Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ortsutveckling Bettna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ortsutveckling Bettna

Ortsutveckling Bettna

145 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ortsutveckling Bettna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ortsutveckling Bettna Välkommen! Stormöte den 17 april 2013

 2. Kvällens program • Välkommen 19.00 • Rapport från arbetsgrupperna 19.05 • Bettna 2019 - utmaningar 19.30 • Fika och besök i grupperna 20.00 • Kommunikationer och kollektivtrafik 20.10 • Matthias Pfeil • Nästa steg 20.55 • TACK FÖR IKVÄLL 21.00

 3. Ortsutveckling i Flens kommun Mål En vision och handlingsplan för varje ort i kommunen

 4. Arbetsgrupperna Bad- plats Fest i Flen Drag-båts-tävling

 5. Ortsutveckling Bettna Visionsarbetet Bettna 2019

 6. är ledstjärna för utvecklingen uttrycker ett önskvärt framtida tillstånd (=idealtillstånd) ger kraft och energi skapar delaktighet, gemenskap och stolthet verktyg att prioritera vad vi ska göra En vision…

 7. Bettna 2019

 8. Bettna 2019 Omvärldsanalys Trendspaning

 9. Vad är de största utmaningar för Bettna för att vara en attraktiv ort i 2019? • Välj en grupp av konsekvenser • Internationalisering av näringslivet, småföretagande växer, globalt sammanflätad ekonomi • Strävan efter det goda livet, ökat urbanisering, segregationen tilltar, befolkningen blir äldre • Klimatansvar, teknologiutveckling • Vad måste Bettna vara bra på? Vad måste utvecklas? • Välj ut tre utmaningar och skriv på grön lapp (en konsekvens per lapp)

 10. Ortsutveckling Bettna Kommunikationer och kollektivtrafik Matthias Pfeil

 11. Belysning (korsning väg 221/52) • Trafikverket: Nej, inte aktuellt • Kommunen: Erbjudande om förskottering • Trafikverket: Nej • Kommunen: Ta reda på förutsättningar (kostnader) för att själv ta hand om frågan, fakta läggs fram till politikerna nu i maj

 12. Skyltning (Brister) Svar från Trafikverket: ”Kommunen bör göra ett förslag på sina och trafikverkets vägar och skickar till Länsstyrelsen för beslut, så får vi det på remiss”

 13. Kollektivtrafik: Ny busstidtabell Pendling till Bettna från: Nyköping: 29 Vrena: 16 Pendling från Bettna till: Nyköping: 40 Flen: 18 Katrineholm: 13 (endast relationer med minst 10 arbetspendlare)

 14. Kollektivtrafik: Ny busstidtabell Nytt upplägg i hela länet med täta och snabba regionala linjer mellan största orterna

 15. Kollektivtrafik: Ny busstidtabell Linje 760: Linjesträckning och genomsnittligt antal påstigande per vardag efter zon -> nu med en tur i timmen Linje 465: Ersatt av linje 765, 14 turer/vardag. Stannar endast vid Sjölundvägen

 16. Kollektivtrafik: Ny busstidtabell Hur angeläget är ombyggnad av hpl Strömsborgs-vägen?

 17. Kollektivtrafik: Ny busstidtabell Budget 2013

 18. TGOJ banan TGOJ banan • Flera utredningar med olika resultat • Investera + drifta (!) • framtid bl a beroende på regionindelning och Skavstas utveckling • olika intressen (pendling)

 19. TGOJ banan

 20. Nästa steg • Arbetsgrupperna jobbar vidare • Projektidéer och analys • Samordningsgruppen sammanställer kvällens arbete och analyserar • Rapport på kvällens möte på kommunens hemsida inom kort • Nästa stormöte 21 augusti kl. 19-21

 21. Datum att komma ihåg! • Företagsträff • Eva Johansson 0155 92335 • Städning av badplatsen 25 maj • Ingemar Jungkrans 0705 175 948 • Fest i Flen 15 juni • Leif Elsberg 0730 762 440 • Dragbåtstävling i Malmköping 10 augusti • Per Swärd 0703 145 245

 22. TACK FÖR I KVÄLL!