Download
ungdomsalder og litt eriksons teori n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ungdomsalder, … og litt Eriksons teori PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ungdomsalder, … og litt Eriksons teori

Ungdomsalder, … og litt Eriksons teori

246 Views Download Presentation
Download Presentation

Ungdomsalder, … og litt Eriksons teori

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ungdomsalder, … og litt Eriksons teori Sentrale begreper - sosialisering mot rus- kriminalitet- subgrupper Krise og utvikling hos Erikson

 2. Oversikt 24.04.01(1.del) • Sentrale begreper i pensum: • identitet -konformitet • sosialisering mot rus, mot kriminalitet • subgrupper • fremmedfølelse -kulturell fristilling • psykiske problemer

 3. Sentrale begreper • Identitet / konformitet • forvirring ; krise og mulighet for vekst? • lite homogent samfunn • Sosialisering og rusmidler • Pedersen:”Bittersøtt”; ”Full for første gang” • Stadier i ungsdoms bruk av rusmidler • Doping utenfor treningsstudioene - nye miljøer vil bli ”stor og sterk”

 4. Kriminalitet • Ungdomskriminalitet: Nyanser i grått? • Debatt med Nils Christie ved Institutt for kriminologi • ”På leting etter det allminnelig” • Sentrale problemstillinger: • Hvem er de unge kriminelle? • -vi ser på sentrale momenter i debatten

 5. Subgrupper • Thormod Øia: spennende forskning på norske ungdomskulturer: • radikal motkultur • tradisjonalister • høyrepopulister • Aftenposten 20/10: ”Bølerbanden” høyreekstreme

 6. Sentrale begreper: fremmedfølelse- kulturell fristil... • Frigjøring fra foreldre- desatelittering • Jevnaldringsgruppens betydning • Frønes påpeking av kommunikasjon • ”Ungdom sladrer ikke” af.posten 12.10. • ”Ungdom og mental helse” • intervju med 50 ungdommer fra Oslo og Hamar i høst • flyt- målrettethet ? Om å søke hjelp -selvmord

 7. Erik Homburger Erikson 1902-1994 Teori om personlighetsutviklingen fokus på tidlige perioder Kriser og vekst?

 8. E. H. Erikson: Biografi • Født i Køge- Danmark • Far døde -mor gift på nytt med jødisk barnelege, Dr. Homburger • Flyttet til Tyskland, skolegang der • Fullførte aldri gymnaset, -”bohemliv” • kontakt med Anna Freud • Avgangsbevis fra Psyk inst i Wien, trass i manglende utdannelse.

 9. E.H.Erikson: Biografi • Gift med Joan Erikson /medarbeider senere • Til USA da nazistene kom til makta • Prøvde å ta Ph.D. I psykologi i Bosten / ”gikk skjeis”….men • Ansatt på Harvard University / lek Yale / bl.a. Siuox indianerne, barn i ulike kulturer • Berkely, Yuruk indianerne

 10. E.H.Erikson: Grunnelementer i teorien • Freud som utgangspunkt • Ego teori- hvor vekten er forskjøvet fra Id hos Freud • Ny vekt på samspill og tilpasning • Kriseteori: mulighet til vekst og stagnasjon • 8 stadier fra spebarnsår til alderdom • Lek: sentralt element for sunn utvikling tidlig

 11. Identitetsutviklingen • Identitetsutviklingen preges 3 prosesser: • organismen som vokser og endres • menneskets psyke (ego) • samfunnet (omgivelsene) påvirker • påvirkning fra 3 kanter er årsak til krisene

 12. LEK • Leken er et middel til barns bearbeiding av kriser • Formål: • beherske virkeligheten • kompensere for angst • tjene som terapi • forberedelse til voksenlivet

 13. Stadiene: generelle trekk • Mennesket utvikles hele livet • Sentrale ”mønstre” • lyst / ulyst • atferd • krise • styrke (karaktertrekk) ut fra krisens løsning • ritualer (oppdragelsesstil)

 14. 1.stadiet: Spebarnsperioden • Mønsteret: • tilfredsstillelse ved mat og stell (lyst /ulyst) • samspillet med ”mor” (atferd) • tillit kontra mistillit (krisen) • grunninnstilling av håp og forventning (stryrke) • vart og kjærlig samspill på vei mot ”en egen person ( ritualene) • Negativt: antipatier, trekke seg tilbake,angst

 15. 2.stadiet: Småbarnsperioden • Mønstre: • krav om selvkontroll (fra barnet) • krav om kontroll ( fra foreldre) • ”jeg vil IKKE” --”gjøre selv” (atferd) • selvtillit kontra skam og tvil (krisen) • Utvikler ”jeg” (styrken) • skille mellom mitt og ditt, rett og galt (ritualene)

 16. 3.stadiet: Barndom, lek og roller • Mønstre: • kjønnsopptatthet /kjønnsosialisering (atferd) • initiativ kontra skyldfølese ( krisen) • barnet finner sin egen rolle, som eget individ med styring av atferd innen det akseptable (styrken) • rollelek ( ritualer)

 17. 4.stadie: Skolealder • Mønstre: • rolig utviklingsperiode • realisme …anerkjennelse ved å gjøre ting • dyktighet eller underlegenhet (krisen) • regelleker / barnas egen kultur (ritualer) • Feilutvikling: fremmedfølelsen ”gror”, taper, negativ identitet

 18. 5.stadiet: Ungdomsperioden • Mønstre: • prøving av identiteten / usikkerhet • identitetsforvirring (krisen) • kameratenes /gruppens betydning (ritualer) • fast identitet /harmoni (styrken) • kriminell løpebane, punker rolle…kanskje er en negativ identitet bedre enn ingen...

 19. 6.stadium: Tidlig voksenalder • Finne en partner /mestre arbeidslivet • intimitet og fortrolighet kontra isolasjon • nye grupper få utvikle egen livsstil • kan bli elitedyrkelse, klikkdanning, snobberi • ensomhet, fremmedfølelse, tilbaketrekking fra andre (feilutviklingen)

 20. 7.stadium: voksen-alder • Arbeid og familie • omsorg for neste generasjon kontra selvopptatthet • Autoritet i stedet for gjensidig utvikling • Feilutviklingen: fra det ene seksuelle til det andre, uten noe dypere relasjon

 21. 8.stadium: Alderdom • Integritet kontra fortvilelse.. • Klokskap • negativt samspillsmønster blant eldre (filmklipp)

 22. Pedagogiske overveielser • Lek • mulighet til gjennomarbeide konflikter • dermed mulighet til vekst • Samspill • den voksne sentral for barnet • Vekstpedagogikk • involvering • Dialogpedagogikk