Download
voorlichting t b v studenten ils han werkplekleren 1 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VOORLICHTING t.b.v . studenten ILS-HAN Werkplekleren 1 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
VOORLICHTING t.b.v . studenten ILS-HAN Werkplekleren 1 2014

VOORLICHTING t.b.v . studenten ILS-HAN Werkplekleren 1 2014

129 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VOORLICHTING t.b.v . studenten ILS-HAN Werkplekleren 1 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VOORLICHTINGt.b.v. studenten ILS-HANWerkplekleren 12014 Wat, wanneer, waar, met wie, hoe voorbereiden?

 2. Uitgangspunt ILS Bij het ILS worden de stageplaatsen voor je geregeld door Bureau Extern. Dat geldt voor alle stages wpl1-2a-2b-3 Voordeel: gemak, kwaliteit Nadeel: soms niet je voorkeursschool, soms 1,5 uur reizen

 3. Wat ? • Eerste stage: oriënteren op het beroep van leraar: wil en kanik docent worden? • Kennismaken met de school vanuit het perspectief van de leraar • ( je maakt in deze stage eenrolwisseling van leerlingnaar docent) • Lerenomgaan met leerlingen

 4. Wanneer? • Periode 2 en 3 • Start begin november • Stage 8 weken (dan 2 tentamenweken) + 8 weken (danweer 2 tentamenweken) wk 2.1 t/m 2.8 en 3.1 t/m 3.8 – vrijdag • Bijeenkomstenonderwijskunde wk 2.1 t.m 2.8 en wk 3.1 t/m 3.8 – donderdag • Somsandersom 1 dag = 8 uur ; niet in vakanties

 5. Planning • Op 20 septemberontvang je van Bureau Extern een stage-aanvraagformulier • Uiterlijkwo 1 oktoberformulierinleveren • Vr 10 oktoberindelingbekendbij slb’s • Vr 10 oktoberplaatsingsberichtnaar school • Wo 15 oktoberplaatsingsberichtnaar student • direct contact opnemen met de school! • Week van 10 november start stage

 6. Aanvraagformulier • Het Aanvraagformulierontvang je in de HAN-mailbox. • Je geeft twee voorkeurregio’s op • Op www.bureau-extern.nl >> Scholenvind je “schoolprofielen” en links naarscholen • Je tekent het stagecontract op het aanvraagformulier. • Uiterlijkwo 1 oktober mail je het ondertekendeformuliernaar Bureau Extern

 7. Kun je helpen? • je gaat niet zelf naar een school • MAAR: • buiten de regio (wit op de kaart) kan het soms, maar uitsluitend NA overleg. • heb je contacten? Overleg. • rudi.liebrand@han.nl

 8. WAAR? Typen scholen • 47% op opleidingsscholen (do + vr) • 31% op samenwerkingsscholen (vr/do) • 22% stagescholen (vr)

 9. Met wie? • Je gaat niet automatisch in duo’s. • Op opleidingsscholen is de opleidingsdag (onderwijskunde) op één school van de scholengroep;. • Loop je stage op andere scholen dan is de opleidingsdag op het instituut. • Groepsgrootte: op opleidingsscholen groepen van +28 ; op andere scholen: duo’s. • Aanvraagformulieren zijn individueel.

 10. Hoe verloopt de indeling? Je wordt door Bureau Extern ingedeeld op basis van: • alle plaatsen opleidingsscholen opgevuld • de motivatie achter je regiovoorkeur • de afstand woonplaats-stageschool (max. 1,5 uur reistijd enkele reis vanaf dichtstbijzijnde station)

 11. Begeleiding door wie? Opleidingsschool: • Opleidingsteam (opleidingsdocent + schoolopleider) + spd Samenwerkingsschool: • spd + abs (somsniet-vakdocent) Stageschool • spd + ipd abs = algemeenbegeleider v/d school spd = schoolpracticumdocent (vakdocent) ipd = instituutspracticumdocent (opleidingsdocent)

 12. Altijd eigen vak? Je loopt niet altijd (de hele) stage in je eigen vak, want: • centraal staat: oriëntatie op leraarschap • mogelijk is je begeleider een algemeen coach (=vakoverstijgend) • mogelijk kom je in een clustervak, bijvoorbeeld leergebied m&m • Mogelijk word je gekoppeld aan een klas

 13. Hoe bereid je jevoor? 1 • Maakgebruik van de stagekaartwpl (ziewww.bureau-extern.nl > Stage > Stage HAN vt > wpl1) • Leerwerkplan (lwp) schrijven = document dat je opsteltgedeeltelijkvoor en tijdens de stage waarin je de gewenstevorderingenbinnen de competentiesvastlegt. • In datlwp: leervragen en leerdoelenopstellen, gerelateerdaancompetenties.

 14. Hoe bereid je je voor? 2 • Zonder goedkeuring en handtekening van je slb/docent owk op je concept-leerwerkplan kun je niet beginnen op school. • Na ongeveer een maand laat je je definitieve lwp tekenen door spd en daarna slb/docent owk; zonder deze handtekeningen kun je je stage niet voortzetten.

 15. Hoe werk je aancompetentie- ontwikkeling? • Leerwerktaken: ditzijnopdrachten die je kiestuit het aanbod van de school en het instituut en die passenbijwat je zelf wilt leren. (beoordeling school) • Daarnaastkrijg je eenaantal (verplichte) leertaken van het instituut (beoordelinginstituut) • Vakspecifiekeleertakenvanuit je opleiding • Onderwijskundige taken vanuit de opleidingsdag

 16. Voorbeelden • Loop een dag mee met eenklas en observeer het gedrag van de leerlingenbijverschillendedocenten • Observeereen dag eenleraarvoorverschillendeklassen • Geefeeneenvoudige les gespreksvaardigheidwaarin de compenserendestrategieënaanbodkomen • Doe eenonderzoekjenaar het leerklimaat in de klas.

 17. Belangrijksteleerdoel wpl1 WIL en KAN ik leraarworden? http://www.youtube.com/watch?v=OKlJsW3Lqh4 http://www.youtube.com/watch?v=umOHxEy1qig 20:50-29:00