Download
juhtide kompetentsus n uete kehtestamine mait raava pro konsultatsioonid 17 september 2004 tallinn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vajadus PowerPoint Presentation

Vajadus

230 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vajadus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Juhtide kompetentsus-nõuete kehtestamineMait Raava Pro Konsultatsioonid17. september2004Tallinn

 2. Vajadus • Organisatsioonis ei ole kokku lepitud • selgeid ja • strateegiast tulenevaid nõudeid juhtidele, mistõttu juhtidel on liialt erinev arusaam tõhusast juhtimisest

 3. Täna kavas • Eesmärk • Määratleda kompetentsusnõuded EAS juhtidele, et rakendada neid nõudeid tulevikus juhtide valikul, hindamisel, arendamisel • Tulemus • On kirja pandud 5–7 juhtimiskompetentsi mustandvariandina

 4. I osaÜlevaade kompetentside juhtimisest

 5. Nõuded töösuhete süsteemis Oskused Töötaja vajadused Organisatsiooni nõuded Tasu

 6. Selged nõuded • Kajastavad töös esmatähtsaid tegevusi • Aitavad eristada edukat tegevust ebaedukast • On kirjeldatud vaadeldavate tegevuste kujul

 7. David C. McClelland • Pöörake töötajate hindamisel rohkem tähelepanu elulistele nõuetele ja vähem IQ-le • Koostage loend tööks vajalikest tegevustest ja hinnake selle põhjal kandidaatide sobivust Allikas: McClelland, 1973

 8. Coca-Cola Performance Factors 1. Communication 2. Job knowledge 3. Problem solving/Decision making 4. Budgeting/Fiscal management 5. Work relationships 6. Leadership/Development of others 7. Planning, organizing, and executing Allikas: Grote, 1996

 9. ICI Paints Core Competencies 1. Flexibility 2. Initiative 3. Concern for impact 4. Concern for standards 5. Self-development orientation Allikas: Grote, 1996

 10. UN Managerial Competencies 1. Leadership 2. Vision 3. Empowering Others 4. Building Trust 5. Managing Performance 6. Judgment/Decision Making

 11. Tegevused Kohanemine (teadmised, oskused, kogemus, hoiakud, identiteet) Eeldused (vaimsed ja kehalised võimed, iseloomujooned, vajadused, väärtused) Kompetentsid avalduvad tegevuses

 12. Kompetentsid on • Edukad tegevused tööeesmärkide täitmisel • Töös esmatähtsad (strateegiast tulenevad 5–7) • Eristavad (ennustavad) • Vaadeldavad (tegevusnäitajatega)

 13. Kompetentsid eesmärk on • kehtestada töötajatele selged nõuded ning tagada nende täitmine Kompetentside hindamine Valik Tulemus-juhtimine Arendamine Tasustamine Edutamine

 14. Kasu kompetentside rakendamisest • Usaldusväärsus • Aja- ja rahakokkuhoid • Tähelepanu all on muudetav • Alus tasustamisele ja edutamisele Kompetentsus Töötulemused Töökeskkond

 15. Kompetentside väljatöötamine • Eesmärgi seadmine • Andmete kogumine • Kompetentside määratlemine • Hindamissüsteemi väljatöötamine • Piloot • Hindamissüsteemi viimistlemine

 16. Kriitilised juhtumid Strateegia Põhiväärtused Kompetentsid Kompetentside allikad Minevik – – – – – Olevik – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Tulevik

 17. Töötoa meetod • Kriitiliste käitumisjuhtumite kirjeldamine • edukad tegevused • - otsustava tähtsusega • - rasketes • - sageli esinevates olukordades • Kompetentside määratlemine • nõuded tulevikust ja minevikust • nõuete rühmitamine

 18. I ülesanne,,5–7 kompetentsi”

 19. Eesmärk • Tuletada EAS strateegiast ja oma kriitiliste käitumisjuhtumite kirjeldustest juhi kompetentsid. • Selle harjutuse tulemus on sisendiks sama ülesande lahendamisel rühmatöös.

 20. Sammud • Põhiväärtused • Tööeesmärgid • Ülesanded • Kompetentsid • Kriitilised käitumisjuhtumid • Kompetentsiloend

 21. II ülesanne,,5–7 kompetentsi (II)”

 22. Eesmärk • Leida rühmatöö tulemusel EAS strateegiast ja oma kriitiliste käitumisjuhtumite kirjeldustest tulenevad juhi kompetentsid.

 23. Sammud • Läbige ühises arutelus uuesti eelmise ülesande sammud 1–6. • Ärge jääge kuhugi ülemäära kauaks toppa. Vajadusel saate tulla hiljem uuesti rohkem arutelu nõudvate küsimuste juurde tagasi. • Kirjutage oma tulemus sülearevutisse, et saaksite tutvustada oma rühma tulemust teistele rühmadele.

 24. III ülesanne,,Kompetentside tegevusnäitajad”

 25. Eesmärk • Kirjeldada rühmatöö tulemusel üht juhi kompetentsi neljal tasemel nii, et see eristaks tegevuse tõhususe erinevaid tasemeid.

 26. Sammud • Kompetentsi eesmärk • Kaks kuni kolm tegevusnäitajat • Üks tegevusnäitaja neljal tasemel • kasin, hea, väga hea, suurepärane • Tehke proovihindamine • Viimistlege tegevusnäitajaid

 27. IV ülesanne,,Kompetentside tegevusnäitajad (II)”

 28. Eesmärk • Viimistleda rühmatöö tulemusel üht juhi kompetentsi neljal tasemel nii, et see eristaks tegevuse tõhususe erinevaid tasemeid.

 29. Sammud • Läbige ühises arutelus uuesti eelmise ülesande sammud 1–4. • Me ei jää kuhugi ülemäära kauaks toppa. • Vajadusel teadvustame, mis vajab tulevikus rohkem arutelu

 30. Teadustulemustega võrdlemine • Eesmärk on viimistleda kompetentse tuginedes • üldkehtivatele kriteeriumitele • tööoskuste mudelitele

 31. Edukaid töötajaid iseloomustab • Oma töö tundmine • Sihipärane ja aus töötamine Allikas: Hough & Oswald, 2000

 32. Edukaid tippjuhte iseloomustab • Äri mõistmine, analüüsimine ja liikumissuuna seadmine • Mehitamine ja motiveerimine • Äri juhtimine lähiperspektiivis • Finantsanalüüs • Strateegiline planeerimine • Kliendi- ja avalike suhete juhtimine • Toote planeerimine ja arendamine • Kommunikatsiooni ja töökliima kujundamine • Organisatsiooniline taip Allikas: Russell, 2001

 33. Kompetentsid tööoskuste nelikmudel Ideed Uuendusmeelsus Individuaalne tõhusus Koostöö Asjad Inimesed Probleemilahendamine Kommunikatsioon Strateegiale orienteeritus Andmed

 34. Kompetentsid tööoskuste nelikmudel Ideed Valdkonna arendamine Meeskonnatöö Asjad Inimesed Kommunikatsioon Tööefektiivsus Analüüs ja planeerimine Andmed

 35. Hindamissüsteemi väljatöötamine

 36. Hindamise kvaliteedi näitajad • Kehtivus (valiidsus) – hinnatakse täpselt seda, mida hinnata tahetakse • Usaldusväärsus – (reliaablus) hindamise tulemused on võimalikult objektiivsed ja kordusmõõtmisel sarnased • Omaksvõetus – hindamisest näevad kasu nii hinnatavad kui hindajad • Mugavus – hindamine võtab juhtidel ja töötajatel võimalikult vähe aega ja energiat

 37. Ohud kompetentside rakendamisel • Hinnatavad ei võta kompetentse omaks • Rakendamine on liiga keeruline • Juhid on ebakindlad tagasiside andmisel • Projekti tähtajad nihkuvad • Osalised ei võta vastutust

 38. Sears, Roebuck and Company Protsessid Kliendid Finantsid Klientide ettepanekud Suhtumine töösse Abivalmis teenindus Varade tootlus Marginaal Käibe kasv Töötajate käitumine Klientide mulje Suhtumine firmasse Väärtuse müük Jäämine firmasse Jäämine firmasse Töötaja suhtumise paranemine 5 ühikut Kliendimulje paranemine 1,3 ühikut Käibe kasv 0,5%

 39. Sears, Roebuck and Company Pühendumine kliendile • Orientatsioon • kliendisuhtele • Delegeerimisoskus • Suhtlemisoskus • Muutuste juhtimine • Ausus • Algatuslikkus ja • aktiivsus • Meeskonnatöö oskus • Kommunikatsiooni oskus • Erinevuste väärtustamine • Meeskonnaliikmete • arendamine ja nende • ideede väärtustamine • Äriteadmised ja lugemus • Probleemilahendamine Väärtuse loomine Tulemusjuhtimine

 40. Kompetentside rakendamine • Inimeste juhtimisel • Strateegilisel planeerimisel • Juhtimise arendamisel • Innovatiivsuse suurendamisel