Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Monitor 9 PowerPoint Presentation

Monitor 9

207 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Monitor 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Monitor 9 Slovenský jazyk a testy Test 2

 2. TEST 31. Bratia Konštantín (Cyril) a Metod v roku 863 prišli na územie Veľkej Moravy a priniesli prvý slovanský jazyk a prvé slovanské písmo. Ako sa volal prvý slovanský jazyk? ............................................................Ako sa volalo prvé slovanské písmo? ................................................................. Slovanské písmo Hlaholika, neskôr cyrilika

 3. Utvor zo základného tvaru podstatných mien podstatné mená v lokáli jedn. čísla • pilier - ................ bicykel - .................... • kufor - ................ hotel - ........................ • vietor - ............... kotol - ........................ pilieri bicykli kufri hoteli vetre kotle

 4. Označ skupinu slov, v ktorých sa slabiky di-, ti-, ni-, li- vyslovujú mäkko. • divadlo, tetiva, nížina, lístie • B. dirigent, dvetisíc, nikotín, lingvista • C. divák, tiráž, nitka, lipa • D. diktafón, tíško, nijaký, literatúra

 5. Označ skupinu slov, ktorá je pravopisne správne napísaná • pätica, zamädziť, pomätený, holúbetá, väzivo • B. odkväcnúť, uväzovať, deväťnásobný, namäkko, žriebätko • C. svätosť, bábätko, rukoväť, prevälený, mätový • D. zväzkový, povädnutý, chlápetko, rozpamätať sa, pädantný

 6. Označ slangové slová • vicišpán, četník, groš, notár, hajdúch • B. hriech, chrám, svätyňa, pokánie, peklo • C. vesna, luna, lkať, tátoš, skon • D. trapas, hektika, jasnačka, klasák, matika

 7. Označ správne napísaný lokál singuláru nasledujúcich slov. • o karnevale • B. v šlabikáre • C. v hotely • D. v kufre

 8. 7. Označ spisovný výraz. • kúpeľka • B. Lízatko • C. Štvorka • D. nekľud

 9. Označ vetu, v ktorej je vlastné podstatné meno • VÝSKUMOM SLOVENČINY SA ZAOBERÁ AKADEMICKÝ ÚSTAV • B. VČERA SME NAVŠTÍVILI ZNÁME GYMNÁZIUM • C. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE SA USKUTOČNILO NA OKRESNOM ÚRADE • D. PÁČILI SA NÁM OBRAZY V SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRII

 10. Označ nesklonné podstatné meno. • Ír • B. atašé • C. Konzument • D. beduín

 11. Označ slovo so správnou pádovou príponou • –ou. • bez lesou • B. s paňou • C. z brehou • D. do oblokou

 12. 11. Označ správne napísaný lokál singuláru. • v kufre • B. na tigrovi • C. na oleje • D. o krokodíle

 13. Označ vetu, v ktorej je príslovka • Mali sa na sústredení veľmi dobre. • B. Dala mu obklad na oko. • C. Na hlas sa nesťažoval. • D. Vedel, že dostane lieky na hlas.

 14. Označ rad, v ktorom sú podstatné mená vzoru dlaň. • bodľač, tieseň, krv, mládež, súťaž • B. tlačiareň, podobizeň, pieseň, báseň, kázeň • C. hus, bolesť, úzkosť, pleť, obuv • D. smelosť, hojnosť, márnosť, osamelosť, pružnosť

 15. Označ vetu, v ktorej je pod. meno pani uvedené v správnom tvare. • S pani Olivovou sme navštívili priateľku v nemocnici. • B. Už sa nestretávame s paňou Bielovou. • C. Dostali sme pozvanie na maškarný ples od panej Krátkej. • D. Ktorú pani máš na mysli?

 16. Označ vetu s krátkym tvarom osobného zámena. • Povedal to iba tebe. • B. Teba by som rád pochopil! • C. Včera som ti vrátila tú knihu! • D. Tebe som ešte nenapísal?

 17. Označ vetu, v ktorej je radová číslovka. • Trikrát som sa pozrel von oknom. • B. V rozprávke som čítala o trojhlavom drakovi. • C. Sestra mala troch bratov. • D. Čítal som práve tretiu stranu.

 18. Označ vetu, v ktorej je dokonavé sloveso. • Včera sme nakupovali opaľovacie prípravky. • B. Ako sa sadia ruže? • C. Na tomto pni sa potkol. • D. Nesprával sa ten človek odmerane.

 19. Označ vetu, v ktorej je citoslovce. • To je veru nebezpečná cesta! • B. Aha, už to mám! • C. No konečne, už si to dokázala! • D. Ukáž, čo vieš!

 20. Označ rad, v ktorom sú zapísané slovné druhy v správnom poradí uvedeného príslovia. • Nepovedz ty mne, poviem ja tebe. • A. sloveso, základné osobné zámeno, zákl. privlast. zámeno, sloveso, zákl. osobné zámeno, zákl. osobné zámeno • B. sloveso, zákl. osobné zámeno, zákl. osobné zámeno, sloveso, zákl. osobné zámeno, zákl. privlastňovacie zámeno • C. sloveso, zákl. osobné zámeno, zákl. osobné zámeno, sloveso, zákl. osobné zámeno, zákl. osobné zámeno • D. sloveso, ukazovacie zámeno, zákl. osobné zámeno, sloveso, zákl. osobné zámeno, ukazovacie zámeno

 21. Označ rad, v ktorom sú zastúpené privlastňovacie prídavné mená: • remeselný, pracovitý, náučný, porazený, svedomitý • B. sestrina, Martin, obuvníkov, Emilov, klampiarovi • C. úctivý, milý, sladký, úspešný, úprimný, veselý • D. učiteľkin, Lenkino, bratova, strýkove, susedov

 22. Úlohy 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sa vzťahujú k ukážke Marmaris – perla Egejského mora. Ešte pred zopár desaťročiami bol Marmaris ospalou a zabudnutou rybárskou dedinou, dnes je výstavným letoviskom, ktoré sa stalo synonymom Tureckej riviéry. Nad mestom, ktorého počet obyvateľov sa v letnej sezóne zvyšuje z päťdesiattisíc na štvornásobok, práve dokončili nový „hrad“ mamutí vodný park, symbol rozmachu tohto rekreačného centra. Osem kilometrov dlhá pobrežná promenáda obstavaná hradbami hotelov, supermarketov, herní, nočných barov či diskoték je aortou mesta, ktorá vrie 24 hodín denne turistickým ruchom.

 23. Označ rad s určitými číslovkami. • desaťročiami, päťdesiattisíc, štvornásobok • B. päťdesiattisíc, osem, dvadsaťštyri • C. desaťročiami, päťdesiattisíc, osem • D. desaťročiami, štvornásobok

 24. 22. Označ vetu, v ktorej je viacnásobný a postupne rozvíjací prívlastok. • Stalo sa synonymom Tureckej riviéry. • B. Počet obyvateľov sa v letnej sezóne zvyšuje z päťdesiattisíc na štvornásobok. • C. Marmaris bol ospalou a zabudnutou rybárskou dedinou. • D. Pobrežná promenáda je aortou mesta.

 25. Označ jednoduchú rozvitú dvojčlennú úplnú vetu. • A. Promenáda vrie 24 hodín denne turistickým ruchom. • B. Stalo sa synonymom Tureckej riviéry. • C. Dnes je výstavným letoviskom. • D. Práve dokončili nový „hrad“.

 26. 24. Označ spojenia slov s nezhodnými prívlastkami. A. rybárskou dedinou, výstavným letoviskom, turistickým ruchom B. hradbami hotelov, počet obyvateľov, (je) aortou mesta C. Tureckej riviéry, v letnej sezóne, nový „hrad“ D. turistickým ruchom, hradbami hotelov, nočných barov

 27. 25. Vypíš z textu zložené podstatné mená. ........................................................................... 26. Vypíš z textu 5 slovných spojení, ktoré charakterizujú Marmaris. Napíš ich v základnom tvare. ............................................................................................................................................................. (pred zopár) desaťročiami, štvornásobok, supermarketov Ospalá a zabudnutá rybárska dedina, výstavné letovisko, synonymum Tureckej riviéry, rekreačné centrum, aorta mesta

 28. 27. Označ rad podstatných mien, ktoré majú v nominatíve plurálu y (ypsilon). • riviéra, supermarket, sezóna, symbol, promenáda • B. dedina, hradba, herňa, hrad, bar • C. letovisko, mesto, synonymum, mesto, aorta • D. obyvateľ, kilometer, hotel, ruch, rozmach

 29. 28. Označ rad slov, ktoré sa používajú v náučnom štýle, napr. v chémii. • zinok, olovené sklo, množstvo, krištáľ, sacharidy • B. aromatické látky, biochémia, minerálne látky, vápenec, kobalt • C. keramická hubica, vetvička, katalyzátor, železo, výrobok • D. sklovina, enzýmy, zloženie, hliník, nukleové kyseliny

 30. Označ rad slov, ktoré sú charakteristické pre umelecký štýl. • želiezka, vtáčatko, prstienok, luna, slnce • B. sen, viera, sláva, stuha, elán • C. mrak, cesta, divadlo, kreativita, žiara • D. lipa, túžba, svet, stádo, rodisko

 31. 30. Označ vetu, v ktorej je hovorový výraz. • Sadol na tátoša a letel do diaľav. • B. Pozrel sa na ňu iba kradmým pohľadom. • C. Nenecháme kŕdle stád zhynúť. • D. Jankova výtržnosť, to bola iba taká malá lapália. ________

 32. Použitá literatúra: Renáta Somorová - Anna Kročitá: MONITOR 9 Slovenský jazyk a testy, SPN Bratislava, 2007