Download
zasady bud etowe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady budżetowe. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady budżetowe.

Zasady budżetowe.

433 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zasady budżetowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zasady budżetowe.

  2. Zasady budżetowe traktowane są jako: • cechy idealnego budżetu, • elementy definicji budżetu, • postulaty pod adresem budżetu lub gospodarki budżetowej.

  3. Zasady jako postulaty. • Zasady budżetowe wykształciły się jako postulaty nauki pod adresem praktyki budżetowej (opracowywania, uchwalania, wy­konywania budżetu).

  4. Zasady jako normy prawne. • Postulaty budżetowe przejął prawodawca, określając je w przepisach konstytucji lub w ustawie poświęconej finansom publicznym (prawo budżetowe). Zasady budżetowe wynikają z przepisów Konstytucji RP i z ustawy o finansach publicznych.

  5. Zasady powszechnie akceptowane: • powszechności, • jedności materialnej, • jedności formalnej, • roczności, • szczegółowości, • uprzedniości, • jawności i • przejrzystości. Kontrowersje wywołuje zwłaszcza zasada równowagi budżetowej.

  6. Powszechność (zupełność) budżetu. • Powszechność budżetu oznacza wymóg objęcia nim wszystkich dochodów i wydatków publicznych wszystkich jednostek sektora finansów publicznych. W takim ujęciu powszechność budżetu od dawna należy już do przeszłości, ponieważ ujęcie to odnosiło się do tzw. budżetowania brutto, czyli objęcia budżetem wszystkich dochodów i wydatków publicznych. Od metody tej odstąpiono, ponieważ okazała się ona zbyt uciążliwa i uniemożliwiająca samodzielne ponoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie środkami publicznymi.

  7. Formy budżetowania. Jedność budżetu występuje w dwóch znaczeniach, tzn. jako: • jedność formalna i • jedność materialna. Narysować.