1 / 127

Dane INFORMACYJNE

Dane INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Korszach ID grupy: 96/38_MP_G2 Kompetencja: Matematyka i przyroda Temat projektowy: Jestem w ruchu. Semestr/rok szkolny: Semestr IV 2011/2012. Jestem w ruchu. Rozwój Przez Kompetencje 96/38_mp_g2. Ruch jednostajny prostoliniowy.

avalon
Télécharger la présentation

Dane INFORMACYJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dane INFORMACYJNE • Nazwa szkoły: • Zespół Szkół w Korszach • ID grupy: • 96/38_MP_G2 • Kompetencja: • Matematyka i przyroda • Temat projektowy: • Jestem w ruchu. • Semestr/rok szkolny: • Semestr IV 2011/2012

 2. Jestem w ruchu Rozwój Przez Kompetencje 96/38_mp_g2

 3. Ruch jednostajny prostoliniowy

 4. Co to jest? Ruch jednostajny prostoliniowy to ruch odbywający się wzdłuż prostejdrogi ze stałą prędkością. Zgodnie z I zasadą dynamiki Newtona ciało porusza się po torze prostoliniowym (lub pozostaje w spoczynku), jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą (ich siła wypadkowa wynosi 0).

 5. W ruchu jednostajnym prostoliniowym wektor prędkości jest stały, co oznacza, że jego kierunek (i zwrot) nie zależą od czasu, w związku z tym szybkość, czyli wartość bezwzględna prędkości, również jest stała. Oznacza to, że przyspieszenie jest równe zeru, a prędkość średnia równa jest prędkości chwilowej.

 6. Wzór S=V●t S-droga V-prędkość t- czas

 7. Wykres ten przedstawia ciało podczas ruchu jednostajnego prostoliniowego w zależności drogi od czasu.

 8. Wykres ten przedstawia ruch w zależności prędkości od czasu.

 9. Zastosowanie ruchu jednostajnego prostoliniowego w życiu codziennym

 10. Rodzice jadący prostą drogą z taką samą prędkością do pracy. • Pociąg jadący po prostych torach z Korsz do Olsztyna • Rowerzysta jadący rano po zakupy (prosto ze stałą prędkością) 

 11. RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY

 12. Ruch jednostajnie przyśpieszony Toruch, w którym prędkość ciała zwiększa się o jednakową wartość w jednakowych odstępach czasu. Ciało takie ma przyspieszenie o stałej wartości, a jego kierunek i zwrot są równe kierunkowi i zwrotowi prędkości tego ciała.

 13. Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest możliwy tylko w ruchu prostoliniowym. Wobec tego ruch jednostajnie przyspieszony musi być ruchem prostoliniowym, czyli ruchem, w którym wartość prędkości jest równa szybkości.

 14. Przyspieszenie to wielkość fizyczna, której miarą jest iloraz przyrostu prędkości do czasu, w którym ten przyrost nastąpił.gdzie:a - przyspieszenie,Δv - przyrost prędkości równy różnicy prędkości końcoweji początkowej (Δv = vk - v0),t - czas, w którym zachodzi przyrost prędkości.

 15. Jednostką przyspieszenia jest m/s2:W tej chwili możemy już podać definicję ruchu jednostajnie przyśpieszonego:ruch jednostajnie przyspieszony to ruch, w którym w kolejnych jednostkach czasu, prędkość wzrasta o jednakową wartość. Wynika stąd, że w tym ruchu prędkość jest liniową funkcją czasu, a przyspieszenie jest zawsze stałe.Zależności prędkości od czasu v(t) i przyspieszenia od czasu a(t) przedstawmy na wykresach. Widzimy, że na pierwszym wykresie prędkość wzrasta, na drugim zaś przyspieszenie jest stałe.

 16. Ruch jednostajny po okręgu

 17. Ruch jednostajny po okręgu jest przypadkiem ruchu krzywoliniowego, którego wartość prędkości nie ulega zmianie. W ruchu występuje siła dośrodkowa, która powoduje powstanie przyspieszenia dośrodkowego(normalnego), które powoduje zmianę kierunku wektora prędkości. Definicja

 18. Przykłady w życiu codziennym : • Ruch jakiegoś punktu na Ziemi, • Ruch satelity wokół Ziemi,

 19. ● Ruch dziecka na karuzeli.

 20. Jedną z cech tego ruchu jest wielkość zwana okresem T. Jest to czas, w ciągu którego ciało pokonuje całą długość toru - czyli obwód koła. Oznacza to, że po czasie T ciało wraca do 'punktu wyjścia'. Czas jednego obrotu, czyli okres, możemy zamienić na inną wielkość - częstotliwość (częstość). Jest to liczba obrotów wykonanych w ciągu jednostki czasu. Przykładowo, wał w silniku może wykonywać 3000 obrotów na minutę. Oznaczana jako f lub V . częstotliwość f = 1/T [Hz] = [1/s] ← zależność między częstotliwością a okresem, jednostka : HERC.

 21. Prędkość takiego ciała obliczamy jak w ruchu jednostajnym. Wiemy, że drogę s równą obwodowi koła pokonuje w czasie równym okresowi, podstawmy te dane do wzoru. V= 2πr/T Π - [:pi = 3,14]

 22. W ruchu po okręgu występuje siła dośrodkowa , która nadaje ciału przyspieszenie dośrodkowe. Przyspieszenie to zmienia kierunek wektora prędkości, przy czym nie zmienia jego wartości. Siłę tę można policzyć : F= mv2/ r gdzie: m - masa ciała, v - wartość prędkości liniowej (szybkość), r - promień okręgu (toru ruchu). Siła ta jest skierowana do środka okręgu.

 23. RUCH DRGAJĄCY

 24. Ruchem drgającym nazywa się polegający na przemieszczaniu się punktu materialnego tam i z powrotem w takiej samej jednostce czasu. Drgania te odbywają się po tej samej drodze.

 25. Liczba drgań cząstki przypadająca na dany przedział czasu to częstość drgań. Częstość wyraża się w hercach Hz.

 26. Podczas drgań cząstka wychyla się z położenia równowagi na pewną odległość. Dystans ten w każdym momencie ruchu nazywa się przemieszczeniem cząstki. Maksymalne wychylenie z położenia równowagi, czyli z punktu, w którym na cząstkę nie działa siła wypadkowa to amplituda drgań.

 27. Wielkości opisujące ruch drgający to:* amplituda - maksymalne wychylenie z położenia równowagi* częstotliwość - liczba drgań w 1 sekundzie* okres drgań - czas w którym ciało wykonuje jedno pełne drganieRUCH HARMONICZNY - jest to ruch powtarzający się. Prędkość ciała ulega zmianie, zmienia się też jej wartość i zwrot. W położeniach maksymalnego wychylenia szybkość ciała drgającego jest równa zero. Ciało zbliża się do położenia równowagi ruchem przyspieszonym, a oddala opóźnionym. WAHADłO MATEMATYCZNE - składa się z nierozciągliwej i nieważkiej linii, na której zawieszony jest punkt materialny.

 28. Narządy ruchu

 29. Układ narządów ruchu stanowi układ kostny (szkielet) i stawowy oraz układ mięśniowy. Szkielet otacza i chroni narządy wewnętrzne, jest podporą dla ciała, a poruszany przez mięśnie umożliwia nam wykonywanie ruchów oraz utrzymanie pionowej postawy ciała. Szkielet tworzy czaszka, kręgosłup, klatka piersiowa oraz kości kończyn górnych i dolnych wraz z obręczami: barkową i miedniczą. W budowie szkieletu biorą udział tkanki kostna i chrzęstna. To właśnie od właściwości tkanki kostnej zależy odporność na zginanie, wytrzymałość na bardzo duże obciążenia i pewna elastyczność naszych kości

 30. Należy pamiętać, że z wiekiem zmienia się skład chemiczny kości, zwiększa się w nuch ilość soli mineralnych. Czynnikiem zmniejszającym wytrzymałość kości jest wymywanie soli wapnia, czyli choroba zwana rzeszotowieniem kości (osteoporoza), częściej atakująca kobiety niż mężczyzn.wykonywanie ruchów umożliwiają ruchome połączenia kości - stawy. Coraz częściej dochodzi do zwyrodnienia stawów, dlatego musimy szanować nasz szkielet, aby mógł nam służyć przez całe życie. Nie należy dźwigać zbyt dużych ciężarów ani ćwiczyć zbyt intensywnie, obciążając tylko jedną partię szkieletu.

 31. . Mięśnie dzięki odpowiedniej budowie tkanki mięśniowej zmieniają swoje wymiary i w ten sposób umożliwiają nam wykonywanie ruchu, Same mięśnie są zdolne jedynie do zmniejszania swej długości, a więc mogą ciągnąć, ale nie mogą pchać. Dlatego też za ruch odpowiedzialne są dwa rodzaje mięśni, działające antagonistycznie: jedne powodują np. zgięcie ręki, inne jej wyprostowanie. Mięśnie do swej pracy potrzebują energii, którą uzyskują podczas spalania glikogenu w obecności tlenu. Jeśli mięśnie zmuszone są do dużego wysiłku wówczas krew nie nadąża z dostarczaniem tlenu i rozkład glikogenu nie jest całkowity.

 32. Układ ruchu podatny jest na różnego typu wady i zniekształcenia. Tylko nieliczne są wrodzone, większość związana jest z nieprawidłową opieką nad niemowlęciem, przyjmowaniem wadliwej postawy w czasie odrabiania lekcji, czytania czy nawet stania, brakiem ruchu, niewłaściwym odżywianiem.Udzielając pierwszej pomocy w urazach układu ruchu, powinniśmy pamiętać, że udzielenie w odpowiednim czasie pomocy może komuś uratować życie lub uchronić go przed

 33. Złamanie, skręcenie czy też zwichnięcie zdarza się bardzo często są to bardzo bolesne urazy, które mogą się zdarzyć każdemu z nas, więc wszyscy powinniśmy wiedzieć co się z nami dzieje podczas tych 3 kontuzji. Możemy złamać nogę upadając na murawie boiska, skręcić nogę przez złe ustawienie nogi na krzywym chodniku, których w naszym pięknym kraju nie brakuje, można także zwichnać sobie rękę grając w siatkówkę i niefortunnie zle złożyć rękę do uderzenia piłki i już mamy skręcenie tych urazów można doznawać oczywiście jeszcze na 100 innych sposobów ale napisałem tak dla waszej orientacji w jak łatwy sposób można 'zaznać' tych urazów SKRĘCENIE Skręcenie (dystorsja) - Jest to uraz polegający na gwałtownym przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w stawie, wielokrotne rozciągnięcia elementów wiązadłowo - torebkowych stawu, najczęsciej występuje podczas obciążenia nogi niedostatecznie ustalonej na nierównym podłożu, np. supinacyjne stawu skokowo - piętowego, obrotowe stawu kolanowego. Złamanie jest to przerwanie kości oczywiście całkowite przerwanie, jeśli kość nie jest do końca przerwana wtedy mówimy o pęknięciu, przerwanie ciągłości tkanki kostnej wskutek urazu bezpośredniego lub pośredniego. Złamania dzielimy na :

 34. Do wad nabytych zalicza się: a)skolioza czyli boczne skrzywienie kręgosłupa. b)kifoza czyli nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym ku tyłowi. c)lordoza czyli nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym ku przodowi. d)krzywica czyli zniekształcenia szkieletu z powodu niedoboru wit D. e)płaskostopie czyli zniekształcenie stopy polegające na obniżeniu się jej fizjologicznych sklepień. Przyczyny skrzywień kręgosłupa: - noszenie plecaka na jednym ramieniu -.

 35. Narządy ruchu

 36. Układ mięśniowy, układ czynny ruchu, zespół narządów kurczliwych, zbudowanych z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej (mięsień), poruszających ruchomo zestawionym szkieletem.

 37. Układ mięśniowy Wyróżnia się:1) mięśnie tułowia (grzbietu, międzyżebrowe, brzucha),2) mięśnie kończyn górnych: a) obręczy barkowej (m.in.: piersiowe, kapturowy, naramienny),b) ramienia, c) przedramienia, d) ręki,3) mięśnie kończyn dolnych:a) pośladkowe, biodrowo-lędźwiowe (obręcz miedniczna),b) uda: z tyłu zginacze, z przodu prostowniki (czworogłowy uda), mięśnie przywodzące,c) goleni: łydki od strony tylnej i grupa przednioboczna,d) stopy

 38. Układ kostny Podstawowym materiałem budulcowym szkieletu człowieka jest tkanka kostna oraz w mniejszym stopniu chrzęstna. Ze względu na budowę zewnętrzną kości podzielono na kilka grup:

 39. kości długie np. kość udowa, ramienna • kości płaskie np. kości czaszki, łopatka • kości krótkie np. kości nadgarstka, stępu • kości różnokształtne np. kręgi

 40. CHOROBY UKŁADU RUCHU

 41. ZAPALENIE KOŚCI I STAWÓW • Zapalenie kości i stawów to choroba stawów: bioder, kolan i kręgosłupa. • Główne objawy zapalenia kości i stawów to sztywność, ból i trudności z poruszaniem chorymi stawami. Osoba chora może jednak nie odczuwać żadnych objawów. • Zapalenie kości i stawów występuje wskutek uszkodzenia ochronnej powierzchni (chrząstki), zapewniającej bezproblemową ruchomość stawu. Chrząstka zużywa się i staje się nierówna, co powoduje sztywność i ból w chorym stawie.

 42. CHOROBA ZWYRODNIENIENIOWA STAWÓW • Choroba będąca wynikiem zdarzeń zarówno biologicznych, jak i mechanicznych, które zaburzają powiązane ze sobą procesy degradacji i syntezy chrząstki stawowej. • Choroba klinicznie objawia się bólem stawów i ograniczeniem ich funkcji ruchowej, natomiast radiologicznie można stwierdzić całą gamę objawów.

 43. CHOROBY KOŚCI I CHRZĄSTEK • Osteoporoza • Osteomalacja • Osteoartropatia przerostowa • Uogólniona samoistna hiperostoza szkieletu • Zapalenia kości • Uogólnione (choroba Pageta) • Miejscowe • Martwice niedokrwienne kości • Osteochondritisdissecans • Dysplazja kości i stawów • Złuszczenie głowy nasady kości udowej • Costochondritis • Osteoliza i chondroliza • Osteomyelitis

 44. NOWOTWORY • Nowotwory pierwotne stawów • Maziówczak • Mięsak maziówkowy • Nowotwory przerzutowe • Szpiczak mnogi • Białaczki, chłoniaki • Synovitisvillonodularis • Osteochondromatosis • Inne Kość ramieniowa z dużym przerzutem rakowym

 45. ZABURZENIA NERWOWO-NACZYNIOWE • Stawy Charcota • Zespoły uciskowe • Obwodowe zespoły uciskowe • Zespół cieśni nadgarstka • Zespół kanału Guyona • Zespół kanału łokciowego • Zespoły korzeniowe (radikulopatie) • Zespół cieśni kanału rdzeniowego • Odruchowa dystrofia współczulna • Inne

 46. OSTEOPOROZA • Jest to stan chorobowy charakteryzujący się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną podatnością na złamania. Jej skutkiem jest zwiększone ryzyko złamań po nawet niewielkich urazach.

 47. ZMIANY POZASTAWOWE • Zespół bólowy mięśniowo-powięziowy • Uogólniony (fibromialgia) • Miejscowy • Zmiany w krążkach międzykręgowych • Zapalenia ścięgien • Torbiele • Zapalenia powięzi • Przewlekłe napięcie więzadeł i mięśni • Zaburzenia naczynioruchowe • Różne zespoły bólowe Punkty bolesne sprawdzane przy diagnozie fibromialgii

 48. RÓŻNE ZABURZENIA • Urazy • Zaburzenia wewnętrzne stawu • Choroby trzustki • Sarkoidoza • Reumatyzm palindromiczny • Okresowa puchlina stawów • Rumień guzowaty • Hemofilie OBOK: Przekrój czołowy klatki piersiowej w tomografii komputerowej u pacjenta z sarkoidozą w okresie II. Ziarniniaki wskazane strzałkami

More Related