1 / 137

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA). Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie ID grupy: 97/5_P_G2 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: AS_TP119 „Etyczna firma” Semestr/rok szkolny: semestr III 2010/2011.

tremain
Télécharger la présentation

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) • Nazwa szkoły: • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie • ID grupy: • 97/5_P_G2 • Kompetencja: Przedsiębiorczość • Temat projektowy: • AS_TP119 „Etyczna firma” • Semestr/rok szkolny: semestr III 2010/2011

 2. Etyczna firma

 3. Spis treści • Przedstawienie tematu. • Cele projektu. • Podział pracy. • Podstawowe pojęcie związane z etyką. • Historia etyki biznesu. • Sprawiedliwość społeczna. • Kodeks etyczny- wstęp. • Kodeks etyczny- zasady ogólne. • 9. Etyczne i nieetyczne działania firm w dziedzinie współpracy z pracownikami. • 9.1.Historia myśli ekonomicznej- Frank i Lilian Gilbreth. • 9.2. Podstawowe pojęcia związane z pracownikami. • 9.3. Obowiązki pracownika i pracodawcy.

 4. 9.4. Rady dla pracowników. • 9.5. Kodeks etyczny- stosunki z pracownikami. • 9.6. Spotkani z Panią Katarzyną Nowacką- pracownicą krotoszyńskiego Klubu Pracy • 10. Reklamacja w wybranych państwach Unii Europejskiej • 11. Etyczne i nieetyczne działania firm w dziedzinie współpracy z konsumentami. • 11.1. Historia myśli ekonomicznej- Ralph Nader • 11.2. Podstawowe pojęcia związane z konsumentem. • 11.3. Reklama. • 11.4. Kodeks etyczny- stosunki z konsumentami. • 11.5. Przykłady zachowań nieetycznych. • 11.6. Przykłady zachowań etycznych. • 11.7. Produkty przyjazne środowisku- ECOLABEL

 5. 11.8. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta. • 12. Etyczne i nieetyczne działania firm w dziedzinie współpracy z kontrahentami. • 12.1. Historia myśli ekonomicznej- Adam Smith • 12.2. Podstawowe pojęcia związane z konkurencją • 12.3. Kodeks etyczny- stosunki z kontrahentami. • 12.4. Przykłady zachowań etycznych. • 12.5. Przykłady zachowań nieetycznych. • 12.6. Spotkanie z Panem Grzegorzem Kośmidrem. • 13. Etyczne i nieetyczne działania firm a dziedzinie współpracy z państwem. • 13.3. Historia myśli ekonomicznej- John Keynes. • 13.4. Podstawowe pojęcia związane z prawem podatkowym.

 6. 13.5. Rady dla firm. • 13.6. Kodeks etyczny- stosunki z państwem. • 13.7. Przykłady zachowań etycznych. • 13.8. Spotkanie z Panem Stefanem Kosińskim- pracownikiem krotoszyńskiego Urzędu Skarbowego. • 14. Jan Paweł II- Fragment przemówienia dotyczący pracy • 15. Sondaż. • 16. Ćwiczenia dla uczniów. • 17. Podsumowanie • 18. Bibliografia.

 7. PRZEDSTAWIENIE TEMATU Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą kieruje się w swoim postępowaniu określonymi zasadami. Problemem, którym badała nasza grupa projektowa było szukanie odpowiedzi na ile te zasady są w zgodzie z etyką? Jakie zasadami etycznymi kierują się przedsiębiorcy w relacjach z pracownikami, klientami, kontrahentami czy państwem? Relacjom z poszczególnymi podmiotami poświęcone są określone części prezentacji. Trudno analizować problem nie odwołując się do historii, dlatego przedstawiliśmy historię etyki oraz różne stanowiska na temat sprawiedliwości społecznej. Wskazaliśmy obowiązujące akty prawne, związane z realizowanym tematem, instytucje służące pomocą przy rozwiązywaniu określonych problemów, przykłady zachowań etycznych i nieetycznych z praktyki gospodarczej. Uczestniczyliśmy w spotkaniach związanych z naszym tematem projektowym pragnąc w ten sposób uzyskać jak najwięcej informacji z praktyki dnia codziennego.

 8. Podjęliśmy próbę stworzenia kodeksu etycznego firmy. Przeprowadziliśmy badanie sondażowe na temat wizerunku przedsiębiorcy wśród uczniów naszej szkoły i porównaliśmy uzyskane wyniki z wynikami profesjonalnej firmy. Realizując temat projektowy staraliśmy się korzystać z wiedzy z różnych dziedzin oraz patrzeć na badane problemy z różnych aspektów. Przygotowane przez nas ćwiczenia maja na celu uwrażliwienie odbiorcy na potrzebę ukształtowania w sobie krytycznej refleksji w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie.

 9. CELE PROJEKTU Opracowanie prezentacji multimedialnej na temat etycznej firmy. Poszerzenie wiedzy na temat etyki, funkcjonowania firmy w gospodarce, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, konkurencją, relacji firmy z otoczeniem uwzględniając korelacje międzyprzedmiotowe w ramach wiedzy o społeczeństwie, j. polskiego, j. angielskiego, etyki i edukacji filozoficznej. Analiza etyki w biznesie z uwzględnieniem różnych aspektów sytuacji problemowych występujących w praktyce. Udostępnienie przygotowanej prezentacji nauczycielom szkoły, przekazanie jej do biblioteki szkolnej oraz udostępnienie innym szkołom w ramach realizowanego projektu. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem przepisów prawa. Wzrost zainteresowania zagadnieniami związanymi z etyką. Zwiększenie kompetencji posługiwania się programem Power Point. Poznanie nowych metod uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Doskonalenie sporządzania bibliografii. Doskonalenie umiejętności gromadzenia i korzystania informacji z różnych źródeł oraz samodzielne wyciąganie wniosków.

 10. Podział pracy Pracowaliśmy z grupach zadaniowych realizując zadania wynikające z ustalone podziału pracy. Poszczególne grupy pracowały nad etyką w firmie analizując ten problem z punktu widzenia klienta, pracownika, kontrahenta czy państwa. W każdym zespole wyznaczone były dwie osoby do koordynowania współpracy z przedstawicielami środowiska lokalnego. Dwie nasze koleżanki były specjalistkami od poprawnego opisywania materiałów źródłowych, z których korzystaliśmy oraz koordynowały współpracę ze szkolną biblioteką. Wojtek to nasz pracownik techniczny, który czuwał nad rezerwacją sali na zajęcia i zapewnieniem potrzebnego wyposażenia. Zdjęcia, e-kronika oraz przygotowanie do wysyłki prezentacji – to zakres zadań dwóch naszych koleżanek, które mają bajkowe imię – Katarzyna.

 11. Podstawowe pojęcia związane z etyką Etyka Etyka społeczna Sprawiedliwość Dylemat etyczny Etyka biznesu Etyka zawodowa Norma moralna Norma prawna Przedsiębiorczość Kodeks etyczny Audyt etyczny Firma

 12. Najważniejsze dyscypliny filozoficzne Ontologia Akjologia Epistemologia Nauka zajmuje się istotą bytu i jego właściwościami Nauka o wartościach, o tym, co cenne Nauka analizuje przedmiot i proces poznania, starając się ustalić, czym jest prawda ETYKA Nauka o tym, co dobre, a co złe. Zajmuje się zakresem norm moralnych, ocen i wartości ESTETYKA Nauka o pięknie i szpetocie, bada wartości artystyczne, ustala ich oceny i kryteria

 13. Etyka- Dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniemsystemów myślowych, z których można wyprowadzić zasady moralne. Etyka bywa nazywana etyką moralną. Etyka społeczna-naukę filozoficzną, która zmierza do sformułowania podstawowych zasad i na nich opartych ocen i norm moralnych ważnych w sferze stosunków zachodzących między podmiotami społecznymi oraz działań podejmowanych przez te podmioty, nie zaś przez jednostki występujące w charakterze prywatnych osób. Sprawiedliwość- prawość w postępowaniu, osądzaniu i odnoszeniu się do otaczającej rzeczywistości. Człowiek sprawiedliwy stara się kierować zasadami etycznymi oraz być uczciwym, obiektywnym i bezstronnym w sądach. Także sąd, wymiar sprawiedliwości. Dylemat etyczny- sytuacja, w której zachodzi konieczność wyboru pomiędzy dwoma niezadowalającymi alternatywami (np. ograniczona ilość leków; powiedzieć, czy nie powiedzieć ciężko choremu człowiekowi lub jego rodzinie o bardzo złym rokowaniu).

 14. Etyka biznesu - normy postępowania przedsiębiorców w relacji z klientami, pracownikami, wspólnikami i innymi podmiotami, zgodne z obowiązującym prawem i normami moralnymi. Postępowanie etyczne jest jednym z warunków skutecznego zarządzania podwładnymi. Etyka zawodowa- normy postępowania osób wykonujących określony zawód, wynikające z obowiązującego prawa, norm moralnych oraz ze specyfiki tego zawodu (np.. etyka lekarza, nauczyciela, adwokata). Norma moralna– reguła postępowania oparta na powszechnie akceptowanych wartościach moralnych wynikających z tradycji, kultury lub religii, takich jak: sprawiedliwość, uczciwość, prawdomówność, lojalność, szacunek dla innych osób i ich poglądów, bezinteresowność, poszanowanie cudzej własności i wolności, odpowiedzialność.

 15. Norma prawna– reguła postępowania ustanowiona przez kompetentny organ państwa, której realizacja jest zabezpieczona pod groźbą użycia przymusu przez państwo, stosujące – w razie jej naruszenia – określone sankcje (np.. Grzywna, pozbawienie wolności). Przedsiebiorczość– zespół cech osobowych, takich jak: aktywność, zapał do pracy, inicjatywa, kreatywność, podzielność uwagi, zdolność do koncentracji, pewność siebie, samodyscyplina, uczciwość, skłonność do wyważonego ryzyka i brania odpowiedzialności za siebie i innych oraz intuicja i umiejętności kierowania sobą i innymi, podejmowania decyzji, oszacowania potrzebnych nakładów danego przedsięwzięcia. Kodeks etyczny– zbiór zasad, które określają co jest dobre, a co jest złe Audyt etyczny– ocena stosowania zasad etycznych w organizacji, której celem jest wspomaganie działań etycznych w firmie lub instytucji Firma– potoczny synonim przedsiębiorstwa

 16. Historia etyki biznesu Początek zainteresowań problematyką, która dzisiaj stanowi jeden z istot­nych obszarów refleksji etyki biznesu, datuje się na okres przełomu XIX i XX wieku. W 1891 r. Leon XIII ogłosił encyklikę Rerum Novarum, poświęconą kwestii robotniczej, która zapoczątkowała społeczną naukę Kościoła. Jeśli ogłoszenie tej encykliki przyjąć za moment sprzyjający wyraźnemu określeniu się problematyki etyki biznesu, to jej rozwój można podzielić na pięć etapów.

 17. Etap I (koniec XIX w. -1960)okres, w którym myśl etyczna w dziedzinie gospodarowania dopiero dojrzewa W okresie tym pojawiają się pojedyncze prace, podejmujące zagadnienie relacji pomiędzy życiem gospodarczym a etyką, często pisane z perspektywy katolickiej nauki społecznej Kościoła. Do najczęściej rozważanych kwestii należą: prawo robotników do godziwych warunków pracy, sprawiedliwa płaca czy prawo robotników do zrzeszania się w związki zawodowe. W latach pięćdziesiątych pojawia się nowy problem, zrodzony w wyniku zimnowojennego konfliktu - zagadnienia moralnej oceny obu rywalizujących systemów. W okresie tym zostają przygotowane zręby etyki biznesu.

 18. Etap II lata sześćdziesiąte Do najważniejszych wydarzeń tego okresu, mających zasadniczy wpływ na rozwój refleksji etyczno-gospodarczej, należą: protest amerykańskich hippisów przeciw wojnie w Wietnamie, ale także przeciw „wyścigowi szczurów”, zaś w Polsce wydarzenia marcowe. Pojawia się refleksja nad problemami równości, sprawiedliwości, wolności, ale także nad zagadnieniem odpowiedzialności państwa wobec swoich obywateli. W okresie tym rozwija się gwałtownie ruch ekologiczny, a także ruch konsumencki. Lata sześćdziesiąte można uznać za czas dojrzewania etyki biznesu.

 19. Etap III lata siedemdziesiąte • okres wielu coraz poważniejszych afer w sferze gospodarczej, które stają się przyczyną kryzysu zaufania do przedsiębiorstw • coraz więcej dyskusji na temat odpowiedzialności firm wobec klientów i na temat ewentualnych sankcji wobec tych firm, które nie stosują się do powszechnie obowiązujących norm etycznych • dalszy rozwój ruchu konsumenckiego i ekologicznego • zaczynają odbywać się pierwsze konferencje naukowe i spotkania teoretyków z ludźmi biznesu • czas wyodrębnienia się etyki biznesu jako samodzielnej dziedziny. Nie bez znaczenia dla tego procesu okazał się rozwój bioetyki.

 20. Etap IV lata osiemdziesiąte • Okres rozkwitu etyki biznesu, szczególe w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie • Etyka biznesu staje się tematem wykładów w wielu uniwersytetach. Coraz modniejsze staje się organizowanie w przedsiębiorstwach kursów szkoleniowych dla pracowników w zakres etyki biznesu lub specjalnych treningów zachowań etycznych. • Wszelkie doradztwo w sprawach etycznych, stając się nowym rodzajem działalności gospodarczej • W tych latach Jan Paweł II pisze dwie encykliki społeczne: encyklikę Laborem exercens (1981) na temat pracy ludzkiej i encyklikę Solicitudo rei socialis (1987), w której porusza nowe problemy życia społecznego, szczególnie kwestię ubóstwa, rozwoju technologicznego, reform systemu gospodarczego.

 21. Etap V ostatnie dziesięciolecie XX wieku • Etyka biznesu staje się uznaną dyscypliną akademicką w Stanach Zjednoczonych. Wzrasta zainteresowanie nią także w Europie oraz w wysoko rozwiniętych krajach Dalekie Wschodu. • Powstają organizacje naukowe skupiające badaczy tej dziedziny, odbywają się europejskie lub światowe kongresy, poświęcone problemom etyki biznesu. • Wielkie firmy zaczynają dbać o swój wizerunek, w pełni świadomie stosując sposoby podnoszenia swego poziomu etycznego • Jan Paweł II napisał encyklikę Centesimmus annus (1991). Porusza w niej szczególnie kwestię własności prywatnej i powszechnego przeznaczenia dóbr. Omawia zasady wolnego rynku, poddaje krytycznej ocenie systemem kapitalistyczny i kolektywistyczny.

 22. W 1992 r. odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstała największa świecie pozarządowa organizacja antykorupcyjna Transparency International, której celem jest promowanie otwartości i przejrzystości w działaniach rząd i przedsiębiorstw. • W 1998 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał Amartya Kumar Sen. W uzasadnieniu decyzji jury napisało, że laureat przyczynił się do przywrócenia etycznych wymiarów dyskusji nad najpoważniejszymi problemami gospodarki światowej. • W Polsce w okresie transformacji gospodarczej zauważa się coraz silniejsze zainteresowanie problematyką etyki biznesu. Jest ona wykładana obecnie w większości polskich uczelni ekonomicznych. W 1994 r. powstał Zespół Etyki Biznesu przy Towarzystwie Naukowym Prakseologii PAN (od 1995 r. uczestniczący w pracach Europejskiej Sieci Etyki Biznesu), a w 1998 r. powołano do życia polski oddział Transparency International.

 23. Sprawiedliwość społeczna Pojęcie „sprawiedliwość społeczna” po raz pierwszy użyte zostało dopiero w XIX wieku. KONSTYTUCJARZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. pl.wikipedia.org

 24. Sprawiedliwość społeczna według filozofa Immanuel Kant (filozof niemiecki, profesor uniwersytetu w Królewcu, 1724-1804) Istota człowieczeństwa, jak nauczał, realizuje się w sferze powinności. Jesteśmy ludźmi tak długo, jak długo jesteśmy gotowi akceptować to, co być powinno. Całkowite podporządkowanie się koniecznościom, np..ekonomicznym, niweczy godność ludzkiej istoty, sprawia, że człowiek przestaje być człowiekiem, staje się przedmiotem. niepospolitaidea.pl

 25. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 07.12.2000 r. art. 1 Godność człowieka jest nienaruszalna. Należy ją szanować i chronić. wrotapodlasia.pl merlin.pl

 26. Papież Jan Paweł II Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów zjednoczonych, Nowy Jork, 02.10.1979 r. „Całokształt praw człowieka odpowiada istocie godności człowieka, człowieka rozumianego całościowo, a nie sprowadzonego do jednego tylko wymiaru. Prawa te odnoszą się do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka, do korzystania przezeń z wolności, do jego stosunków z innymi osobami. Wszelako zawsze i wszędzie odnoszą się do człowieka, do jego pełnego ludzkiego wymiaru.” pnmpmk.webd.pl

 27. Komentarz prasowy „Odpowiedzialna firma dba o ludzi” „Rzeczpospolita” Grażyna Raszkowska 08-12-2010 Uczciwość wobec pracowników to dla Polaków główny wyznacznik społecznej odpowiedzialności w biznesie. Elementarna uczciwość pracodawców polegająca choćby na regularnym wypłacaniu wynagrodzenia, jest najbardziej pożądanym zachowaniem społecznej odpowiedzialności firmy. Żadna firma uczestnicząca w badaniu nie uznała relacji w miejscu pracy za najistotniejsze działanie z zakresu odpowiedzialnego biznesu.

 28. Kodeks etyczny Wstęp Przestrzeganie norm etycznych w warunkach gospodarki rynkowej jest podstawą skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

 29. Kodeks etyczny Zasady ogólne 1. Jednym ze źródeł sukcesu przedsiębiorstwa jest zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług, rzetelność wobec kontrahentów, pracowników, skarbu państwa i środowiska. 2. We wszystkich działaniach podstawową wartością etyczną jest zaufanie i reputacja firmy. 3. Zobowiązujemy się do systematycznego monitorowania przestrzegania przyjętych zasad.

 30. Etyczne i nieetyczne działania firm w dziedzinie współpracy z pracownikami.

 31. Historia myśli ekonomicznej Frank i Lilian Gilbreth są przedstawicielami nurtu „inżynierów przemysłowych”. Żyli na przełomie XIX i XX wieku. Gilbrecht wierzył w istnienie jednego, najlepszego sposobu wykonania każdej pracy. Wspólnie z żoną podkreślali rolę szkolenia pracowników i stosowania motywacji pracowników w zwiększaniu efektywności pracy.

 32. Podstawowe pojęcia Pracownik Pracodawca Umowa o pracę Nepotyzm Kumoterstwo Dyskryminacja Mobbing Demonstracja Strajk Szantaż

 33. Pracownik– osoba wykonująca dla pracodawcy określoną pracę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o pracę (lub w akcie mianowania, powołania, wyboru). Pracodawca– osoba fizyczna lub osoba prawna (przedsiębiorstwo, instytucja) oferująca miejsce pracy, zatrudniająca kogoś na warunkach określonych w umowie o pracę. Umowa o pracę– umowa, na której podstawie pracodawca zatrudnia pracownika na określonym stanowisku, w określonym czasie i za określone wynagrodzenie. Nepotyzm- faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godności.

 34. Kumoterstwo - wzajemne popieranie się ludzi związanych przynależnością do jakiejś grupy czy pokrewieństwem, zwykle dla osiągnięcia pozycji społecznej lub korzyści materialnych, nie opierające się na ocenie wartości tych osób, lecz na fakcie znajomości. Kumoterstwo jest pojęciem nieco szerszym niż nepotyzm, gdyż dotyczy nie tylko krewnych, ale znacznie częściej przyjaciół i znajomych. Dyskryminacja - oznacza odmienne traktowanie różnych podmiotów, które znajdują się w podobnej sytuacji. Podobieństwo sytuacji ocenia się w oparciu o obiektywne i weryfikowalne okoliczności istotne. Przepisy prawa zakazujące dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, przynależność państwową itp.

 35. Mobbing – systematyczne, ciągłe nękanie psychiczne pracownika przez pracodawcę (lub podwładnego przez szefa, czasem także współpracowników na równorzędnych stanowiskach), polegające na używaniu słów i zachowań godzących w godność człowieka i jego podstawowe prawa. Demonstracja - wystąpienie zbiorowe, zgromadzenie, mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemuś lub popierającej coś. Jest to publiczne okazywanie uczuć, postawy wobec czegoś lub kogoś przez jednostkę lub grupę. Członkowie społeczeństwa demonstrując pokazują swoje poglądy i opinie na ważne sprawy polityczne i społeczne.

 36. Strajk- forma nacisku i protestu społecznego stosowana przez różne grupy społeczne, głównie jednak przez pracowników najemnych. Znane są różne formy strajku, większość z nich polega na dobrowolnym powstrzymaniu się od pracy przez protestujących. Szantaż- przestępstwo przeciwko wolności, polegające na próbie zmuszenia osoby do określonego działania lub zaniechania pod groźbą bezprawną zastosowania przemocy lub ujawnienia pewnych, częściowo lub w pełni prawdziwych informacji, których ujawnienie byłoby w opinii szantażującego dużą dolegliwością dla ofiary.

 37. Ustawodawstwo działania firm w zakresie zatrudnienia 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1998 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z dnia 11.09.1997 r. z późn. zm.)

 38. Wybrane przepisy Kodeksu pracy dotyczące obowiązków pracodawcy wobec pracowników Art. 11 Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Art. 11 Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

 39. Art. 13 Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Art. 14 Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Art. 15 Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Art. 17 Pracodawca jest obowiązany ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 40. Obowiązki Pracownika i Pracodawcy Pracodawca jest zobowiązany : Zapoznać pracownika podejmującego pracę z obowiązkami i uprawnieniami Zapewnić warunki pracy i prowadzić w tym zakresie szkolenia Terminowo wypłacać wynagrodzenie Przeciwdziałać mobbingowi- uporczywemu i długotrwającemu nękaniu lub zastraszaniu pracowników Pracownik jest zobowiązany : Wykonywać prace sumiennie i starannie Przestrzegać regulaminu pracy Przestrzegać tajemnicy służbowej Przestrzegać przepisów BHP

 41. Wybrane przepisy Kodeksu Pracy dotyczące obowiązków pracownika wobec pracodawcy Art. 100 § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. § 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 2) Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy; 2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy prac informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 42. Instytucje, organizacje, które wspierają pracowników w dochodzeniu swoich racji Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl Państwowa Inspekcja Sanitarna www.gis.gov.pl Społeczna Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl Sądy pracy Związki zawodowe np.: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Rolników Indywidualnych

 43. Rady dla pracowników 1. Poznaj przepisy regulujące relacje pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. 2. Znaj swoje prawa i staraj się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. 3. Przestrzegaj etyki zawodowej. 4. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zadawaj wszystkie istotne dla Ciebie pytania związane z pracą, którą chcesz wykonywać. 5. W sytuacjach trudnych, konfliktowych najpierw staraj się rozwiązać problem w drodze rozmów i negocjacji a dopiero później korzystaj z innych rozwiązań zawartych w obowiązującym prawie.

 44. Kodeks etyczny Stosunki z pracownikami 1. Stosunki przedsiębiorcy z pracownikami oparte są na szacunku dla ich godności osobistej. 2. Firma stwarza wszystkim pracownikom na równe warunki do rozwoju, awansowania, podnoszenia kwalifikacji, bezpiecznych warunków pracy i przepływu informacji dotyczących realizowanych celów. 3. Relacje między pracodawcą a pracownikiem oparte są na konstruktywnym dialogu, lojalności, uczciwości i odpowiedzialności.

 45. Wybrane przykłady zachowań nieetycznych pracodawców wskazywanych przez pracowników na forach internetowych • Nie wypłacanie wynagrodzeń lub opóźnienia w wypłacie • „Praca na czarno” obywateli polskich • Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców • Brak przestrzegania zapisów zawartych w umowie o pracę • Lekceważenie przestrzegania przepisów bhp www.mleczko.pl

 46. „Firmowa oferta dla byłego pracownika”„Rzeczpospolita” autor: Anita Błaszczak z 02.03.2011 r. Nie tylko uczelnie, ale i firmy inwestują w utrzymanie dobrych relacji z byłymi pracownikami. Byli pracownicy są wspaniałymi ambasadorami firmy. Relacje takie sprzyjają wymianie doświadczeń z osobami, które teraz patrzą na firmę z innej perspektywy. Organizowane spotkania i imprezy dla byłych pracowników ułatwiają bezpośredni kontakt, a bywa i tak, że niektórzy pracownicy wracają do firmy. www.PhotoXpress.pl

 47. „Pracownik gwiazdą firmowego kalendarza”autor: Anita Błaszczak „Rzeczpospolita” z dnia 29.12.2010 r. Zdjęcie w firmowym kalendarzu to wyróżnienie i jednocześnie silny motywacyjny bodziec dla pracownika. Takie działania firmy pomagają budować w pracownikach poczucie lojalności oraz indentyfikacji z firmą. Firmowe ścienne kalendarze z udziałem pracowników opublikowała na przykład sieć drogeryjna „Rossmann”. Na firmowych kalendarzach pracownicy przedstawiają również swoje pasje i zainteresowania. Pracownik jest współautorem kalendarza poprzez włączenie go do prac związanych z jego przygotowaniem. sophisti.pl

 48. Warto wiedzieć Kodeks etyczny w myśl art. 9 k.p. nie jest źródłem prawa pracy „art. 9 § 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.” Kodeks etyczny zawiera normy postępowania ustanowione przez firmę, ale nie są to normy prawne. Taki status osiągną one dopiero, gdy staną się elementem stosowanego przez pracodawcę układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy lub umowy o pracę.

 49. Spotkanie z Panią Katarzyną Nowacką – pracownikiemKlubu Pracy w Krotoszynie działającego w ramach Powiatowego Urzędu Pracy

More Related