Download
koost vajadus ja v imalused korrakaitse valdkonnas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koostöö vajadus ja võimalused korrakaitse valdkonnas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koostöö vajadus ja võimalused korrakaitse valdkonnas

Koostöö vajadus ja võimalused korrakaitse valdkonnas

209 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Koostöö vajadus ja võimalused korrakaitse valdkonnas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Koostöö vajadus ja võimalused korrakaitse valdkonnas Ülle Vanaisak SKA PPK korrakaitse õppetooli juhataja-lektor Koostööseminar tööandjatega 26.04.2013

 2. koostöö … … on olukord, kus püütakse leida tegutsemisviis, mis võimaldab täielikult arvestada mitme erineva osapoole huve. • vastastikune mõistev suhtumine • perfektne üksteisemõistmine

 3. akadeemia eesmärk on … … sisejulgeolekualase õppe-, teadus- ja arendustegevuse ning ausate ja pädevate riigiametnike koolituse kaudu suurendada turvalisust ning luua tingimused ühiskonna stabiilseks arenguks kogu Eestis /SKA põhimäärus § 2/

 4. toimiv koostöö

 5. häid näiteid on palju • „Turvaliselt siia-sinna“ • Väliskülaliste võõrustamine • Lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamine • Politsei sekkumisõigus • Infosüsteemid ja tehnilised vahendid, jne

 6. koostöö vajadused • Õppekava ja aineprogrammide arendus • Õppetöö läbiviimine taseme- ja täiendusõppes • Uudne tehnika ja töövahendid • Info vahetamine

 7. koostöö võimalused • Praktika PPAs • Töövarjuks SKAsse • Ühiselt läbiviidud koolitused, seminarid, konverentsid • Uurimistööd, teadusartiklid, õpiku või õpiobjekti koostamine • Kadettide ja õppejõudude kaasamine reaalsetesse sihtsuunitlusega politseilistesse tegevustesse

 8. hea koostöö alus (Fidhow, Gjefsen järgi) • Staatusastmete ja rollide aktsepteerimine • Kompetentsusalade tundmine • Hea mikrokliima loomine • Reaalsete koostöövõimaluste nägemine • Vastastikune infoga varustamine • Vastastikune nõustamine ja juhendamine • Koosõppimine ja kogemuste vahendamine • Tegevuskavade kooskõlastamine • Tulemuste ühine hindamine

 9. koostööd takistavad tegurid (Fidhow, Gjefsen järgi) • Sümboolne- ja pseudokoostöö • Põhimõtteliselt eitav hoiak • Puudulik ühine arusaamine probleemist • Puudulik informatsioon

 10. korrakaitsepolitsei osakond jakorrakaitse õppetool • operatiivbüroo • kriisireguleerimise büroo • arendusbüroo • liiklusbüroo • valvebüroo

 11. „Tere, Elari (või Ülle)! Kas sul on aega hetk rääkida?“ „Tere-tere! Sinu jaoks leian selle aja alati!“ 

 12. Politsei- ja piirivalvekolledž tunnustab Tunnustame kutse- ja lõpueksamite ning lõputööde komisjoni töösse ja kutsestandardite uuendamisse panustamise eest RandoKruusmaa  - Politsei- ja Piirivalveamet, migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna juhataja asetäitja Tunnustame õppekava arendustegevuse ja õppejõududele sisuka praktika korraldamise eest. Marti Magnus – Politsei- ja Piirivalveamet, kriisireguleerimise büroo juht Tunnustame õppe kaasajastamise eest praktiliste ülesannetega Heldur Lomp  - Keskkriminaalpolitsei, eriüksus K-komando ülem