1 / 37

S:t Ilians skola VÄSTERÅS

S:t Ilians skola VÄSTERÅS. Lärande exempel. Skolverkets satsning. Vision. Att eleven: Har kunskap om sig själv och om de möjligheter som finns Har kunskap om ”att fatta beslut” Känner motivation inför sin utbildning Har kunskap om sina inre drivkrafter Har sociala färdigheter. Mål.

townsend
Télécharger la présentation

S:t Ilians skola VÄSTERÅS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. S:t Ilians skola VÄSTERÅS

 2. Lärande exempel Skolverkets satsning

 3. Vision • Att eleven: • Har kunskap om sig själv och om de möjligheter som finns • Har kunskap om ”att fatta beslut” • Känner motivation inför sin utbildning • Har kunskap om sina inre drivkrafter • Har sociala färdigheter

 4. Mål • Varje elev ska ha minst en arbetslivskontakt/termin • Varje elev i år 6 och 7 ska, minst en gång/termin, få information om/och själva arbeta med olika utbildningar/yrken. • Varje elev i år 8 och 9 ska minst 2 gånger varje termin få information om/och själva arbeta med olika utbildningar/yrken. • Varje elev ska, flera gånger per termin, genom olika övningar få möjlighet att reflektera över sig själv • Tydliggöra SYV´s arbete • Tydliggöra annan personals arbete • Lokal arbetsplan för SYV-verksamheten • Röd tråd för eleven

 5. Process • Använda 15-klubben i större utsträckning • Prao i ett sammanhang • Utöka livskunskap • Införa schemalagd ”Att Välja” • Kartläggning över vad vi redan gör • Se över vad vi vill behålla/utveckla/lägga till • Se över kompetensutvecklings behov • Lägga in olika aktiviteter/teman/information så att de bygger på varandra • Utvecklingsgrupp

 6. Definition av studie- och yrkesvägledning Vad är studie- och yrkesvägledning? ”Allt som gör så att eleven blir medveten om sig själv och medveten om alternativen”. VALPROCESSEN Egenskaper som är bra att ha till visst yrke? Vad är viktigt för mig? Vilka yrken finns? Vad är jag bra på? Vad blir jag motiverad av? Vad vill jag? Hur utbildar jag mig till…? Bristyrken? KUNSKAP OM MIG SJÄLV KUNSKAP OM ALTERNATIVEN Vem är jag? Vad blir jag om jag går….? Vilka intressen har jag? Vilka gymnasieprogram finns? Mina hinder? Mina drivkrafter? Väl underbyggt beslut Genomförande Dessa kunskaper är viktiga hela livet då vi ständigt är utsatta för val och väljande.

 7. ???? Trampolinen 15-klubben FinnUp Legoleagh PRAO Vägledningssamtal Teknikåttan Studiebesök ART/Grupper Information om yrken/utbildningar Loggböcker Teman Livskunskap IUP Ämnen Handlingsplan ????? Coacher ?? ??? Anställningsförfarande Utvecklingssamtal Entreprenöriellt lärande Mentor Sverige

 8. Mälarenergi Kontaktperson: Camilla Hadarsson/skolsamordnare Telefon växel: 021-39 50 00 Direktelefon: 021- 39 53 35 Mobil: 073-940 53 35 e-mail: camilla.hadarsson@malarenergi.se Hemsida: www.malarenergi.se Möjliga områden att samverka och delta kring Temadagar om vatten och energi Lektioner och experiment i klassrummet El och fjärrvärmelektioner Maskinist håller lektioner i klassrummet Miljökunskap 2 studiebesök med avslutande projektarbete. (kan vara betygsgrundande utifrån upplägget med skolan) Yrkespresentationer Framför allt till niorna inför gymnasievalet PRAO/Praktik Andra förslag på lektioner Hur fungerar ett företag? Ex hur går en anställningsintervju till? Arbetsplatsbesök Tänk på att det är en arbetsplats med många risker, viktigt med väl förberedda elever och personal från skolan. Facklig information Mattematik Matte kopplat till praktiska uppgifter förankrade i företagets uppgifter Översätta tekniska broschyrer från engelska Kan översättas både till engelska men också till andra språk Historik Västerås historia och energihistoria. Vattenverk 1888, el 1891, Avloppsreningsverk 1939, Fjärrvärme 1954 Nutid-framtid Hur går det till när nya områden byggs? Vad är stadsnät och växtkraft? Finns också möjlighet att skräddarsy annat utifrån skolans behov, men då är framförhållningen viktig.

 9. Mini-cv för rotaryklubben Västerås Aurora Torbjörn, som arbetar på Swepro Project Management AB i Solna, är civilingenjör och ekonom och har lång erfarenhet från både industri- och husbyggnadsprojekt. Idag har Torbjörn uppdrag som projektledare åt det kommunala fastighetsbolaget i Södertälje att uppföra ett nytt stadshus med tillhörande stadsscen för totalt 370 Mkr. Uppdraget omfattar projektledning från programarbete till inflyttning. Fritidsintressen är golf och fjällresor. Är intresserad att vara resurs till ett arbetslag på St Ilians skola. Torbjörn Englund Stockholm 08- 56 200 338 070- 567 41 20 torbjorn.englund@swepro.se Lars ansvarar för LBC:s miljötransporter och säljer transporttjänster till företag. Har även erfarenhet av försäljningsarbete inom bank- och försäkringsområdet. Arbetslivserfarenhet: 20 år med försäljning och 15 år inom området miljö/återvinning. Fritidsintressen är golf och utförsåkning. Är intresserad av att vara resurs till ett arbetslag på S:t Ilians skola Elevutbyten Företagskartläggning Lars Berggren LBC Västerås 021-81 81 22 070-327 81 22 Lars.berggren@gmail.com Ingemar är affärsjurist och arbetade några år som bankjurist på Handelsbanken i Stockholm och därefter som advokat under 15 år, Juristhuset i Stockholm, med brottmål och affärsjuridik. Under de senaste 13 åren som rådgivare och marknadsförare inom hotell- och konferensbranschen samt konfektyrbranschen. Fritidsintressen: resor, musik, litteratur. Därutöver engagemang i en ideell hjälpverksamhet, www.responsring.com tillsammans med andra ekonomer, jurister och journalister, till småföretagare och privatpersoner som behöver hjälp att lösa problem och få det bättre. Gästlärare Ingemar Drogell Ekholmen Slott & Kenferens 070-159 88 73 ingemar.drogell@telia.com

 10. ???? Trampolinen 15-klubben FinnUp Legoleagh PRAO Vägledningssamtal Teknikåttan Studiebesök ART/Grupper Information om yrken/utbildningar Loggböcker Teman Livskunskap IUP Ämnen Handlingsplan ????? Coacher ?? ??? Anställningsförfarande Utvecklingssamtal Entreprenöriellt lärande Mentor Sverige

 11. ???? Trampolinen 15-klubben FinnUp Legoleagh PRAO Vägledningssamtal Teknikåttan Studiebesök ART/Grupper Information om yrken/utbildningar Loggböcker Teman Livskunskap IUP Ämnen Handlingsplan ????? Coacher ?? ??? Anställningsförfarande Utvecklingssamtal Entreprenöriellt lärande Mentor Sverige

 12. Min PRAO PRAO-häfte Presentation • Innan PRAO • Eleven tar reda på fakta om PRAO-platsen • Prata i klassen om • Förväntningar på eleven och på praktikplatsen. • Gör • Värderingsövningar • ”Drömkollegan” • Uppgift till PRAO-veckan • Under PRAO • Eleven utför uppgiften från skolan och uppgifter på PRAO-platsen • Lärare besöker elev Frågor att ta upp: • Bemötande vid ankomst? Vilken introduktion fick du? Hur har det fungerat? Vad har du lärt dig? Något du vill ska vara annorlunda? • Efter PRAO • Eleven redovisar faktainsamling och uppgift. • Diskutera upplevelsen av veckan i klassen • Lpo 94 • Skolan skall sträva efter att varje elev får en inblick i närsamhället och dess arbetsliv. • Alla som arbetar i skolan skall verka för att utveckla kontakter med arbetslivet Mål • Svenska • Eleven skall aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begriplig • Eleven skall kunna skriva olika slags texter så att innehållet framgår tydligt, samt tillämpa skriftspråkets normer / … / • So • Eleven skall utveckla kunskaper om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle • Eleven skall utveckla sin förmåga att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt en tilltro till den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen.

 13. Betygskriterier Godkänt: • Eleven har förberett sig inför PRAO’n, har tagit kontakt med PRAO-platsen och vet vad som väntar. • Eleven har genomfört sin PRAO. • Eleven kan berätta om sin PRAO-plats på ett sammanhängande sätt och deltar i samtal om vad som krävs för att arbeta på just den arbetsplatsen. • Eleven har gjort en redovisning. Redovisningen är sammanhängande, mestadels beskrivande/berättande och i huvudsak språkligt riktig. Mycket Väl Godkänt: • Eleven kan dra egna slutsatser utifrån den egna och andras erfarenheter från PRAO’n och se arbetslivserfarenheten ur ett större perspektiv. • Eleven kan föra ett kritiskt resonemang i både diskussion och text. • Redovisningen är välgjord. Innehållet har relevans för fler än redovisaren själv. Mycket Väl Godkänt: • Eleven kan dra egna slutsatser utifrån den egna och andras erfarenheter från PRAO’n och se arbetslivserfarenheten ur ett större perspektiv. • Eleven kan föra ett kritiskt resonemang i både diskussion och text. • Redovisningen är välgjord. Innehållet har relevans för fler än redovisaren själv.

 14. Hur frågar man? • Presentera dig, vad du heter, vilken skola, hur gammal du är. • Berätta om varför du ringer/är där/skriver. Du är intresserad av att göra din PRAO på företaget. • Fråga om de tar emot PRAO-elever. Berätta vilken vecka det gäller. • Berätta varför du vill göra din PRAO på just deras företag. • Om företaget inte kan ta emot dig. Tacka för att de tog sig tid • Om företaget kan ta emot dig, skriv ner uppgifter om företaget. Tacka och berätta att de kommer att få ett brev med dina uppgifter senast en vecka innan du kommer, och att du ringer igen innan prao-veckan. Hur förbereder jag mig? • En vecka innan PRAO’n är det dags att ringa din handledare. Fråga: • Vilka är mina arbetstider? • När ska jag komma första dagen? • Vart går jag in? • Vem ska jag prata med när jag kommer? • Hur tar jag mig till företaget? • Hur lång tid tar det? • Hur ska jag klä mig? • Behöver jag ha med mig något speciellt? • Behöver jag ha med mig egen mat? • Finns det någonstans att äta (restaurang el dyligt?) • Behöver jag veta något annat? Första dagen • Kom i tid! • Anpassa din klädsel! • Presentera dig för dem du möter! • Berätta gärna om dina förväntningar och fråga vad företaget förväntar sig av dig! • Ta egna initiativ! Berätta att du vill hjälpa till och vad du skulle vilja göra! • Hela veckan • Var trevlig! • Visa intresse! • Fråga! • Anteckna, så kommer du lättare ihåg!

 15. Min PRAO Schema för lärare i arbetslaget

 16. ???? Trampolinen 15-klubben FinnUp Legoleagh PRAO Vägledningssamtal Teknikåttan Studiebesök ART/Grupper Information om yrken/utbildningar Loggböcker Teman Livskunskap IUP Ämnen Handlingsplan ????? Coacher ?? ??? Anställningsförfarande Utvecklingssamtal Entreprenöriellt lärande Mentor Sverige

 17. HANDLINGSPLAN för Namn/klass Här är jag nu, detta har jag uppnått! Det här vill jag uppnå! Mitt/mina MÅL Hur gör jag? Vem kan stötta mig? Vad kan gå fel? Vad gör jag då? När ska målet vara uppnått? Dessa lärare ska jag prata med för att få veta vad som krävs av mig för att få behålla/höja mitt betyg! S:t Ilians skola

 18. ???? Trampolinen 15-klubben FinnUp Legoleagh PRAO Vägledningssamtal Teknikåttan Studiebesök ART/Grupper Information om yrken/utbildningar Loggböcker Teman Livskunskap IUP Ämnen Handlingsplan Företagsmarknadsföring Coacher ?? ??? Anställningsförfarande Utvecklingssamtal Entreprenöriellt lärande Mentor Sverige

 19. FÖRETAGSMARKNADSFÖRING I ÅRSKURS 8 VT 2009 Preliminär arbetsgång • Vart ska utställningen vara? • Vilka ska vi bjuda in?

 20. ???? Trampolinen 15-klubben FinnUp Legoleagh PRAO Vägledningssamtal Teknikåttan Studiebesök ART/Grupper Information om yrken/utbildningar Loggböcker Teman Livskunskap IUP Ämnen Handlingsplan Företagsmarknadsföring Coacher ?? ??? Anställningsförfarande Utvecklingssamtal Entreprenöriellt lärande Mentor Sverige

 21. Anställningsförfarande Preliminär arbetsgång

 22. Yrkespresentationer Trampolinen 15-klubben FinnUp Legoleagh PRAO Vägledningssamtal Teknikåttan Studiebesök ART/Grupper Information om yrken/utbildningar Loggböcker Teman Livskunskap IUP Ämnen Handlingsplan Företagsmarknadsföring Coacher ?? ??? Anställningsförfarande Utvecklingssamtal Entreprenöriellt lärande Mentor Sverige

 23. Yrkesdagar Månadens yrke

 24. Framgångsfaktorer Ledning Lärare SYV Utvecklingsgrupp Spridning inom Knyt ihop projekt Börja i liten skala

 25. TID

 26. SAMMANFATTNING • Definition • Vision, Mål, Process • Inventering/Kartläggning • Vad behålla/utveckla • Permanentat projekt • Kompetensutvecklingsbehov • Studiebesök, Kurser • Handlingsplan

 27. SYV allas ansvar

More Related