1 / 59

TIPOLOGIJA ZADATAKA ZA SASTAVLJANJE TESTOVA

TIPOLOGIJA ZADATAKA ZA SASTAVLJANJE TESTOVA. Dragocjenka Bilović veljača 2013. DEFINIRANJE CILJEVA. OPĆI CILJEVI obrazovna postignuća ključna znanja, vještine, kompetencije, temelji za nastavak obrazovanja

billy
Télécharger la présentation

TIPOLOGIJA ZADATAKA ZA SASTAVLJANJE TESTOVA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TIPOLOGIJA ZADATAKA ZA SASTAVLJANJE TESTOVA DragocjenkaBilović veljača 2013.

 2. DEFINIRANJE CILJEVA • OPĆI CILJEVI • obrazovna postignuća ključna znanja, vještine, • kompetencije, • temelji za nastavak obrazovanja • povezivanje i primjena stečenih znanja iz predmeta Hrvatski jezik • SPECIFIČNI CILJEVI • obrazovni ishodi unutar predmetnih područja • kratke i jasne tvrdnje što očekujemo od učenika • glagolima zna i može opisujemo znanja vještine i kompetencije koje je učenik stekao tijekom učenja ovog predmeta.

 3. TESTOVI ZNANJA Test je cjelina sastavljena od niza zadataka. • Konstruiran prema metodičkim načelima načelima. • Ima provjerene metrijske karakteristike. • Prema svrsi razlikujemo: DIJAGNOSTIČKE Određuju prednosti, slabosti i poteškoće. FORMATIVNE Provode se tijekom obrade nekoga sadržaja. SUMATIVNE Provode se po završetku obrade ispitivanog sadržaja. Mjere se prvenstveno postignuća.

 4. Pitanja koja nas muče pri sastavljanju testova • Mjeri li moje pitanje obrazovni ishod? • Postiže li zadani cilj? • Jesam li odabrao/la prikladnu vrstu zadataka? • Jesam li jasno postavio/la pitanje? • Razumije li učenik moje pitanje? • Je li zadatak pisan razumljivim jezikom? • Je li zadatak potpun? • Ima li u zadatku nepotrebnih riječi? • Je li zadatak težinski prikladan ?

 5. PLANIRANJE TESTA Prilikom sastavljanja ispita treba imati na umu: • SADRŽAJ TESTA Što će se mjeriti, način ispitivanja, kako će se mjeriti? • OBLIK TESTA Koje će dijelove ispit imati? • VREDNOVANJE • Kako će se odgovori ocjenjivati?

 6. GLAVNE FAZE PLANIRANJA TESTA OSMIŠLJAVANJE IZRADA PROVJERA VALJANOSTI

 7. OSMIŠLJAVANJE • UTVRĐIVANJE SADRŽAJA TESTA • Provjera praktičnih sastavnica skupinom zadataka povezanim s potrebama realnog, svakodnevnog života. Potrebno je provjeriti komunikacijske potrebe koje učenici trebaju pokazati na testu. • Postaviti teoretske sastavnice znanja. Provjeravanje gramatičkoga sustava preko jezičnih djelatnosti (slušanje, čitanje, pisanje, govorenje).

 8. IZRADA ZADATAKA • odabrati zadatke • broj, duljinu i složenost prilagoditi ispitaniku • propisati sadržaj i duljinu odgovora • sastaviti jednostavne, točne i iscrpne upute ČESTI PROBLEMI • izbor tekstova • konstrukcija različitih tipova zadataka prema njihovim metodičkim načelima • bodovanje i ocjenjivanje

 9. ORGANIZACIJA ZADATAKA • Zadatci za mjerenje istoga obrazovnoga ishoda (po mogućnosti zajedno). • Isti oblik zadataka ( po mogućnosti zajedno). • Redanje zadataka po težini ( od lakših prema težima).

 10. BODOVANJE I PROCJENA PROCJENA • procjena od strane nastavnika • samoprocjena • međusobna procjena koju provode učenici BODOVANJE • objasniti način bodovanja • izraditi precizne rubrike za bodove • svako pitanje jedan bod • više bodova veća težina zadatka

 11. PREDNOSTI PISMENOGA ISPITIVANJA ZNANJA • Svim učenicima su postavljeni isti zadatci pa je njihovo znanje međusobno usporedivo. • Isti su uvjeti rada i vrijeme odgovaranja. • Ocjenjivanje je objektivnije ( pod uvjetom da su dobri kriteriji). • Može se obuhvatiti više gradiva. • Vremenski ekonomično

 12. METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTOVA ZNANJA • VALJANOST Procjena je valjana ako se ona stvarno odnosi na ono što smo namjeravali procijeniti, znanje. 2. OBJEKTIVNOST Proizlazi iz onog što procjenjujemo, visok stupanj različitih procjenjivača. 3. POUZDANOST Više mjerenja daje isti rezultat.

 13. METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTOVA ZNANJA 4. OSJETLJIVOST Omogućuje razlikovanje ispitanika obzirom na njihova znanja. 5. NORMIRANOST Iskazuje prosječnu vrijednost velike skupine ispitanika.

 14. UPORABA JEZIKA Kada postavljamo zadatak moramo voditi računa o uporabi jezika i pritom koristiti: • jednostavne rečenice ( bez zavisnih i umetnutih) • ponuditi nužne informacije, bez suvišnih materijala ili nepotrebnih opisa • izbjegavati uporabu dvostrukih negacija • istaknuti negaciju u zadatku podebljanim slovima

 15. VRSTE ZADATAKA ZADATCI OTVORENOGA TIPA ZADATCI ZATVORENOGA TIPA TIPA

 16. ZADATCI ZATVORENOGA TIPA Pristupnik bira svoj odgovor među ponuđenima odgovorima: • zadatci alternativnog izbora • zadatci višestrukog izbora • zadatci povezivanja i sređivanja • zadatci višestrukih kombinacija • višestruki zadatci alternativnog izbora • zadatci redanja

 17. ZADATCI OTVORENOGA TIPA Učenik sam formulira odgovor: • zadatci dopunjavanja • zadatci kratkih odgovora • zadatci produženog odgovora • zadatci esejskog tipa

 18. ZADATCI ALTERNATIVNOGA IZBORA • Zadatci da-ne, odnosno točno- netočno. • Sastoje se od pitanja i tvrdnje. • Primjer 1 • Pitanje • Ispred svake potpuno točne tvrdnje stavi znak T, a ispred netočne N. • Tvrdnja • Riječ je skup glasova koji ima vlastito značenje. • Riječ je skup slogova. • Imenice i pridjevi su riječi. • Glagoli opisuju bića, stvari i pojave.

 19. ZADATCI ALTERNATIVNOG IZBORA • Primjer 2 • Zaokruži znak T za svaku točnu tvrdnju i znak N za netočnu. • Riječ je skup glasova koji ima vlastito značenje. T N • Riječ je skup slogova. T N • Imenice i pridjevi su riječi. T N • Pridjevi se dodaju glagolima. T N

 20. Preporuka za sastavljanje zadataka alternativnog tipa: • Sastaviti zadatke koji ne potiču dvojbu između točnog i netočnog odgovora. • Izbjegavati korištenje dvostrukih negacija. • Izbjegavati korištenje riječi: nikad, samo, sve,uvijek, moglo bi, može, ponekad, općenito, mnogo, nekoliko. • Izbjegavati riječi koje namjerno mogu navesti učenika na točan odgovor. • Ne bi se smjelo prepisivati gotove rečenice iz udžbenika.

 21. ZADATCI ALTERNATIVNOGA IZBORA • DOBRE STRANE • lako se sastavljaju • za odgovore treba malo vremena • može se obuhvatiti veliki dio gradiva • pitanja se lako ispravljaju i boduju • LOŠE STRANE • velika mogućnost pogađanja (50%) • mora se postaviti veći broj zadataka • ponekad nije lako osigurati potpunu točnost tvrdnje • ne može se napraviti razlika između bitnog i manje bitnog sadržaja

 22. ZADATCI VIŠETRUKOG IZBORA Sastav zadataka: UVODNI DIO ( Uputa, dodatni materijal, slika, tablica, grafički prikaz, karta). OSNOVA ( Pitanja i nedovršeni odgovori) PONUĐENI ODGOVORI Jedan je odgovor točan, a druge odgovore nazivamo distraktorimaili ometačima.

 23. PREPORUKA ZA SATAVLJANJE ZADATAKA VIŠESTRUKOG IZBORA • osnova bi trebala biti samostalno pitanje • ne koristiti negativne formulacije • broj ponuđenih odgovora tri ili četiri • svi bi zadatci trebali imati isti broj ponuđenih odgovora • bolje je ostaviti manji broj distraktora • izbjegavati odgovore: sve od navedenog ili ništa od navedenog • točan odgovor ne bi se smio razlikovati duljinom, brojem riječi i sl.

 24. PONUĐENI ODGOVORI U ZADATCIMA VIŠESTRUKOG IZBORA • Samo je jedan odgovor točan. • Treba izbjeći nepotrebna ponavljanja iz osnove. • Moraju biti sadržajno homogeni. • Ne smiju se preklapati. • Moraju biti povezani logičkim slijedom ( abeceda, kronologija). • Sadržaj ometača ne smije se izmišljati. • Ponuđeni odgovori moraju s osnovom činiti gramatičku cjelinu.

 25. PRIMJERI ZADATAKA VIŠESTRUKOG IZBORA • Primjer 1 Zaokruži slovo ispred točno navedene tvrdnje. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnoga jezika donesena je: a) 1835. godine b) 1967. godine c) 1969. godine d) 1972. godine ZADATAK Kojim su načelom oblikovani ponuđeni odgovori? Ponuđeni odgovori povezani su logičkom slijedom, kronološki.

 26. PRIMJERI ZADATAKA VIŠESTRUKOG IZBORA • ZADATAK 1. Zaokruži slovo ispred točnoga tumačenja frazema dati petama vjetra. a) brzo trčati b) brzo trčati, pobjeći c) brzo trčati, bježati od vjetra d) brzo trčati unatrag

 27. PRIMJERI ZADATAKA VIŠESTRUKOG IZBORA Pitanja vezana uz ZADATAK 1. 1.Je li osnova oblikovana jasno i potpuno? 2. Preklapaju li se ponuđeni odgovori? 3. Jesu li ponuđeni odgovori ujednačeni obzirom na duljinu i strukturu? 4. Jesu li u ponuđenim odgovorima moguće dvojbe? 5. Očekujemo li željeni ishod u procesu razumijevanja teksta?

 28. PRIMJERI ZADATAKA VIŠESTRUKOG IZBORA • ZADATAK 2. Tko li je hrabriji od mene? Riječ hrabriji nastala je: a) od pridjeva hrabar b) od imenice hrabrost c) od glagola ohrabriti d) od riječi dabar

 29. PRIMJERI ZADATAKA VIŠESTRUKOG IZBORA Pitanja vezana uz ZADATAK 2. Jesu li odgovori homogeni ? Je li za ovo pitanje potreban polazni sadržaj? Riječ hrabriji nastala je od: a) pridjeva hrabar b) imenice hrabrost c) glagola ohrabriti se d) riječi dabar

 30. PRIMJERI ZADATAKA VIŠESTRUKOG IZBORA Primjer 4 Zaokruži slovo ispred točnoga odgovora u kojem nije provedena glasovna promjena. a) majci b) supruzi c) baki d) djevojci

 31. ZADATCI VIŠESTRUKOG IZBORA PREDNOSTI • poznat i jednostavan način ispitivanja • objektivno ocjenjivanje • pouzdano mjerenje • jasno određen sadržaj ispitivanja • sustavno ispitivanje velikog dijela gradiva • primjerene većini umnih procesa NEDOSTATCI • teško je sastaviti kvalitetne distraktore • može se dogoditi da nekvalitetnim sastavljanjem budu konstruirana pitanja koja od učenika zahtijevaju samo razinu prepoznavanja

 32. ZADATCI POVEZIVANJA I SREĐIVANJA Zadatci su grupirani u dvije skupine koje učenici moraju smisleno povezati u cjeline po određenom kriteriju. Preporuča se: • ponuditi veći broj čestica odgovora da bi se izbjeglo pogađanje • da se u zadatku i kao čestice odgovora, i kao čestice pitanja, koriste homogene liste

 33. ZADATCI POVEZIVANJA I SREĐIVANJA • u uputi treba naznačiti kriterij za povezivanje (koliko puta svaka čestica odgovora može biti upotrijebljena) • cijeli zadatak mora biti ispisan na jednoj stranici • čestice odgovora treba navesti redom koji ne će namjerno asocirati učenika na točne odgovore

 34. ZADATCI POVEZIVANJA I SREĐIVANJA PRIMJER Poveži riječi suprotnoga značenja tako brojci u prvom nizu pridružiš odgovarajuće slovo iz drugoga niza. 1. gore A desno 2. nisko B ispod 3. lijevo C zlo 4. iznad D dolje 5. dobro E radost 6. nagrada F visoko G kazna H mir

 35. ZADATCI POVEZIVANJA I SREĐIVANJA • ZADATAK 3. Ishod: primjena pravila o vrstama nezavisno složenih rečenica. Povežisurečenice iz lijevoga sa surečenicama iz desnoga stupca. Razmislite na koji biste način grafički označili povezivanje .

 36. ZADATCI POVEZIVANJA I SREĐIVANJA ZADATAK 3. (nastavak) 1. Sjedim u sobi __ no boji se ići zubaru. 2. Bila sam strpljiva, __ jedino me tvoj pogled raduje. 3. Boli ga zub, __ niti će ju dobiti. 4. Ići ćemo na maturalac __ dakle zavrijedila sam pohvalu. 5. Niste zavrijedili nagradu __ i slušam romon kiše. 6. Teška je tvoja šutnja , __ ili ćemo biti silno žalosni.

 37. Zadatci povezivanja i sređivanja PREDNOSTI • Može se ispitati razumijevanje odnosa i povezanosti među pojavama. • U jednom zadatku je moguće ispitati više sadržaja. NEDOSTATCI • Problem bodovanja djelomično točnih odgovora.

 38. ZADATCI VIŠESTRUKIH KOMBINACIJA Formom su slični zadatcima višestrukoga izbora s time da se od učenika traži da odabere odgovore koji su točni. U uputi treba jasno tražiti nekoliko točnih odgovora. Može se i navesti koliko. Dobre strane Pogodni su za situacije s više točnih odgovora. Može se ispitivati složenije razumijevanje događaja, tema, ideje i sl.

 39. ZADATCI VIŠESTRUKIH KOMBINACIJA PRIMJER 1 Zaokruži slova ispred rečenica u kojima se potkrala jezična pogreška. a) U ovoj su jabuci velike koštice. b) Na muki se poznaju junaci. c) Pod redovito peremo vodom. d) Od zime su nam se zacrvenjeli nosevi.

 40. ZADATCI REDANJA Određeni događaji, procesi ili elementi trebaju se povezati po redu po nekom načelu. Odgovori su ponuđeni, učenik izabire točan. Dobre strane: Pogodni su za ispitivanje elemenata u uzročno-posljedičnom odnosu. Loše strane: Problem bodovanja, ako učenik pogriješi u jednom elementu gubi mogućnost dobivanja bodova.

 41. ZADATCI REDANJA PRIMJER 1 Odredi redosljedzbivanja radnje prema dijelovima fabule. Odgovor napiši na crtu. • zaplet • uvod • kraj rasplet • vrhunac -----------------------------------------------

 42. ZADATCI OTVORENOGA TIPA

 43. ZADATCI DOPUNJAVANJA PREPORUČA SE: • precizna tvrdnja • jasno naznačiti koji se podatak traži • podatak tražiti na praznu crtu na kraju rečenice • jedan zadatak, jedan podatak, najviše dva • sve prazne crte jednake dužine

 44. ZADATCI DOPUNJAVANJA • PRIMJER 1 Dopuni rečenicu tako da na praznu crtu upišeš jedan od ponuđenih odgovora. U stihovima Sloboda je pupoljak u kom ruža drijema riječi pupoljak i ruža imaju_______________ značenje. pravo/preneseno

 45. ZADATCI DOPUNJAVANJA PRIMJER 2 Dopuni rečenice. Haiku je kratka pjesma od___________ retka. Prvi redak ima________________ slogova. Haiku pjesma u pravilu nema_______naslova. U haiku pjesmi _________ rime.

 46. ZADATCI DOPUNJAVANJA • ZADATAK 4. Dopuni. Hrvatski književni jezik je _________ i općeprihvaćen oblik jezika koji služi svim________potrebama hrvatske______________ zajednice. Drugi naziv za književni jezik glasi__________ Jezik.

 47. ZADATCI DOPUNJAVANJA ZADATAK 4. (nastavak) Preinači zadatak tako da sastaviš precizno pitanje i nedvojbenu tvrdnju. • Odredi ishod obzirom na umni proces. (pamćenje, razumijevanje, primjena) • Sastavi zadatak tako da se učenik dosjeti definiranja pojmova.

 48. ZADATCI KRATKIH ODGOVORA • Zahtijevaju odgovor s nekoliko riječi ili jednostavnom rečenicom. • Najčešće odgovaraju na pitanja “tko”, “što”, “gdje” i “kada”. • Pitanje mora biti precizno postavljeno. • Sve prazne crte trebale bi biti jednake dužine.

 49. ZADATCI KRATKIH ODGOVORA PRIMJERI • Koji rečenični dio nedostaje u nizu? ________ + predikat + objekt. • Što trebaš napisati da bi upotpunio/la pravilo. _________ je rečenični dio koji nadopunjuje i objašnjava imenicu. _____________ je dopuna imenici. ( neprecizan ishod)

 50. ZADATCI PRODUŽENIH ODGOVORA Učenik odgovara na pitanje • složenom rečenicom • objašnjenjem • izračunom • prikazom • dokazom

More Related