Download
step 2015 sostenibilitat tecnologia i excel l ncia per al 2015 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STEP 2015 Sostenibilitat, Tecnologia i Excel·lència per al 2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
STEP 2015 Sostenibilitat, Tecnologia i Excel·lència per al 2015

STEP 2015 Sostenibilitat, Tecnologia i Excel·lència per al 2015

189 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

STEP 2015 Sostenibilitat, Tecnologia i Excel·lència per al 2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. STEP 2015Sostenibilitat, Tecnologia i Excel·lència per al 2015 FASE PILOT Gener – Juliol 2009 FIB

  2. Equip de persones STEP 2015 al centre • Jordi Garcia Almiñana • David López Álvarez • Fermín Sánchez Carracedo • Becari: • Isaac Muro Guiu

  3. Estat d’implantació dels nous graus • En procés de decisió • Aprovat el marc general • Aprovats els 120 primers crèdits obligatoris • S’espera tenir els plans aprovats durant setembre de 2009

  4. Resultats esperats al centre durant la fase pilot • Identificar el grup de professorsinteressats en treballar la competènciaSiCS • Crear grups de professors per treballarSiCS a cada una de les àreestemàtiques de la informàtica • Proporcionar formació a aquestsgrups • Posar en marxa una wiki per compartir el treballrealitzat

  5. Activitats i cronograma

  6. Resultats assolits • Creació del grup de treball de professorsinteressants en el programa (uns 40 professors) • Identificació de comtreballarSiCS en algunesàrees de la informàtica: • Enginyeria del Software, sistemesd’informació i sistemesintel·ligents • Sistemesoperatius, sistemesdistribuïts i xarxes de computadors • Fonamentsfísics i matemàtics de la informàtica • Gestió de les organitzacions, marc legal i habilitatsprofessionals • Formació (unajornada i un taller) • Creació d’una wiki ambmoltainformaciórelacionadaamb la SiCS en l’àmbit de la informàtica

  7. Conclusions • Molt bona resposta per part del professorat FIB • En quant a nombre de professors interessats • Alguns professors ja estaven treballant SiCS • Es podrà treballar SiCS als nous graus • L’objectiu actual és més ambiciós que el que teníem previst a l’inici del projecte • Es necessita esforç per completar el projecte

  8. Línies i idees de futur • Cubrir les àreestemàtiques de la informàtica que ens falten • Formar elsprofessors que encara no han rebut la formació • Ampliar les activitatsrelatives a totes les àrees • Completar la informació de la wiki • Incorporar el treballrealitzatalsnousgraus • Editar un llibreamb: • les activitats per totes les àrees de la informàtica, • que serveixid’orientacióals centres d’informàtica que vulguinincloure la competènciaSiCS en el seu programa de grau