Download
studiet i bibliotek og informasjonsvitenskap ved h gskolen i oslo avd jbi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo, Avd. JBI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo, Avd. JBI

Studiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo, Avd. JBI

172 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Studiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo, Avd. JBI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Studiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo, Avd. JBI Presentasjon i Trondheim 9. November 2009 Øivind Frisvold

 2. 4 momenter: Digitalisering Fordypning Forskning Formidling

 3. Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning Bibliotek og samfunn Litteratur og samfunn

 4. Innholdet i bibliotekstudiet

 5. Innhold emnegruppen Bibliotek og samfunn 1. studieår: Samfunn, bruker og bibliotekar, Organisering av bibliotektjenester, Medier og marked 2. studieår: Bibliotek og læring (5 stp). Kunnskapsbasert bibliotekpraksis (10 stp): Undersøkelsesmetoder + Praksisprosjekt 3. studieår: Bibliotekutvikling (bibliotekenes nye rolle i samfunnet, formelle rammebetingelser, realisering av rollen, evaluering av virksomheten)

 6. Innhold i emnegruppen Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1. studieår: Brukerne og deres informasjonsbehov, katalogisering, klassifikasjon og indeksering, referansearbeid, informasjonssøking, vevpublisering, databaseteori 2. studieår: Katalogisering og datautveksling (XML, DTD), klassifikasjon og indeksering, referansearbeid, offentlig informasjon, utvikling av dynamiske nettsider (PHP-programmering og relasjonsdatabaser)

 7. Innhold i emnegruppen Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 3. studieår : gjenfinningsteori, indeksering av skjønnlitteratur, fotografier og multimedia, tesauruskonstruksjon, automatisk dokumentanalyse og indeksering, standardiseringsarbeid, faglig referansearbeid (humaniora, naturvitenskap og samfunnsfag). mm

 8. Innhold i emnegruppen Litteratur og bruker 1. studieår: Bred historisk og sosiologisk gjennomgang av litteratur for barn og voksne. Normer for kvalitet. Sjangerkonvensjoner. 2. studieår: Litteraturteori og analyse. Analyse av skjønnlitterære og faglitterære tekster for barn og voksne på ulike populariseringsnivå. Filmteori. Et teksstudieemne (4 å velge mellom) 3. studieår: Moderne skandinavisk litteratur. Forbindelseslinjer historiske og samtidige tekster. Litterære tendenser, litterær debatt og kritikk.

 9. Valgfagstilbudet 3. studieår 1.Utforming av nettsteder 2. Biblioteket som læringsarena 3. Endringsledelse i bibliotek 4. Oversatt og fremmedspråklig litteratur i Norge 5. Arkivistikk

 10. Innhold i valgfagene 1. Utforming av nettstederViderefører kunnskaper om vevpublisering , strukturering av dokumenter og markeringsspråk, utvider repertoaret av tilnærminger til WWW. Informasjonsarkitektur, grafisk design for skjerm, skriving for nett, mm. 2. Biblioteket som læringsarena 2010: Skolebibliotek. Skolebibl. pedagogiske rolle, rammebetingelser og institusjoner, informasjonskompetanse, didaktikk, krysskulturell forståelse mm 3. Endringsledelse i bibliotek 4. Oversatt og fremmedspråklig litteratur 5. Arkivistikk

 11. Innholdet i valgfagene (forts.) 3. Endringsledelse i bibliotekHvordan ”lese” en organisasjon. Innsikt i endringsprosesser. Ledelsesutfordringer spes. i kunnskapsorganisasjoner og svært små organisasjoner.Ledelsesverktøy. Lederrollen: leder, profesjonsutøver, byråkrat og samfunnsaktør. Profilering av bibliotek. 4. Oversatt og fremmedspråklig litteraturInnføringsdel med litteratursosiologiske emner knyttet til produksjon og spredning av oversatt og fremmedspråklig litteratur i Norge. Utfordringer med formidling. Eksempelstudium fra et enkelt lands eller språkområdes litteratur.

 12. Innhold i valgfagene 5. ArkivistikkArkivdanningsprosessen, elektronisk saksbehandling, ordningssystemer, avvlevering og deponering, lovverk og regelverk, arkivformidling mm

 13. To temaer gjennomsyrer hele studiet Digitalisering • Nye undervisningsemner/endret innhold i eksisterende emner • Gi studentene digital kompetanse (XML, HTML, programmering, osv) Formidling • Litteraturformidling • Ulike formidlingssituasjoner: veiledning/undervisning

 14. Arbeidskrav - digitale ferdigheter 1. studieår: Innføring i dataverktøy Tverrfaglig gruppeoppgave i vevpublisering + referansearbeid 4 individuelle oppgaver knyttet til databaseteori (relasjonsdatabaser, datamodellering)

 15. Arbeidskrav - digitale ferdigheter (forts.) 2. Studieår Oppgave knyttet til katalogisering og datautveksling (individuelt eller i gruppe) Prosjektarbeid i referansefaget Prosjektoppgave off info? Utvikling av et dynamisk nettsted ved hjelp av programmeringsspråket PHP og relasjonsdatabaser

 16. Arbeidskrav - Formidling 1. studieår: Muntlig presentasjon av gruppeoppgaven i vevpublisering og referansearbeid Bokutstilling Skriveseminar med studentrespons

 17. Arbeidskrav - formidling (forts.) 2. Studieår Gruppearbeid i veiledningsstrategier og veiledningsteknikker i Bibliotek og læring Muntlig presentasjon innenfor Tekststudier

 18. Masterstudiet 2 årig forskningsbasert master (120 stp) 1 obligatorisk emne og 4 selvvalgte emner à 15 studiepoeng. Masteroppgave 45 studiepoeng. Obligatorisk emne: Vitenskapsteori og metode Selvvalgte emner: KoG: Gjenfinningssystemer og gjenfinningsmetoder, Digitale dokumenter, Webteknologier, Det digitale bibliotek BoS: Informasjons- og kulturpolitikk, Informasjons- og kulturøkonomi, Informasjonsorganisasjon og kunnskapsforvaltning LoB: Litteraturformidling, Litteratursosiologi

 19. Masterstudiet (forts.) Et selvvalgt emne kan erstattes med et prosjektarbeid. Inntil 30 stp kan erstattes med emner tatt ved en annen utdanningsinstitusjon.

 20. SBS SBIH JBI 70-års-jubileum • Stort konferanseprogram 2010 • Kunnskapsorganisasjonsdager jan/febTema: Metadata • Velkommen og takk!