Download
enterprise europe network sandanski n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР- САНДАНСКИ ENTERPRISE EUROPE NETWORK - SANDANSKI PowerPoint Presentation
Download Presentation
БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР- САНДАНСКИ ENTERPRISE EUROPE NETWORK - SANDANSKI

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР- САНДАНСКИ ENTERPRISE EUROPE NETWORK - SANDANSKI

100 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР- САНДАНСКИ ENTERPRISE EUROPE NETWORK - SANDANSKI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР- САНДАНСКИENTERPRISE EUROPE NETWORK - SANDANSKI ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” Мерки насърчаващи развитието на туризма Живко Иванов

  2. (ОПРР) се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на България. ОПРР е инструмент, чрез който ще се управлява финансирането от ЕФРР, насочен към българските региони. “Подобряване качеството на средата за живот и работа с по-добър достъп и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие” • Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани прилежащи територии, повишавайки техните възможности за просперитет и развитие • Повишаване на регионалния потенциал за туризъм, развитие и маркетинг на устойчиви, диверсифицирани и териториално специфични туристически продукти с висока добавена стойност • Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие

  3. Операция 3.1 ще подкрепя интервенции свързани с туризма във всички общини с население над 10 000 жители, с изключение на тези, на чиято територия има развит масов туризъм (Черноморието, големи градове,ски курорти). Ще се подкрепят и мерки свързани с културно-исторически паметници с национално и световно значение, разположени на територията на цялата страна. Потенциалните кандидати са: Общини, сдружения на общини, местни, регионални и национални туристически организации, Министерство на културата, публични организации, управляващи паметници на културата с национално значение съгласно класификацията на Националния институт за паметниците на културата. Общини от региона, които могат да кандидатстват: Гоце Делчев, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Хаджидимово, Якоруда, Гърмен, Петрич Отворени схеми за финансиране по операция 3.1: ”Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма” (Отворена на 15 Юли 2008 г.) “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” (До края на месец август)

  4. Тази операция е насочена към маркетинг на дестинациите и ще насърчава най-вече „меки” дейности - рекламни материали, информационни събития, уебсайтове, изложбени зали, развитие на туристически пакети от регионалните/местни туристически асоциации, маркетингови изследвания и др. Потенциалните кандидати са: Регионални, национални и местни туристически асоциации, регистрирани в Националния туристически регистър, общини, сдружения на общини, Министерство на културата (конкретен бенефициент). Териториален обхват: Организации от всички общини без ограничения, включително тези с развит масов туризъм. Предстоящи схеми за финансиране по операция 3.2: ”Подкрепа за подпомагане развитието на регионални продукти и пазарната информация” – развитие на регионални туристически продукти (Септември 2008г.) – 57 млн. лева “Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие” - организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие(Септември 2008г.)

  5. Инвентаризация и оценка на туристическите ресурси, разработване на регионални стратегии за развитие на туризма, маркетингови и рекламни стратегии и програми, разработване на туристически пакети и др.; • Разпространение на информационни и рекламни материали за региона и неговите туристически продукти, участие в регионални, национални и международни туристически панаири и др.; • Организиране на фестивали, събития на открито, спортни състезания, фолклорни прояви, представяне на местни/регионални традиции, кухня, занаяти и др.; • Създаване, реконструкция/ремонт и/или оборудване на туристически информационни центрове, включването им в регионални или по-големи мрежи и информационни системи, интернет-базирани регионални системи за информация и разпространение (e-маркетинг), туристически бази данни, основани на ИТ и др.; • Комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното и културното наследство и приноса на туризма към развитието, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми и др.; • Подкрепа на организациите и мрежите, основани на принципа на партньорство, включително дейности по изграждане на капацитет в туристическите асоциации и общините, който допълва и/или е необходим за горепосочените дейности; насърчаване на изграждането на регионални и национални мрежи и др.

  6. Събиране на данни; изследвания и анализи на тенденциите в развитието; • Обмен на ноу-хау и най-добри практики и придружаващият ги анализ на въздействието, свързани с гореспоменатите области на сътрудничество; разпространение на резултати • Разработване на портали/виртуални мрежи за обмен на най-добри практики, интернет-базирани средства и електронни бази данни за споделен обмен на най-добрите практики и тенденции в развитието; • Разработване на бъдещи стратегически проекти и планове за действия; • Обучения, семинари, конференции, пътувания с учебна цел, туининг проекти, съвместни срещи, включващи и социално-икономическите партньори (университети, НПО, бизнес сдружения, синдикати и т.н.); • Разпространение на информация и кампании за повишаване на информираността на населението; • Разработване на материали за дистанционно обучение и дискусионни форуми;

  7. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!! Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански Европейски Информационен и Иновационен Център - Сандански (Част от ENTERPRISE EUROPE NETWORK) град Сандански, ул.”Скопие” №5 тел: 0746/ 30549; факс: 0746/ 32403; e-mail: Sandanski@barda.info www.bicc-sandanski.org