Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1000 PowerPoint Presentation

1000

254 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

1000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sacharidy Lipidy Bílkoviny Nukleové kyseliny Buňka 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 Riskuj – hrací pole

 2. Sacharidy 1000: Monosacharid glukosa patří mezi: a) tetrosy b) pentosy c) hexosy Riskuj – hrací pole

 3. Sacharidy 2000: Mezi redukující disacharidy nepatří: a) maltosa b) sacharosa c) laktosa Riskuj – hrací pole

 4. Sacharidy 3000: Odbourávání oligosacharidů je založeno na hydrolytickém štěpení vazby: a) fosfodiesterové b) N-glykosidové c) O-glykosidové Riskuj – hrací pole

 5. Sacharidy 4000: Největší množství energie se uvolní při: a) odbourání glukosy na oxid uhličitý a vodu b) odbourání glukosy na laktát c) odbourání glukosy na ethanol Riskuj – hrací pole

 6. Sacharidy 5000: Jak se nazývá proces, který v sobě zahrnuje odbourávání D-glukosy na pyruvát? Odpověď GLYKOLÝZA Riskuj – hrací pole

 7. Lipidy 1000: Triacylglyceroly jsou estery: a) vyšších mastných kyselin s propanolem b) vyšších mastných kyselin s propan-1,2,3-triolem c) dikarboxylových kyselin s propanolem Riskuj – hrací pole

 8. Lipidy 2000: Enzymy podílející se na trávení triacylglycerolů se nazývají: a) lipasy b) amylasy c) žluč Riskuj – hrací pole

 9. Lipidy 3000: Při kyselé hydrolýze triacylglycerolů: a) dochází ke vzniku mastných kyselin a glycerolu. b) dojde k úplnému odbourání až na CO2 a H2O za současného uvolnění energie. c) dochází ke změně optické aktivity, kdy se L-isomery přemění na D-isomery. Riskuj – hrací pole

 10. Lipidy 4000: Při alkalické hydrolýze triacylglycerolů: a) dochází k přeměně neutrálních olejů na neutrální tuky. b) vznikají soli mastných kyselin, které známe jako mýdla. c) dochází ke změně optické aktivity, kdy se L-isomery přemění na D-isomery. Riskuj – hrací pole

 11. Lipidy 5000: Jak se nazývá proces, během kterého dochází k odbourávání mastných kyselin na acetylkoenzym A? Odpověď β-oxidace Riskuj – hrací pole

 12. Bílkoviny 1000: Jak se nazývá vazba spojující jednotlivé molekuly aminokyselin? a) esterová b) glykosidová c) peptidová Riskuj – hrací pole

 13. Bílkoviny 2000: Konečným produktem odbourávání amoniaku v močovinovém cyklu je/jsou: a) diamid b) jednotlivé aminokyseliny c) primární aminy Riskuj – hrací pole

 14. Bílkoviny 3000: Primární struktura při popisu trojrozměrného uspořádání proteinů se vztahuje k: a) prostorovému uspořádání jednotlivých aminokyselin b) pořadí aminokyselinových zbytků v molekule proteinu c) prostorovému uspořádání bílkovinného řetězce Riskuj – hrací pole

 15. Bílkoviny 4000: Sekundární struktura: • je výsledkem vodíkových vazeb mezi C=O a • N-H skupinami bílkovinného řetězce b) týká se celkového prostorového uspořádání bílkoviny c) udává vzájemnou polohu strukturních podjednotek molekuly bílkoviny vůči sobě Riskuj – hrací pole

 16. Bílkoviny 5000: K čemu dochází při denaturaci bílkovin? Odpověď Proteiny přecházejí z více uspořádané formy na méně uspořádanou formu. Proteiny jsou lépe přístupné hydrolytickým enzymům. Dochází ke změně prostorového uspořádání. Proteiny ztrácí svou biologickou funkci. Riskuj – hrací pole

 17. Nukleové kyseliny 1000: Jak se nazývá proces, při kterém vznikají dvě dceřinné molekuly DNA z jedné mateřské? a) replikace b) transkripce c) translace Riskuj – hrací pole

 18. Nukleové kyseliny 2000: rRNA: a) přináší aminokyseliny na místo proteosyntézy b) má strukturní funkci - tvoří hlavní součást ribosomů c) přenáší informaci o pořadí aminokyselin v peptidovém řetězci Riskuj – hrací pole

 19. Nukleové kyseliny 3000: Jak se nazývá vazba vznikající mezi jednotlivými ribonukleotidy během procesu transkripce? a) fosfodiesterová b) glykosidová c) peptidová Riskuj – hrací pole

 20. Nukleové kyseliny 4000: Jak se nazývá vazba vznikající mezi prodlužujícím se peptidovým řetězcem a přicházející aminokyselinou během procesu translace? a) fosfodiesterová b) glykosidová c) peptidová Riskuj – hrací pole

 21. Nukleové kyseliny 5000: Kyselina deoxyribonukleová (DNA) je tvořena z: Odpověď deoxyribosy, adeninu, guaninu, cytosinu, thyminu a zbytku kyseliny fosforečné Riskuj – hrací pole

 22. Buňka 1000: Replikace DNA probíhá: a) na ribosomu b) v endoplasmatickém retikulu c) v buněčném jádře Riskuj – hrací pole

 23. Buňka 2000: Jaká je hlavní funkce hladkého endoplasmatického retikula? a) syntéza DNA a přenos genetické informace b) detoxikace látek c) syntéza lipidů a sacharidů Riskuj – hrací pole

 24. Buňka 3000: Proteosyntéza probíhá: a) v mitochondriích b) na ribosomu c) v buněčném jádře Riskuj – hrací pole

 25. Buňka 4000: Organela obsahující trávicí enzymy se nazývá: a) lyzosom b) buněčné jádro c) Golgiho aparát Riskuj – hrací pole

 26. Buňka 5000: Z čeho se skládá plasmatická membrána (stručně)? Odpověď Základ plasmatické membrány tvoří dvojitá vrstva složená z fosfolipidů.Mezi fosfolipidy jsou vmezeřeny bílkoviny. Riskuj – hrací pole