Download
adatv delmi fogalmak n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Adatvédelmi fogalmak PowerPoint Presentation
Download Presentation
Adatvédelmi fogalmak

Adatvédelmi fogalmak

87 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Adatvédelmi fogalmak

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Adatvédelmi fogalmak

 2. Közérdekű adat • az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat

 3. Személyes adat • bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

 4. Személyes adat • A személyes adat fogalma a magyar jogban igen szélesen értelmezett: • az adatvédelmi biztosi gyakorlat szerint bármely olyan adat személyes adatnak minősül, amely akár külső, harmadik fél által kapcsolatba hozható az érintett személlyel: vagyis nem csak azaz adat, amelyet az adatkezelő képes az érintetthez rendelni.

 5. személyes adat az Avt. szerint nem lehet közérdekű adat, közérdekű adat pedig nem lehet személyes adat. • személyes adat csak az érintett beleegyezése vagy pontos törvényi előírások alapján kerülhet nyilvánosságra

 6. Az adatvédelem és az információszabadság, a magánszemélyek adatainak jogi szabályozására és az állami adatok nyilvánosságának megteremtésére irányuló törekvések között történetileg is van összefüggés.

 7. Az első generációs adatvédelmi törvények nem közvetlenül a személyes adatok kezelésének szabályozására irányultak, hanem a technológia állam általi alkalmazásának szabályozására.

 8. Az 1992. évi LIII. törvény (Av tv.) rendelkezései szerint az adatkezelés egyes körülményeiről • (az adatkezelés célja, önkéntes vagy kötelező jellege, az adatkezelő illetve adatfeldolgozó személye) • az adat felvétele előtt kötelezően, illetve egyes további körülményekről az adatalany kérelmére tájékoztatást kell adni.

 9. Azoknak a szolgáltatóknak, amelyek természetes személy felhasználóval szerződéses kapcsolatba lépnek, • törvényi kötelezettsége, hogy az adatkezelésre vonatkozó kötelező tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt - célszerűen a felhasználóval kötött szerződés megkötésekor - megadják, • s eleget tegyenek a felhasználók további adatokra vonatkozó kérelmének

 10. Azoknak a szerver-üzemeltetőknek, illetve szerveren szolgáltatást nyújtóknak, amelyek birtokába a szolgáltatás nyújtása során személyes adat kerül, • a felhasználónak a tájékoztatást az Av tv. szerint az adat felvétele előtt kell megadniuk

 11. Állam titok • A magyar jog elég világosan megmondja, hogy mi az államtitok. • Az államtitok valójában nem az állam titka, hanem a Magyar Köztársaság titka. • Tehát semmiképpen nem olyan titok, amely egy állami közigazgatási szerv érdekében lenne titokban tartható

 12. Szolgálati titok • A szolgálatititok az információszabadság korlátozásának az államtitokénál enyhébb formája. A szolgálatititok intézménye a titoktörvényben (1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról) felsorolt állami szervek illetéktelen befolyástól mentes működését hivatott szolgálni. A szolgálatititok fajtáit a törvény nem tartalmazza, a vonatkozó titokköri jegyzéket az erre felhatalmazott állami szervek vezetői állapítják meg. A szolgálatititok ismérvei szorosan körülhatároltak, bonyolult minősítési eljárást igényelnek