Download
kuressaare ametikooli ppetund n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kuressaare Ametikooli õppetund PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kuressaare Ametikooli õppetund

Kuressaare Ametikooli õppetund

248 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kuressaare Ametikooli õppetund

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kuressaare Ametikooli õppetund Sirje Ellermaa arendusdirektor

 2. Miks me olemas oleme? Kuressaare Ametikooli missioon on ette valmistada tööturul konkurentsivõimelisi ja elus toimetulevaid inimesi Kuressaare Ametikool

 3. Kuidas me seda saavutame? • Püstitame eesmärgid – st soovime näha konkreetseid tulemusi ja meil on teada, kuidas me seda mõõdame (indikaatorid) • Koostame eesmärkide saavutamiseks tegevuskava • Hoolitseme selle eest, et meil oleksid vahendid, ressursid • Viime tegevused ellu • Vahepeal kontrollime, kas oleme ikka õigel teel, kas teeme õigeid asju! • Tähistame! Kuressaare Ametikool

 4. Võtmetegurid • Õpetuse sisu – et lõpetaja saaks tööd ja tööl hakkama • Kasvatuse sisu – et lõpetaja oleks vastutustundeline ja motiveeritud ning tuleks elus toime • Tugi õpilasele õppeprotsessis – et õpilane jõuaks õppetöös edasi ja lõpetaks kooli • Personali valik ja koolitamine – et meie töötajad suudaksid ja oskaksid õpilasi õpetada ja eluks ette valmistada Kuressaare Ametikool

 5. Põhiväärtused • Seame endale eesmärke ja tunneme rõõmu nende täitmisest • Tunnustame ennast ja teisi • Oleme suhetes ausad, hoolivad ja abivalmid • Väärtustame asjatundlikkust ja õpitahet • Õpime oma ja teiste kogemustest ning oleme avatud uutele ideedele ja loovusele • Väärtustame tervislikke eluviise ning oskust puhata Kuressaare Ametikool

 6. Eesmärk ei ole Kvaliteediauhinna võitmine, vaid organisatsiooniline täiuslikkus Kuressaare Ametikool

 7. Organisatsioonilise täiuslikkuse põhimõtted • Tulemustele orienteeritus • Kliendikesksus • Eestvedamine ja eesmärgi ühtsus • Protsessidele ja faktidele tuginev juhtimine • Töötajate arendamine ja kaasamine • Pidev õppimine, innovatsioon ja parendamine • Partnerluse arendamine • Ettevõtte sotsiaalne vastutus Kuressaare Ametikool

 8. Lähenemisviisid tulemuste saavutamisel • 1996 tekkis METSA traditsioon –PLAN, DO,CHECK, ACT • 2003 benchmarking - õpireisid VKHK, Kohtla-Järve, Narva, Tartu, Pärnu, Haapsalu, LÄTI – 2006 • Arenguvestlused • Kooli eesmärkide lahtiharutamine Kuressaare Ametikool 85

 9. Algus on lihtne... Püstitame eesmärgi. Mida me tahame? Õpilasi? Mida selleks teha, et seda saavutada? Kuressaare Ametikool 85

 10. Mida selleks teha? • Huvitavad (uued) erialad • Head (noored) õpetajad • Ilus (kaasaegne) kool • Head praktikakohad • Ladus õppetöö korraldus • ... Kuressaare Ametikool 85

 11. Eesmärgi saavutamise teed ehk lähenemisviisid • Õppekavaarendus • Koostöö tööandjatega • Kooliruumide remont • Õpetajate täiendkoolitus ja stažeerimine • .... Kuressaare Ametikool

 12. Kano atraktiivse kvaliteedi mudel Väga rahul (armastus) sõnastamata vajadused ÜLLATUSED TOIME Oodatud, sõnastatud ootused Saavutatud rahuolu määr Täielikult saavutatud AEG põhivajadused PÕHINÕUDED Oodatud, enesestmõistetavad, mainimata Väga rahulolematu (vihkamine) Kuressaare Ametikool 85

 13. Õpilaste rahulolu Kuressaare Ametikool

 14. Mida teha, et õpilane oleks jätkuvalt rahul ... • Huvitavad tunnid (meetodid, vahendid, inimesed...) • Hea korraldus (tunniplaan, transport, majutus, toitlustamine... ) • Huvitegevus • Aktiivne ÕE • Psühholoog, sotsiaalpedagoog • Koostöö lapsevanematega • Nõustamine, õpitugi • ... Kuressaare Ametikool

 15. Tööandjate rahulolu • Heade oskuste ja hoiakutega õpilased • Tööandjate kaasamine õppe- ja praktikaprotsessi Kuressaare Ametikool 85

 16. Töötajate rahulolu Kuressaare Ametikool

 17. Töötajate rahulolu Kuressaare Ametikool

 18. Enesehindamise eesmärgid • Organisatsiooni toimimisest tõese pildi saamine • Tugevuste ja parendusvaldkondade väljatoomine • Ideed ja vajadused arendusprojektide algatamiseks • Kooli toimimisest teadlikkuse tõstmine läbi kaasamise hindamisse ja planeerimisse • Võrdlus teiste kutseõppeasutustega • Pidev õppimine ja parendamine Kuressaare Ametikool

 19. Projektid kui pideva õppimise vahendid 68 projekti projektide andmebaasis (1998. a. alates) 17 projekti käimas: • 1 Leonardo da Vinci programmi (LdV) arendusprojekt, kus KAK on promooter (lõpeb 30. 09) • 3 LdV uuendussiirdeprojekti, kus KAK on partner • 1 LdV koostööprojekt, kus KAK on partner • 1 LdV projekt tööturul olevate inimeste praktikaks (kaasab kokku 5 KAK lõpetanud töötajat) • 3 LdV õpilaste praktikaprojekti (kaasab kokku 49 õpilast) • 4 LdV töötajate lähetusprojekti (kaasab kokku 18 KAK töötajat ja 11 partnerettevõtete töötajat) • 2 Erasmuse pilootprojekti, kus KAK on partner • 2 in õppelähetus Comeniuse projekti raames Kuressaare Ametikool

 20. Kuressaare Ametikooli enesehindamise kronoloogia • SEKRi poolt juhitud Phare VET reformi pilootprojekt „Kvaliteedijuhtimise rakendamine koolis“ 1997. a • Eesti kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna konkurss 2003 • Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhinna konkurss 2004 • Eesti kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna konkurss 2004 • Eesti kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna konkurss 2007 – eriauhind kvaliteedijuhtimise eestvedamise ja rahvusvahelise koostöö alase tegevuse eest Kuressaare Ametikool

 21. Enesehindamise õppetunnid • enesehindamise protsess annab organisatsioonile võimaluse õppida oma tugevustest ja parendusvaldkondadest • tagasisideraport toob meid tagasi kahe jalaga maa peale – saame aru, kui kaugele oleme teel täiuslikkuse poole • organisatsiooni jaoks paraneb tegevuste süstematiseeritus, põhjendatus, seotus, dokumenteeritus Kuressaare Ametikool

 22. - kui me enne oletasime, mis on meie töötajale ja õpilasele hea, siis tänu enesehindamise käivitamisele oleme saanud hulgaliselt faktilist materjali ja teinud muudatusi oma lähenemisviisides; • paraneb meeskonnatöö • uues arengukavas said eesmärgid mõõdetavaks • tippjuhi eestvedamine ja pühendumus on kõige tähtsam eeldus enesehindamise tulemuslikuks läbiviimiseks Kuressaare Ametikool