1 / 14

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР- САНДАНСКИ ENTERPRISE EUROPE NETWORK - SANDANSKI

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР- САНДАНСКИ ENTERPRISE EUROPE NETWORK - SANDANSKI. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” Мерки насърчаващи развитието на туризма. Живко Иванов.

whitley
Télécharger la présentation

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР- САНДАНСКИ ENTERPRISE EUROPE NETWORK - SANDANSKI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР- САНДАНСКИENTERPRISE EUROPE NETWORK - SANDANSKI ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” Мерки насърчаващи развитието на туризма Живко Иванов

  2. (ОПРР) се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на България. ОПРР е инструмент, чрез който ще се управлява финансирането от ЕФРР, насочен към българските региони. “Подобряване качеството на средата за живот и работа с по-добър достъп и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие” • Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани прилежащи територии, повишавайки техните възможности за просперитет и развитие • Повишаване на регионалния потенциал за туризъм, развитие и маркетинг на устойчиви, диверсифицирани и териториално специфични туристически продукти с висока добавена стойност • Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие

  3. Операция 3.1 ще подкрепя интервенции свързани с туризма във всички общини с население над 10 000 жители, с изключение на тези, на чиято територия има развит масов туризъм (Черноморието, големи градове,ски курорти). Ще се подкрепят и мерки свързани с културно-исторически паметници с национално и световно значение, разположени на територията на цялата страна. Потенциалните кандидати са: Общини, сдружения на общини, местни, регионални и национални туристически организации, Министерство на културата, публични организации, управляващи паметници на културата с национално значение съгласно класификацията на Националния институт за паметниците на културата. Общини от региона, които могат да кандидатстват: Гоце Делчев, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Хаджидимово, Якоруда, Гърмен, Петрич Отворени схеми за финансиране по операция 3.1: ”Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма” (Отворена на 15 Юли 2008 г.) “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” (До края на месец август)

  4. Тази операция е насочена към маркетинг на дестинациите и ще насърчава най-вече „меки” дейности - рекламни материали, информационни събития, уебсайтове, изложбени зали, развитие на туристически пакети от регионалните/местни туристически асоциации, маркетингови изследвания и др. Потенциалните кандидати са: Регионални, национални и местни туристически асоциации, регистрирани в Националния туристически регистър, общини, сдружения на общини, Министерство на културата (конкретен бенефициент). Териториален обхват: Организации от всички общини без ограничения, включително тези с развит масов туризъм. Предстоящи схеми за финансиране по операция 3.2: ”Подкрепа за подпомагане развитието на регионални продукти и пазарната информация” – развитие на регионални туристически продукти (Септември 2008г.) – 57 млн. лева “Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие” - организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие(Септември 2008г.)

  5. Инвентаризация и оценка на туристическите ресурси, разработване на регионални стратегии за развитие на туризма, маркетингови и рекламни стратегии и програми, разработване на туристически пакети и др.; • Разпространение на информационни и рекламни материали за региона и неговите туристически продукти, участие в регионални, национални и международни туристически панаири и др.; • Организиране на фестивали, събития на открито, спортни състезания, фолклорни прояви, представяне на местни/регионални традиции, кухня, занаяти и др.; • Създаване, реконструкция/ремонт и/или оборудване на туристически информационни центрове, включването им в регионални или по-големи мрежи и информационни системи, интернет-базирани регионални системи за информация и разпространение (e-маркетинг), туристически бази данни, основани на ИТ и др.; • Комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното и културното наследство и приноса на туризма към развитието, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми и др.; • Подкрепа на организациите и мрежите, основани на принципа на партньорство, включително дейности по изграждане на капацитет в туристическите асоциации и общините, който допълва и/или е необходим за горепосочените дейности; насърчаване на изграждането на регионални и национални мрежи и др.

  6. Събиране на данни; изследвания и анализи на тенденциите в развитието; • Обмен на ноу-хау и най-добри практики и придружаващият ги анализ на въздействието, свързани с гореспоменатите области на сътрудничество; разпространение на резултати • Разработване на портали/виртуални мрежи за обмен на най-добри практики, интернет-базирани средства и електронни бази данни за споделен обмен на най-добрите практики и тенденции в развитието; • Разработване на бъдещи стратегически проекти и планове за действия; • Обучения, семинари, конференции, пътувания с учебна цел, туининг проекти, съвместни срещи, включващи и социално-икономическите партньори (университети, НПО, бизнес сдружения, синдикати и т.н.); • Разпространение на информация и кампании за повишаване на информираността на населението; • Разработване на материали за дистанционно обучение и дискусионни форуми;

  7. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!! Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански Европейски Информационен и Иновационен Център - Сандански (Част от ENTERPRISE EUROPE NETWORK) град Сандански, ул.”Скопие” №5 тел: 0746/ 30549; факс: 0746/ 32403; e-mail: Sandanski@barda.info www.bicc-sandanski.org

More Related