Download
podatki w niemczech n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PODATKI W NIEMCZECH PowerPoint Presentation
Download Presentation
PODATKI W NIEMCZECH

PODATKI W NIEMCZECH

216 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PODATKI W NIEMCZECH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PODATKI W NIEMCZECH Gwoździk Magdalena Jakubowska Małgorzata Kałka Agnieszka Karska Dorota

 2. Każdy, kto pracuje w Niemczech i posiada kartę podatków dochodowych (tzw. Lohnsteuerkarte) jest zobowiązany do płacenia podatków i rozliczenia się z fiskusem w ciągu dwóch lat. Wyróżniamy podatki: • Bezpośrednie • pośrednie

 3. PODATKI BEZPOŚREDNIE • PODATKI OD DOCHODU OSOBISTEGO • PIT • PODATEK NA KOŚCIÓŁ • PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH • CIT • PODATEK HANDLOWY

 4. Podatek od Dochodu Osobistego(PIT = Personal Income Tax) • obejmuje wszystkie rodzaje dochodów osobistych, • podatek od wynagrodzenia - płacony miesięcznie i pobierany automatycznie z wypłaty, wysokość zależy od wysokości zarobków, • istnieje sześć rodzajów formularzy podatkowych, • podatek na kościół - pomiędzy 7% a 9% dochodów opodatkowanych Stopy Podatku od Dochodów Osobistych

 5. PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH(Corporate Income Tax = CIT) • podstawową stopą jest 25%. • podatek handlowy (Gewerbesteuer) - płatny od zysków firmy, zazwyczaj wynosi 18%

 6. PODATKI POŚREDNIE W NIEMCZECH • Podatek od wartości dodanej (Value Added Tax =VAT) • Akcyza i cło.

 7. Podatek od wartości dodanej (Value Added Tax =VAT) • pobieranym od wszelkiego rodzaju publicznej i prywatnej konsumpcji ( dóbr i usług ), • podstawową stawką jest 19%, niektóre produkty stawka uproszczona 7%(54 grupy towarów), • eksport nie jest objęty podatkiem,

 8. AKCYZA I CŁO • akcyza na olej napędowy wynosi 470 euro, • akcyza na alkohol 0,787 euro/hl/oPlato. Uniknięcie opłat jest możliwe przy przewożeniu: • 10 l spirytusu, 20 l wyrobów spirytusowych, 90 l wina (w tym tylko 60 l wina musującego), 110 l piwa oraz – w okresie przejściowym do 31.12. 2008 – 200 szt. papierosów • osoby zajmujące się przewozem towarów w ramach działalności gospodarczej - tylko 40 szt. papierosów

 9. Poszczególne podatki pobierane są przez odpowiednie organy:

 10. OPODATKOWANIE REZYDENTÓW Rezydenci zagraniczni płacą podatek jedynie od dochodów uzyskanych w Niemczech. Podatek jest pobierany od dochodów wg tych samych reguł, jak od obywateli niemieckich. Zgodnie z niemiecką legislacją tyczącą się zabezpieczenia społecznego, obcokrajowcy pracujący w Niemczech muszą także uiszczać składki na ubezpieczenia społeczne, o ile są postrzegani prawnie jako zatrudnieni przez niemieckiego pracodawcę.

 11. OPODATKOWANIE FIRM ZAGRANICZNYCH • stosowane podatki zależą od formy prawnej firmy, • z reguły są tożsame z płaconym przez firmy niemieckie: • podatek dochodowy od osób prawnych 25%, • podatek handlowy płacony od zysków uzyskanych przez firmę zagraniczną w danej gminie, • VAT 19% lub stawka obniżona 7%. • ustawa o unikaniu podwójnego opodatkowania- kwota podatku zapłacona w Niemczech jest odjęta od podatku należnego w innym kraju

 12. ULGI PODATKOWE W NIEMCZECH • Od podstawy opodatkowania można odliczyć koszty produktywne: • koszty dojazdów do pracy, • środki robocze (np. narzędzia, specjalistyczne książki i czasopisma), • ubrania robocze, • składki na związki zawodowe. • Zwrot zapłaconego podatku VAT otrzyma polskie przedsiębiorstwo ale musi spełniać określone warunki.

 13. nie posiada na terenie Niemiec siedziby, oddziału lub przedstawicielstwa; • nie jest zarejestrowane na terenie Niemiec jako płatnik podatku od towarów i usług, (w stosunku do podmiotów zarejestrowanych dla celów podatku VAT na terenie Niemiec obowiązują inne przepisy); • zarejestrowane jest w Polsce dla celów podatku VAT i posiada na terenie Polski siedzibę; • zakupione na terenie Niemiec towary i usługi, jak i zapłacony przy ich nabyciu podatek VAT, związane są z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą i zostały zakupione lub wykonane na potrzeby podmiotu zagranicznego nie zarejestrowanego na terenie Niemiec dla celów podatku VAT.

 14. Podejmowanie działalności gospodarczej w Niemczech • obowiązuje swoboda działalności gospodarczej, • wniosek składa się do niemieckiego urzędu ds. gospodarczych, • konieczna jest przynajmniej podstawowa znajomość języka niemieckiego, • w niektórych przypadkach niezbędna może być: koncesja, karta rzemieślnicza.

 15. Dopuszczalne formy prawne prowadzonej działalności gospodarczej: • Działalność indywidualna • Spółka cywilna • Spółka jawna; • Spółka komandytowa; • Oddział - • Spółka akcyjna • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością • Przedstawicielstwo

 16. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski Niemcy deklarują zastosowanie najdłuższego okresu przejściowego, czyli 2 + 3 + 2, łącznie 7 lat, motywując to ochroną własnego rynku pracy. przejściowych zatrudnienie w Niemczech jest możliwe i może się odbywać na określonych zasadach. • praca sezonowa, • umowy o dzieło, • pomoce domowe, • wakacyjna praca studentów, • praktyki uczniowskie.

 17. Zasady dostępu obywateli Polski do rynku pracy w Niemczech • znalezienie potencjalnego pracodawcy, • wniosek o udzielenie pozwolenia na pracę (Bundesagentur für Arbeit), • poszukujący pracy mogą zarejestrować się w agencji lub skorzystać z systemu informacyjnego SIS w celu samodzielnego poszukiwania pracy, • pracownik z Polski, który przepracował legalnie, na podstawie zezwolenia, bez przerwy, 12 miesięcy i w tym czasie miał miejsce pobytu w Niemczech, otrzymuje – na wniosek – nieograniczony dostęp do otwartego rynku pracy

 18. Sposoby poszukiwania pracy w Niemczech • pozyskanie oferty z Ministerstwa Gospodarki i Pracy http://www.praca.gov.pl , • EURES, http://www.europa.eu.int/eures • portalu internetowym niemieckiego urzędu pracy http://www.arbeitsagentur.de, • prywatne niemieckie lub polskie agencje pośrednictwa pracy giełdach pracy na terenie Polski i Niemiec, • międzynarodowych giełdach pracy na terenie Polski i Niemiec.

 19. Ubieganie się o pracę - wymagane dokumenty • życiorys – może być w formacie CV europejskiego, • list motywacyjny, • świadectwa szkolne i pracy, • dokumenty uprawniające do wykonywania danego zawodu, • zaświadczenia o ukończonych kursach oraz dokument tożsamości.

 20. Wynagrodzenie za pracę • Stawki godzinowe pracowników w poszczególnych branżach gospodarki regulują układy taryfowe, corocznie negocjowane pomiędzy centralami związków zawodowych, a związkami pracodawców. Określają one minimalne stawki wynagrodzenia, jakie pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikom. Pracodawca zobowiązany jest również przestrzegać postanowień szczegółowych układów taryfowych. Niektóre z nich przewidują wypłaty dodatków urlopowych (Urlaubsgeld) i świątecznych (Weihnachtsgeld). • Przykładowe średnie miesięczne wynagrodzenie w usługach wynosi od 2700 euro oraz w przemyśle do 2900 euro. Nauczyciel zarabia ponad 4000 euro.

 21. OGÓLNE ZASADY DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH • cudzoziemiec chcący skorzystać z podstawowych, bezpłatnych usług medycznych na wypadek choroby podczas krótkiego pobytu w Niemczech musi przedłożyć formularz E111, • małżonkowie, którzy nie pracują oraz dzieci także objęci są tym ubezpieczeniem, jeżeli również wystąpią o ten formularz, • osoby zatrudnione w Niemczech posiadają kartę ubezpieczeniową, którą posługują się przy każdej wizycie u lekarza, • listy lekarzy zgodnie z ich specjalnościami znajdują się na „Yellow Pages” http://www.gelbeseiten.de

 22. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH • Emerytura, • Wcześniejsza emerytura, • Świadczenia z tytułu choroby, • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. INNE ŚWIADCZENIA SOCALNE • Świadczenia rodzinne • Świadczenia z tytułu bezrobocia

 23. Warunki nabywania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywa osoba, która w ostatnich trzech latach przepracowała 360 dni kalendarzowych i była objęta wymaganym ubezpieczeniem. Warunki jakie musi spełnić osoba bezrobotna to: • rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, • przeznaczenie na poszukiwanie pracy co najmniej 15 godzin tygodniowo, • pozostawanie w dyspozycji urzędu pracy. Wysokość zasiłku jest uzależniona od ostatnio osiąganych dochodów i kształtuje się na poziomie 60–67% tych dochodów. Okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni kalendarzowych i może być przedłużony do 960 dni w szczególnych przypadkach.

 24. Źródła • strona internetowa Ministerstwa Gospodarki i Pracy: http://www.praca.gov.pl ,http://www.pup.nysa.pl • procedury wydawania pozwoleń na pracę: http://www.arbeitsagentur.de/nn_27836/SiteGlobals/Forms/Suche/serviceSuche__Form,templateId=processForm.html?allOfTheseWords=+Arbeitsgenehmigung&x=15&y=9 • Federalna Agencja ds. Pracy: http://www.arbeitsagentur.de • Działalnośc gosp. w Niemczech: http://www.wirtschaft-polen.de/pl/przewodnik.podatkirfn2007.php • Praca w Niemczech: http://www.praca-w-niemczech.info/praca.php