróży*: • Turystyka przyjazdowa – obejmuje czynności osób podróżujących po terytorium, którego nie są mieszkańcami i które nie stanowi ich zwykłego otoczenia, w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych, nie dłużej niż przez kolejnych 12 kolejnych miesięcy. • Turystyka wyjazdowa – obejmuje czynności mieszkańców określonego terytorium, podróżujących i przebywających w miejscach poza tym terytorium i poza ich zwykłym otoczeniem, w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych, nie dłużej niż 12 kolejnych miesięcy. • Czas trwania**: • Podróże krótkookresowe - 2-4 dniowe, połączone co najmniej z jednym noclegiem poza miejscowością zamieszkania. • Podróże długookresowe - trwające co najmniej 5 dni, a więc połączone przynajmniej z czterema noclegami poza domem.

 8. Turystyka krajowa - zróżnicowanie geograficzne pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopo-morskie podlaskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubuskie wielkopolskie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie świętokrzyskie śląskie podkarpackie małopolskie • Łączna liczba podróży krajowych w 2012 roku wyniosła 40,7 mln, czyli o 38% więcej niż w ubiegłym roku (wartość w 2011 roku: 29,6 mln). Podobnie jak w poprzednich latach, do najczęściej odwiedzanych województw należały: mazowieckie, pomorskie i małopolskie. • W 2012 roku łączna liczba krajowych podróży turystycznych do województwa śląskiego wyniosła 3,3 mln. W porównaniu do poprzedniego roku oznacza to wzrost o 32% (wartość w 2011 roku: 2,5 mln). W skali kraju województwo śląskie pod względem liczby podróży uplasowało się na 5 pozycji, a zatem o stopień niżej w stosunku do ubiegłego roku. • W porównaniu do 2011 roku tylko dwa województwa zanotowały spadek natężenia krajowego ruchu turystycznego. Były to: województwo podlaskie (spadek o 40%) oraz województwo lubelskie (spadek o 5,5%). Natężenie krajowego ruchu turystycznego w 2012 roku według województw i liczby krajowych podróży turystycznych ogółem (mln)* 5,2 2,2 3,1 2,2 0,9 3,1 5,5 1,0 1,4 1,7 3,7 1,2 0,5 3,3 2,4 5,2 Razem 40,7 mln * źródło: dane Instytutu Turystyki.

 9. Turystyka krajowa – podróże długookresowe Zróżnicowanie geograficzne pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopo-morskie podlaskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubuskie wielkopolskie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie świętokrzyskie śląskie podkarpackie małopolskie Natężenie krajowego ruchu turystycznego w 2012 roku według województw i liczby podróży długookresowych (mln)* 2,6 0,8 • W porównaniu z poprzednim rokiem, łączna liczba krajowych podróży długookresowych do województwa śląskiego wzrosła do 1,1 mln (wartość w 2011 roku: 0,8 mln, wzrost o 37,5%). • Pod względem liczby podróży długookresowych w 2012 województwo śląskie ponownie zajęło 6 pozycję (podobnie jak województwo podkarpackie). Udział podróży długookresowych w ogóle podróży w województwie śląskim wyniósł około 33% (średnia dla całego kraju: 36,8%). 1,6 1,0 0,2 0,8 1,6 0,3 0,4 0,5 1,4 0,4 0,1 1,1 1,1 1,9 Razem 14,7 mln * źródło: dane Instytutu Turystyki.

 10. Turystyka krajowa – podróże krótkookresowe Zróżnicowanie geograficzne pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopo-morskie podlaskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubuskie wielkopolskie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie świętokrzyskie śląskie podkarpackie małopolskie Natężenie krajowego ruchu turystycznego w 2012 roku według województw i liczby podróży krótkookresowych (mln)* 2,6 1,4 • Liczba podróży krótkookresowych do województwa śląskiego w 2012 roku wyniosła 2,2 mln (wartość w 2011 roku: 1,7 mln, wzrost o 29%). • Pod względem liczby podróży krótkookresowych w 2012 województwo śląskie zajęło 5 pozycję w kraju (spadek z pozycji 2). 1,5 1,2 0,7 2,3 3,9 0,7 1,1 1,3 2,3 0,8 0,4 2,2 1,3 3,3 Razem 26,0 mln * źródło: dane Instytutu Turystyki.

 11. Analiza trendów – indeks liczby krajowych podróży turystycznych Indeks liczby krajowych podróży turystycznych* • Indeks liczby krajowych podróży turystycznych to wskaźnik zmiany natężenia krajowego ruchu turystycznego w województwie. Za jego podstawę przyjęto liczbę odwiedzin w 2001 roku (liczba odwiedzin w 2001 r. = 100). Indeks pozwala prześledzić trend dotyczący krajowych podróży na przestrzeni 12 lat, którego punktem odniesienia jest wartość z 2001 roku. • Na wykresie powyżej zaprezentowano względne zmiany natężenia ruchu turystycznego ogółem w Polsce oraz województwie śląskim i dwóch przykładowych województwach: dolnośląskim i małopolskim w latach 2001-2012. • Poziom wskaźnika natężenia krajowego ruchu turystycznego w Polsce w 2012 roku wzrósł w stosunku do roku poprzedniego. * źródło: analizy własne na podstawie corocznych raportów Instytutu Turystyki

 12. Analiza trendów – udział podróży długookresowych Udział podróży długookresowych wśród podróży ogółem* • Powyższy wykres przedstawia zmianę udziału podróży długookresowych w liczbie podróży ogółem dla Polski, województwa śląskiego oraz dwóch wybranych województwach: dolnośląskim i małopolskim. • Udział podróży długookresowych wśród krajowych podróży ogółem w województwie śląskim od 2010 roku ustabilizował się w porównaniu do lat wcześniejszych. W 2012 wartość wskaźnika wyniosła 33%. Jednocześnie w skali kraju nastąpił spadek udziału podróży długookresowych. * źródło: analizy własne na podstawie corocznych raportów Instytutu Turystyki

 13. Turystyka krajowa - pierwsze półrocze 2013 roku pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopo-morskie podlaskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubuskie wielkopolskie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie świętokrzyskie śląskie podkarpackie małopolskie • Łączna liczba podróży krajowych w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosła 18,4 mln i była to wartość porównywalna do zanotowanej w analogicznym okresie 2012 roku (wartość w 2012 roku: 18,35 mln). • Liczba krajowych podróży turystycznych do województwa śląskiego w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosła 1,2 mln (spadek o 27% w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku, wartość: 1,65 mln). Natężenie krajowego ruchu turystycznego w pierwszym półroczu 2013 roku według województw i liczby krajowych podróży turystycznych ogółem (mln)* 2,4 1,2 0,9 1,0 0,7 1,1 2,1 0,4 1,1 1,0 1,85 0,9 0,4 1,2 1,6 4,2 Razem 18,4 mln * źródło: dane Activ Group.

 14. Turystyka krajowa - pierwsze półrocze 2013 roku – podróże długookresowe pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopo-morskie podlaskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubuskie wielkopolskie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie świętokrzyskie śląskie podkarpackie małopolskie Natężenie krajowego ruchu turystycznego w pierwszym półroczu 2013 roku według województw i liczby krajowych podróży turystycznych ogółem (mln)* 1,15 0,5 • Liczba krajowych podróży długookresowych do województwa śląskiego w pierwszym półroczu 2013 spadła o 11% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wartość w I półroczu 2012: 0,45 mln). • Udział podróży długookresowych w ogóle podróży w województwie śląskim w pierwszym półroczu 2013 roku wyniósł około 33%. 0,5 0,3 0,15 0,25 0,6 0,1 0,15 0,35 0,7 0,3 0,2 0,4 0,8 1,6 Razem 6,15 mln * źródło: dane Activ Group.

 15. Turystyka krajowa - pierwsze półrocze 2013 roku – podróże długookresowe pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopo-morskie podlaskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubuskie wielkopolskie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie świętokrzyskie śląskie podkarpackie małopolskie Natężenie krajowego ruchu turystycznego w pierwszym półroczu 2013 roku według województw i liczby krajowych podróży turystycznych ogółem (mln)* 1,3 0,7 • W pierwszym półroczu 2013 roku liczba podróży krótkookresowych do województwa śląskiego wyniosła 0,8 mln. Oznacza to spadek w porównaniu do analogicznego okresu o 33% (wartość w pierwszym półroczu 2012: 1,2 mln). 0,4 0,7 0,6 0,9 1,5 0,3 0,9 0,7 1,15 0,6 0,2 0,8 0,9 2,6 Razem 12,25 mln * źródło: dane Activ Group.

 16. Turystyka krajowa – podróże w celach typowo turystycznych pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopo-morskie podlaskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubuskie wielkopolskie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie świętokrzyskie śląskie podkarpackie małopolskie • Łączna liczba wyjazdów w celach typowo turystycznych w 2012 roku wyniosła 15,9 mln. Stanowiło to 39% podróży ogółem (odsetek w 2011 roku: 40%). • Z powodu braku danych na temat liczby podróży w celach typowo turystycznych w poszczególnych województwach przygotowane zostały szacunki na podstawie danych z 2011 roku (udziałów podróży w celach typowo turystycznych w podróżach ogółem w poszczególnych województwach) oraz informacji o łącznej liczbie wyjazdów turystycznych w skali kraju w 2012 roku. • Według szacunków liczba podróży w celach typowo turystycznych w województwie śląskim w 2012 roku wyniosła 1,1 mln (w 2011 roku: 0,85 mln, wzrost o 24%). Szacunkowe natężenie krajowego ruchu turystycznego w 2012 roku według województw i liczby krajowych podróży turystycznych ogółem (mln)* 3,0 0,9 2,0 0,6 0,3 1,2 1,1 0,5 0,5 0,4 1,0 0,4 0,2 1,1 1,3 2,6 Razem 15,9 mln * źródło: szacunki własne na podstawie danych Instytutu Turystyki.

 17. Turystyka krajowa – podróże długookresowe w celach typowo turystycznych pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopo-morskie podlaskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubuskie wielkopolskie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie świętokrzyskie śląskie podkarpackie małopolskie Szacunkowe natężenie krajowego ruchu turystycznego w 2012 roku według województw i liczby podróży długookresowych (mln)* 1,8 0,4 • Według szacunków liczba podróży długookresowych w celach typowo turystycznych do województwa śląskiego w 2012 roku wyniosła 0,5 mln (wartość w 2011 roku: 0,35 mln, wzrost o 30%). • Pod względem liczby podróży długookresowych w 2012 województwo śląskie zajęło 4 pozycję (podobnie jak województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, podkarpackie). 1,2 0,3 0,1 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,5 0,2 0,05 0,5 0,5 1,3 Razem 7,2 mln * źródło: szacunki własne na podstawie danych Instytutu Turystyki.

 18. Turystyka krajowa – podróże krótkookresowe w celach typowo turystycznych pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopo-morskie podlaskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubuskie wielkopolskie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie świętokrzyskie śląskie podkarpackie małopolskie Szacunkowe natężenie krajowego ruchu turystycznego w 2012 roku według województw i liczby podróży krótkookresowych (mln)* 1,2 0,4 • Liczba podróży krótkookresowych w celach typowo turystycznych do województwa śląskiego w 2012 roku według szacunków wyniosła 0,6 mln (wartość w 2011 roku: 0,5 mln, wzrost o 17%). 0,8 0,3 0,2 0,7 0,8 0,4 0,3 0,3 0,6 0,2 0,1 0,6 0,8 1,3 Razem 8,1 mln * źródło: szacunki własne na podstawie danych Instytutu Turystyki.

 19. Turystyka krajowa – podróże w okresie letnim pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopo-morskie podlaskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubuskie wielkopolskie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie świętokrzyskie śląskie podkarpackie małopolskie Natężenie krajowego ruchu turystycznego w lipcui sierpniu 2012 roku według województw i liczby krajowych podróży turystycznych ogółem (mln)* • Podróże w okresie letnim (odbyte w lipcu i sierpniu) stanowiły 27% krajowego ruchu turystycznego w Polsce, czyli o 10% mniej w stosunku do ubiegłego roku (wartość w 2011 roku: 37%). Liczba podróży w lecie nieznacznie wzrosła w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 11,1 mln (wartość w 2011 roku: 10,85 mln, wzrost o 2%). • W województwie śląskim liczba podróży w okresie letnim w 2012 roku wyniosła 0,7 mln (w roku poprzednim: 0,5 mln). Podobnie jak w roku poprzednim, stanowi to 1/5 ogółu podróży do tego regionu. 2,2 0,75 1,2 0,6 0,2 0,6 1,25 0,25 0,4 0,45 0,75 0,05 0,25 0,7 0,7 Razem 11,1 mln 1,3 * źródło: Jerzy Łaciak: „Podróże Polaków w lecie 2012 roku”

 20. Turystyka krajowa – podróże długookresowe w okresie letnim pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopo-morskie podlaskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubuskie wielkopolskie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie świętokrzyskie śląskie podkarpackie małopolskie Natężenie krajowego ruchu turystycznego w lipcui sierpniu 2012 roku według województw i liczby krajowych podróży długookresowych (mln)* • Podróże długookresowe w lipcu i sierpniu stanowiły niewiele ponad połowę ogółu podróży Polaków w okresie letnim 2012 roku, czyli 10% mniej w stosunku do poprzedniego roku (wartość w 2011 roku: 62%). • Udział podróży długookresowychdo województwa śląskiego w ruchu turystycznym województwa w miesiącach letnich w 2012 roku stanowił 36%. Wartość tego wskaźnika w porównaniu do roku poprzedniego zdecydowanie spadła (udział w 2010 roku: 60%). • W 2012 roku liczba podróży długookresowych do województwa śląskiego wyniosła 0,25 mln, o 20% mniej w stosunku do ubiegłego roku (wartość w 2011 roku: 0,3 mln). 1,45 0,4 0,9 0,35 0,1 0,25 0,4 0,1 0,2 0,2 0,45 <0,05 0,1 0,25 0,45 Razem 5,75 mln 0,6 * źródło: Jerzy Łaciak: „Podróże Polaków w lecie 2012 roku”

 21. Turystyka krajowa – podróże krótkookresowe w okresie letnim pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopo-morskie podlaskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubuskie wielkopolskie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie świętokrzyskie śląskie podkarpackie małopolskie Natężenie krajowego ruchu turystycznego w lecie 2012 roku według województw i liczby krajowych podróży krótkookresowych (mln)* 0,75 0,35 0,3 • Liczba podróży krótkookresowych w lipcu i sierpniu 2012 roku znacząco wzrosła o 29% w porównaniu z okresem letnim 2011 roku. • Natężenie krajowych podróży krótkookresowych do województwa śląskiego w okresie letnim w 2012 roku wzrosło ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2011 (z 0,2 mln do 0,45). 0,25 0,1 0,35 0,85 0,15 0,2 0,25 0,3 0,15 0,05 0,45 0,25 Razem 5,35 mln 0,7 * źródło: Jerzy Łaciak: „Podróże Polaków w lecie 2012 roku”

 22. Struktura zagranicznego ruchu turystycznego – długość pobytu • W 2012 roku Polskę odwiedziło 14,8 mln turystów zagranicznych (w poprzednim roku: 13,15 mln). Do najliczniej odwiedzanych województw należały: mazowieckie (1,95 mln), małopolskie (1,9 mln), dolnośląskie (1,6 mln), zachodniopomorskie (1,5 mln), pomorskie (1,4 mln), podlaskie (1,2 mln) oraz lubelskie (1,1 mln). Długość pobytu turystów zagranicznych w Polsce* • Długość pobytu turystów zagranicznych w Polsce nie zmieniła się znacząco w stosunku do poprzedniego roku. * źródło: Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska: „Przyjazdy do Polski w 2012 roku. Synteza wyników badań”

 23. Turyści zagraniczni odwiedzający województwo śląskie wg kraju pochodzenia na podstawie danych o zakwaterowaniu Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania według miejsca stałego zamieszkania w 2012 r.* • Liczba turystów zagranicznych, którzy odwiedzili województwo śląskie w 2012 roku korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania wyniosła prawie 290 tys.** (w 2011 roku: 0,27 mln, wzrost o 4,6%). • Najliczniejszą grupę wśród turystów zagranicznych odwiedzających województwo śląskie w 2012 roku tworzyli mieszkańcy krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej (71%). Podobnie jak w poprzednim roku najliczniejszą grupę turystów z UE stanowili turyści z Niemiec (62,2 tys.) i Włoch (26,8 tys.). Dość liczne grupy stanowili również turyści z Rosji (22,6 tys.), Ukrainy (22,1 tys.), Łotwy (14,7 tys.) i Czech (14,3 tys.). **uwaga: dane obejmują turystów zagranicznych, którzy skorzystali z obiektów zakwaterowania zbiorowego. * źródło: GUS”

 24. Wydatki turystów zagranicznychw województwie śląskim pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopo-morskie podlaskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubuskie wielkopolskie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie świętokrzyskie śląskie podkarpackie małopolskie Przeciętne wydatki turystów w 2010 roku według odwiedzanych województw (w USD na osobę)* • Średnie wydatki turystów zagranicznych na osobę w 2012 roku wyniosły 355 USD. • Przeciętne wydatki turystów zagranicznych w województwie śląskim w 2012 roku były znacząco niższe od średniej ogólnopolskiej i wyniosły 262 USD na osobę. Wskaźnik ten systematycznie spada od 2009 roku. 357 298 201 462 281 463 522 342 373 Średnie wydatki 406 >400 280 300-399 365 240 260-299 262 <260 524 308 * źródło: Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska: „Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 roku”

 25. Zestawienie wyników dla województwa śląskiego w 2011 i 2012 roku *Indeks krajowych wizyt turystycznych to wskaźnik zmiany natężenia krajowego ruchu turystycznego w województwie, którego podstawą jest liczba odwiedzin w 2001 roku.

 26. Statystyki z obiektów turystycznych

 27. Informacje o badaniu

 28. Informacje o badaniu Cel badania: • Głównym celem badania było oszacowanie wielkości ruchu turystycznego w placówkach turystycznych województwa śląskiego oraz przedstawienie jego charakterystyki. Realizacja: • Do zebrania danych wykorzystano metodę samodzielnie wypełnianych ankiet internetowych (CAWI). • Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu zostało wysłane do 122 turystycznych: muzeów i obiektów wystawowych, obiektów architektury świeckiej, obiektów sportowych i rekreacyjnych, parków, obiektów związanych z górnictwem, obiektów przemysłowych i innych. • Ostatecznie w badaniu wzięło udział N=56 placówek (pełna lista na kolejnym slajdzie). • Termin realizacji: • Badanie zostało przeprowadzone w dniach: 27-31 stycznia 2014 r. • Uwaga: Prezentowane w raporcie wyniki dotyczą danych zebranych w roku 2013. Pomimo cykliczności pomiaru porównania do wyników z lat poprzednich nie są uprawnione ze względu na dużą zmienność i różnorodność punktów, z których dane były pozyskiwane.

 29. Lista punktów turystycznych, które wzięły udział w badaniu

 30. Podsumowanie wyników

 31. Podsumowanie wyników • W 2013 roku placówki/obiekty turystyczne, które wzięły udział w badaniu zanotowały łącznie 1,8 mln odwiedzin. • Z szacunków oraz obserwacji pracowników placówek wyłania się następujący profil osób odwiedzających*: • Dzieci i młodzież szkolna (do 19 lat) stanowi średnio około połowę odwiedzających; • W większości placówek przeważają turyści indywidualni (stanowią nie więcej niż 50% odwiedzających). Wśród grup zorganizowanych przeważają natomiast grupy i wycieczki szkolne; • Najwięcej odwiedzających to mieszkańcy województwa śląskiego. Turyści spoza województwa to najczęściej osoby z Małopolski; • Wśród turystów zagranicznych odwiedzających badane placówki zdecydowanie przeważają obywatele Niemiec. • 88% badanych placówek prowadzi statystyki odwiedzin, najczęściej ich liczba szacowana jest na podstawie sprzedawanych biletów lub wyliczeń pracowników. *Należy pamiętać o zróżnicowaniu placówek, które wzięły udział w badaniu. Są wśród nich muzea, ale także obiekty sportowe i rekreacyjnych, parki, obiekty związane z górnictwem itp.

 32. Wyniki szczegółowe

 33. Szacowanie przepływu osób odwiedzających • P1. Czy prowadzą Państwo statystyki turystów? • N=56, wszystkie placówki. • P2. W jaki sposób szacują Państwo przepływ turystów w placówce? • N=49, placówki, które prowadzą statystyki. Możliwość wielu odpowiedzi.

 34. Rodzaj posiadanych statystyk • P3. Czy prowadzą Państwo statystyki z rozróżnieniem turystów z Polski i turystów z zagranicy? • N=49, placówki, które prowadzą statystyki. • P5. Czy prowadzą Państwo statystyki miesięczne? • N=49, placówki, które prowadzą statystyki.

 35. Liczba odwiedzających i sezonowość wizyt • P6. Proszę podać liczbę odwiedzających, jaka według Państwa szacunków odwiedziła placówkę w poszczególnych miesiącach. • Placówki, które prowadzą statystyki*. Łączna liczba odwiedzin zanotowana w 2013 roku wyniosła około 1,8 mln. Szacowany udział turystów zagranicznych to około 6%. Największe natężenie odwiedzin w placówkach ma miejsce w maju-czerwcu oraz sierpniu. * Wykres należy traktować wyłącznie jako analizę sezonowości odwiedzin. W poszczególnych latach w badaniu udział brały inne placówki oraz inna ich liczba.

 36. Grupy zorganizowane vs turyści indywidualni • P7. Jaki szacunkowo procent turystów w Państwa placówce stanowią turyści indywidualni, a jaki grupy zorganizowane? • N=56, wszystkie placówki. Grupy zorganizowane: Większość stanowią turyści indywidualni Większość stanowią grupy zorganizowane Według szacunków większości placówek (59%) grupy zorganizowane stanowią nie więcej niż 50% odwiedzających ich turystów. Średni wskazywany udział grup zorganizowanych wyniósł 48%.

 37. Udział grup szkolnych wśród grup zorganizowanych • P7a. Jaki szacunkowo procent grup zorganizowanych stanowią szkoły? • N=56, wszystkie placówki. Grupy i wycieczki szkolne: Większość stanowią inne grupy zorganizowane Większość stanowią grupy i wycieczki szkolne Zdecydowana większość placówek (77%) oszacowała udział grup szkolnych wśród grup zorganizowanych ogółem jako wyższy niż 50%. Średni wskazywany odsetek grup szkolnych wyniósł 69%.

 38. Wiek osób odwiedzających • P8. Jaki szacunkowo procent odwiedzających w Państwa placówce stanowią osoby należące do poszczególnych grup wiekowych? • N=56, wszystkie placówki. Wyłączono odpowiedzi „Nie wiem, trudno powiedzieć”. Dzieci i młodzież szkolna Dorośli Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, według szacunków placówek, stanowiła 46% osób odwiedzających.Najmniej liczną grupą odwiedzających (9%) były osoby powyżej 60. roku życia.

 39. Pochodzenie osób odwiedzających z kraju • P9. Według Państwa szacunków z jakich województw pochodzą turyści odwiedzający Państwa placówkę? Na początek proszę wskazać województwo dominujące, z którego pochodzi najwięcej turystów odwiedzających Państwa placówkę. • N=56, wszystkie placówki. Mieszkańcy województwa śląskiego zdecydowanie dominują wśród osób odwiedzających placówki, które wzięły udział w badaniu. Na drugim miejscu pod względem częstości odwiedzin znajdują się mieszkańcy województw małopolskiego.

 40. Pochodzenie osób odwiedzających z zagranicy • P10. Według Państwa szacunków z jakich krajów pochodzą odwiedzający Państwa placówkę? Na początek proszę wskazać kraj dominujący, z którego pochodzi najwięcej osób odwiedzających Państwa placówkę. • N=56, wszystkie placówki.

 41. Ogólnopolskie badanie typu omnibus – capi

 42. Informacje o badaniu

 43. Informacje o badaniu Cel badania: • Głównym celem badania było oszacowanie wielkości ruchu turystycznego w województwie śląskim w roku 2013 oraz wydatków na cele turystyczne turystów odwiedzających województwo śląskie. Realizacja: • Badanie zostało zrealizowane za pomocą metody wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI). • Badanie zostało zrealizowane na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania i klasy wielkości miejscowości, próbie osób w wieku 18+. • Wielkość próby: N=1046. • Termin realizacji: • Badanie zostało przeprowadzone w dniach: 16-26 stycznia 2014 r.

 44. Podsumowanie wyników

 45. Podsumowanie wyników 1/2 • W 2013 roku odwiedzenie województwa śląskiego zadeklarowało łącznie 16% dorosłych Polaków. Łączna szacowana w przybliżeniu liczba turystów to około 4,1 mln (podobna liczba została oszacowana w 2012 roku). • Od 2010 roku obserwować można systematyczny wzrost odsetka odwiedzin województwa śląskiego przez osoby spoza województwa. W 2013 roku odsetek ten wyniósł 12%. Jeśli chodzi o turystykę w ramach regionu w 2013 roku nastąpił spadek do poziomu 40% (w 2012 roku: 46%). Szacowane liczby odwiedzin województwa wyniosły: 2,6 mln osób spoza województwa i 1,53 mln osób z województw śląskiego. • Biorąc pod uwagę profil turystów w 2013 roku wyrównał się udział kobiet i mężczyzn (w poprzednim roku udział mężczyzn wynosił 60%). Jeśli chodzi o wiek, zwiększeniu uległ odsetek osób w wieku 30-39 lat wśród turystów spoza województwa śląskiego. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie geograficzne dominują mieszkańcy województwa mazowieckiego (w 2013 roku stanowili oni 18% ogółu turystów krajowych, szacowana liczba: 460 tys.). • Odwiedziny u rodziny i bliskich to najczęściej deklarowany cel wizyty przez turystów spoza województwa śląskiego. Choć w porównaniu do poprzedniego roku częstość wskazywania tego celu spadła o 10 p.p. Mieszkańcy województwa śląskiego podróżujący po regionie najczęściej jako główny cel wskazywali natomiast wypoczynek na łonie natury.

 46. Podsumowanie wyników 2/2 • Średni czas spędzony podczas pobytów w województwie śląskim przez turystów spoza województwa wyniósł 9 dni (12 dni w roku 2012), zaś w przypadku turystów z regionu – 13 dni (15 dni w 2012 roku). • W ramach ruchu turystycznego przyjazdowego najczęściej odwiedzanymi terenami województwa były okolice Katowic, Chorzowa, Bytomia, Zabrza, Gliwic, natomiast w przypadku turystyki w obrębie województwa śląskiego zdecydowanie najczęściej odwiedzano tereny wokół Wisły, Ustronia, Istebnej, Koniakowa, Cieszyna, Skoczowa. • Mediana wydatków turystów odwiedzających województwo śląskie wyniosła 75 zł dziennie na osobę (spadek o 5 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem). Biorąc pod uwagę liczbę turystów, średnie wydatki i czas pobytu, łączne wydatki turystów spoza województwa śląskiego w roku 2013 oszacowano w dużym przybliżeniu na około 2,8 mld złotych co jest wynikiem tożsamym z oszacowanym za rok 2012. Łączne wydatki turystów z województwa oszacowano natomiast na 1,7 mld złotych (w roku ubiegłym: 1,4 mld). Należy pamiętać, że szacunki te oparte są na deklaracjach stosunkowo małej liczby respondentów. • Średnia ocena zadowolenia z pobytu w województwie śląskim turystów spoza regionu wyniosła w 2013 roku 4,06 (w zeszłym pomiarze: 4,1). Zdecydowanie poprawie uległa natomiast satysfakcja z pobytu w regionie turystów z województw śląskiego. W obecnym pomiarze wyniosła ona 4,6 (w 2012 roku: 3,5).

 47. Zestawienie szacowanych wartości związanych z turystyką

 48. Porównanie wyników dla województwa śląskiego *dane: Instytut Turystyki, coroczne opracowania: „Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 roku” Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska.

 49. Przyjazdy do województwa śląskiego

 50. Pobyt w województwie śląskim • P1. Proszę pomyśleć o roku 2013. Czy w tym roku był(a) Pan(i) z wizytą na terenie województwa śląskiego? Chodzi o wyjazd na czas dłuższy niż 1 dzień, czyli przynajmniej z jednym noclegiem. • Respondenci spoza województwa śląskiego. 2013: N=918. W 2013 roku województwo śląskie odwiedziło 12% dorosłych Polaków zamieszkałych poza tym regionem. Od 2010 roku obserwować można systematyczny wzrost odsetka odwiedzających. W 2013 roku w porównaniu do poprzedniego roku nastąpił wzrost tego wskaźnika o 1 punkt procentowy. Biorąc pod uwagę szacunki w liczbach bezwzględnych oznacza to w przybliżeniu 2,6 mln turystów. * Pytanie jest głównym wskaźnikiem ruchu przyjazdowego do województwa śląskiego. Podczas zadawania pytania badanemu była przedstawiana mapa z zaznaczonym województwem śląskim, żeby wykluczyć sytuację, w której badany nie identyfikuje dokładnie regionu.