Download
pensjonsreformen bakgrunn effekter status n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status

94 Views Download Presentation
Download Presentation

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pensjonsreformen:bakgrunn, effekter, status Jan Mønnesland Forsvar offentlig pensjon konferanse 17.11.2010

 2. PensjonsreformenPensjonskommisjonens begrunnelse: • eldrebølgen gjør at dagens system krever sterk økning i statens utgifter • skatteøkninger er ikke aktuelt, gir et innsparingsbehov - følgelig: folketrygden må reduseres

 3. Alternativer til innstramming • De Facto: innsparingsbehovet dekkes med 5 % skatteøkning i 2050. Realdisponibel inntekt økes med 85% istedenfor 100% fram til 2050. • LOs samfunnsøkonomiske avdeling (2004): finnes ingen økonomiske begrunnelser • Et politisk ønske om å øke sysselsettingen ved å redusere og endre innretning på pensjonssystemet

 4. Ny folketrygd: • levealderjustering • svakere regulering av løpende pensjoner • ny opptjeningsprofil, fra 20 beste til alle år; innføres gradvis fra 1954- til 1963-kullet • fleksibel uttaksalder, mindre per år med tidlig uttak • Full adgang til arbeidsinntekt sammen med pensjon, uten avkorting

 5. Fleksibel pensjonsalder: tidlig avgang gir avkorting, sen avgang gir tillegg jo tidligere avgang jo mindre opptjening jo tidligere avgang, jo lengre periode med underregulering

 6. Levealdersjustering:Reduksjon i årlig ytelse ved pensjonering 67 år

 7. Reduksjon i årlig ytelse pga. ny regulering ved uttak 67 år, 1,5 % årlig reallønnsvekst

 8. Ny privat AFP Påslag til FT, forutsetter samtidig uttak Livsvarig ytelse Høyere årlig beløp ved senere avgang, tom. 70 år To-nivå. Høyere årlig uttak før 67, mot tilsvarende lavere etterpå Kompensasjonstillegg, utfases gradvis fra 1954- til 1963-kullet Fri adgang til inntekt ved siden av AFP

 9. Kompensasjonstillegget Livsvarig 10.000 kr årlig ved avgang 62, øker ved senere avgang opp til 70 år (maks halvparten av ordinært AFP-påslag) Nominelt fast over alder, øker med 400 kr over årskull tom 1953-kullet avtrappes fra 1954- til 1963-kullet Skattefritt

 10. Inntektskrav ved tidlig uttak må ha en inntekt som gir en pensjon over garantinivået ved alder 67. Jo tidligere uttak, jo høyere inntektskrav Livsvarig del av privat AFP medregnes Kompensasjonstillegget medregnes ikke.

 11. Inntektskrav for avgang 62 år (ved jevn inntekt, 2010-kr.)

 12. Pensjonsforliket 2005: Det må være en tidligpensjonsordning for alle arbeidstakere fra 62 år, også for de som har hatt lave inntekter

 13. Offentlig AFP:som i dag, ingen endring beholder FT-opptjening i AFP-perioden går over på FT ved 67 år, uten avkortning AFP skal ikke levealdersjusteres (men underreguleres) offentlig tjenestepensjon starter ved alder 67, som bruttomodell (samordnes med FT) AFP avkortes mot inntekt ut over 15.000

 14. Levealderjustering i dagens offentlige tjenestepensjonsordning gjennomføres slik at grunnlovsvernet ivaretas. Det gis en individuell garanti for opptjente rettigheter i tjenestepensjonsordningene pr. 1. januar 2011 som sikrer at medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger med 15 år eller mindre igjen til 67 år er sikret 66 pst av pensjonsgrunnlaget ved 67 år etter 30 års opptjeningstid. Avtalen: Om levealderjustering og individuelle garantier

 15. Individuell garanti kontra vern av opptjente rettigheter hva med samordningsfordelen? hva med de som skifter jobb før pensjonsalder (oppsatt pensjon)? Organisasjonenes syn: lovens regler bryter med de grunnlovsfestede rettighetene

 16. Hva skjer videre? rettssak om grunnlovsvern for opptjente rettigheter i offentlig sektor? Vil også kunne omfatte samordning med privat AFP omkamp om offentlig tjenestepensjon og AFP? Varslet av Bjurstrøm i Stortinget

 17. Fra stortingsdebatten 14.06.10:Torbjørn Røe Isaksen Litt av årsaken til at vi har fått noen utfordringer i dette systemet, er jo nettopp denne bruttogarantien. Flertallet i komiteen sier at man bør gå mot en nettoløsning, også for offentlig sektor. Mitt spørsmål er: Hvordan vil statsråden bidra til at flertallets ønske om nettoløsning i offentlig sektor, blir oppfyllt?

 18. Svar fra statsråd Hanne Bjurstrøm: Som representanten understreker, er det et fler-tall, deriblant det partiet jeg representerer, som ønsker at man skal gå over til en nettoløsning. Jeg, som medlem av regjeringen, må forholde meg til den avtalen man har forhandlet fram i 2009, men jeg kan forsikre om at også denne regjeringen vil arbeide og gjøre det vi kan i diskusjon med partene for å komme dit vi ønsker at vi skal være.

 19. Pensjonsforliket mai 2005: Offentlige tjenestepensjoner Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor videreføres --- men slik at de også omfattes av delingstall og ny indeksering

 20. Er omkampen begynt, hvor står fagbevegelsen? Erfaringer fra PBL-A-oppgjøret 2010

 21. Private barnehagers landsforbundarbeidsgiverseksjonen Oppgjøret er retningsgivende også for andre tariffområder for private barnehager. Halvparten av barnehagene er private Finansieres, gjennom kommunale tilskudd og foreldrebetaling, på linje med offentlige Har tjenestepensjon på linje med SPK-ordningen Har AFP-ordning på linje med offentlig AFP

 22. Krav fra fagforeningene til 2010-oppgjøret PBL-A: Avvikling av dagens AFP som følger offentlig opplegg Innlemming i fellesordningen for privat AFP

 23. Avgang 62 år, avvik fra dagens ordningforutsatt ingen avansering og uten tillegg

 24. Hva var poenget? Tidligere: har vært et foreningskrav å ha pensjon på linje med det offentlige Når nesten alle taper på endringen, hvorfor krever foreningene dette? Må være ideologiske årsaker, en VIL at privat AFP skal omfatte alle, en VIL uthule betydningen av dagens offentlige pensjonsordninger

 25. Meklingsprotokollen ”Partene er enige om at PBL-A enten slutter seg til Fellesordningen for AFP eller etablerer en bedre og livsvarig AFP-ordning for de ansatte” Vurdere overgangsordninger Utvalg, frist 31.03.2011, endelig avklaring mellomoppgjøret 2011

 26. Forslag til ny uføremodellNOU 2007:4, prop varslet desember 2010 Uførepensjon til personer under 62 Endres fra pensjonsmodell til inntektserstatning: 66% av inntekten en kortere periode før uføretidspunktet Skattes som lønnsinntekt, nivåkompensering for FT-delen

 27. Alderspensjon til uføre - Utvalget delt i to synFlertallet: over til alderspensjon ved 62 år, gis et uføretillegg som kompenserer for tidlig uttak og manglende opptjening etter 62 år Mindretallet: opptjening stopper ved 62 år, overgang til alderspensjon skjer ved 67 år. Alderspensjonen levealdersjusteres

 28. Ny lov om offentlig tjenestepensjon innen 2016 loven fra i sommer gjelder fram til 1953-kullet, dvs. de med FT-opptjening etter dagens regler fra 1954-kullet vil ny FT-opptjening fases inn, trenger nytt lovgrunnlag for samordningen vil også omfatte AFP, tjenestepensjonens nivå etter 65 år egnet tidspunkt for omkampen. Fare for påslagsmodell for både tjenestepensjon og offentlig AFP, slik som i privat sektor