Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
28 de febrer 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
28 de febrer 2006

28 de febrer 2006

79 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

28 de febrer 2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 28 de febrer 2006

 2. Avalis 2006 Què és Avalis? Societat de Garantia Recíproca (SGR) de Catalunya • Entitat financera regulada pel Banc d’Espanya • Sense afany de lucre • De caràcter mutual • Un sol producte: aval, tant tècnic com financer Especialitzada en PIMES • Facturació màxima de 50 milions d’euros o amb un actiu màxim de 43 milions d’euros • < 250 treballadors • Participació en capital < 25% d’empreses no pimes

 3. RESUM ACTIVITAT

 4. Resum d’activitat Avals formalitzats 2003-2005 63.1 45.1 6.4 Milions d’euros 846 306 (*) L’activitat del 2003 va començar l’1 d’octubre del 2003. 44

 5. Socis • Socis partícips: són petites i mitjanes empreses, autònoms i professionals, a favor dels quals la SGR pot atorgar avals. • Socis protectors: normalment són institucions públiques o privades, d’interès econòmic general, que han aportat una part del capital a la societat i que no poden sol·licitar garanties a la SGR. Han de ser pimes, autònoms i professionals, amb la condició que la seu o l’activitat se situïn a Catalunya. Entre els socis protectors es troben les deu caixes d’estalvis catalanes i els bancs amb seu a Catalunya, les caixes d’àmbit estatal que operen a Catalunya , les 13 cambres de comerç de Catalunya, les patronals catalanes, la Confederació de Cooperatives, la Federació de Mutualitats i la Federació de Societats Laborals de Catalunya.

 6. Resum d’activitat Detall del capital El capital ha augmentat des de la constitució en un 37% Milions d’euros • A 31 de desembre del 2005, els recursos propis superen en 6.777.913 euros, el mínim establert pel Banc d’Espanya. • El coeficient de solvència de l’exercici 2005 és del 15,88%, gairebé el doble del mínim requerit (8%).

 7. Resum d’activitat Detall del nombre de socis • El nombre de socis ha crescut en un 161%

 8. CARACTERÍSTIQUES DEL RISC

 9. Composició i característiques del risc Avals per beneficiari 2004 mostra 2005 31%

 10. Composició i característiques del risc Avals per sector 2004 mostra 2005

 11. Composició i característiques del risc Avals a noves empreses Nombre d’avals atorgats mostra

 12. Composició i característiques del risc Avals a empreses per nombre de treballadors 2004 mostra 2005

 13. CONVENIS

 14. Convenis de col·laboració vigents Convenis de col·laboració signats i límit mostra

 15. Convenis de difusió Convenis de difusió signats mostra

 16. SEGON REAFIANÇAMENT

 17. Segon Reafiançament Avalis gaudeix d’un “Conveni de Reafiançament” anual prorrogable amb CERSA (“Compañía Española de Reafianzamiento S.A.”), depenent de la DG PYME (Ministeri d’Indústria) • El reafiançament s’estableix per cobrir parcialment (del 30% al 75% del risc avalat) les fallides de les operacions d’aval “financer” a termini (més de 3 anys), per compte de les pimes. • CERSA es nodreix de fons per dues vies: del Pressupost General de l’Estat i d’un reafiançament final del Fons Europeu d’Inversions. Això fa possible la gratuïtat, tot i que amb certes condicions, del seu reafiançament. • El risc avalat objecte de cobertura pot arribar fins a un màxim de 625.000€ per empresa o grup econòmic. • La taxa de reafiançament és la següent:

 18. Segon Reafiançament • Com a excepció, CERSA també dóna cobertura del 75% (pels primers 625.000 euros) als avals tècnics que recolzen les bestretes de subvencions a fons perdut que atorguen les administracions espanyoles a les pimes que fan inversions vinculades a l’R+D+i. • Reafiançament automàtic fins a 400.000 euros i subjecte a revisió de documentació (que no a aprovació prèvia) de 400.000 euros a 625.000 euros. • Contracte anual renovable, tot i que si aquest no es renovés, les operacions ja reafiançades ho seguirien estant fins al seu venciment o cancel·lació. • Pagament a 30 dies per imports nets (fallides menys recuperacions)

 19. Segon Reafiançament 2 • Contracte anual i renovable. • Si el contracte es rescindeix, les operacions ja reafiançades ho seguiran estant fins a la seva cancel·lació. • Atorgat a empreses catalanes amb seu social a Catalunya. Govern català • Per a totes les operacions d’aval financer i les bestretes de subvencions de l’administració, amb un termini de 3 anys o superior i que tinguin per objecte el desenvolupament de l’activitat empresarial. Reafiançam. gratuït Reafiançaments automàtics. Avalis Complementa el reafiançament de CERSA sense ultrapassar el 75% (dels primers 625.000 euros) Reafiançament 1 CERSA

 20. ICIC

 21. Conveni ICIC Conveni ICIC • El govern, dins del marc de la resolució 633/V del Parlament de Catalunya, està treballant en un pla d’acció interdepartamental per enfortir la indústria audiovisual catalana, pla que en la seva fase actual d’elaboració contempla la necessitat d‘abordar les qüestions referides al finançament d’aquesta indústria, que requereix un marc de finançament favorable a les característiques de la seva activitat quant a les condicions econòmiques i a les garanties associades al seu sistema de finançament. Per tot això, l’ICIC, l’ICF i Avalis tenen la voluntat d’oferir condicions favorables en aquest pla d’actuació.