1 / 20

Business Intelligence

Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI. Business Intelligence. Operationele sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces zelf Marketing Detecteren suspects Performance Trendanalyse Strategie Simulatiemodellen.

Télécharger la présentation

Business Intelligence

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence

 2. Operationele sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces zelf Marketing Detecteren suspects Performance Trendanalyse Strategie Simulatiemodellen Toepassing BI

 3. Database (DB2, Oracle, SQL Server) snelle on-line transacties klein in aantal en dimensie Relationele structuur: elk gegeven één keer opslaan ter voorkoming van redundantie Datawarehouse grote volumes vele dimensies (inclusief historie) Kubus structuur Database en datawarehouse

 4. Kubus datawarehouse Dimensies zijn niet dynamisch! Produkt A Produkt B Produkt C Regio 4 Regio 3 Produkt D Regio 2 Regio 1 Q1 Q2 Q3 Q4

 5. BI-proces Data Verzamelen gegevens Analyse gegevens Actie Informatie Beslissing Toepassen Presenteren gegevens

 6. BI-proces: verzamelen van gegevens • Niet rechtstreeks uit de afzonderlijke systemen omdat • Te gefragmenteerd • Geen historie • Invloed op on-line performance • Oplossing: datawarehouse als separate opslagplaats

 7. BI-proces: verzamelen van gegevens ERP CRM Finance ETL Tool Datawarehouse Datamarts Strategie Performance Marketing

 8. BI-proces: analyse van gegevens Standaard rapportages met SQL (Structured Query Language)* Voorbeeld: Overzicht alle openstaande orders vóór 1 juni 2005: SELECT klantnaam, orderdatum FROM orderportefeuille WHERE orderstatus = “uitvoering” AND orderdatum < juni 2005 * Codd

 9. BI-proces: analyse van gegevens • OLAP • OnLine • Analytical • Processing • Datamining

 10. BI-proces: presenteren van gegevens Cockpits, Dashboards

 11. Organisatie • Trendanalyse • Simulatiemodellen Strategisch Tactisch • Verrijken informatie • Analyseren informatie • Interpreteren informatie Operationeel • Inrichten en beheren DWH • Ontwikkelen & draaien • standaard rapportages • Gebruikersbeheer

 12. Organisatie Business intelligence Onderzoeker Business analist Business Intelligence architect Lijnorganisatie Datadefinitie beheer Regisseur uitbesteed werk Systeem- ontwikkkeling

 13. Implementatie

 14. Implementatie: 7 valkuilen • Verkeerde sponsering • Onduidelijke eigenaar van project • Gedreven vanuit techniek • Geen mandaat om kwaliteit brongegevens te verbeteren Tip • Project op hoog niveau verankeren • Opdrachtgever nooit uit IT

 15. Implementatie: 7 valkuilen • Verkeerde verwachtingen • Te optimistische voorstelling van zaken (proces en resultaat) • Onderschatting van de complexiteit • Wanneer is het project af? Tip • Kleine (tussen)stappen met werkend resultaat

 16. Implementatie: 7 valkuilen • Beschikbare data als uitgangspunt • Geen nieuwe dimensies toevoegen (bijvoorbeeld tijd) • Zelfde structuur als in operationele systemen • Geen koppeling met bedrijfsdoelen Tip • Eerst kwantitatieve analyse van beschikbare versus benodigde informatie

 17. Implementatie: 7 valkuilen • Geen aandacht voor datadefinitie • Geen eenduidige naamgeving en semantiek van gegevens • Onvoldoende afstemming over gegevensgebruik met eigenaren bronsystemen • Geen opheffing synoniemen Tip • Ontwerpen logisch datamodel en toezien op naleving daarvan

 18. Implementatie: 7 valkuilen • Onvoldoende rekening houden met schaalbaarheid • Hard en software beperken tot huidige situatie en niet inrichten op groei • Verwachtte groei niet opnemen in budget Tip • DWH groeit meestal sneller dan verwacht, houd hiermee rekening voor wat betreft gebruikte hard- en software

 19. Implementatie: 7 valkuilen • Rapportageberg • Veel vaste rapportages maken • Gebruik niet evalueren • Geen bericht is goed bericht Tip • Probeer reguliere rapportages te beperken of on-line beschikbaar te stellen

 20. Implementatie: 7 valkuilen • Kwaliteit brongegevens blind vertrouwen • Er vanuit gaan dat alle data correct in de systemen zit • Proberen fouten in bronsystemen te omzeilen Tip • ALTIJD starten met een kwalitatieve data-analyse van brongegevens. Ervaring leert dat deze nagenoeg NOOIT 100% correct zijn!

More Related