html5-img
1 / 53

EPJ - forventninger og forudsætninger

Termkonferens 2001. EPJ - forventninger og forudsætninger. Arne Kverneland Sundhedsstyrelsen Medicinsk Informatik. Disposition. Baggrund IT-strategi 2000-2002 Sundhedsstyrelsen EPJ-grundstruktur Enighed i Danmark? Konklusion. Sundhedsvæsenet i Danmark - koordination nødvendig.

bonita
Télécharger la présentation

EPJ - forventninger og forudsætninger

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Termkonferens 2001 EPJ - forventninger og forudsætninger Arne Kverneland Sundhedsstyrelsen Medicinsk Informatik

 2. Disposition • Baggrund • IT-strategi 2000-2002 • Sundhedsstyrelsen • EPJ-grundstruktur • Enighed i Danmark? • Konklusion Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 3. Sundhedsvæsenet i Danmark - koordination nødvendig • 14 amter og H:S • 75 amtslige hospitaler - 30.000 senge • 2 private hospitaler - < 100 senge • 3500 praktiserende læger • 700 specialister • 332 apoteker 5.3 mill indbyggere Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 4. Tidligere strategier • 1995: IT-politisk handlingsplan • 1995: MEDCOM • 1996: Handlingsplan for elektronisk patientjournal (HEP) • Diskussionsoplæg sendt i høring • Målrettede initiativer, central tilskud Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 5. Discharge letter Lab. results % of possible messages prescriptions bills Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 6. EPJ pilotprojekter County of North Jutland Psychiatric Hospital of Sct. Hans Psychiatry, County of Viborg Dept. of Internal Medicine, Roskilde Hospital Dept. of Pediatrics, Viborg Hospital Obstetrical Services, County of Copenhagen Orthopedic and General Surgery, Herning Hospital Dept. of Cardiothoracic Surgery, Gentofte Hospital Oncology services of Århus Dept. of Pediatrics, Hvisovre Hosppital Dept. of Orthopedic Surgery, Vejle Hospital South Division of Hospitals County of Funen Aabenraa Hospital Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 7. Høringssvar på 7 temaer 1997: prioriteringsrækkefølge efter høringssvar: • standardiseringsaktiviteter • afprøvning - indføringsmetoder • afprøvning - teknologiske løsninger • sikkerhedsproblemstilling • organisationsudvikling • overordnet koordinering • informationsaktiviteter Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 8. Regeringsgrundlaget marts 1998: Der skal udformes en national IT strategi for sygehusvæsenet. en hurtig og effektiv service for patienterne. høj kvalitet i ydelserne, sammenhængende behandlingsforløb god information og effektiv ressourceanvendelse. IT-Strategiens baggrund Formål: Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 9. IT-systemerne skal i nødvendigt omfang kunne kommunikere indbyrdes både indenfor sygehusvæsenet og til primærsektoren. relevante data er tilgængelige på det tidspunkt og sted, hvor der er behov for informationen. at registreringen foregår som led i det sundhedsfaglige arbejde, Sundhedsministeriets uddybning: Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 10. Forventninger til EPJ…. • Information til rådighed • Rekvisition og svar IT • Sammenhæng i patientforløb • Kvalitetsforbedringer • Ekspertsystem Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 11. Centrale udgangspunkt patientens behov….. Sammenhængende forløb • mellem sektorer • indenfor sektor • tværfaglig sammenhængende Forståelig information Forventning/involvering (mål) Dokumentation af kvalitet Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 12. Hvad kræves for at informationen er til rådighed? Fælles forståelse hos afsender og modtager kræver fælles definition….

 13. Det anvendelsesorientede Eksempler niveau Information til understøttelse af og dokumentation for sundhedsfaglige Brugerkrav arbejdsprocesser i relation til diagnostik, behandling og pleje Windows præsentation Det logiske niveau brugergrænseflade Definitioner og regler til SKS og opnåelsen af éntydig indhold Forløbsdefinitioner information - sundheds- informatiske standarder EPJ-grund struktur Det teknologiske niveau EDIFACT teknisk format HTML, XML Tekniske standarder til sikring af udveksling af data imellem X.400 transmission forskellige edbsystemer TCP/IP Standardiseringsniveauer EPJ Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 14. Hvad bør standardiseres….

 15. Standardiseringsniveauer • Samme program/system – en dk-EPJ ? • Samme leverandør ? • Samme begrebsmodel • Standard udvekslingsformat • Standardiseret ”middelware” • Udtræk af begreber - Patientregister • Aftalte meddelelser - MEDCOM Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 16. Standardiseringsniveauer • Samme program/system – en dk-EPJ ? • Samme leverandør ? • Samme begrebsmodel • Standard udvekslingsformat • Standardiseret ”middelware” • Aftalte meddelelser - MEDCOM Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 17. Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 18. IT-strategi: Standardisering • Fælles begrebsramme • terminologi og definitioner • forløbsmodellen • journalstruktur • klassifikationer (SKS) • Fælles udvekslingsformat • Sikkerhed og tilgængelighed Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 19. EPJ - forudsætninger • Ensartet struktur i sundhedsvæsen • Lignende journalstruktur • Nationalt patientregister • SKS-familien • Forløbsmodellen • MEDCOM • Ventelisteopgørelser Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 20. EPJ - forudsætninger 2 • Kliniske kvalitetsregistre • Nationalt kvalitetsarbejde • Nationale kodevejledninger (ICD10) • Forløbsbaseret patientregister • CEN 251, ISO 215 og Nordisk samarbejde • Sundhedsstyrelsens modelarbejde Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 21. STANDARDISERING Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 22. Hvem er vi…..

 23. Kontor for sundhedsinformatik • Etableret i 1997 • November 2001: 20 personer • 6 læger (+ sundhedsinformatik) • 3 sygeplejersker (+ sundhedsinformatik) • 3 IT- specialister • Laborant, sekretær, administrativ mm. Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 24. Begrebsmodel, term Klassifikationer Grundstruktur i EPJ Nationale registre Kvalitetsregistre Sikkerhedsløsninger Patient-journal EDIFACT Term- og begrebsmodel Kvalitets-register Patient-register Arbejdsopgaver Sundhedsstyrelsen, medicinskinformatik: Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 25. Arbejdsprocessen Klinisk virksomhed Udvælger/fokuserer på forskellige dele - afhængigt af modellens formål logisk struktureret forenklet Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 26. Patientforløbet….. (vårdkedjan)

 27. H A I A KONTAKTER H = henvist (ventende) A = ambulant I = indlagt Den nuværende registreringsenhed er PATIENTKONTAKTER

 28. H A I A Vi vil gerne have PATIENTFORLØB Nuværende kontakter - bliver så til DELE af et FORLØB

 29. Hvad med kommunikation…

 30. EPJ 2 EPJ 1 Fælles begrebsmodel for EPJ Udvekslings-format Dataudveksling Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 31. EPJ 2 EPJ 1 Fælles begrebsmodel for EPJ Udvekslings-format Dataudveksling Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 32. EPJ 2 EPJ 1 Fælles begrebsmodel for EPJ Udvekslings-format Dataudveksling Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 33. EPJ 2 EPJ 1 Forskellige begrebsmodeller Udvekslings-format Dataudveksling Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 34. EPJ 2 EPJ 1 Forskellige begrebsmodeller Udvekslings-format Dataudveksling Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 35. EPJ 2 EPJ 1 Forskellige begrebsmodeller Udvekslings-format Dataudveksling Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 36. Hvor langt er vi…..

 37. 1 1..* 1 1..* Beh. resultat US. resultat Evaluering Mål Sygehusforløb Diagnose Intervention Indikation 1 0..* Resultat Forenklet udsnit af model 1 1..* 1 0..* 1..* 1

 38. Medicinering Beh. resultat US. resultat Billeddiagnostik Evaluering Mål Intervention Diagnose Indikation Resultat 1 1..* 1 1..* 1 0..* Forenklet udsnit af model 1..* 1 1 0..*

 39. Stamdel Forløbsdel EPJ-grundstrukturen - ver. 1.0 Kliniske kvalitetsdatabaser EPJ-kernen Rtg-modul Kliniskbeslut-nings-proces Interven-tioner & us-resul-tater Lab-modul Med-modul Andre EPJ Udvekslingsmetode SKS Undersøgelsesklassifikation Landspatientregister Problem/Diagnoseklassifikation

 40. procesmodel, udkast Enhver registreret oplysning om patienten Fokuseret oplysning Evaluerings- resultat 1. Diagnostisk overvejelse 4. Evaluering Vejledning Ekstern årsag Operationelt mål Diagnose- hierarki Diagnostik-notat 2. Planlægning Interventions-notat Formål Plan- hierarki Interventions- resultat 3. Eksekvering af plan Indikation Planlægnings-notat Udført intervention

 41. Forskellige faggrupper View 2 View 1

 42. Udvekslingsmetode • Baseret på ISO-17113 • Datatyper ”fastlagt” sommer 2001 • ”Fysisk” beskrivelse af data (formater, datatyper, datasæt, valideringsregler) • Konkret eksempel i XML • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for: • udvekslingsteknikker • dataejerskab • Fastlæggelse af rammer for udvikling af behovsspecifikke meddelelser/forespørgsler Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 43. ISO 17113 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 44. Medicin MIM v. 0.6 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 45. Medicin MIM v. 0.6 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 46. Er der enighed i Danmark?

 47. 20. Februar 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 48. Udvikling af EPJ-specifikationer Begrebsmodel, domænemodel Klassifikationer, terminologi Justering afmodeller Den kliniskevirkelighed Datamodel Afprøvningi praksis EPJ-system: Logik, funkionalitet, brugergrænseflade Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 49. Konklusion I • Nationale specifikationer for EPJ er en proces • Kvalificeres ved • amternes/H:S udvikling og implementering • centralt initierede afprøvningsprojekter Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

 50. Konklusion II • Fælles definitioner på begreber og termer er en vigtig forudsætning for kommunikation • IT-anvendelse stiller store krav til entydige definitioner • Anvendelse af internationale standarder kræver national oversættelse og tilretning Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

More Related