Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Valencià. Llengua i Literatura PowerPoint Presentation
Download Presentation
Valencià. Llengua i Literatura

Valencià. Llengua i Literatura

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Valencià. Llengua i Literatura

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 3 Valencià. Llengua i Literatura ESO Els pronoms se situen sempre , o davant o darrere del verb. Generalment els pronoms s’escriuen  del verb. S’escriuen  del verb quan es tracta d’un , un  o un . Quan dos pronoms presenten contacte entre vocals, el segon s’ : . A l’hora de combinar pronoms, cal seguir un ordre de col·locació: , , ,  i . Combinació de pronoms Col·locació Funcions Si la combinació se situa darrere del verb, tots els pronoms han d’estar  amb apòstrof o : . Si el verb comença per vocal, el segon pronom s’  amb el verb: . Els pronoms personals febles sempre acompanyen un. La seua missió és la de fer la funció d’un complement . ELS PRONOMS PERSONALS FEBLES Observacions Pronoms personals febles fi de la presentació