ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ПРЕЗ 2013 г. - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ПРЕЗ 2013 г. PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ПРЕЗ 2013 г.

play fullscreen
1 / 24
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ПРЕЗ 2013 г.
215 Views
Download Presentation
zanna
Download Presentation

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ПРЕЗ 2013 г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ПРЕЗ 2013 г. 10.07.2014 г., Русе

 2. ВИДОВЕ ИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (ВИ)

 3. ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ ПО РИП 197 бр. 260,8 MW 192 бр. 626,1 MW 125 бр. 112,8 MW 265 бр. 380,5 MW 499 бр. 2 148,0 MW 581 бр. 549,7 MW ОБЩ БРОЙ: 1 859 4 077,9 MW

 4. ЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ ПРЕЗ 2013 г.:ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 5. ИНСТАЛИРАНИ МОЩНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО ВИДОВЕ ВИ

 6. ПРОИЗВЕДЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО ВИДОВЕ ВИ

 7. ПРОИЗВЕДЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ ВИПО МЕСЕЦИ

 8. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ ПО ГОДИНИ От регистрираните през 2013 г. в АУЕР 1 425 бр. фотоволтаични централи 1 072 бр. (75,2%) са влезли в експлоатация през 2012 г.

 9. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МОЩНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ ПО ГОДИНИ

 10. СЕВЕРОЗАПАДЕН РИП Почти равни дялове на електрическата енергия, произведена от фотоволтаични и водноелектрически централи. Сравнително равномерно разпределение на производството по административни области.

 11. СЕВЕРОИЗТОЧЕН РИП Доминира електрическата енергия, произведена от вятърни централи. Неравномерно разпределение на производството: съсредоточено предимно в област Добрич.

 12. ЮГОЗАПАДЕН РИП Доминира електрическата енергия, произведена от водноелектрически централи. Неравномерно разпределение на производството: съсредоточено предимно в област Благоевград.

 13. ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РИП Доминира електрическата енергия, произведена от водноелектрически централи. Сравнително равномерно разпределение на производството с превес за област Пазарджик.

 14. ЮГОИЗТОЧЕН РИП Доминира електрическата енергия, произведена от фотоволтаични централи. Немалък дял и на енергията от вятърни централи. Сравнително равномерно разпределение на производството с превес за област Стара Загора.

 15. СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РИП:ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВИДОВЕ ВИ

 16. СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РИП:ПРОИЗВЕДЕНА ЕНЕРГИЯ ПО ВИДОВЕ ВИ

 17. СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РИП:ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО АДМ. ОБЛАСТИ

 18. СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РИП:ПРОИЗВЕДЕНА ЕНЕРГИЯ ПО АДМ. ОБЛАСТИ

 19. СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РИП:АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 20. СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РИП:АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ ГАБРОВО

 21. СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РИП:АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ РАЗГРАД

 22. СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РИП:АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ РУСЕ

 23. СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РИП:АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 24. Време за въпроси и дискусия Благодаряза вниманието! Мария Старирадева Главен експерт Агенция за устойчиво енергийно развитие Имейл: Stariradeva@seea.government.bg Web: www.seea.government.bg