1 / 15

Dr. Yavuz HAVLUCU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında, KOAH Değerlendirme T estinin “CAT TM ” Fonksiyonel Belirteçler ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi. Dr. Yavuz HAVLUCU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. ÇIKAR ÇATIŞMASI. Kongre katılım desteği Novartis , Astra Zeneca , GSK.

altessa
Télécharger la présentation

Dr. Yavuz HAVLUCU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında, KOAH Değerlendirme Testinin “CATTM” Fonksiyonel Belirteçler ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi Dr. Yavuz HAVLUCU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

 2. ÇIKAR ÇATIŞMASI • Kongre katılım desteği Novartis, AstraZeneca, GSK

 3. GİRİŞ • KOAH hastası genelde dispne, egzersiz performansında azalma ve sağlık durumunda bozulma yakınmalarına çözüm aramaktadır. • FEV1’deki değişikler dispne, egzersiz performansı ve yaşam kalitesindeki değişimini tam yansıtmaz.

 4. GİRİŞ • KOAH hastalarının hastalık algılarını ve KOAH’ın yaşam kalitelerine olan etkisini değerlendirmek ve sağlıklı bir tedavi planlaması yapabilmek için basit ve standardize edilmiş testlerin geliştirilmesine ve bu testlerin yaygın olarak kullanabilir olmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu noktadan hareketle kolay uygulanabilen kısa ve öz bir test olan KOAH değerlendirme testi geliştirilmiştir

 5. AMAÇ • KOAH değerlendirme testinin (CATTM) solunum fonksiyonları, BODE indeksi ve St George Solunum Hastalıkları Anketi (SGRQ) ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

 6. GEREÇ VE YÖNTEM • Global InitiativeforChronicObstructıveLungDisease(GOLD) kriterlerine göre KOAH tanısı olan 100 hasta dahil edildi. • Sosyodemografik veriler içeren anket formunun yanında hastaların CAT, solunum fonksiyon testi, SGRQ, BODE indeksleri değerlendirildi.

 7. BULGULAR • 100 olgu • Olguların 90’nı (%90) erkek • Yaş ortalaması 63,25±9.55 yıl idi

 8. BULGULAR • Olguların %43’ünde ek hastalık mevcuttu. • Olguların %3’ü evre 1, %40’ı evre 2, %41’i evre 3 ve %16’sı evre 4 idi.

 9. BULGULAR

 10. BULGULAR CAT skoruyla fonksiyonel parametreler ve SGRQ skorları arasındaki korelasyon (Pearson korelasyon testi)

 11. BULGULAR Bir yıl içindeki atak ve hastaneye yatış sayısının CAT, fonksiyonel parametreler ve SGRQ skorları arasındaki ilişki (Pearson korelasyon testi)

 12. SONUÇ KOAH’lıolgularda kullanılan CAT fonksiyonel belirteçler ve yaşam kalitesiyle kuvvetli korelasyon göstermenin yanında bu parametreler hastalığın şiddetiylede korelasyon göstermektedir.

 13. SONUÇ Solunum fonksiyon testi yapılamayan, yaşam kalitesi anketleri için yeterli zamanın olmadığı durumlarda CAT basit, pratik bir test olarak kullanılabilir.

 14. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında, KOAH Değerlendirme testinin “CAT™” Fonksiyonel Belirteçler ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi Selim Erkan Akdemir1, Arzu Yorgancıoğlu1, Yavuz Havlucu1, Levent Özdemir2, Tuğba Göktalay1, AyşınŞakar Coşkun1, Pınar Çelik11Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Manisa2T.C. Sağlık Bakanlığı Dörtyol Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Hatay

 15. TEŞEKKÜRLER………

More Related