1 / 10

Du skal få en dag i mårå

Du skal få en dag i mårå. Rekruttering, rette typar. Korleis få dei rette folka til å søkje på lærarutdanninga? Faglege kvalifikasjonar, gode formidlarar Omdømmebygging. Få ut kva som er positivt med yrket, Få fram gleda ved å jobbe som lærar. Menn. Sett i frå arbeidsgjevar sin ståstad.

van
Télécharger la présentation

Du skal få en dag i mårå

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Du skal få en dag i mårå

  2. Rekruttering, rette typar • Korleis få dei rette folka til å søkje på lærarutdanninga? • Faglege kvalifikasjonar, gode formidlarar • Omdømmebygging. • Få ut kva som er positivt med yrket, Få fram gleda ved å jobbe som lærar. • Menn

  3. Sett i frå arbeidsgjevar sin ståstad • Todelt lærarutdanning for grunnskulen Det helsar vi hjarteleg velkomen. 1-7 med obligatorisk norsk og matematikk. • Sats skikkeleg på lese- og skriveopplæringa i norsk. • Bygg opp INTERNT ei felles forståing for kor viktig begynnaropplæringa er i basisfaga. • Høgskulane bør / må ha ei felles forståing på begynnaropplæringa. Sats på metodikk! • Trinn 5 – 10. Desse studentane burde hatt i alle fall eit av basisfaga norsk, matematikk eller engelsk med minst 60 studiepoeng.

  4. Sett i frå arbeidsgjevar sin ståstad, framhald • Spørsmål Er det overgangsordningar for dei som utdannar seg i frå trinn 1-7 viss dei ønskje kompetanse for 5-10? • Vert leseplikta og den same? • Ein må gje lik leseplikt i grunnskulen. Det vil heve statusen, særs på dei lågaste trinna.

  5. Kva likar arbeidsgjevar? • Styrke pedagogikk faget. • Fast fadderordning.

  6. Pedagogikk og elevkunnskap • Lære studentane å verte sjølvstendige samstundes som dei arbeidar i team. • Lære dei å ta ansvar, arbeidsmoral. • Ha strategi på korleis ein utviklar gode kontaktlærarar. Stort sakn i skulen. • Erobre klasserommet.

  7. Pedagogikk og elevkunnskap • Kven vil vi tilsetje? • Lærarar som kan ta kontaktlæraransvar. • Lærarar som har potensiale til å nå faglege og sosiale mål. • Lærarar som er dyktige pedagogar og som erobrar klasserommet. God metodisk kompetanse. • Lærarar som har eit lite fråvær.

  8. Utfordringar for kommunane • Vil ein på sikt få tak i nok kvalifiserte lærarar? • Vil det føre til små grendeskular får vanskar med å skaffe kvalifisert personell? • Menn i barneskulen.

  9. Råd • Finn ut kva de vil. Få ut gode produkt. • Gjer det skikkeleg. • Sats tungt på pedagogikk og elevkunnskap slik at de får ut gode klasseleiarar. • Integrer sterkt dei praktisk estetiske faga.

  10. Sluttord i får Sivertsen • Kva vil de? • Eg har faktisk den beste læraren. • Må bli til…. • Vi utdannar faktisk dei beste lærarane.

More Related