Download
z klady pr va teorie pr va n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základy práva Teorie práva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základy práva Teorie práva

Základy práva Teorie práva

211 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Základy práva Teorie práva

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základy právaTeorie práva Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO

 2. Mgr. Pavel Petr • Konzultační hodiny • Úterý 12:30-14:00 (Dr.Malého) • B 310 • Email pavel.petr@vsb.cz

 3. Osnova • Právo • Právní stát • Právo soukromé a veřejné • Prameny práva

 4. Právo • Normativní systém (systém norem) • Právo • Normy – pravidla chování • Stanovené a sankciované státem • Právo = stát (v objektivním smyslu)

 5. Právní stát • Rechtstaat, Rule of law 19.stol Německo • Závaznost zákona pro všechny (včetně státních orgánů) • Zákonnost realizace státní moci (legislativní proces, předepsaná forma, výkonná moc a soudnictví) • Nezávislost soudních orgánů (čl.82/1 Ústavy) • Dělba moci (systém brzd a vyvažování – checks and balances) institut inkompatibility (čl.82/3, čl.22)

 6. Pozitivní a přirozené právo • Pozitivní právo (ius positivum) • dané státem • právo platné • právo objektivní • Striktní odlišování práva a morálky • Stěžejní role zákona • Dominantní role v 19. a 1. ½ 20.stol • Přirozené právo (ius naturale) • principy a nezadatelná práva • předchází pozitivnímu právu • některé koncepce – hovoří o nadřazenosti (suprapozitivitě) • věčné a nezměnitelné nezávislé na vůli států

 7. Právo veřejné a soukromé • Publicum ius est quod ad staatum rei romanae spectat; privatum singulorum utilitatem (Ulpianus) • Právo veřejné je právo římského státu; právo soukromé sleduje prospěch jedince

 8. Právo veřejné a soukromé • Veřejné – VP metoda regulace • Rozdílné postavení subjektů • Soukromé – SP metoda regulace • Rovné postavení subjektů • Někteří autoři hovoří o administrativně právní metodě regulace – typická pro správní právo

 9. Veřejné Ústavní Trestní Finanční Správní Soukromé Občanské Obchodní Pracovní Rodinné Právo veřejné a soukromé

 10. Prameny práva • Označení pro vnější formu formální • Pouze takové pravidlo, které má státem uznanou formu je pramenem práva • Označení pro zdroje  materiální • Stav dané společnosti • Tradice, zvyklosti • Technologickou, ekonomickou, kulturní úroveň • Obecně – společensko-historický kontext

 11. Prameny práva - Formální • Právní obyčej • Normativně právní akt • Soudní a správní precedent • Normativní smlouva

 12. Právní obyčej • Není vytvářen uvědomělou činností států • Vzniká spontánně – dodržováním tradičních obyčejů, které jsou považovány za závazné • Nejstarší prameny práva • Omezený význam v současnosti • Obecná akceptace státem/společností • Opakování  tradice  správné řešení případu

 13. Právní obyčej + pružnější - nižší právní jistota Existují sbírky sepsaní právních obyčejů (oslabení viz výše) • Švábské zrcadlo, Saské zrcadlo • Chamurabiho zákoník • Lex duodecim tabularum

 14. Právní obyčej • Usus longaevus • Dlouhodobě zažitý a užívaný zvyk • Od „nepaměti“ • Opinio necessitatis • Obecně uznaný zvyk, sankcionovaný státem • Dodržován, i když je v náš neprospěch

 15. Právní obyčej • Není totéž co usance (uzance) • Časté jsou ve Velké Británii, islámském právu a mezinárodním právu veřejném apod. • V kontinentálním právu není pramenem práva

 16. Normativně právní akt • Výsledek legislativního procesu – zákonodárného procesu • Zákonodárná iniciativa – Kdo ji má? (čl.41 Ústavy) • Předem dané (apriorní) pravidla chování • V anglické terminologii Statute law

 17. Normativně právní akt • Individuální právní akty – rozsudek inter partes • Interní normativní akty – instrukce (tzv.paraprávní systém) • Normativní právní akty tj. obecně závazné erga omnes

 18. Normativně právní akt • Primární (zákonné) • Ústava, ústavní zákony • Zákony • Zákonná opatření • Sekundární podzákonné • Vyhlášky ministerstev • Vyhlášky zastupitelstev samosprávy • Nařízení vlády

 19. Soudní a správní precedenty • Judikát, tj. rozhodnutí soudu, které je prvním řešením daného případu, dosud právem neupraveného, závazné pro obdobné případy v budoucnu • Obvyklé v angloamerickém právním systému • U nás ne – rozhodnutí NS mají faktickou nikoli normativní závaznost (quasiprecedenční)

 20. Soudní a správní precedenty • Ratio decidendi Právní věta, použitelná pro další případy • Obiter dictum Ta část odůvodnění, která se týká konkrétního případu • Kramerová vs. Kramer • Nálezy ústavního soudu – jiná povaha, jde o negativní právotvorbu – ruší zákony • Soudy dotvářejí (judgemade law)

 21. Normativní smlouvy • Blízké NPA • Rozdíl je ve vzniku – tj. není přijato legislativní cestou, ale na základě konsenzu – shody • Smluvní podstata – oferta a akceptace • Zejména mezinárodní právo • Kolektivní smlouvy (podnikové, vyššího stupně)

 22. Normativní smlouvy • Charta OSN

 23. Angloamerický právní systém • Common law • Equity • Judge-made law • Case law • Doktrína precedentů • Právní obyčeje • Málo ovlivněno ŘP • Statute law

 24. Angloamerický právní systém • Prameny • Obyčeje • Precedenty • Statute law – psané • Právní literatura

 25. Kontinentální systém • Ovlivněno ŘP (resp. jeho recepcí) • Zákon, psané právo • Code Civil 1804 • ABGB Rakousko 1811 • BGB Německo1900 • Zivilgesetzbuch Švýcarsko 1907 • členění na veřejné a soukromé právo

 26. Islámský systém • Označováno jako Šaría • Platí vedle kodifikovaného práva • 19.stol sekularizace práva islámských zemí • Prameny • Korán • Sunna – tradice o výrocích Mohameda • Idžma – právní principy v islámské spol. • Kijás – analogie • Taklíd – neměnnost – zjevené právo – Alláh vytvořil; zvěstoval Prorok • Typické nerovné postavení M a Ž • Tělesné tresty • Vysoké trestní sazby • Příslušnost k šíjítské x sunitské orientaci