Download
viipekeele t lketeenus vajadus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VIIPEKEELE tõlketeenus VAJADUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
VIIPEKEELE tõlketeenus VAJADUS

VIIPEKEELE tõlketeenus VAJADUS

303 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VIIPEKEELE tõlketeenus VAJADUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VIIPEKEELE tõlketeenusVAJADUS Regina Paabo 01. Juuni 2012

 2. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 ÜLEVAADE UURINGUST • Uuringut teostas firma Saar&Poll • Uuringut rahastas SA Archimedes • Uuringu tellija Tartu Ülikool • Uuring viidi läbi 2011. aastal

 3. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 UURITI • kui suures mahus tõlketeenust vajatakse • Olmetõlge - tõlkimine igapäevasel asjaajamisel (seotud tööga, koduga, tervisega, olmega, kultuuriga, õigusabi) • Õpingutõlge - tõlkimine õppesituatsioonides (alg-, kesk-, kõrg- ja ametiõpe, täiendkoolitused) • Muu tõlge - tõlkimine kirikus, matustel, pidulikel vastuvõttudel, konverentsil, spordiüritustel, eetris, kohtus

 4. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 UURITI 2) millised ootused esitatakse tõlketeenuse osutajatele 3) mida (milliseid oskusi & teadmisi) oodatakse viipekeeletõlgilt

 5. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 MILLEKS UURINGUT TEOSTATI? Seotud viipekeeletõlkide ettevalmistusega • Kui palju tuleks viipekeeletõlke koolitada? • Mida tuleks noortele viipekeeletõlkidele õpetada?

 6. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 KUIDAS UURINGUT TEOSTATI? Küsitleti viipekeele tõlketeenuse • Kliente [177]: kurdid [152] ja kuuljad [25] • Osutajaid [15]: kutselised [6] ja kutseta [5] viipekeeletõlgid ning koordinaatorid [4] • Rahastajaid [15]: KOV, haridusasutused, ettevõtted, liidud jt

 7. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 TULEMUSED Viipekeele tõlketeenuse vajadusest Eestis lähima 5 aasta jooksul

 8. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 (1)TÕLKETEENUSE KASUTAMISE MAHT

 9. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 Tegelik ja soovitud tõlketeenuse kasutamise maht praegu [kurtidel]

 10. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 Mittekasutamise põhjused • Pole olnud selle perioodi jooksul vajadust • Tõlke on vähe ja raske saada sobivat • Väga keeruline asjaajamine • Rahastusega seotud • Sobival firmal ei ole KOV-ga lepingut • Tõlk või pereliige (kes abistas) suri ära Viipekeele tõlketeenuse vajadusest Eestis lähima 5 aasta jooksul

 11. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 Tõlketeenuse vajadus tulevikus

 12. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 Suurenemise põhjused-1 • Muutused ühiskonnas (keeruline asjaajamine, infot tuleb kiiresti ja palju juurde) • Lisanduvad uued tõlkevaldkonnad (kirjalik tõlge, telefonitõlge) • Kurdid muutuvad ühiskonnas aktiivsemaks (edasiõppimise soov noorte hulgas kasvab, tööhõive, mitmetel üritustel (vastuvõttudel) osalemine) • Muutused isiklikus elus (viipekeelt valdavad pereliikmed lahkuvad, pere suureneb, vananemisega tervis halveneb) • )

 13. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 Suurenemise põhjused-2 • Kurtide eneseteadvuse ja iseseisvuse kasv (vajadus suhelda kuuljatega /integratsioon/, sh pereliikmetega pereüritustel, seoses iseseisvumisega kurtide nõudmised suurenevad

 14. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 Vähenemise põhjused • Sisekõrva implantatsioonid • Kurte jääb vähemaks

 15. Reilson 26.11.11 Tõlketeenuse vajadus 5.a. pärast kurdid

 16. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 (2)OOTUSED VIIPEKEELE TÕLKETEENUSELE

 17. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 Tõlketeenuse kättesaadavust mõjutavad tegurid (kurdid -1) • Tõlkide vähesus (osa piirkondi tõlgiga katmata, vajadusel pole tõlki, valikuvõimalus /vabadus/) • Teenuse operatiivsus (tõlgid peaksid olema kiiresti, koheselt, igapäevaselt kättesaadavad, asjaajamine lihtsam) • Rahastus (rohkem raha tõlketeenusele ja tõlkide palkadeks, kaotada praegused piirangud) • Viipekeeletõlgi kutse väärtustamine

 18. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 Tõlketeenuse kättesaadavust mõjutavad tegurid (kurdid -2) • Tõlgi taset ja kvalifikatsiooni tuleks tõsta: vajalik erineva ettevalmistusega tõlke • Viipekeelt võiksid osata ka sotsiaaltöötajad • Arendada tuleks tehnilisi võimalusi tõlketeenuse osutamisel: tõlge arvuti, mobiili kaudu [kaugtõlge]

 19. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 Tõlketeenuse kättesaadavust mõjutavad tegurid (kuuljad) • Tõlkide suurem arv, sh äärealadel • Odavam teenus või paremad rahalised võimalused • Tõlkide parem ettevalmistus ja kvalifikatsioon

 20. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 Tõlketeenuse kättesaadavust mõjutavad tegurid (rahastajad) • Teenus on kallis, rahaliste vahendite puudus • Tõlkekvaliteet kohati madal, vähe kvalifitseeritud [kutselisi] tõlke • Tõlketeenuse osutaja monopoolne seisund: piirab valikuvõimalusi ja tõstab hinda • Puudujäägid seadusandluses ja rahastamise põhimõtetes

 21. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 Tõlketeenuse kättesaadavust (kvaliteeti) mõjutavad tegurid (osutajad) • Rahastamine ja teenuse hind • Tõlkide arv ja kvalifikatsioon (tööturul tõlgid, kellel puudub kutsetunnistus – kannatab tõlkekvaliteet ja viipekeeletõlgi kutse maine • Tõlgilt oodatakse rohkem, kui on tema töökohustused, vähe teatakse elukutse kohta • Täiendkoolitusi liiga vähe • Tõlgi palk väike, ebakindel ja suur töökoormus

 22. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 (3)OOTUSED VIIPEKEELETÕLGILE

 23. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 HEA VIIPEKEELETÕLGI TUNNUSED

 24. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 KVALITEETNE TÕLGE SEOTUD • tõlgi keeleoskus: peab vastama kurdi poolt kasutatavale kommunikatsioonile, emotsionaalsus tõlkimisel; • tõlgi üldine pädevus: võõrkeelte oskus, juriidiliste teadmiste olemasolu • tõlgi rolliteadlikkus: erapooletus tõlkimisel, koostöövalmidus, korrektne välimus, oskus toetada neid kurte, kellel on eneseväljendamisega raskusi • tõlgi isiksuseomadused: kannatlikkus, vastupidavus, pingetaluvus, austus, mõistvus (lugupidamine) kurdi inimese suhtes, ajaline täpsus ja lubadustest kinnipidamine • tõlgile makstav tasu ja kindlustunne

 25. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 OOTUSED TÕLKETEENUSE OSUTAJALE (muutused 5.a. pärast) • Tõlgid peaks töötama iseseisvalt, mitte olema koondatud firmasse • Tõlketeenust peaksid osutama vaid professionaalsed tõlgid • viipekeeletõlgi kutse-eetika ja sotsiaaltöö kutse-eetika tundmine • kurdi ja tema maailma mõistmine ja selle vahendaminekuuljatele • Tõlgikutse tasemeid peaks olema rohkem (1-5)

 26. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 PROGNOOD TULEVIKUKS Seoses ühiskonnakorralduse keerukusele, kurtide teadlikkuse tõusule, kurtide tegevusvaldkondade mitmekesisusele • vajadus tõlketeenuse järele kasvab 3-4 korda • eriti õpingutõlke osas • ootused tõlketeenusele (tõlgile) kasvavad

 27. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 KOKKUVÕTE • Rahastamine: kaotada tuleks senised piirangud [tõlketundide maht, grupi suurus, vanus]; viia sisse muudatused rahastamises, suurendada riigipoolset toetust • Luua tõlkidele töökohad, suurendada töötasu • Propageerida ja väärtustada viipekeeletõlgi tööd; luua mõistlik kutsesüsteem (1-5 taset) • Parandada tõlkide ettevalmistamist ja teostada nende pidevat täiendust

 28. R.Paabo, EKL juubelikonverents 01.06.2012 TÄNAN!!