Download
szoci lis igazgat si szoci lis szolg ltat si ismeretek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szociális igazgatási-szociális szolgáltatási ismeretek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szociális igazgatási-szociális szolgáltatási ismeretek

Szociális igazgatási-szociális szolgáltatási ismeretek

134 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Szociális igazgatási-szociális szolgáltatási ismeretek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP-2.2.20. számú kiemelt projekt Szociális igazgatási-szociális szolgáltatási ismeretek Tanári kézikönyv - diasor Szerző: Kovács Ibolya

  2. A szociális szakigazgatás célja A szociálisszakigazgatási ágazat 2 területe: • a szociális igazgatás, a szociálisan rászorulók részére biztosított szociális ellátások (pénzbeli és természetbeni ellátások, pl. időkorúak járadéka, vagy átmenti segély), amelyekről a települési önkormányzat képviselőtestülete, vagy jegyzője, illetve 2013. január 1-től a járási hivatal dönt, • a szociális hatósági tevékenység, amely a szociális szolgáltatások, intézmények működési engedélyének kiadását, módosítását, visszavonását, ellenőrzését tartalmazza. Az ágazat által védett társadalmi érték, hogy a szociális helyzetük, rászorultságuk miatt segítségre szorulók támogatáshoz jussanak .

  3. A szociális hatóság szervezetrendszere Felső szint: a szakmai irányítást az emberi erőforrások minisztere, a szociális és családügyért felelős államtitkárságon keresztül gyakorolja (EMMI). A szociális hatóság feladat- és hatásköre, illetékessége: • az első fokú közigazgatási hatósági eljárásban a szociális és gyámhivatal (székhelyük megegyezik a fővárosi és megyei kormányhivatalok székhelyével); • a másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) www.nrszh.kormany.hu

  4. Szociális szolgáltatások rendszere • Szociális szolgáltató az a személy vagy szervezet, amely szociális alapszolgáltatásokatnyújt,a rászoruló személy lakóhelyén (lakásában, vagy annak közelében) érhető el, a saját környezetében élők számára nyújt segítséget, azért hogy minél tovább megmaradjanak saját lakásukban. • Szociális intézménynappali, bentlakásos ellátást vagy támogatott lakhatást nyújt, nem a saját lakáson történik a gondozás, mivel az érintett személy kora, egészségi állapota, fogyatékossága, betegsége alapján tartós gondozásra szorul. 5 célcsoport: idősek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan emberek.

  5. Működési engedélyezés 1. A működési engedély kiadása: a fenntartó kérelmére: adatlap + a hozzá tartozó mellékletek becsatolása, a szolgáltató szakmai programja 2. Működési engedély módosítása: ha az engedélyben feltüntetett adatok megváltoznak 3. Működési engedély visszavonása: ha a fenntartó felhagy a tevékenységével A beadott kérelmet és mellékleteit a székhely/telephely szerint illetékes szociális és gyámhivatal számára kell továbbítani.

  6. A kormányablak hatáskörét érintő szociális igazgatási ügyek Jelzálogjog bejegyzés, illetve törlés iránti kérelem: ha a szociális szolgáltatásokért az ellátást igénybe vevő nem fizeti meg a személyi térítési díjat, akkor a követelést (tartós bentlakásos intézményi ellátásnál) a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja. A szociális intézmény fenntartójának kérelmére a jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális és gyámhivatal határozatot hoz. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei iránti kérelem: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy igényelhet: • személygépkocsi szerzési támogatást, • személygépkocsi átalakítási támogatást. A kérelmet a szociális és gyámhivatal felé kell továbbítani.

  7. Élethelyzetek A kormányablak ügyintézőjének a kérelem átvételekor nem kell vizsgálni, hogy • a kérelmet beadó személy jogosult-e a fenntartó képviseletében eljárni, • a működési engedélyezéshez szükséges kérelem és mellékletei előírások szerint csatoltak-e. Ha a kérelmező kéri az ügyintéző segíthet áttekinteni a beadott iratokat (a kérelem nyomtatvány, a kormányhivatalok, az NRSZH honlapján elérhető, és „csekk-listaként” is alkalmazhatók). Az ügyintéző felhívhatja a kérelmező figyelmét, hogy hiánypótlásra van lehetőség, határidő megadása mellett a szociális és gyámhivatal küldi meg. Az ügyfél kérelmében tájékoztatást kérhet a szociális és gyámhivataltól az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és elérhetőségéről, az eljárás megindításának napjáról, a követendő eljárásról,stb.

  8. Összefoglaló • A szociális alapszolgáltatás a szociális rászoruló részére saját lakókörnyezetében, saját lakásában nyújtott ellátás • A szociális intézmények nappali tartózkodással, vagy bentlakással együtt biztosítanak szolgáltatásokat, akiknek egészségi állapotuk, fogyatékosságuk szükségesség teszi a rendszeres gondozást, ápolást. • Valamennyi szociális szolgáltatás és intézmény csak működési engedély birtokában működhet, amelyet a szolgáltató fenntartója kérelmez, és a szolgáltató/intézmény székhelye/telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal ad ki. • A működési engedélyezés folyamata: engedély kiadás, módosítás, megszüntetés. Ennek iratait a kormányablakok továbbítják a szociális és gyámhivatal felé. • Ha illegális szolgáltatót (nincs működési engedélye) jelentenek be, továbbítani kell a szociális és gyámhivatalnak.