Download
the seven liberal arts n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VOS, Marten de (b. 1532, Antwerpen , d. 1603, Antwerpen ) Click! PowerPoint Presentation
Download Presentation
VOS, Marten de (b. 1532, Antwerpen , d. 1603, Antwerpen ) Click!

VOS, Marten de (b. 1532, Antwerpen , d. 1603, Antwerpen ) Click!

2 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VOS, Marten de (b. 1532, Antwerpen , d. 1603, Antwerpen ) Click!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. The Seven Liberal Arts . VOS, Marten de (b. 1532, Antwerpen, d. 1603, Antwerpen) Click! Allegory of the Seven Liberal Arts 1590 Oil on oak panel, 147 x 200 cm Private collection Marten de Vos Allegory of the Seven Liberal Arts 1590 Oil on oak panel, 147 x 200 cm Private collection

 2. שבע האמנויות החופשיות (לטינית: Septem artes liberales ) היו מקצועות הבסיס שנלמדו בבתי הספר הקתדרליים והנזיריים בימי הביניים. מקצועות אלו נחשבו לידע בסיסי והכרחי למי שרצה ללמוד את המדעים הגבוהים באותה תקופה: פילוסופיה ותיאולוגיה. פירוש המילה artes בהקשר זה אינו אמנות במשמעותה המודרנית כי אם "מקצוע" או "עבודה". שמן, "האמנויות החופשיות", נובע מכך שרק לאנשים חופשיים היה מותר ללמוד אותן. Francesco Pesellino (1422—1457), Septem artes liberals, Birmingham Museum of Art, Birmingham, Alabama

 3. החל מסוף המאה השנייה לפני הספירה התפתחה ברחבי האימפריה הרומית מערכת בתי ספר מדורגת: בית הספר היסודי= ludus) משחק), בו למדו ילדים ואף ילדות בני 6-12, קרוא , כתוב וחשבון. בית הספר לגרמאטיקה, לבני 12-16 בו למדו דקדוק וספרות יוונית ורומית. בית הספר לרטוריקה, לבני 16-19 שבו ביקרו רק בני המשפחות האמידות והמיוחסות ולמדו רטוריקה ומדעים הדרושים לנואם משכיל: גרמאטיקה (דקדוק), דיאלקטיקה (חוכמת הויכוח ותורת ההיגיון), גיאומטריה, אסטרונומיה, ומוסיקה (תורת ההרמוניה). כאן התגבשה תכנית "שבע האמנויות ( או החכמות) החופשיות" זאת אומרת אלה הדרושות לבן חורין, Septem Artes Liberales ששורשן נעוץ בחינוך הסופיסטי והפילוסופי של יוון. בתחילה היו בתי הספר בבעלות פרטית. רק מן המאה הראשונה לספירת הנוצרים ואילך תמכה בהם המדינה. תמיכה זו הביאה במאה השנייה ברומא ואחר כך במרכזים אחרים להקמת מוסדות להשכלה גבוהה , מעין אוניברסיטאות , לפי דוגמת בתי המדרש ההלניסטיים. Roman school, Relief found in Neumagen near Trier, a teacher with three discipuli, c. 180-185 AD, Pushkin museum, Moscow

 4. Attributed to Pacino di Buonaguida Miniature of the personification of the Seven Liberal Arts: Astronomy, Music, Arithmetic, Geometry, Rhetoric, Logic and Grammar. Origin: Italy, Central (1335, Tuscany) British Library Manuscript

 5. הנצרות הקדומה הייתה תנועה עממית, שהציבה אידיאל של אמונה תמימה וחיי צנע ופרישות מול הלמדנות והחריפות הרוחנית והעידון החומרי של העולם ההלניסטי-רומי. היא לא פיתחה מוסדות לחינוך אינטלקטואלי, אלא טיפחה את החינוך הדתי והמוסרי, בעיקר של מבוגרים המתכוננים לטבילה, כדי להקנות להם את המסורת בדבר תולדות ישוע, מותו ותחייתו, הלכות מוסר, האמונות על אחרית הימים וסדרי הפולחן. את חינוך הנוער השאירה הנצרות תחילה בידי בתי הספר ההלניסטים והרומיים האליליים, תוך נכונות להתפשר עם התרבות ההלניסטית. אבות הכנסייה במזרח ההלניסטי ביקשו דרכים להפיק תועלת מן העיון במדעים החילוניים ובספרות האלילית, והתייחסו בחיוב ללימוד הפילוסופיה, הרטוריקה והספרות היוונית. במערב הלטיני היו ממנהיגי הכנסייה, דוגמת טרטוליאנוס, שהתנגדו לביקור נערים נוצרים בבתי ספר אליליים וללימוד הספרות האלילית. אחרים, דוגמת הרונימוס ואוגוסטינוס, ביקשו לדלות מן התרבות האלילית את היסודות שעשויים היו להתאים לנצרות ולשמש משען לאמונתה. Christian Humanism and the Foundation of the Liberal Arts

 6. Rothschild Canticles , Seven Liberal Arts, Flanders or Upper Rhineland, c. 1300 The 7 liberal arts were identified with the 7 daughters of Philosophy and were associated as yet more steps towards the divine. Christ was identified with Wisdom and meditation was further linked with the study of the Arts. The image is unaccompanied by text and exists as a meditative piece unto itself. f. 7r: Music, Logic, and Rhetoric The seated figure of Music dominates the upper two thirds of the image, sounding bells with her right hand, playing an organ with her left, and looking up at a contraption with bells on a wheel. Below are the figures of Rhetoric and Logic identified by banderoles as they discourse with other figures. f. 6v: Grammar, Astronomy, Arithmetic, and Geometry Vignettes of Grammar, Astronomy, Arithmetic, and Geometry are set in an evenly divided crenelated building with identifying banderoles and attributes.

 7. After Jost Amman , The Seven Liberal Arts Persecuted by Pluto and Bacchus, ca. 1554–91, The Metropolitan Museum of Art. Segment of a circle with five of the seven liberal arts fleeing right, being chased by a satyr with a bagpipe at center. To the left Bacchus rides a boar, and at far left a blind folded Pluto weilds his trident.

 8. לאחר הרס הקיסרות הרומית וסגירת בתי הספר הציבוריים לגרמטיקה ולרטוריקה, שימשה הכנסייה הקתולית בלבד חוליה מקשרת עם התרבות העתיקה. הכנסייה נאלצה לשמור מינימום של הלימודים העיוניים, שטופחו בבתי הספר הרומיים, כדי להכשיר את כוהניה למילוי תפקידיהם. ידיעת קריאה וכתיבה, הלשון הלטינית ודקדוקה, רטוריקה ותורת ההיגיון, מוסיקה, ואף יסודות המתמטיקה, הייתה דרושה לשם פירוש כתבי-הקודש, ההטפה, ניהול הפולחן וכיוצא בזה. Laurentius de Voltolina Liber ethicorum des Henricus de Alemannia A lecture at a medieval university (1350s) showing the lecturer reading a text from the lectern to students.

 9. הכנסייה הקימה בתי-ספר להכשרת כוהניה ונזיריה, שתכנית לימודיהם הסטנדרטית הייתה מורכבת מ"שבע האמנויות החופשיות": גרמטיקה (דקדוק), רטוריקה (תורת הנאום) ודיאלקטיקה (תורת ההיגיון) היו השלב הנמוך – "המשולש" trivium) ). אריתמטיקה, גיאומטריה, אסטרונומיה ומוסיקה (הרמוניה) היו השלב המתקדם – "המרובע" (quadrium ). Gregor Reisch (1467 - 1525) ‘Margarita Philosophica Nova’ (Pearl of Wisdom) with the seven liberal arts. 1503 To the left the trivium (Logica, Rhetorica and Grammatica), in the middle and to the right the quadrivium (Arithmetica, Musica, Geometrica and Astronomica). Under the watchful eyes of the four Church fathers Augustine, Gregorius, Hieronymus and Ambrosius.

 10. טריוויום "שלוש הדרכים": גרמטיקה, רטוריקה ודיאלקטיקה Published by: Hieronymus Cock , Print made by: Cornelis Cort after: Frans Floris, 1565, British museum Grammatica, a seated old woman, teaches a young boy standing besides her the rudiments of reading and writing; she holds a long staff, leans over and points to the pages of the book held by the youth; her dress has the letters of the alphabet; in a school room with students and various labelled scholarly tomes Rhetorica, a seated woman, holding a caduceus, leans over and engages with a seated man writing on a tablet; an elderly man with a long beard places his hands on the shoulder of the younger scholar; two birds, including a parrot, sit on a pile of books labelled "CICERO" etc on the ground Dialectica, a woman, seated on a wicker chair, engages in conversation with an elderly philosopher; she rests her feet on a stack of tomes labelled "ARISTOTELES" etc; a bird sits on her head, an eel is wrapped around her arm and a frog sits on an upright tome

 11. Sebald Beham, The Seven Liberal Arts, 1531-1550, British Museum Dialectics; reverse copy after Sebald Beham (Pauli 124); winged, whole-length female figure, standing in frontal view, the head in profile to left; holding a scroll in her right hand and a pair of scales in her left hand Rhetoric; reverse copy after Sebald Beham (Pauli 125); winged, whole-length female figure, wearing a laurel wreath, standing in profile to right in front of a lectern, gesturing with her hands Grammar; reverse copy after Sebald Beham (Pauli 123); winged, whole-length female figure, standing in frontal view, the head in three-quarter profile to right, the left foot placed on a sphere; wearing a laurel wreath, holding a scroll in her right hand and a tablet with the Latin alphabet in her left hand

 12. קואדריוויום "ארבע הדרכים": אריתמטיקה, גיאומטריה, אסטרונומיה ומוזיקה על הקואדריוויום נאמר: "אריתמטיקה היא החקר של מספרים טהורים, גאומטריה היא החקר של מספרים במרחב, מוזיקה היא החקר של מספרים בזמן, ואסטרונומיה היא החקר של מספרים במרחב ובזמן". Seven liberal arts, Print by Monogrammist B, 1544, British Museum, London Arithmetic, a female nude sunk in gloom next to a table of numbers Geometry, a female nude holding a square and plumbline Astrology, a female nude holding a pair of dividers and globe Music, a female nude holding a flute and musical score

 13. Sebald Beham, The Seven Liberal Arts, 1531-1550, British Museum Astrology; winged, whole-length female figure, wearing a laurel wreath, standing in three-quarter profile to left; pointing towards stars at upper left; various flasks and herbs on a table and shelf in background Music; after Sebald Beham (Pauli 127); winged, whole-length female figure, wearing a laurel wreath, standing in profile to right, playing an organ; a lute on the ground Geometry; winged, WL female figure, wearing a laurel wreath, seen from behind, the head in profile to l, holding a ruler and square; a sphere and a pair of dividers at l Arithmetic; winged, whole-length female figure, wearing a laurel wreath, standing in frontal view, the head in profile to right, pointing to a tablet with Arabic numerals in her right hand; weights, a ruler and an abacus in background

 14. Published by: Hieronymus Cock , Print made by: Cornelis Cort after: Frans Floris, 1565, British museum Arithmetica, a woman, seated at a table inscribes a tablet accompanied by an elderly woman and two male scholars; the elderly woman stands over her and instructs her; her dress is numbered "1234..." and two tomes are labelled "ABRAHAM" and "PYTHAGORAS Geometria, a woman, uses compasses to measure the globe watched closely by two male figures; various measuring devices are in the foreground together with academic tomes.

 15. Published by: Hieronymus Cock , Print made by: Cornelis Cort after: Frans Floris, 1565, British museum Musica, a woman, sits at a harpsichord; another female plays a lute and two youths embraced by an elder sing and hold tablets; a man sits at right and plays on a lute and the ground is strewn with instruments; more instruments hang from the wall, including a bagpipe and trombone Astrologia, a winged female personification, leans besides a globe with zodiacal star symbols; on the ground are various scientific instruments and sundials etc; an eagle spreads its wings and stands besides a pile of books labelled "ANAXIMENES" etc.

 16. במשך מאות בשנים שמרה הכנסייה מונופולין על מוסדות הלימוד. הנזירים חוייבו (על פי תקנון בנדיקטוס הקדוש ) להקדיש לפחות שעתיים ביום לקריאה ולעיון. כך התפתח במנזרים הנוהג להעתיק כתבי-יד ולקיים בתי ספר בשביל המועמדים לנזירות, שבהם לימדו על פי רוב לימודי-קודש בלבד. רק במנזרי אירלנד שגשג עד סוף המאה השמינית לימוד הספרות הרומית והיוונית העתיקה. ליד כנסיות רבות הוקם " בית ספר לזימרה", שתפקידו היה להכשיר להשתתפות במקהלת הכנסייה, ובו לימדו זימרה, קריאה ולטינית. במרוצת הזמן התחיל למלא תפקיד של בית ספר יסודי. היורשים העיקריים של בתי הספר הרומיים היו בתי הספר שליד קתדרלות , שהכשירו את הכמורה והורו, מלבד לימודי הקודש, גם את יסודות ההשכלה הכללית בשבע האמנויות החופשיות. אף בני האצולה, שלא התכוננו לכמורה, למדו בהם לטינית, שהייתה לא רק שפת הכנסייה אלא גם שפת הדיפלומטיה, החקיקה והניהול. הוועידה הלטרנית השלישית (1179) תבעה שכל כנסייה ראשית תדאג ללימוד חינם של בני העניים, אולם דרישה זו לא נתמלאה אלא במידה מצומצמת ביותר. גם שליטים חילוניים עודדו לפעמים את הרחבת החינוך הפורמלי. בולט ביניהם קרל הגדול, שביקש להעלות בממלכתו את רמת ההשכלה –בעיקר של הנזירים והכמרים, אך אחר כך גם של ההדיוטות. הוא נעזר על ידי אלקואין* שניהל גם את בית הספר שבארמון, שבו למדו בני המשפחה המלכותית ובני אצילים שהתכוננו למשרות רמות במדינה ובכנסייה. תכנית הלימודים כללה ספרות, אריתמטיקה, אסטרונומיה ותיאולוגיה. Alcuin*‏ )735-804) היה מלומד, נזיר, מחנך ותיאולוג אנגלי. Raban Maur (left), supported by Alcuin (middle), dedicates his work to Archbishop Otgar of Mainz (Right) Manuscript: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, cod.652, fol. 2v (Fulda, 2nd quarter of the 9th century)

 17. Jean-Victor Schnetz Charlemagne, surrounded by his principal officers, receives Alcuin who submits manuscripts, the work of his monks, 1830 Charlemagne and Alcuin

 18. מתחילת המאה ה-12 ואילך התרחב האופק הרוחני של משכילי אירופה, כשהמגע עם המוסלמים הביא לידיעתם את היצירה היוונית בתחומי המדע ואת הפילוסופיה של אריסטו. בסכולסטיקה הועלה לימוד התיאולוגיה לרמה מדעית, ובהוראת "שבע האמנויות החופשיות" הועתק הדגש מן הדקדוק לדיאלקטיקה. באותה התקופה נתחדש בדרום איטליה לימוד הרפואה מכתבי הרופאים היווניים והערביים, ובצפון איטליה לימוד המשפט הרומי החילוני, שידיעתו עודדה גם את הגיבוש השיטתי של המשפט הכנסייתי. בעקבות התפתחויות אלו קמו מוסדות לחינוך גבוה, שתחילה נקראו studia generalia כלומר מוסדות לימוד פתוחים לתלמידים מכל המעמדות והארצות ואחר כך האוניברסיטאות. הללו התחילו להתפתח במאות ה-12/3 בבולוניה וסאלרנו באיטליה, פאריס ומונפליה בצרפת, אוכספורד וקמבריג' באנגליה. עד 1500 היו קיימות כ-80 אוניברסיטאות ברחבי אירופה. ההוראה אורגנה בארבע פקולטות: פקולטה לאמנויות ("החופשיות") שימשה שלב הכנה לשלוש הפקולטות "המקצועיות" לתיאולוגיה, למשפטים ולרפואה. את התואר Baccalauréat טבעו בצרפת, שם ניתן התואר לתלמידים שסיימו את לימודי הטריוויום באוניברסיטת פריז. מאוחר יותר הפך תואר זה ל- Bachelor of arts(בוגר אוניברסיטה), מונח המשמש עד היום כתואר ראשון במוסדות אקדמיים בישראל ובמדינות רבות אחרות. A meeting of doctors at the university of Paris. From a medieval manuscript of "Chants royaux". Bibliothèque Nationale, Paris. Medieval [unlikely, as the woodwork is decorated in a Renaissance style. 1540s?]

 19. בספרו של מרטיאנוס קפלה 'נישואי פילולוגיה ומרקורי' מן המאה החמישית הוצגו לראשונה שבע האמנויות החופשיות כנשים האוחזות בסמן (אטריבוט) האופייני לכל אחת מהן.

 20. במאות ה15 וה-16 היו שנהגו לקשור כל אחת מן האמנויות החופשיות עם דמות היסטורית מתאימה: רטוריקה נקשרה בדרך כלל לקיקרו, לוגיקה (דיאלקטיקה) לאריסטו המזוהה פעמים רבות על ידי ספר האתיקה שהוא אוחז, גרמטיקה (דקדוק) על ידי Priscian הלשונאי שחי סביב שנת 500 לספירה , או על ידי Donatus שספרו על הדקדוק מן המאה הרביעית היווה בסיס לדקדוק בימי הביניים. גיאומטריה נקשרה באאוקלידס המחזיק מצפן, אריתמטיקה עם פיתגוראס, שדמותו קשורה לעיתים גם למוסיקה (כיוון שראו בבסיסה את המתמטיקה). במקרים אחרים המוסיקה יוצגה על ידי תובל-קין שהמסורת של ימי הביניים ייחסה לו את המצאת כלי הנגינה אף כי על יובל אחיו למחצה נאמר הוּא הָיָה אֲבִי כָּל תֹּפֵשׂ כִּנּוֹר וְעוּגָב, או על ידי אורפיאוס שהקסים בנגינתו את כל החיות. אסטרונומיה נקשרה עם תלמי (פטולמאיוס קלאודיוס) האסטרונום מאלכסנדריה בן המאה השנייה לספירה Giovanni dal Ponte, The Seven Liberal Arts, c.1435, Front of a cassone, Wood, 56 x 155 cm , Museo del Prado, Madrid In the centre Astronomy, Ptolemy at her feet; Geometry and Euclid, Arithmetic and Pitagoras, Music with Tubalcain, Rethoric and Cicero, Dialectic and Aristotle; Grammar led by two children.

 21. Biagio Allegory of the Liberal Arts : Priscian or Donatus with Grammar to the left of the gate of Wisdom, Cicero with Rhetoric, Aristotle with Logic, Tubalcain with Music, Ptolomy with Astronomy, Euclid with Geometry and Pythagoras with Mathematics Biagio d'Antonio da Firenze (c.1445-c.1510)Allegory of the Liberal Arts Musee Conde, Chantilly, France

 22. בהשפעת מסורת עתיקה, משווה דנטה אליגיירי בספרו 'המשתה' את שבע האמנויות החופשיות לשבעה כוכבי לכת: דקדוק לירח, דיאלקטיקה לכוכב חמה (מרקורי), רטוריקה לנוגה (ונוס), אריתמטיקה לשמש, מוזיקה למאדים (מרס), גיאומטריה לצדק (יופיטר), ואסטרונומיה לשבתאי (סטורן).

 23. Giovanni di ser Giovanni Guidi, The Seven Liberal Arts, 1406-1486

 24. Palazzo Ducale in Venice: capital 17 in the porch (counting as 0 the one at the corner near the Bridge of Sighs) The seven Liberal arts: "Tullius rhetoricus" (Cicero, as a symbol for Rhetoric).

 25. Palazzo Ducale in Venice, capital 17 in the porch The seven Liberal arts "Aristoteles dialecticus" (Aristotele, as a symbol for Logic) Luca della Robbia, Priscian, or the Grammarian Marble panel from the North side, lower basement of the bell tower of Florence, Museo dell'Opera del Duomo.

 26. Palazzo Ducale in Venice capital # 17 in the porch (counting as # 0 the one at the corner near the Bridge of Sighs) The seven Liberal arts: "Priscianus gramaticus as a symbol for Grammar Luca della Robbia, Plato and Aristotle, or Philosophy. Marble panel from the North side, lower basement of the bell tower of Florence, Museo dell'Opera del Duomo.

 27. Palazzo Ducale in Venice: capital 17 in the porch , The seven Liberal arts Euclid, as a symbol for Geometry Luca della Robbia , the Elder Arithmetic or Geometry (Euclid and Pythagoras. Hexagonal panel from the Campanile, Florence Museo dell'Opera del Duomo, Florence, Italy Pythagoras, as a symbol for Arithmetic

 28. Luca della Robbia the Elder Orpheus as Music Hexagonal panel from the Campanile, Florence Museo dell'Opera del Duomo, Florence, Italy Palazzo Ducale in Venice: capital # 17 in the porch The seven Liberal arts "Tubal Chaim musicus"

 29. Palazzo Ducale in Venice, capital 17 in the porch The seven Liberal arts "Tolomeus astrologus" (Ptolemy, as a symbol for Astronomy). Luca della Robbia Ptolemy, or the Astrology. 1437-1439 Marble panel from the North side, lower basement of the bell tower of Florence, Museo dell'Opera del Duomo.

 30. מרטן דה ווס הושפע בלא כל ספק, ממורהו פרנס פלוריס בבואו לתאר את שבע "האמנויות החפשיות", אך הוא האמן הראשון מאמני הצפון שהעלה את כולן על בד אחד ונתן בכך דוגמא לבאים אחריו Marten de Vos Allegory of the Seven Liberal Arts 1590

 31. The Seven Liberal Arts, The personification of Grammar הדקדוק היה ביסודן של כל האמנויות האחרות. ההאנשה הנשית שלו מופיעה בדרך כלל כששני תלמידים מעיינים בספר לרגליה. באמנות הגותית היא אוחזת לעיתים בידה שוט או מקל After Maarten de Vos. A seated elderly female personification with a rod teaching a youth to read; nearby a hen sits on her clutch of eggs Engraving, c.1600 Print by Francis Cleyn A seated woman teaching children their letters. 1645, Etching Print by George Glover A well-dressed lady seated at a table with a book, c. 1625-1635

 32. The Seven Liberal Arts, The personification of Grammar Print by Cornelis Drebbel after Hendrick Goltzius Allegorical scene with an elderly woman holding a stick and teaching a young child the alphabet, a boy with a book beyond, a fireplace in background, 1587-1634 Ascribed to Francesco Primaticcio A woman seated, holding an open book surrounded by young pupils and treading on two male figures, one with a beard, 1591 (before) Print by Virgil Solis Female personification; WL figure in frontal view; holding a book and a file; a vase on the ground at l; ruins in background, 1530-1562

 33. Gentile da Fabriano. Grammar, Fresco , Hall of the Liberal Arts and of the Planets, Trinci palace, Foligno, Italy

 34. Pinturiccio The Arts of the Trivium: Grammar Fresco Borgia Apartments, Hall of the Liberal Arts, 1492-94

 35. במאה ה-17 הגרמטיקה לובשת דמות שונה: היא משקה צמחים; לפעמים בידה סרט עם הכיתוב: VOX LITTERATA ET ARTICULATA DEBITO MODO PRONUNCIATA "רק המשכיל שלשונו רהוטה מדבר באופן המתחייב" Laurent de La Hyre Allegory of Grammar, 1650 Oil on canvas, 101.9 x 112.2 cm Collection: The National Gallery, London

 36. The Seven Liberal Arts, The personification of Rhetoric בין תפקידיו השונים של שליח האלים הרומי מרקורי (הרמס היווני) הוא אחראי גם לאמנות הדיבור ועל כן האנשה של אמנות הדיבור (הרטוריקה) אוחזת במטהו המכונף שעליו כרוכים שני נחשים חיים, הידוע בשם קדוקאוס. after Marten de Vos A female personification holding up a scroll , 1600 Print by Francis Cleyn A seated woman dictating to a man in a room. 1645 Francesco Primaticcio A woman seated, holding a cloth and a trumpet in the shape of a cadeuceus; figures surrounding her including a bare-breasted old lady; Mercury seen under Rhetoric, 1591 (before)

 37. The Seven Liberal Arts, The personification of Rhetoric laurent de la Hyre, Allegory of rhetoric, 1650 Print by George Glover A three-quarter-length lady seated at a table holding a caduceus. c.1630

 38. Pinturiccio The Arts of the Trivium: Rhetoric Fresco Borgia Apartments, Hall of the Liberal Arts, 1492-94

 39. The Seven Liberal Arts, The personification of Dialectica האנשה של הדיאלקטיקה- אמנות הדיון או הויכוח: בידה נחש או שנים לעיתים עקרב , זיקית, צפרדע, או עכביש. על ראשה ציפור או קסדה של אלת החכמה מינרווה (אתנה). לעיתים היא מחזיקה מאזנים כשוקלת בין טוב לרע, או מונה באצבעותיה את נימוקיה. לצידה ספרים. Print by Georg Pencz Whole-length female figure seated at right, in profile to left; holding a pair of scales in her left hand; from a series of seven engravings of female personifications of the liberal arts in studies and accompanied by genii. c.1541 Engraving After Maarten de Vos. A female personification seated by some books with a bird on her head and a snake entwined around her arm; at her feet are two frogs, C.1600 Engraving Print by George Glover A three-quarter-length lady seated at a table with one finger counting on another. c.1630 Engraving

 40. The Seven Liberal Arts, The personification of Dialectica After Francesco Primaticcio A woman seated, holding a book and a banner and wearing a helmet; surrounded by figures holding books, some pointing to the dove of the Holy Spirit seen above; a laured figure seen in the foreground to right, engraving 1591 (before) Print by Francis Cleyn Seated woman holding a snake and with a bird on her head in discussion with a bearded man in a room, 1645

 41. Gentile da Fabriano “Philosophy“ Fresco, Hall of the Liberal Arts and of the Planets, Trinci palace, Foligno, Italy

 42. Paolo Veronese Arachne or Dialects, 1520 fresco, Palazzo Ducale Venice

 43. Cornelis Schut, Dialectica from the series The Seven Liberal Arts, ca 1675, tapestry: wool and silk, 366 × 395 cm. Bruggemuseum Gruuthuse, Brugge.

 44. The Seven Liberal Arts, The personification of Arithmetica לאריתמטיקה לוח מספרים עליו היא יכולה לעשות חישובים, לעיתים ברשותה חשבוניה או כמו לגיאומטריה סרגל Ascribed to Francesco Primaticcio A woman, seated, with one breast exposed, holding a tablet; figures seen surrounding her, writing on tablets; 1591 (before) Engraving Print by Francis Cleyn A woman seated at a table writing on a tablet, while a man teaches a boy behind, 1645 after Maarten de Vos. A female personification, whole-length in profile to left, seated and writing on a plaque; c.1600 Engraving

 45. Pinturiccio The Arts of the Quadrivium; Arithmetic Fresco. Borgia Apartments. Hall of the Liberal Arts. 1492-94

 46. Print by George Glover Arithmetic: a three-quarter-length lady seated at a table doing calculations on a slate. c.1630 Engraving Laurent de La Hyre The Liberal Arts, Allegory of Arithmetic, 1650 Walters Art Museum - Baltimore

 47. Arithmetic from Seven Liberal arts, Tapestry, 16th Century, Cluny Museum

 48. The Seven Liberal Arts, The personification of Geometry הגיאומטריה- כשמה כן היא- מודדת את כדור הארץ בעזרת מחוגה , אטריבוט נוסף שלה הוא המשולש Published by Jean Leblond I A young woman, three-quarter length, turned to the right, sitting at a table supporting a globe, and holding pair of compasses and triangle, 1605-1666 Print by Francis Cleyn A woman with a tower on her head and two men measuring a globe. 1645, Etching Ascribed to Francesco Primaticcio A woman seated, with one breast uncovered, holding a set square; figures holding measuring tools seen surrounding her; a bearded king (Ptolemy I?) seen bottom left. Engraving, 1591 (before)

 49. The Seven Liberal Arts, The personification of Geometry After Marten de Vos A woman measuring a globe with a compass; a related scene depicted in the background; number 6 of set of seven plates, numbered 1-7 in upper right corners, below upper margin; each with two lines latin text in lower margin Engraving, c. 1590-1637 Print by Francis Cleyn A three-quarter-length lady holding a globe with measuring devices on the table before her. c.1630 After Marten de Vos A female personification with compasses and a globe; on her head is a fortification, c.1600, Engraving

 50. Pinturiccio The Arts of the Quadrivium; Geometry. Fresco. Borgia Apartments. Hall of the Liberal Arts. 1492-94