Download
za rok 2007 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zpráva o č in n osti komise rozhodčích ČSJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zpráva o č in n osti komise rozhodčích ČSJ

Zpráva o č in n osti komise rozhodčích ČSJ

107 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zpráva o č in n osti komise rozhodčích ČSJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. za rok 2007 Zpráva o činnosti komise rozhodčích ČSJ

  2. Oblasti činnosti komise rozhodčích ČSJ Společné porady, školení a semináře Podpora činnosti rozhodčího při závodech Podpora růstu kvalifikace rozhodčích Odvolací komise

  3. Společné porady, školení a semináře Komise rozhodčích se setkává pravidelně dvakrát ročně na jarním semináři před zahájením sezóny (Vlašim), kde proběhlo vyhodnocení zkušeností ze sezóny 2006 a stanovení společného postupu pro sezónu 2007 a na podzimní schůzi komise rozhodčích v Praze. Podzimní schůze komise rozhodčích byla z důvodu dlouhodobého onemocnění předsedy odvolána a program jednání byl přesunut na jednání komise rozhodčích v rámci semináře rozhodčích ve Vlašimi, který se bude konat v prvním čtvrtletí 2008.

  4. Společné porady, školení a semináře (pokr.)‏ Na Jarním semináři byla projednána problematika: Vyhodnocení sezóny 2006. Nominace rozhodčích na významné závody 2007 a příprava nové sezóny. Modernizace systému elektronické podpory vyhodnocování závodů a evidece činnosti rozhodčích pomocí programu Race Control. Problematiku získávání a prodlužování kvalifikace rozhodčích v krajích a koordinaci školicích akcí mezi kraji. Problematiku zásadní modernizace a automatizace evidence aktivity rozhodčích a nastavení automatických postupů jejich vyhodnocování.

  5. Podora činnosti rozhodčího při závodech Na rozdíl od minulých let, díky modernizaci programu Race Control, podstaným způsobem klesla pracnost zpracování výsledků závodů, pracnost vedení nutných evidenčních záznamů o průběhu závodu a aktivitě rozhodčích včetně předávání údajů pro ročenku. Zásadním způsobem se zvýšila úroveň zpracování výsledků ze závodů. V republice se již vyskytlo jen několik ojedinělých případů podání výsledků závodů bez podpory programu Race Control, kdy nebylo možné využít výhod automatizovaného zpracování údajů o závodě. Pro sezónu 2008 navrhujeme, zařadit znalost práce s programem Race Control jako součást kvalifikace rozhodčího.

  6. Podpora růstu kvalifikace rozhodčích Opět se nepodařilo uspokojivě naplnit program mezinárodních výměn rozhodčích na závody v zahraničí. Tento program chceme podržet i v příštím období jako předpoklad zvyšování kvalifikace našich rozhodčí. Jako pomůcka pro práci rohodčích byla v češtině vydána „Kniha řešených případů“, která je nezbytnou pomůckou pro správnou interpretaci závodních pravidel jachtingu ve složitých situacích.

  7. Úkoly komise rozhodčích na nejbližší období Hlavním úkolem komise rozhodčích v příštím období bude obnova kvalifikace rozhodčích, kterým na konci roku skončí platnost jejich kvalifikace! Z objektivních důvodů se obnova kvalifikace dotkne více jak dvou třetin stávajících rozhodčí. Řešení tohoto problému bude klást nemalé nároky na personální, metodické, organizační a materiálové zajištění nejen na úrovni komise rozhodčích, ale i na úrovni krajů. Zvýšené nároky budou také na přesnost a aktuálnost vední evidence rozhodčích a jednotnost správy kvalifikací v krajích.

  8. Úkoly komise rozhodčích na nejbližší období (pokr.)‏ Na přelomu sezóny 2008/2009 bude nutné zajistit i proškolení rozhodčích a dalších funkcionářů na změny prováděné vždy na konci olympijského cyklu. Úsilí komise rozhodčích o zlepšení čistoty závodění prostřednictvím delegování protestní komise na významné závody, zvýšeným dohledem na dodržování pravidla 42 s využitím Dodatku P přineslo své pozitivní výsledky. Komise rozhodčích bude v nastoupeném trendu pokračovat. Pečovat o připravenost vedení závodů s větší nebo častější účastí zahraničních závodníků.

  9. Odvolací komise Odvolací komise nebyla v roce 2007 svolána, protože nebyl zaznamenán žádný podnět k její činnosti.