Download
k 120 kapittel 7 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
K-120 Kapittel 7 PowerPoint Presentation
Download Presentation
K-120 Kapittel 7

K-120 Kapittel 7

461 Views Download Presentation
Download Presentation

K-120 Kapittel 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. K-120Kapittel 7 d-Metall komplekser

 2. DEFINISJON AV KOMPLEKS ET SENTRALT METALL ATOM ELLER ION OMGITT AV LIGANDER LIGAND: IONER ELLER MOLEKYLER MED SELVSTENDIG EKSISTENS ANTALL LIGANDER = KOORDINASJONSTALL

 3. BINDINGSFORHOLD: LEWIS SYRE DET SENTRALE METALLET AKSEPTOR ATOM + LEWIS BASER LIGANDENE DONOR ATOM WERNER KOMPLEKSER I MOTSETNING TIL ORGANOMETALLISKE FORBINDELSER

 4. EKSEMPLER [Ni(CO)4] [Co(NH3)6]Cl3 [Co(NH3)6]3+ YTRE OG INDRE KULESKALL EKSEMPEL: [Mn(H2O)5SO4] [Mn(H2O)6]2+SO42- KRYSTALLVANN

 5. KOORDINASJON TRE EFFEKTER BESTEMMER KOORDINASJONEN 1. SENTRALATOMETS STØRELSE 2. STERISK VEKSELVIRKNING MELLOM LIGANDENE 3. ELEKTRONISKE EFFEKTER

 6. KOORDINASJONSTALL 2 [Cl - Cu - Cl]- 4 TETRAGONALE

 7. PLANKVADRATISK: GEOMETRISK ISOMERI TRANS CIS NH3 | Cl - Pt - Cl | NH3 NH3 | Cl - Pt - NH3 | Cl

 8. FEM - KOORDINERT BLANDING AV TRIGONALBIPYRAMIDAL KVADRATISK PYRAMIDAL KOBLET VIA DET SOM KALLES EN BERRY PSEUDOROTASJON eksempler side 230

 9. KOORDINASJONSTALL 6, OKTAEDRISK CIS / TRANS ISOMERI ML2X4 MER / FAC ISOMERI MY3X3 FAC MER

 10. NOMEKLATUR : LES SELV NOEN BEGREPER MONODENTATER et kontakt punkt POLYDENTATER flere kontaktpunkter samtidig AMBIDENTATE flere kontaktpunkter, men bare et om gangen tilknytnings isomeri CHELATE flere kontaktpunkter som sammen med metallet danner en ring, makrocyclic chelat, porphyrin 237-241

 11. BINDINGSTEORI DE VIKTIGSTE BINDINGENE ER DONOR AKSEPTOR-BINDINGENE MELLOM SENTRALATOMET OG LIGANDENE TO TEORIER KRYSTALL FELT & LIGAND FELT

 12. OKTAEDER Z L L X L L L L Y

 13. LIGANDBINDINGEN Cl- + + M “ORDINÆR KOVALENT BINDING”

 14. t2g z z z y y y x x dyz dxz y dxy x dx2-y2 d2z2-(x2+y2) eg

 15. LIGANDFELTSPLITTING OKTAEDRISK KOMPLEKS eg D0 t2g ATOM KOMPLEKS

 16. LIGAND FIELD TEORI • MOLEKYLORBITALTEORI METALLETS ORBITALER s px, py, pz X, Y, Z dxy, dyz, dzx XY,YZ, ZX dx2-y2, d2z2-(x2-y2) 2Z2-(X2-Y2),( X2-Y2)

 17. OKTAEDER Z 5 4 X 3 1 2 S=1+2+3+4+5+6 X =1-3, Y=2-4, Z=5-6 XY=???????? X2-Y2=(1+3)-(2+4) Z2=5+6 6 Y

 18. ENERGINIVÅDIAGRAM OKTAEDER • t1u t1u a1g 4p a1g 4s eg t2g + eg t2g 3d eg t1u eg a1g t1u a1g

 19. d-orbitalsplitting Samme resonement kan gjennomføres for tetraedrisk og plankvadratisk eg tg X2-Y2 eg XY,XZ,YZ Z2 tg tetraedrisk oktaedrisk plankvadratisk

 20. LIGANDFELT-SPLITTING PARAMETER D0 AVHENGIG AV LIGAND-TYPE: DEN SPEKTROKJEMISKE REKKEN I- <Br-<S2-<SCN-<Cl-<NO3-<F-<OH-<C2O42-<H2O< NCS-<CH3CN<NH3<en<biph<phen<NO2-<PPh3 ØKER MED ØKENDE OKSIDASJONSTALL PÅ METALLET ØKER NEDOVER I EN GRUPPE NÅR DET GJELDER METALLET

 21. HØYSPINN / LAVSPINN FOR EN d4 KONFIGURASJON VALGET BESTEMMES AV FORHOLDET MELLOM ORBITALENERGI OG EXCHANGE ENERGI STERKT FELT LAVSPINN Eex= 3Kex EXCHANGE ENERY ER PROPORSJONALT MED ANTALL PAR MED PARALLELLE SPINN (Eex) SVAKT FELT HØYSPINN Eex= 6Kex PARAMAGNETISME

 22. d8 Ni2+ Pt2+ Pd2+ Au3+ Inneholder 6 bindinger Og +2 D Inneholder 4 bindinger oktaedrisk plankvadratisk

 23. P-BONDING - DONOR SIDE 239 eg eg D t2g t2g p

 24. P-BONDING - ACCEPTOR Side 239 P* eg eg D t2g t2g

 25. P-bindinger • p-donor styrker bindingen i liganden øker binding til metallet • Øker IR-frekvensen i liganden • p-akseptor svekker bindingen i liganden øker bindingen til metallet • Minker IR-frekvensen

 26. P-bindinger • p-donor minker d-orbitalsplittingen • Splittingen øker slik • p-donor<p-weak donor<no effekt<p-akseptor • Representative ligander • I- < Br- < Cl- <I- <F- <H2O <NH3 <CO

 27. Kompleksenes reaksjoner • Supstitusjonsreaksjoner • leaving group • entering group • M-X + Y > M-Y + X • X er en leaving group • Y er en entring group

 28. Kompleksenes reaksjoner • Dannelseskonstanter • stepvis dannelseskonstanter • den totale dannelseskonstant • Dissosiasjonskonstant • Trend i stepvise dannelseskonstanter • K1 > K2 > K3 • Chelate ligander har store dannelseskonstanter • Irving-Williams serie for økende K: • Ba 2+< Sr 2+ < Ca 2+ < Mg 2+< Mn 2+ < Fe 2+ < Co 2+ < Ni 2+ < Cu 2+ < Zn 2+

 29. Kompleksenes reaksjoner • Komplekser som er termodynamisk instabile men varer minst et minutt kalles inerte • De som er gjenstand for en rask omdannelse kalles labile

 30. Kompleksenes reaksjoner • Supstitusjonsreaksjoner Reakt Produkt Hva avgjør barrieren

 31. Kompleksenes reaksjoner • To faktorer bestemmer barrieren • Energien som kreves for å bryte bindingen til leaving gruppa • Energien som frigjøres når entering gruppa bindes til metallet, nukleofilitet, elektrofilitet

 32. Kompleksenes reaksjoner