Download
prim rv rd 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Primärvård 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Primärvård 2012

Primärvård 2012

169 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Primärvård 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Primärvård 2012 Kaisa Mölläri, Sanna-Mari Saukkonen och Sami Fredriksson Primärvård 2012

 2. Statistikrapporten om primärvård 2012 • Grunden för statistikrapporten är datainnehållen i vårdanmälningsregistret Hilmo och AvoHILMO. I rapporten ingår uppgifter om öppen primärvård, munhälsovård och hälsovårdscentralernas slutenvård. • Med hjälp av daglig dataöverföring samlades in mer AvoHILMO-uppgifter än tidigare. • Det har skett ändringar i registreringssätten för statistiken över hemsjukvården och hemvården 2011 och 2012. Ändringarna beror på ibruktagandet av AvoHILMO och på registreringspraxisen inom hemsjukvården och hemvården. • Besöksorsaker inom öppenvården har registrerats i större omfattning än tidigare. Primärvård 2012

 3. Öppenvårdsbesök inom primärvården hos läkare och andra yrkesgrupper åren 2001–2012 Primärvård 2012

 4. De fem vanligaste besöksorsakerna på läkarmottagningar för hälsovårdscentralernas öppensjukvård enligt ICD-10- och ICPC-2-klassifikationen år 2012, antal registreringar Primärvård 2012

 5. Rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård samt sjukvårds- och hälsovårdsbesökinom skol- och studerandehälsovården år 2012 Primärvård 2012

 6. Hälsocentralsbesök efter serviceform och åldersgrupp år 2012 Primärvård 2012

 7. Andel invånare av befolkningen som varit klienter hos hälsovårdscentraler år 2012 efter åldersgrupp Primärvård 2012

 8. Munhälsovårdsbesök vid hälsovårdscentralerna per yrkesgrupp och åldersgrupp år 2012 Primärvård 2012

 9. Registrerade åtgärder inom munhälsovården efter yrkesgrupp år 2012 Primärvård 2012

 10. Patienter, vårdperioder och vårddygn på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar 2003–2012 Primärvård 2012

 11. Antalet patienter och vårddygn vid hälsovårdscentralernas vårdavdelningar i åldersgruppen över 75 år indelat efter kön Primärvård 2012

 12. Långtidspatienter på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar indelade enligt vårdtidens längd 2006–2012 Primärvård 2012

 13. Antalet vårddygn på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar efter diagnosgrupp åren 2003–2012 Primärvård 2012

 14. Statistikrapporten om primärvård 2012 • Antaletöppenvårdsbesökvarcirka 24,5 miljoner. Antaletbesök per invånarevar 4,5. • En allt större del av hälsocentralsbesöken gjordes hos annan yrkespersonal än läkare. Antalet läkarbesök var 6,8 miljoner och antalet besök hos annan yrkespersonal cirka 17,7 miljoner. • Munhälsovårdsbesöken var fortfarande huvudsakligen mottagningsbesök hos tandläkare. År 2012 gjordes totalt mer än 4,9 miljoner klientbesök inom hälsovårdscentralernas munhälsovård. • År 2012 vårdades cirka 151 000 klienter inom hälsovårdscentralernas slutenvård. Klienternas genomsnittliga ålder var 76 år. Antalet vårddygn inom slutenvården minskade från år 2011. Skillnaden i antalet vårddygn mellan könen har minskat. • Den vanligaste orsaken till vård var sjukdomar i cirkulationsorganen och psykiatriska sjukdomar. Primärvård 2012