Download
workshop tram n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop TRAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop TRAM

Workshop TRAM

263 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Workshop TRAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Workshop TRAM

 2. Inhoud • Structuur RVA-Opdrachten-Middelen • Het geïntegreerd beheersmodel • Strategische projecten • Strategisch project TRAM • Doelgroepen- Pijlers • Tram 1 • Tram 2 • Toekomst TRAM

 3. Gent . Structuur van de RVA .Gent . Gent  Hoofdbestuur (Brussel) + Fonds voor Sluiting van Ondernemingen 30 werkloosheidsbureaus 560 plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA)

 4. RVA-opdrachten • Toepassen van het stelsel van de werkloosheids-verzekering en de tewerkstellingsmaatregelen • preventie • vergoeding • (her)inschakeling • verzoening van het privé- met het beroepsleven • informatie • controle

 5. RVA-middelen (2011) • Opdrachtenbegroting • 11,3 miljard EUR voor sociale uitkeringen • 1,7 miljoen uitkeringsgerechtigden op jaarbasis • Beheersbegroting • 290 miljoen EUR • waarvan 85% personeelskosten • Personeel: 5.140 medewerkers

 6. DAGELIJKS BEHEER Boordtabellen Kostprijsberekening VERANDERINGSBEHEER Strategische projecten Jaaractieplannen Het geïntegreerd beheersmodel MISSIE-VISIE Omgevingsscanning – SWOT – Risicobeheer – EFQM Werkvloer - Benchmarking STRATEGIE Rapportering – Feedback - Aftoetsing aan bestuusovereenkomst

 7. Het geïntegreerd beheersmodel MISSIE - VISIE Omgevingsscanning – SWOT – Risicobeheer – EFQM Werkvloer - Benchmarking STRATEGIE VERANDERINGSBEHEER Strategische projecten Jaaractieplannen Rapportering – Feedback - Aftoetsing aan bestuusovereenkomst

 8. Strategische projecten • Nationale verbeteringsprojecten voor de hele RVA • Jaar- of meerjarenprojecten • Projectbeheer • Aanduiding projectleiders en projectgroep • Projectcharter + timing • Goedkeuring door Administrateur-generaal • Maandelijkse rapportering + opvolging door Dienst Organisatieontwikkeling • Tussentijdse en eindevaluatie • Communicatie • Intern en extern

 9. Projectcharter 1.Doelstelling van het project 2. Te gebruiken data / documenten 3. Verwachte resultaten 4. Doelgroepen en betrokken diensten 5. Interne beperkingen 6. Externe beperkingen 7. Relatie met andere projecten 8. Planning en projectfasen (Gantt-chart) 9. Noodzakelijke middelen 10. Communicatieplan 11. Opleidingsplan 12. Projectrisico’s

 10. Gantt-chart - voorbeeld

 11. Strategisch Project TRAM Eindresultaat • Aangepaste en eenvormigeleertrajecten voor directeurs en diensthoofden (statutair en contractueel) • Waarborgen voor de opvolging en de continuïteit van leidinggevende functies bij RVA • Versterking van de coherentie en de kwaliteit van het management zodat de RVA steeds kan beschikken over professionele en gemotiveerde chefs om de huidige en toekomstige taken uit te voeren.

 12. Historiek ontwikkeling management competentie bij de RVA • 1985 oprichting stafdienst DOP door AG Opdrachten • Onthaal • Reglementering • Kadervorming • Kadervorming ism beroepsopleidng • Leidinggeven • MBO • Integrale Kwaliteitszorg • ZBB • 1995 Nationaal opleidingscentrum (17medewerkers) • Ondersteuning strategische ontwikkeling en competentieontwikkeling • Ontwikkelcirkels

 13. Objectif du trajet de formation TRAM 1-3 • développer les compétences managériales des dirigeants actuels et futurs • renforcer la cohérence et la qualité du management Ainsi, l’ONEM pourra compter sur des chefs professionnels et motivés dans l’accomplissement de ses missions actuelles et futures.

 14. 3 trajets TRAM : Public-cible • TRAM 1 : • ACQUISITION et développement des compétences managériales • trajet obligatoire pour les “nouveaux” chefs de service ayant 1 à 5 ans d’expérience en tant que chef de service. • TRAM 2 : • AMELIORATION des compétences managériales pour un leadership efficace et complet • trajet obligatoire pour les chefs de service expérimentés (plus de 5 ans d’expérience) et les directeurs. • TRAM 3 : • formation managériale APPROFONDIE – développement de compétences en rapport avec la gestion d’organisations importantes et moyennes et de grands projets • Trajet facultatif pour le personnel de niveau A.

 15. Gestion de l’information Gestion des tâches Gestion des collaborateurs Gestion des relations Gestion de son propre fonctionnement Comprendre l’information Exécuter des tâches Partager son savoir-faire Communiquer Faire preuve de respect Assimiler l’information Structurer le travail Soutenir Ecouter activement S’adapter           Analyser l’information Résoudre des problèmes Diriger des collaborateurs Travailler en équipe Faire preuve de fiabilité    Intégrer l’information Décider Motiver des collaborateurs Agir de manière orienté service Faire preuve d’engagement     Innover organiser Développer des collaborateurs Conseiller Gérer le stress        Conceptualiser Gérer le service Souder des équipes Influencer S’auto développer Comprendre l’organisation Gérer l’organisation Diriger des équipes Etablir des relations Atteindre les objectifs Compétences génériques attenduesCompétences clés Développer une vision Piloter l’organisation Inspirer Construire un réseau S’impliquer dans l’organisation Quelles compétences sont demandées à un chef ?

 16. Structure de base de TRAM 4 piliers: • Agir sur soi • Compréhension de ses propres styles de leadership, de communication, de son efficacité personnelle,… • Agir sur les résultats • Mission, stratégie, • Instruments de gestion,… • Agir avec les autres • Coaching, teambuilding, • Techniques de réunion, … • Connaissance de l’environnement ONEM • Connaissance et compréhension de l’environnement socio-économique de l’ONEM

 17. TRAM 1

 18. Réalisation TRAM 1 • Inventaire des compétences managériales nécessaires Cds • Compétences génériques-Dictionnaire des compétences • Compétences techniques

 19. Programma TRAM 1 23 jours

 20. Réalisation du trajet de formation • Rédaction de fiches de formation pour chaque module d’apprentissage • Contenu • Objectifs d’apprentissage (être capable de …) • Indicateurs de transfert (apprentissage) • Méthodologie • Formateurs: • Internes : Administrateurs- Directeurs • Externes : expertise et expérience, via appels d’offre, évaluation, connaissance de l’ONEM

 21. Principes de base du trajet • Collaborateur : responsable de son apprentissage • Environnement : • Soutien – avis – coaching • Apprendre de nouveaux comportements = agir • Approche structurée et planifiée : PID • Réseau d’apprentissage via plate-forme e-learning

 22. TRAM 1- Chiffres • Nombre de groupes : 5 • Participants : 72 • Budget • Formateurs externes • Formateurs internes – Coût salarial • Jours de formations et de préparation 1500 • Clôture fin juin 2011

 23. TRAM 1- Leçon 1 • Module 1 • Dirigeant à l’ONEM ? • Orienté tâches ? • People Management? • Intégration–Vision-Mission-Valeurs-Compétences

 24. Modèle Management MCM

 25. TRAM 1- Autres sujets d’apprentissage • “Trammers” ne parlent pas (plus) la même langue • Impliquer d’avantage le chef direct • Développer certaines compétences en équipe sur le lieu de travail • Evaluation Organisationnel • Volume de travail • Procédures chronophages (marché public) • Rythme trop élevé • Evaluation

 26. TRAM 2 TRAM 2 TRAM 2 TRAM 2

 27. Waarom TRAM 2 ? • RVA is performant • Risico : hierin berusten • We moeten blijven vooruitgaan: • Algemene streven • Snel veranderende omgeving • Verwachtingen ten overstaan van overheidssector • Uitdagingen (globalisering, technologisch, demografisch …) • Overheidsfinanciën

 28. Waarom TRAM 2 ? • Tram • Extra bagage voor leidinggevende • Klemtoon op motiveren en ontwikkelen van medewerkers • Belangrijke investering • Een geboden kans om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan

 29. Waarom TRAM 2 ? • Zich aanpassen aan een veranderende omgeving: • vergrijzing: een uitdaging • nieuwe medewerkers • tevredenheidsenquête Tessa • kenniseconomie • Het profiel van chef is geëvolueerd • Het competentiemanagement is essentieel • We moeten even goed zijn in het beheren van mensen als in het beheren van onze taken

 30. TRAM 2 • Objectif: • L’amélioration des compétences managériales pour un leadership efficace et complet • Groupe cible • Trajet obligatoire pour les chefs de service expérimentés, les directeurs et les directeurs généraux. • Planning • Approche séquentielle plutôt qu’un trajet • Développer des compétences ensemble, par étapes • Thèmes et nombre de jours en fonction de • Auto-évaluation • Organisation et stratégie

 31. Trajet TRAM 2Différences par rapport à TRAM 1 ? • Approche séquentielle, module par module: • Développer des compétences ensemble, par étapes • Thèmes et nombre de jours • Besoins du /des groupes-cibles, de l’organisation • 2 modules • Module 01 – Augmenter l’efficacité de son leadership personnel • Module 02 – EFQM

 32. Lancement TRAM 2 • TRAM 2 • Phase 1: Session Kick-off • Administrateurs- généraux • Vision et importance du trajet de développement • Présentation du modèle MCM • Théâtre d’entreprise • Différentes formes d’apprentissage • Reconnaître, ressentir intensément, apprendre plus consciemment, s’en souvenir longtemps. • Application du MCM- Dirigeant situationnel • Explications sur 3 phases du Module 1 • Auto-évaluation • Training • Application

 33. TRAM 2 • Phase 2 • Démarre avec Auto-évaluation firme externe • Rapport personnel Wie ben ik? • Persoonlijkheid (NEO-pir) • Gebaseerd op de Big Five • Werkstijlen vragenlijst (WSV) • Hoe kom ik tot resultaten? • Leerstijlen • Hoe leer ik? • Beïnvloedingsstijlen (WIMAS) • voorkeursstijl om te overtuigen Wat wil ik? • Carrièremotieven : • Wat zijn factoren voor het maken van carrièrekeuzes? • Basic needs • Drijfveren Wat kan ik? • Kwalitatieve informatie over competenties

 34. TRAM 2 • Phase 3- Module 1 Efficacité du leadership • Training • Modèle de Management • Commentaires sur les rapports individuels • Elaboration de plans de développement • Phase 4 • Implémentation PID – Cercles de développement

 35. TRAM 2-2011 • Module 2 Marché belge du travail • Module 3 EFQM • Module 4 • Politique européenne 2020 en matière d’emploi

 36. TRAM 2- Chiffres- Module 1 • Nombre de groupes 18 (1 groupe top) • Nombre de participants 179 • Budget • Externe • 800 Jours de formation et de préparation

 37. Toekomst TRAM-project • TRAM 1.2.3 naar TRAM • TRAM • Cadres intermédiaires • Modules résultats de l’ auto-evaluation • Nouveaux cadres PID individuel

 38. TRAM implementatie organisatie • Indicatoren • Bijkomende instrumenten • Communicatieplan • Ondersteuning netwerking

 39. Vragen