1 / 6

תא חברות זרות פורום CFO מפגש יולי 2014 – מע"מ מקוון

תא חברות זרות פורום CFO מפגש יולי 2014 – מע"מ מקוון. מע"מ מקוון – אג'נדה. תהליך מע"מ מקוון אתגרים סוגיות חברות התא, סבב להערות נוספות משוב מוועדת מיסים עקיפים - אילן קליגר, CFO אלון חברת הדלק ויו"ר הוועדה סוגיות נוספות - EY דיון פתוח – אפשרות לפעולה משותפת במסגרת הפורום.

zurina
Télécharger la présentation

תא חברות זרות פורום CFO מפגש יולי 2014 – מע"מ מקוון

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. תא חברות זרות פורום CFO מפגש יולי 2014 – מע"מ מקוון

  2. מע"מ מקוון – אג'נדה • תהליך מע"מ מקוון • אתגרים • סוגיות חברות התא, סבב להערות נוספות • משוב מוועדת מיסים עקיפים - אילן קליגר, CFO אלון חברת הדלק ויו"ר הוועדה • סוגיות נוספות - EY • דיון פתוח – אפשרות לפעולה משותפת במסגרת הפורום

  3. תהליך מע"מ מקוון – תהליך הכנת הדווח • נבחן תהליך הכנת הדווח המקוון באפלייד ופריסקייל • פריסקייל יישמה SAP לוקלי, אפליידSAP גלובלי עם התאמות. • הנחיות להגשת דוח מתקן לא ברורות • יש להקפיד על סדר, 100% מהנתונים • בדיקת הקובץ כולל חשבונית עסקאות ותשומות כפולות בצורה ידנית או בעזרת סימולטור מע"מ • רצף חשבוניות • מע"מ מחושב נכון • רשימונים לא כוללים סכומים אחרים • לבוא למע"מ בצורה מסודרת עם חשבוניות לפי סדר

  4. מע"מ מקוון – אתגרים • סימולאטור מע"מ – לא ערוך לחברות גדולות – דורש בדיקות ידניות • חשבוניות סרוקות – מעל 16,000 ₪ מע"מ, אחרי מו"מ הסכום עשוי להיות גבוה יותר. • מומלץ מנגנון שיקבע בצורה חכמה ולא גורפת, ייתכן תוך התחשבות בגודל החברה. • רצוי לקבל פלט מהסימולאטור לגבי חשבוניות נדרשות. • העברת חומר במייל, קבלת אישור מע"מ. • שורת סיכום סימולאטור נלקחת משורת הסיכום של קובץ PCN874.TXT הציפייה שיעשה סיכום נפרד של קובץ ה ASCII והשוואה לשורת הסיכום של הקובץ לצורך בדיקת שלמות. • באגים בסימולאטור – מציף שגיאת מע"מ גבוה בחשבונית ללא סיבה. • מספר חשבונית – מערכת מע"מ מוגבלת בכמות תווים ובקריאת תווים אלפא נומרים.

  5. מע"מ מקוון – אתגרים, המשך • איחוד עוסקים – מע"מ מכיר רק את מספר ח.פ של איחוד העוסקים • במידה ומדווח ח.פ של חברה בודדת מבצע דחייה • ציפייה לקישור אוטומטי בין שני מספרי הח.פ • הפרשים בסכום לפני מע"מ (100%) וסכום המע"מ (18%) בשקלים בודדים,כתוצאה מעיגולים או שער חליפין, גורר עיכוב כל סכום המע"מ באותה חשבונית. • קופה קטנה – כיום עד 300 ₪ מע"מ. הגיוני להגדיל את הסכום. • תאריכי ערך חשבונית – לעיתים מדווח לפי תאריך קבלה ולא תאריך חשבונית. • אם באותו תקופה ושאר הפרמטרים בין ספק ללקוח זהים, הבקשה שלא ידחה. • שלטונות מע"מ מציפים הפרשים לרעתם בלבד. • רשומון יבוא – המספר הינו חד ערכי ולכן מספיק שדה אחד בלבד בקובץ.

  6. מע"מ מקוון • נושאים נוספים שיועלו ע"י רגב – • טיפול בחריגות • יבוא ציוד תקשורת כשרשומון לא מוצא ע"י החברה • כוונת מע"מ למספור חשבונית לפי מספרי מע"מ

More Related