Download
skirmantas nik tel pnvbd 6 01 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ES strukt ūrinių fondų administravimas ir kontrolė PowerPoint Presentation
Download Presentation
ES strukt ūrinių fondų administravimas ir kontrolė

ES strukt ūrinių fondų administravimas ir kontrolė

175 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ES strukt ūrinių fondų administravimas ir kontrolė

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skirmantas Nikštelė, PNVbd6-01 ES struktūrinių fondų administravimas ir kontrolė

 2. Faktai • 2007–2013 m. ES struktūrinė parama Lietuvai siekia daugiau kaip 23 mlrd. Lt. • skiriama iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros bei Sanglaudos fondų • “Dosniausios programos”: Ekonomikos augimo veiksmų programa bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.

 3. Institucijų funkcijos ir atsakomybė dalijamos į du lygmenis: • strateginį • Ir administracinį.

 4. Strateginio lygmens funkcijas atlieka Koordinuojančioji institucija, t. y. Finansų ministerija ir tarpinės institucijos, t. y., atsakingos ministerijos. • Administracines ir technines funkcijas atlieka: • Vadovaujančioji • Tvirtinančioji • Mokėjimus atliekančioji ir įgyvendinančios institucijos.

 5. Koordinuojančioji institucija (Finansų ministerija) • koordinuoja ES struktūrinės paramos planavimą ir naudojimą • nustato bendrą valdymo ir kontrolės sistemą, ją prižiūri ir kontroliuoja • Vadovaujančios, Tvirtinančios ir Mokėjimus atliekančios institucijos funkcijos pagal ES reglamentų reikalavimus pavestos atskiriems Finansų ministerijos padaliniams

 6. Koordinuojančioji institucija (Finansų ministerija) • Vadovaujanti institucija atsako už veiksmų programų valdymą ir įgyvendinimą • Tvirtinanti institucija atsakinga už mokėjimo paraiškų patvirtinimą ir pateikimą Europos Komisijai • Mokėjimus atliekanti institucija atsakinga už mokėjimų iš Europos Komisijos priėmimą ir lėšų projektų vykdytojams išmokėjimą

 7. Tarpinės institucijos • Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Teisingumo, Ūkio ir Vidaus reikalų ministerijos bei Informacinės visuomenės plėtros komitetas

 8. Įgyvendinančiosinstitucijos (atsakingos už projektų administravimą) • Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Transporto investicijų direkcija, VĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

 9. Priežiūroskomitetas • pagrindinė priežiūros institucija • institucinę sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 10. Naujovė • Regionų įtraukimas į projektų planavimą - Veiksmų programose numatyti savivaldos kompetencijai priskirtini veiksmai bus planuojami savivaldybėse (ne nacionaliniu lygmeniu).

 11. Šaltiniai • www.transp.lt • www.verslobanga.lt • ec.europa.eu • www.eufunds.bg • www.vikipedija.lt

 12. Dėkoju už dėmesį • Skirmantas Nikštelė, • PNVbd6-01