1 / 10

TAIME- JA LOOMARAKU EHITUS JA TALITLUS

TAIME- JA LOOMARAKU EHITUS JA TALITLUS. Rakk. Kõik organismid koosnevad rakkudest. Rakk on organismi väikseim ehitluslik ja talitluslik üksus millel on kõik elu tunnused. Raku avastas 1665 aastal Robert Hooke Rakud paljunevad jagunemise teel: ühest rakust tekib 2 uut rakku tütarrakku.

yakov
Télécharger la présentation

TAIME- JA LOOMARAKU EHITUS JA TALITLUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. TAIME- JA LOOMARAKU EHITUS JA TALITLUS

  2. Rakk • Kõik organismid koosnevad rakkudest. • Rakk on organismi väikseim ehitluslik ja talitluslik üksus millel on kõik elu tunnused. • Raku avastas 1665 aastal Robert Hooke • Rakud paljunevad jagunemise teel: ühest rakust tekib 2 uut rakku tütarrakku. • On ainu- ja hulkrakseid organisme. • Rakkudel on aga ühiseid tunnuseid (ehituslikud).

  3. Taime- ja loomaraku erinevused • Taime- ja loomarakul on 3 põhilist erinevust: • Taimerakul on olemas rakukest, loomarakku katab vaid rakumembraan • Taimerakul on olemas vakuoolid (taimemahla mahutid), loomarakus aga puuduvad • Taimerakus on olemas plastiidid (kloro-, kromo- ka leukoplastid), loomarakus aga alati puuduvad

  4. Organellid ja nende ülesanded • Nii nagu inimesel, taimedel ja teistel elusorganismidel on elundid, on rakus organellid, mis täidavad kindlaid ülesandeid. • Rakumembraan – hoiab rakku koos ja reguleerib ainete liikumist rakku ja rakust välja. On poolläbilaskev. • Rakuplasma – ehk tsütoplasma. Läbipaistev poolvedel sisu koos selles paiknevate väikeste moodustistega (organellidega). Seob raku tervikuks. • Mitokonder – varustab rakku energiaga.

  5. 4. Rakutuum – juhib ja suunab raku elutegevust. 5. Kromosoomid – paiknevad raku tuumas, säilitavad pärilikku informatsiooni. Arv on liigiti erinev. 6. Ribosoomid – neis sünteesitakse valgud 7. Lüsosoomid – neis lagundatatkse mitte vajalikud ained ja ühendid 8. Golgi kompleks – seal lõpeb valkude sünteesimine ja need suunatakse õigetesse kohtadesse 9. Tsütoplasmavõrgustik - kanalid, mida mööda liiguvad rakus ained.

  6. 10. Rakukest – katan rakku, annab rakule kindla kuju. Põhiliseks koostisaineks on tselluloos. 11. Vakuool – sisaldavad vett ja selles lahustunud varuaineid, koguvad jääkaineid ja lagundavad neid 12. Kloroplastid – sisaldavad klorofülli, neis toimub fotosüntees

  7. Kuidas ained rakku liiguvad? • Vee liikumist läbi poolläbilaskva membraani väiksema kontsentratsiooniga lahusest suurema kontsentratsiooniga lahusesse, nimetatakse osomoosiks. Selleks energiat ei kulu. • Loe õp lk 33!

  8. Kuidas rakk oma kuju sälitab? • Loe õp lk 33!

More Related