Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Respondentų charakteristikos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Respondentų charakteristikos

Respondentų charakteristikos

205 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Respondentų charakteristikos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNI-Q-MAS (UNIVERSITY QUALITY MANAGEMENT SYSTEM) – ŠIAULIŲ UNIVERSITETO VIDINĖS STUDIJŲ KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS Tyrimo instrumento, naudojamo tirti studijų turinio ir proceso kokybę atskirame studijų dalyke, kūrimas ir tyrimo ataskaita Pareiškėjas: Šiaulių universitetas Projekto kodas: VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-003

 2. Šio darbo tikslas – sukurti instrumentą, skirtą tirti universiteto studijų turinio ir proceso kokybę, ir jį išbandyti. • Tyrimo tikslui atskleisti iškelti šie uždaviniai: • Remiantis mokslinės literatūros šaltiniais, analizuojančiais mokymo(si) proceso organizavimą, jo sėkmę, darbuotojų veiklos vertinimą, sukurti instrumentą, skirtą tirti universiteto studijų turinio ir proceso kokybę. • Atlikti pilotinį empirinį Šiaulių universiteto pasirinktų studentų kiekybinį tyrimą, įvertinant veiksnius, lemiančius studijų turinio ir proceso kokybę. • Apibendrinti tyrimo rezultatus bei pateikti išvadas Šiaulių universitetui.

 3. Pasirinktas žvalgomasis kiekybinis tyrimo metodas – klausimynas su 10 balų Likerto skale. Duomenys rinkti naudojant internetinę apklausą. • Tyrimas atliktas 2012 m. spalio – lapkričio mėnesiais. • Tyrimo imtį sudaro 19 Šiaulių universiteto studentų, lankiusių grafinio dizaino, dizaino istorijos, komunikacijų dizaino ir šrifto paskaitas. • Analizuojami veiksniai, lemiantys studijų turinio ir proceso kokybę.

 4. Žvalgomajame tyrime dalyvavo 22 studentai, iš jų 19 klausimyną užpildė pilnai arba beveik pilnai. Tai Menų fakulteto bakalauro dieninių studijų studentai – 16 moterų ir 3 vyrai, kurių amžius svyruoja nuo 19 iki 29 metų. 68,4 % respondentų yra antrakursiai, 10,5 % - trečiakursiai ir 21,1 % – ketvirtakursiai. Respondentai vertino dizaino istorijos, grafinio dizaino, komunikacijų dizaino ir šrifto dalykus.

 5. Respondentų charakteristikos • Toliau ataskaitoje analizuojami universiteto studijų turinio ir proceso (dalyko) kokybės veiksniai, įvertinti 19 respondentų: individualūs studento ir dėstytojo veiksniai; dalyko veiksniai (dalyko tikslas, dėstymo metodai, studentų pasiekimų vertinimas); mokymosi aplinkos veiksniai; akademinio sąžiningumo užtikrinimo veiksniai. Bendras visų klausimyno klausimų vidurkis 8,84.

 6. Individualių studento ir dėstytojo veiksnių analizė 1 paveikslas. Respondentų noras mokytis ir aktyvus dalyvavimas paskaitose

 7. 2 paveikslas. Individualių dėstytojo veiksnių vertinimas

 8. Dalyko veiksnių analizė 3 paveikslas. Dalyko tikslo vertinimas

 9. 4 paveikslas. Mokymo(si) metodų vertinimas

 10. 5 paveikslas. Įgytų kompetencijų vertinimas

 11. 6 paveikslas. Studentų pasiekimų vertinimo sistema

 12. 7 paveikslas. Savarankiškų rašto darbų vertinimas

 13. 8 paveikslas. Modulio vertinimas

 14. Mokymo aplinkos analizė 9 paveikslas. Dėstytojo kuriamos mokymosi aplinkos vertinimas

 15. 10 paveikslas. Studijų administratorių paramos vertinimas

 16. 11 paveikslas. Universiteto infrastruktūros vertinimas

 17. Akademinio sąžiningumo užtikrinimo analizė 12 paveikslas. Akademinio sąžiningumo užtikrinimo vertinimas

 18. 13 paveikslas. Bendras dalyko kokybės vertinimas

 19. Išvados • Sukurtas instrumentas, skirtas tirti Šiaulių universiteto studijų turinio ir proceso (dalyko) kokybę, apima šiuos veiksnius: individualius dėstytojo ir studento veiksnius; veiksnius, susijusius su pačiu dalyku (tikslas, didaktika/ mokymo(si) metodai, studijų rezultatai, studentų pasiekimų vertinimo sistema); mokymosi aplinkos veiksnius; akademinio sąžiningumo užtikrinimo veiksnius. Taip pat įtraukti klausimai, skirti įvertinti savarankiškus rašto darbus bei modulius. • Atliktas pilotinis kiekybinis tyrimas, kuriame dalyvavo 22 Menų fakulteto studentai, lankę dizaino istorijos, grafinio dizaino, komunikacijų dizaino ir šrifto paskaitas 2012 metų pavasario semestro metu. Ataskaitoje aptarti 19 respondentų, pilnai arba beveik pilnai užpildžiusių klausimyną, atsakymai.

 20. Išvados • Nors šio pilotinio tyrimo rezultatų negalima apibendrinti visiems Šiaulių universiteto studentams, tačiau tam tikras išvadas šiai respondentų grupei daryti galima. Apibendrinus tyrimo rezultatus, pastebėta, kad apskritai šie 19 respondentų lankytas paskaitas vertina pakankamai gerai – bendras viso klausimyno vidurkis yra 8,84 iš 10. • Aukščiausiai respondentai vertina veiksnius, susijusius su dėstytoju: dėstytojo pasiruošimą (9,84), dalyko išmanymą (9,68), gebėjimą dėstyti gyvai (9,63), meilę savo dalykui (9,63), gebėjimą planuoti laiką (9,44). Respondentai dėstytojo pastangas įvertino aukščiau nei savo pačių (8,63, 7,94). Taip pat gana aukštai įvertinti taikomi tam tikri mokymo(si) metodai: paskaitoje taikomos vizualinės priemonės (9,38), skatinimas dirbti savarankiškai (9,56) bei tam tikri mokymosi pasiekimai – respondentai tikina, kad jie daugiausia įgijo žinių (9,25) ir savarankiško mokymosi įgūdžių (9,0).

 21. Išvados • Žemiausiai respondentai vertina studijų skyriaus darbą: akademinio krūvio paskirstymą (6,8) ir konsultavimą studijų klausimais (7,75) bei tam tikras studijų infrastruktūros dalis: kompiuterių klases (6,93), laboratorijas (7,06), auditorijas (7,81). Tiesa skaityklos ir bibliotekos ištekliai gavo aukštą įvertinimą: 9,69 ir 9,06 atitinkamai. Respondentai žemai vertina akademinio sąžiningumo užtikrinimą (7,81) bei reagavimą į nusiskundimus dėl mokymo kokybės (7,94). • Taigi būtent žemiausius įvertinimus gavusios studijų turinio ir proceso kokybės dalys turėtų būti gerinamos. • Ateityje naudojant sukurtą instrumentą, siūlytina apklausti reprezentatyvų studentų skaičių ir duomenis analizuoti, skaičiuojant universiteto studijų turinio ir proceso (dalyko) kokybės veiksnių vidurkius, juos lyginant tarpusavyje ir stebint tendencijas, jei tyrimą būtų nuspręsta atlikti periodiškai.

 22. UNI-Q-MAS (UNIVERSITY QUALITY MANAGEMENT SYSTEM) – ŠIAULIŲ UNIVERSITETO VIDINĖS STUDIJŲ KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS Tyrimo instrumento, naudojamo tirti studijų turinio ir proceso kokybę atskirame studijų dalyke, kūrimas ir tyrimo ataskaita Pareiškėjas: Šiaulių universitetas Projekto kodas: VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-003