1 / 20

Studiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo, Avd. JBI

Studiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo, Avd. JBI. Presentasjon i Trondheim 9. November 2009 Øivind Frisvold. 4 momenter: . Digitalisering Fordypning Forskning Formidling. Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning Bibliotek og samfunn Litteratur og samfunn.

alban
Télécharger la présentation

Studiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo, Avd. JBI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Studiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo, Avd. JBI Presentasjon i Trondheim 9. November 2009 Øivind Frisvold

 2. 4 momenter: Digitalisering Fordypning Forskning Formidling

 3. Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning Bibliotek og samfunn Litteratur og samfunn

 4. Innholdet i bibliotekstudiet

 5. Innhold emnegruppen Bibliotek og samfunn 1. studieår: Samfunn, bruker og bibliotekar, Organisering av bibliotektjenester, Medier og marked 2. studieår: Bibliotek og læring (5 stp). Kunnskapsbasert bibliotekpraksis (10 stp): Undersøkelsesmetoder + Praksisprosjekt 3. studieår: Bibliotekutvikling (bibliotekenes nye rolle i samfunnet, formelle rammebetingelser, realisering av rollen, evaluering av virksomheten)

 6. Innhold i emnegruppen Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1. studieår: Brukerne og deres informasjonsbehov, katalogisering, klassifikasjon og indeksering, referansearbeid, informasjonssøking, vevpublisering, databaseteori 2. studieår: Katalogisering og datautveksling (XML, DTD), klassifikasjon og indeksering, referansearbeid, offentlig informasjon, utvikling av dynamiske nettsider (PHP-programmering og relasjonsdatabaser)

 7. Innhold i emnegruppen Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 3. studieår : gjenfinningsteori, indeksering av skjønnlitteratur, fotografier og multimedia, tesauruskonstruksjon, automatisk dokumentanalyse og indeksering, standardiseringsarbeid, faglig referansearbeid (humaniora, naturvitenskap og samfunnsfag). mm

 8. Innhold i emnegruppen Litteratur og bruker 1. studieår: Bred historisk og sosiologisk gjennomgang av litteratur for barn og voksne. Normer for kvalitet. Sjangerkonvensjoner. 2. studieår: Litteraturteori og analyse. Analyse av skjønnlitterære og faglitterære tekster for barn og voksne på ulike populariseringsnivå. Filmteori. Et teksstudieemne (4 å velge mellom) 3. studieår: Moderne skandinavisk litteratur. Forbindelseslinjer historiske og samtidige tekster. Litterære tendenser, litterær debatt og kritikk.

 9. Valgfagstilbudet 3. studieår 1.Utforming av nettsteder 2. Biblioteket som læringsarena 3. Endringsledelse i bibliotek 4. Oversatt og fremmedspråklig litteratur i Norge 5. Arkivistikk

 10. Innhold i valgfagene 1. Utforming av nettstederViderefører kunnskaper om vevpublisering , strukturering av dokumenter og markeringsspråk, utvider repertoaret av tilnærminger til WWW. Informasjonsarkitektur, grafisk design for skjerm, skriving for nett, mm. 2. Biblioteket som læringsarena 2010: Skolebibliotek. Skolebibl. pedagogiske rolle, rammebetingelser og institusjoner, informasjonskompetanse, didaktikk, krysskulturell forståelse mm 3. Endringsledelse i bibliotek 4. Oversatt og fremmedspråklig litteratur 5. Arkivistikk

 11. Innholdet i valgfagene (forts.) 3. Endringsledelse i bibliotekHvordan ”lese” en organisasjon. Innsikt i endringsprosesser. Ledelsesutfordringer spes. i kunnskapsorganisasjoner og svært små organisasjoner.Ledelsesverktøy. Lederrollen: leder, profesjonsutøver, byråkrat og samfunnsaktør. Profilering av bibliotek. 4. Oversatt og fremmedspråklig litteraturInnføringsdel med litteratursosiologiske emner knyttet til produksjon og spredning av oversatt og fremmedspråklig litteratur i Norge. Utfordringer med formidling. Eksempelstudium fra et enkelt lands eller språkområdes litteratur.

 12. Innhold i valgfagene 5. ArkivistikkArkivdanningsprosessen, elektronisk saksbehandling, ordningssystemer, avvlevering og deponering, lovverk og regelverk, arkivformidling mm

 13. To temaer gjennomsyrer hele studiet Digitalisering • Nye undervisningsemner/endret innhold i eksisterende emner • Gi studentene digital kompetanse (XML, HTML, programmering, osv) Formidling • Litteraturformidling • Ulike formidlingssituasjoner: veiledning/undervisning

 14. Arbeidskrav - digitale ferdigheter 1. studieår: Innføring i dataverktøy Tverrfaglig gruppeoppgave i vevpublisering + referansearbeid 4 individuelle oppgaver knyttet til databaseteori (relasjonsdatabaser, datamodellering)

 15. Arbeidskrav - digitale ferdigheter (forts.) 2. Studieår Oppgave knyttet til katalogisering og datautveksling (individuelt eller i gruppe) Prosjektarbeid i referansefaget Prosjektoppgave off info? Utvikling av et dynamisk nettsted ved hjelp av programmeringsspråket PHP og relasjonsdatabaser

 16. Arbeidskrav - Formidling 1. studieår: Muntlig presentasjon av gruppeoppgaven i vevpublisering og referansearbeid Bokutstilling Skriveseminar med studentrespons

 17. Arbeidskrav - formidling (forts.) 2. Studieår Gruppearbeid i veiledningsstrategier og veiledningsteknikker i Bibliotek og læring Muntlig presentasjon innenfor Tekststudier

 18. Masterstudiet 2 årig forskningsbasert master (120 stp) 1 obligatorisk emne og 4 selvvalgte emner à 15 studiepoeng. Masteroppgave 45 studiepoeng. Obligatorisk emne: Vitenskapsteori og metode Selvvalgte emner: KoG: Gjenfinningssystemer og gjenfinningsmetoder, Digitale dokumenter, Webteknologier, Det digitale bibliotek BoS: Informasjons- og kulturpolitikk, Informasjons- og kulturøkonomi, Informasjonsorganisasjon og kunnskapsforvaltning LoB: Litteraturformidling, Litteratursosiologi

 19. Masterstudiet (forts.) Et selvvalgt emne kan erstattes med et prosjektarbeid. Inntil 30 stp kan erstattes med emner tatt ved en annen utdanningsinstitusjon.

 20. SBS SBIH JBI 70-års-jubileum • Stort konferanseprogram 2010 • Kunnskapsorganisasjonsdager jan/febTema: Metadata • Velkommen og takk!

More Related