1 / 16

12.PREDAVANJE

12.PREDAVANJE. OTKRIVANJE RUKOVODNIH POTENCIJALA U PODUZEĆU. Vlastita sredina i integritet: - Menadžer se lakše otkriva u bliskoj sredini nego daljnjoj.

xylia
Télécharger la présentation

12.PREDAVANJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 12.PREDAVANJE

 2. OTKRIVANJE RUKOVODNIH POTENCIJALA U PODUZEĆU Vlastita sredina i integritet: - Menadžer se lakše otkriva u bliskoj sredini nego daljnjoj. - Osobine sakupljene pod pojmom integriteta su: samosvijest, tjelesno i mentalno zdravlje, sposobnost strateškog razmišljanja, sposobnost ostvarivanja ideja putem suradnika.

 3. Tri profila budućih rukovoditelja: 1) Osobni profil – glavne osobine ličnosti • Poduzetnost (ustrajnost da se započeti posao i dovrši, usmjerenost na cilj), • Sustav vrijednosti (ne odstupa od novih izazova, svjestan je motiva i zna motivirati druge), • Komunikacija (interaktivan je), • Vitalnost (uvijek ima dodatnu energiju), • Odlučnost (ne povlači se pred problemima), • Srdačnost (nerazmetljiv, uravnotežen, prijateljski naklonjen i iskren u odnosima), • Kreativnost (zamisli usmjerene na posao, te ih može prenijeti na druge).

 4. 2)Profesionalni profil – lojalnost ciljevima poduzeća. • Pouzdanost (sigurnost u sebe i prenošenje takve sigurnosti na okolinu), • Predanost (odgovornost u provođenju zadaća i projekata), • Integritet (čvrsto upravlja svim elementima upravljanja) • Identifikacija s ciljem (pazi na svaku pojedinost kako bi posao bio završen što je bolje moguće). 3) Poslovni profil – pokazuje koliko osoba shvaća pojedine ciljeve uspješnosti poduzeća. •Učinkovitost (uvijek se gleda na produktivnost u smislu racionalnog korištenja inputa), • Ekonomičnost (shvaća razliku između jeftinih i skupih rješenja), • Protokoli (shvaća da postoje određeni postupci, te ih ne zaobilazi), • Dobit (zna kako je dobit jedan od osnovnih razloga postojanja poduzeća), • Zadovoljstvo (kvaliteta rada, života i zadovoljstvo svakog zaposlenog vrlo je bitan faktor).

 5. Ocjene uspješnosti rukovoditelja se temelje na: • Mentorstvo(vođenje, trenerstvo), • Međuljudski odnosi (komunikativnost,tolerancija). • Konceptualne značajke(poznavanje posla, planiranje, organizacija). • Ocjene osobnih značajki (inicijativa, odlučnost, utjecajnost). Pretpostavke za napredovanje: • Strategijsko planiranje i donošenje odluka, • Osobno ponašanje (osjećaj za cilj,tolerancija, samostalnost), • Međuljudski odnosi (moć motiviranja,utjecajnost), • Menadžerske vještine (planiranje, organizacija, delegiranje, kontrola, vođenje, profesionalni razvoj ljudi).

 6. Specifikacija standardnih poslova rukovoditelja • Predstavljanje tvrtke • Analiza poslovanja • Razmjena informacija s drugima • Traženje novih prilika • Mijenjanje organizacijske strukture • Briga o zaposlenima, zakonodavstvu, ekologiji, međuljudskim odnosima • Rješavanje problema bilo koje vrste (kupci, dobavljači, zaposleni, ..)

 7. Obzirom na stupanj razvoja poduzeća potrebnisu različititipovimenadžera: Novo poduzeće – menadžeri za inovacije. Razvijeno poduzeće – menadžeri spremni za ostvarenje rasta. Zrelo poduzeće – tipovi menadžera koji su spremnidržati se pravila ekonomičnosti. Starije poduzeće – menadžeri za rezanje i kontrolu troškova.

 8. Greške pri izboru menadžerskog kadra: - Nedefiniran rukovodeći posao koji se popunjava, - Općeniti opisi poslova, - Nepotrebno uska tražena specifikacija posla, - Netolerantnost prema drugačijima (izgledom, načinom odijevanja, i sl.), - Prekasno traženje kandidata, - Odabir neprimjerenih metoda evaluacije osobina i intervjua.

 9. Identifikacija managerskog potencijala Kako bi identificirali managerski potencijala koristimo slijedeće metode: Psihologijski testovi – koriste se u poduzećima koja imaju diplomirane psihologe. Ukoliko poduzeće nema diplomirane psihologe, isto može se drugim institucijama dogovoriti testiranje (katedra za psihologiju, Zavod za zapošljavanje i sl). Upitnicio ličnosti i interesu– manjesupouzdani od psihologijskih testova, ali se ipak često koriste. Uveo ih je američki lanac robnih kuća Sears 1944. godine sa ciljem otkrivanja uspješnosti njihovih rukovoditelja. Projektivnetehnike – provodi ih najbolje psiholog. Nestrukturirane slike se stavljaju pred ispitanika koji ih do kraja strukturira (pravi projekcije mogućih ishoda). Ne primjenjuju se kao jedina metoda,ali su vrlo korisne kao dopuna drugim metodama.

 10. Crte ličnosti kreativnih ljudi – mogu pomoći pri izboru menadžerskog potencijala. Njihove osobine su uglavnom slijedeće: - Znatiželjni, - Fleksibilni, - Svjesni vlastitih kvaliteta, - Uporni, - Inteligentni, - Brzo prihvaćaju promjene, - Mentalno i fizički zdravi. Biografija– podaci iz biografije mogu biti polazište za odabir menadžera. U Velikoj Britaniji se pozornost posvećuje podacima o obitelji, obrazovanju, profesionalnim planovima, hobijima, aktivnostima izvan posla, zdravstvenom stanju. U SAD – u se pozornost posvećuje završenim školama, financijskom stanju i socijalnim kontaktima klijenta.

 11. Traži se da budu navedeni (u biografiji): • Osobni podaci • Ciljevi u karijeri • Obrazovanje • Radno iskustvo • Hobi • Društveni kontakti • Objavljeni radovi, nagrade, pohvale Ocjene kolega – koristi se za kandidate iz vlastitih redova. Javlja se problem neobjektivnosti, revanšizma, rivalitet. Postoji više mogućnosti: A) Izabrati jednog najboljeg i najslabijeg kandidata u nekoj dimenziji uspješnosti. B) Ljestvice ocjena (od 1 - 5 prema karakteristikama). C) Rangiranja od najboljeg do najlošijeg. D) Usporedba u parovima.

 12. Intervju – područja za intervju koja su bitna: • Fizički izgled • Postignuti rezultati • Procjena snalažljivosti • Posebne sposobnosti • Motivacija za posao • Sklonosti i osobine • Posebne okolnosti posla (plaća, prestiž, status…) – kako bi utjecale na kandidata. Preporuke– moraju biti objektivne, istinite, vjerodostojne i pisane u službenoj formi (ne u obliku slobodnog teksta). Kandidata kojem se piše preporuka potrebno je prikazati realno.

 13. Testovi situacije (podrazumijevaju) Okrugli stol: grupi kandidata zada se tema o kojoj oni raspravljaju, voditelj se povuče i ocjenjuje pokazane osobine svakog od kandidata (nagovaranje, verbalni kontakt, uvjerljivost, inicijativa, samopouzdanje, energičnost i sl.) – idealno za grupe sa 5 sudionika. Rješavanje pošte – kandidatima se simulira uredski posao, daju im se poruke, faksevi, mailovi, potom kandidati rješavaju predmet po predmet. Na ljestvici od 1-5 ocjenjuju se sposobnost snalaženja u administraciji, samopouzdanje, planiranje, organizacija, pismeno komuniciranje, donošenje odluka i sl.

 14. Poslovne igre – simulaciju na računalu sa konkretnim zadacima iz prodaje, računovodstva, marketinga i sl. Značajke koje se ocjenjuju iste su kao i za okruglim stolom, ili pri rješavanju pošte. Složeni postupci – kombinacija svih navedenih postupaka.

More Related