Download
lov k a komunikace v organizaci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ČLOVĚK A KOMUNIKACE V ORGANIZACI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ČLOVĚK A KOMUNIKACE V ORGANIZACI

ČLOVĚK A KOMUNIKACE V ORGANIZACI

572 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ČLOVĚK A KOMUNIKACE V ORGANIZACI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ČLOVĚK A KOMUNIKACE V ORGANIZACI Připravila Bc. Jarmila Havelková

 2. „Umění promluvit není o nic větší ctnost než umět přestat.“ Lucius Annaeus Seneca

 3. Obsah přednášky • Definice komunikace a příbuzných pojmů • Člověk a organizace • Vedení lidí • Formy komunikace (verbální a neverbální) a bariéry • Vzhled a úprava • Pohled, stisk ruky, pozice při komunikaci • Co může poškodit image a jak proti tomu bojovat

 4. Co je to komunikace? • Slovo „komunikace“ má latinský původ • Communicare = spojovat, společně něco sdílet • K. je proces sdělování, výměny informací, názorů a myšlenek od jednoho člověka k druhému na základě určitého znakového systému (abeceda, zvuky, gesta). • Každá komunikace má svůj účel, k něčemu slouží a každý účel je dán funkcemi, které nelze přesně ohraničit, jelikož se často svými významy překrývají.

 5. Funkce komunikace • F. informativní • F. instruktivní • F. přesvědčovací • F. osobnostně-identická • Další f-ce: socializační, vzdělávací a výchovná, zábavná, sdělovací. • Komunikační proces probíhá vždy mezi dvěma a více lidmi (monolog je považován za formu přípravy nakomunikaci s druhými nebo za projev vyrovnávání se s vnitřními rozpory)

 6. Proces komunikace Komuniké KomunikátorKomunikant Komunikační kanál

 7. Vysvětlení procesu kom-ce • Komunikátor – jedinec nebo skupina, od níž sdělení vchází, vysílá nějakou zprávu. • Komunikant – příjemce, adresát • Komuniké – obsah sdělení, zpráva, myšlenka, pocit • Komunikační kanál – cesta, způsob, kterým je nějaká informace předávána.

 8. Člověk (a organizace) • Každý člověk denně hovoří, gestikuluje, píše => komunikuje s okolím • 30.léta 20.st. – začínají se zkoumat lidské vztahy na pracovištích • Důl.faktor = lidské chování • Typologie osobností • Chování jedince v organizaci

 9. Typologie osobnosti(dělení podle Hippokrata) • Cholerik – dobrý organizátor, pohotový… ALE dosti dominantní a výbušný • Sangvinik – nápaditý, přátelský, osobní charisma … ALE v organizaci úkolů bývá méně spolehlivý, nedotahuje věci do konce. • Melancholik – vhodný pro vědeckou práci, důsledný … ALE není vhodný pro vedení týmů – skeptický, kritický • Flegmatik – oblíbený v kolektivu, tichý, klidný… ALE chybí mu pracovní motivace – musí být veden

 10. Chování jedince v organizaci • Liší se podle zaujetí postoje v organizace • formální, neformální • Role vůdce ve třídě, ve skupině • Ovlivnění druhých • Důvěra v druhé a v nadřízené (X nesvěřujeme se s osobními problémy) • „Psychologická smlouva“

 11. Vedení lidí • Vedoucí pracovník (učitel, manažer, ředitel firmy) si musí umět poradit se svými podřízenými • Musí s nimi umět správně komunikovat a vést je • Tři základní styly vedení – autoritativní, demokratický, liberální • Umět se přizpůsobit dané situaci a „hrát podle aktuální potřeby“.

 12. Příklady přístupů firem • Předchozí zmíněné „herecké role“ se často mísí, tudíž bývají konkrétně těžko rozpoznatelné. • Zahraniční firmy tohoto také využívají • Firmy jako HP nebo McDonald´s se projevují společné charakteristiky, jak přistupovat k zaměstnancům: • Neformálnost • Výchova a vzdělávání • Péče o zaměstnance

 13. Rozdělení komunikace • Verbální • Neverbální • Komunikace činem

 14. Neverbální komunikace • V předchozí části jsme si uvedli, co JE TO neverbální komunikace. • Nyní zde uvádím osm jejich podoblastí: • Kinezika (zkoumá pohyby člověka) • Gestika (komunikace pomocí rukou, dlaní, prstů) • Mimika (k. pomocí tváře, obličejových svalů, výrazů ve tváři) • Vizika (pohyby očí) • Posturologie (postoje těla) • Proxemika (zóny v komunikaci) • Haptika (doteky) • Drivika (???)

 15. Příklady gest, postojů, výrazů tváře 1 • Zamyšlení • Únava • Apatie

 16. Příklady gest, postojů, výrazů tváře 2 • Otevřenost • Upřímnost

 17. Příklady gest, postojů, výrazů tváře 3 • Nadřazenost • Uvolněnost • Sebejistota

 18. Příklady gest, postojů, výrazů tváře 4 • Sklíčenost • Deprese • Rezignace

 19. Příklady gest, postojů, výrazů tváře 5 • Zamyšlení • Aktivace • Připravenost jednat

 20. Příklady gest, postojů, výrazů tváře 6 • Strach • Úzkost • Stísněnost • Obrana

 21. Příklady gest, postojů, výrazů tváře 7 • Aktivita • Dominance

 22. Příklady gest, postojů, výrazů tváře 8 • Servilita • Podřízenost • Stísněnost

 23. Příklady gest, postojů, výrazů tváře 9 • Agresivita • Neomalenost • Hrubost

 24. Přiřaďte gesta k obrázkům • Upřímnost • Stud • Rozhodnost • Bezradnost • Zamyšlenost • Váhavost

 25. Obrázky osob • Osoba A

 26. Obrázky osob • Osoba B

 27. Obrázky osob • Osoba C

 28. Obrázky osob • Osoba D

 29. Obrázky osob • Osoba E

 30. Obrázky osob • Osoba F

 31. Řeč těla • Naše gesta, která každodenně vědomě či nevědomě používáme, o nás mohou vypovídat mnohé. • Škrábání na nose • Opírání se zády o opěradlo židle • Ruce v kapsách • Založené ruce • Nohy křížem • Zívání

 32. Komunikační bariéry • Komunikační šum • Rozdílné vnímání • Jazykové rozdíly • Emoce • Nedůvěra

 33. Vzhled a úprava • Při komunikaci, resp. sdělování informací je kromě vystupování a chování důležitý vzhled. • Tzv. „haló efekt“ • Obecná pravidla

 34. Oblečení a barva oděvů • Barvy mají psychologický význam • Každá barva může o člověku mnohé prozradit • Barvy vyvolávají asociace, interakce a představy

 35. Užití barev u společenského oblečení • BÍLÁ – včetně odstínů – výrazně pozitivně působí při konferencích a prodejních akcích, vhodná pro košile a blůzy. • ČERNÁ – vyvolává pocit elegance a solidnosti, u dětí a starých lidí působí skličujícím dojmem. • ŠEDÁ – vzhledem k tomu, že tato barvy vyvolává neutrálnost, serióznost, skromnost, je vhodná pro sjednávání smluv a velmi vhodná pro řešení sporů

 36. Užití barev … • RŮŽOVÁ – tato barva asociuje představu malých děvčátek, miminek, ženskost a přístupnost, nehodí se pro manažerskou orientaci. • ORANŽOVÁ – včetně odstínů – nejméně vhodná barva pro profesionální oblečení. • ČERVENÁ – velmi vhodná v případech, kdy potřebujeme získat pozornost, nepoužívat, pokud jste v depresi nebo velmi unaveni. V profesionálním oblečení je to barva vhodná pro dámská saka, blůzy atd.; u pánů vhodná barva kravaty

 37. Užití barev … • ŽLUTÁ – použitelnost pro profesionální oblečení je velmi omezená. Nehodí se v žádném případě pro významná obchodní jednání a v kombinaci s černou barvou podvědomě vyvolává agresivitu. • MODRÁ – vhledem k tomu, že modrá není barva tvořivosti a originality, nehodí se pro marketing. V profesionálním oblečení jsou vhodné pouze tmavé odstíny. • ZELENÁ – z psyholog. hlediska tato barva dává přednost neformálnosti, ukazuje pečovatelské sklony a nápomocnost. V profesion. oblečení mohou využít ženy tmavší zelenou při obchodní příležitosti.

 38. Užití barev … • MODROZELENÁ – asociuje moře, klid a ticho, použitelnost pro profesionální oblečení nepatrná, u žen sako spíše konzervativního střihu. • NÁMOŘNICKÁ MODŘ – pro profesionální oblečení výborná, pro zajímavost se doplňuje často jinou barvou. • HNĚDÁ – hnědá barva podněcuje ve vztazích mezi lidmi otevřenost, tmavší hnědá může být použita v případě profesionálního oblečení jak u mužů, tak i u žen.

 39. Pohled, stisk ruky, pozice při komunikaci • Budování pozitivní image = využití znalostí gest a charakteristických projevů • Udržovat oční kontakt • Mimika • Osobní prostor – vnější z., střední z., vnitřní z. • Doteky

 40. Co může poškodit image a jak proti tomu bojovat… • Jednou z příčin, proč se i velice schopní lidé nedokáží prosadit, je, že u svého okolí vyvolávají falešné pocity neambiciózního, necílevědomého a zdrženlivého člověka. • Projevů ve vystupování, které vás mohou poškodit Váš image, není málo. Např.: • Nedoceňování vlastních kvalit • Nerozhodnost v oblasti kompetence • Chybné rozhodování v podstatných věcech • Nedostatek informací a vědomostí • Nedodržování termínů, nedůslednost, neupravenost

 41. PROTO !!! • BUĎTE AKTIVNÍ • NAUČTE SE EFEKTIVNĚ UDRŽOVAT KONTAKTY • PUBLIKUJTE • NEVYHÝBEJTE SE DOBROVOLNÉ PRÁCI • NEPODCEŇUJTE INF-CE O FIRMĚ • UDRŽUJTE SI VHODNÝ A POZITIVNÍ IMAGE • ZAMYSLETE SE NAD TÍ, KDO JSTE A CO NABÍZÍTE…

 42. Profesionální image 9-ti body • Kompetentnost • Důvěryhodnost • Důslednost • Sebekontrola • Sebedůvěra • Informovanost • Zdvořilost • Vyhraněný hodnotový systém • Asertivita

 43. „Poslouchej chvíli a shledáš, že jsou i takové věci, které nespatříš zrakem, přesto však uznáš, že jsou.“ (Arthur Shopenhauer)

 44. Použité zdroje • SCHULZ VON THUN, Friedemann. Jak spolu komunikujeme?: Překonávání nesnází při dorozumívání. Karel Balcar. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 197 s. ISBN 80-247-0832-9. • ŠTĚPÁNÍK, Jaroslav. Umění jedna s lidmi 2: Komunikace. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 161 s. ISBN 80-247-0844-2. • JANOUŠEK, Jaromír. Verbální komunikace a lidská psychika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 169 s. ISBN 978-80-247-1594-0. • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2. • CLAYTON, Peter. Řeč těla: Čtěte gesta, mluvte svými pohyby. Jana Jindrová. 1. vyd. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2004. 168 s. ISBN 80-7181-117-3. • GRUBER, David. Zlatá kniha komunikace. 1. vyd. Ostrava : Repronis Ostrava, 2005. 249 s. ISBN 80-7329-092-8. • HARTLEY, Mary. Řeč těla v praxi. Dana Makovičková. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. 103 s. ISBN 80-7178-844-9. • LEWIS, David. Tajná řeč těla. Jiří Rezek. Praha : Victoria Publishing, a.s., 1989. 229 s. ISBN 80-85605-49-X. • MOSLEROVÁ, Nikola. Interpersonální komukace. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004. 56 s. ISBN 80-7042-692-6. • HUSÁKOVÁ, Věra. Osobní image manažera. Moderní řízení [online]. 2002, roč. 37, č. 7 [cit. 2008-06-27], s. 69-72. Dostupný z WWW: <http://modernirizeni.ihned.cz/index.php?s1=6&s2=0&s3=0&s4=0&s5=0&s6=0&m=detail&article[id]=11260220>. ISSN 0026-8720. • Křivá, Eva. Personální management a marketing knihoven. Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta.

 45. Děkuji za pozornost Připravila Jarmila Havelková